+ Religionsfrihet och......påven?

Det är mycket bra med yttrandefrihet men......
Varför en bild av påven under denna rubrik?  Vad säger RKK:s Canon law?

"Can.  908 Catholic priests are forbidden to concelebrate the Eucharist with priests or ministers of Churches or ecclesial communities which do not have full communion with the Catholic Church."


http://www.vatican.va/archive/ENG1104/_INDEX.HTM
......

VATICAN CITY, JAN.25, 2008 (Zenit.org): (citat)

"Canon Law Makes Us Free, Says Pope" 
(
Min övers. "Den kanoniska lagen gör oss fria", säger påven)


Explains That It Is Founded on Sacraments
("Han förklarar, att den är grundad på sakramenten")


- The law of the Church is liberating, (Min övers. Kyrkans lag är befriande) Benedict XVI says: It is the law that makes Catholics free to follow Christ (Min övers. Det är lagen som gör katolikerna fria att följa Kristus).
The Pope affirmed this today when he received in audience participants of a congress organized by the Pontifical Council for Legislative Texts to mark the 25th anniversary of the 1983 Code of Canon Law.
He stated that "the 'ius ecclesiae' is not just a collection of norms produced by the ecclesial legislator for that particular group of people who form the Church of Christ. It is, primarily, the authoritative declaration by the ecclesial legislator of the duties and rights which are founded on the sacraments and which, consequently, derive from what Christ himself instituted."
The Holy Father quoted a phrase used by Blessed Antonio Rosmini to the effect that "the human person is the essence of law." This, he went on, is something "we must also emphasize for canon law: The essence of canon law is the Christian individual in the Church." The law of the Church, he added, is an aid to accomplishing its final purpose: the salvation of souls."

http://www.zenit.org/article-21611?l=english
........
SKRIFTEN säger
Joh.8:36 "Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria."

Rom.8:3 "Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet."
.........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151657


+ Den Helige Ande har redan 'skrivit' en bra bok...

Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin skall skriva en bok om den Helige Ande.....

Det finns redan en bok som är mycket bra - den heter Bibeln och är 'skriven' (inspirerad) av den Helige Ande själv. Bibeln förklarar också mycket tydligt, HUR den Helige Ande verkar, vilket inte skapar förvirring.

Nedastående citat ur Skriften visar, att den kärlek (agape) som man skall älska Herren med, är villkorad av Herren själv. Här förekommer det inte någon sammanblandning mellan mörker och ljus utan Herren konstaterar att "om någon ÄLSKAR mig, så HÅLLER HAN MITT ORD."
Den Helige Andes uppgift är alltså att ÅTSKILJA sant från falskt i stället för att blanda ihop olika begrepp...och att PÅMINNA OM JESU ORD. Den Helige Ande säger ingenting som motsäger Guds Ord. Därav kan vi veta och urskilja om den lära som förkunnas kommer från Herren - och därmed kan tillskrivas den Helige Ande.

Joh.14:23-26 "Jesus svarade och sade till honom: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom. Den som icke älskar mig, han håller icke mina ord; och likväl är det ord som I hören icke mitt, utan Faderns, som har sänt mig. Detta har jag talat till eder, medan jag ännu är kvar hos eder. Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder."
 .........

Citat ur artikeln:
"- Var i boken kommer skillnaderna mellan era respektive framställningar att märkas tydligast?
Arborelius: - Det är svårt att veta på förhand, jag har ju inte sett än vad Sten-Gunnar har skrivit. I det jag skriver kan jag tänka mig att det blir tydligt när det gäller synen på kyrkan. Där har vi i Katolska kyrkan synen på Petri efterträdare, påven, och Jungfru Maria. Att de ger oss en bättre förståelse av den helige Ande.
Hedin: - Jag vet inte riktigt. Den apostoliska trosbekännelsen betonar Treeningheten och den kan både en katolik och en pingstvän instämma i. Så det kan vara i valören på orden. Vi säger ofta samma sak fast med lite olika ord."
............
Kommentar:
.1. A.Arborelius' påstående, att "påven och Jungfru Maria ger oss en bättre förståelse av den Helige Ande" stämmer inte med Bibeln, eftersom det är precis tvärtom: det är den Helige Ande som skall ge oss bättre förståelse av Skriften - det är därför som Herren har sänt Honom.
.2. SG Hedins påstående om den apostoliska trosbekännelsens 'gemensamma nämnare' är missvisande, för att om man inte följer Ordet, så är bekännelser lika verkningslösa som tonvis med offrad rökelse till Gud utan hjärtats omvändelse. Och om den apostoliska trosbekännelsen (samma ord) kan "både katolik och pingstvän instämma i", då är det snarare tvärtom: man menar olika saker och säger...samma ord....
Vilket Skriften varnar för - det profetiska ordet är mycket tydligt utan dubbelhet:

Apg.2:38-39 "Petrus svarade dem: "Gör bättring, och låt alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skall ni såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som är i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar."
........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151396


+ Tar vi ansvar för budskapet i Guds Ord?

Man behöver inte vara teolog, för att tyda Skriften...

Uppb.20:1-15 "Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid. Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år. (De övriga döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade gått till ända.) Detta är den första uppståndelsen.

20:6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren. Men när de tusen åren hava gått till ända, skall Satan komma lös ur sitt fängelse. Han skall då gå ut för att förvilla de folk som bo vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till den stundande striden; och de äro till antalet såsom sanden i havet. Och de draga fram över jordens hela vidd och omringa de heligas läger och "den älskade staden"; men eld faller ned från himmelen och förtär dem.

Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna.

20:13 Och havet gav igen de döda som voro däri, och döden och dödsriket gåv igen de döda som voro i dem; och dessa blev dömda, var och en efter sina gärningar. Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön; detta, den brinnande sjön, är den andra döden. Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön."
 .........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151560


+ "Inte allt är Gud som glimmar..."

Citat: "Den omvände muslimen Magdi Allam är 55 år och arbetar på den italienska tidningen Corriere della Sera. Han har länge förhållit sig kritisk till islam som han säger karakteriseras av "hat och intolerans". I en artikel som publicerades på påskdagen skrev Allam att hans själ "befriats" från en ideologi som "legitimiserar lögner och förställning, våldsam död vilket framkallar både mord och självmord, och blind underkastelse av tyranni".
.......
Jag har bara en enkel fråga: har Magdi Allam läst romerska "Kyrkans" historia?
.......
Matt.7:18-21 "Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden. Alltså skolen I känna dem av deras frukt. -

Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja."

.............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151476


+ Igen: full förståelse för rabbinernas protester!

Dagen ställer en missvisande fråga: "Är kristen evangelisation riktad till judarna ett uttryck för antisemitism?", samtidigt som man skulle kunna tro, att "katolsk evangelisation" är kristen. Då måste vi först definiera ordet 'kristen': den som kallar sig 'kristen' och inte har Jesu lära med sig utan predikar det som strider mot Guds Ord, är antingen en 'falsk kristen' eller så är han inte Jesu lärjunge. Jesu (äkta) lärjungar däremot predikar Jesu lära i enlighet med Skriften, som bygger på profeterna.

Åter igen aktualiseras detta ämne, som Romersk katolska kyrkan i sin stora okänslighet (och ohörsamhet) fortsätter att ignorera. Det finns nämligen en sak som RKK missar hela tiden: Herren tvingar sig inte på någon människa utan allt vad Han har uppenbarat och som står skrivet i Skrifterna, måste varje människa själv ta ställning till. Således handlar det om att 'hålla förbundet' med Israels Helige. Eftersom Herren har stiftat ett EVIGT FÖRBUND med sitt folk, så kan inte RKK be för Israel, att i princip bryta detta eviga förbund - och låta sig införlivas i en organiserad "Kyrka" med rötter i mysteriekulter raka vägen från Egypten och Babylon!

Vad Herren har i stället förberett, det är ett UTTÅG ifrån allt detta! Herren Jesus menade aldrig, att Hans frälsningserbjudande till alla folk skulle upphäva de tidigare förbunden!!! Han har aldrig ersatt Israel med något nytt folk utan vi som är Jesu lärjungar, är INYMPADE i stammen, i det 'äkta olivträdet'. Vi är medarvingar och vi får inte förhäva oss! I stället borde vi lära av 'tsadikim' (hebr. 'de rättfärdiga') och studera Skriften mera!

Rom 11:28-29 "Se vi nu på evangelium, så är de hans ovänner, för eder skull; men se vi på utkorelsen, så är de hans älskade, för fädernas skull. Ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud icke ångra. Såsom ni förut var ohörsamma mot Gud, men nu genom dessas ohörsamhet har fått barmhärtighet, så har nu ock dessa varit ohörsamma, för att de, genom den barmhärtighet som har vederfarits eder, också själva skola få barmhärtighet."


Mark.12:28-30 "Då trädde en av de skriftlärde fram, en som hade hört deras ordskifte och förstått att han hade svarat dem väl. Denne frågade honom: "Vilket är det förnämsta av alla buden?" Jesus svarade: "Det förnämsta är detta: 'Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.'
..........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151438


+ Tack för ert engagemang, pastorerna i Ludvika!

Mark.3:31-35
"Så kom nu hans moder och hans bröder; och de stannade därutanför och sände bud in till honom för att kalla honom ut. Och mycket folk satt där omkring honom; och man sade till honom: "Se, din moder och dina bröder stå härutanför och frågar efter dig."
Då svarade han dem och sade: Vilken är min moder, och vilka är mina bröder?" Och han såg sig omkring på dem som satt där runt omkring honom, och han sade:
"Se här är min moder, och här är mina bröder!  Den som gör Guds vilja, den är min broder och min syster och min moder."
......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151325


+ "Kändisar gästar" - Jesus...uteblir?

En Herrens profet satt en gång utanför en kyrka och...grät. Plötsligt fick han sällskap av en man, som satte sig bredvid honom och frågade:
- Varför gråter du?
- Jag har försökt att förmedla ett budskap från Gud men de släpper inte in mig i kyrkan...svarade mannen.
- Gråt inte mer, fatta mod! Mitt namn är Jesus och de släpper inte in mig heller....Men de har redan fått ut sin lön.
.......

2Tim.2:20-22 "Men i ett stort hus finnas kärl icke allenast av guld och silver, utan ock av trä och lera; och somliga är till hedersamt bruk, andra till mindre hedersamt. Om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådant folk, då bliver han ett kärl till hedersamt bruk, helgat, gagneligt för sin herre, tjänligt till allt vad gott är. Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren."
........

Rom.15:15 "Dock har jag, på ett delvis något dristigt sätt, skrivit till eder med ytterligare påminnelser, detta i kraft av den nåd som har blivit mig given av Gud: att jag nämligen skall förrätta Kristi Jesu tjänst bland hedningarna och vara en prästerlig förvaltare av Guds evangelium, så att hedningarna bli ett honom välbehagligt offer, helgat i den helige Ande."
 ........
"Helgat i den Helige Ande" -
avskilt, med ett rent hjärta, ej sammanblandat med otydliga begrepp som "sann andlighet" (???) eller "dit anden leder" (??? vilken ande?).....Den Helige Ande leder alltid i enlighet med Ordet och inte i strid "mot" Ordet. Därför borde man alltid undersöka med Ordets hjälp alla andliga utsagor.
........
Varning! Den katolske 'karismatiske' predikanten Raniero Cantalamessa undervisar t.ex. genom att citera Guds Ord och samtidigt lägga in en helt annan mening till kontexten:

.1. (Citat ur hans 'predikan' Lectio divina) "A passage of unusual toughness (Uppb.3:14-19), which, however, is immediately overturned by one of the most touching descriptions of the love of God (Uppb.3:20): "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, [then] I will enter his house and dine with him, and he with me." It is an image that reveals its realistic and not only metaphorical significance if it is read, as the text suggests, with the Eucharistic banquet in mind."
http://www.cantalamessa.org/en/predicheView.php?id=241

(Min övers.) "Uppb.3:14-19 är ett tufft avsnitt, som emellertid, ändras omedelbart genom en av de mest rörande beskrivningarna av Guds kärlek (i vers 20): 'Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.' Detta är en återspegling som uppenbarar realism och inte bara en metaforisk betydelse, om detta läses, som texten antyder, med eukaristin i åtanke." (slut citat)

Kommentar: eukaristi - här åsyftas den katolska nattvarden i realpresens, där man 'äter Jesu kropp och dricker Hans blod på riktigt'. R. Cantalamessa påstår, att texten antyder detta, vilket den absolut inte gör.
Jesus säger, att "om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och HÅLLA MÅLTID MED HONOM och han MED MIG" - Herren säger inte, att någon skall 'äta mig'.
"Att hålla måltid" betyder att äta tillsammans - texten antyder alltså EN FÖRBUNDSMÅLTID. Abraham, när Herren slöt förbundet med honom, åt tillsammans "med Herren" - han 'åt inte Gud'.
...
.2. (Citat ur nästa stycke i samma predikan av R.Cantalamessa): "Obedience to the word of God is obedience we can always do. (...) . It is also the obedience that applies to all of us, inferiors and superiors, clerics and laity. The laity do not have a superior in the Church whom they must obey -- at least not in the sense that religious and clerics have a superior; but they do have, in compensation, a "Lord" to obey! They have his word!"

(Min övers.) "Lydnad under Guds ord är lydnad vi kan alltid göra. (...) Det finns även den lydnad som gäller oss alla, underordnade och överordnade, klerikaler och lekmän. Lekmännen har inte en överordnad i Kyrkan, som de måste lyda -- i alla fall inte på samma sätt som de troende och prästerskap har en överordnad, men de har i stället, en "Herre" att lyda! De har hans ord!" (slut citat)

Kommentar: här får man undervisning i total lydnad - helt enkelt. Och förvirrad blir man. Samtidigt som strukturen är toppstyrd för "Kyrkans folk", och till synes behöver inte lekmännen 'lyda' den ordningen, så blir lydnaden under "Kyrkan" ändå starkt markerad för alla lekmän, eftersom lekmännen lyder "Herren", hans ord, SOM ju prästerskapet har företräde att...uttolka!!!  (Hängde ni med?!) ...
...eftersom påven är "Kristi ställföreträdare på jorden", väger hans ord lika tungt 'ex cathedra' som Herrens ord, så allt vad han säger, måste lekmännen...åndå åtlyda! .....Fiffigt!
.......
Nej, tack! Det är mycket bättre att endast hålla sig till förbundet med Herren. Och rannsaka allt som sägs med Ordet och inte blanda ihop olika 'andar'!  För att inte låta sig förledas....
......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151302 


+ Uppenbarelse eller resonerande?

Timo Lordhems inlägg (föreståndare i Pingstkyrkan, Örkelljunga):

Uppenbarelse eller resonerande?

2Kor 10:4-5

Det pågår en andlig strid hela tiden om våra tankar, här beskriver Paulus hur vi som troende har "mäktiga vapen" som inte är av "köttslig art". De är alltså inte naturliga utan är andliga vapen som Gud har gett oss för att bryta ner de tankebyggnader och allt högt (tankesystem såsom filosofier, lärosatser etc.) som reser sig mot kunskapen om Gud.

Det finns alltså tankesystem, både individuellt och kollektivt som hindrar ljuset från Gud att nå människorna runt oss. (Se även 2Kor 4:4-6) Dessa "tankebyggnader" består av olika resonemang. Det grekiska ordet för "tankebyggnader" kan även översättas med "resonerande". Detta är så klassiskt oss, det var här Adam o Eva gick fel, de resonerade med ormen... Istället för att följa uppenbarelsen de fått av Gud från början.


Det står i 1Tim. 3:15 att församlingen är "sanningens pelare o grundval". Det innebär att alla tankebyggnader vi bygger in våra sammanhang blir en standard för samhället runt omkring oss.

Det är klart att djävulens första attack är inriktad på att försöka få Guds folk att göra som Eva gjorde nämligen att "resonera" fram det vi tycker verkar vettigast utifrån våra sammanhang och vårt förstånd. Hans röst är densamma än idag: Inte skulle väl Gud ha sagt... Nej, Gud kan inte mena det du tror, tänk på osv. Så börjar han inleda Guds folk i ett resonerande så att vi tappar den ursprungliga uppenbarelsen.


Det är just detta Paulus slogs emot: det religiösa resonerandet. Det var detta han ville att Korinterna skulle förstå: detta resonerande var fiendens fäste mitt ibland dem. Frukten kunde ses med all slags omoral som var accepterat mitt ibland dem fast de flödade i alla nådegåvor samtidigt. (1Kor 1:5-7 och 1Kor kap 5)

Paulus går skarpt emot denna acceptans av omoral. De trodde att allt var ok då de ju flödade i bra predikningar och såg alla nådegåvor i funktion. Ändå hade de fallit offer för en acceptans av tankesystem / tankebyggnader som enligt Paulus förhindrade ljuset från Kristus att sprida sitt sken. Om de fortsatt på samma bana hade med tiden fallit av och tappat frälsningen.
Så Paulus skriver i kap 5 hur han bad och mötte med dem i anden. Där fällde han domen över de som levde så illa och uteslöt dem ur församlingsgemenskapen i anden. Detta för att de, om möjligt skulle komma till insikt och så omvända sig. Jag bara undrar hur detta skulle kunna fungera i organiserade ekumeniska sammanhang? Vi lär ju knappast få se några "Paulustyper" flöda i de sammanhangen. Det krävs en sann andlig enhet, byggd på uppenbarelsen om Kristus, för att vi skulle kunna få se något sådant ske.


Idag har mycket av denna typ av resonerande trängt in i våra sammanhang. Vi resonerar och är förstående till den grad att vi tappar uppenbarelsen om Kristus - Han som är sanningen personifierad. Därför är det svårt att få en linje i samhället - vi har den ju inte i våra egna sammanhang.


Paulus skriver i 2Kor 10:6 att när vi (Guds folk) har blivit lydiga (uppenbarelsen och inte resonerandet) kan han näpsa all olydnad, dvs. även den i samhället.

Om vi vill se sann enhet och ett samhälle som genomsyras av Guds ljus... då börjar det med oss som tror. Vi behöver återvända till Ordet och låta oss ledas av Den Helige Ande, både i relationer och i vad som accepterat av Gud så att Guds ljus kan verka ibland oss. Då kommer vi att sprida detta ljus till samhället som förtvivlat söker efter förhållningssätt till allt som tränger på. Gud har svaren och de ges till den som söker Gud och inte resonerar, vare sig med förnuftet eller med "religiösa filosofier".

Timo Lordhem


+ En herderöst utan prestige kan ge andlig seger!

Detta inlägg av Morgan Carlsson på Pingst.nu - Debatt, inspirerad av Herren själv enligt min mening - kan inge ett nytt hopp för alla som "vill vandra efter Anden och inte efter köttet" (Rom.8:1)!.......

Dags bejaka den apostoliska tjänsten   
I februari var det 15 år sedan jag började predika och tjänstgöra i en lokal församling. Jag har också sedan 1993 rest över hela Skandinavien och även andra länder och sett Guds nåd. Jag har också haft förmånen att leda en församlingsstart sedan 1999 och som hela tiden har växt och som fått vara till välsignelse för bygden och även människor från andra håll. Jag har också tillhört pingstväckelsen sedan start och har mycket att vara tacksam för. Som föreståndare är mitt kontaktnät idag både i pingströrelsen, men också i andra sammanhang.
Just nu tycker jag mig uppleva en lite annorlunda tid i pingströrelsen. Pingströrelsen söker nog efter framtidens väg, både teologiskt och kanske deologiskt. Vi befinner oss i ett andligt läge i Sverige där det å ena sidan aldrig har varit så lätt att få se människor acceptera Kristus och bli frälsta. Samtidigt som vi kanske (min känsla) går igenom en fas i själva pingströrelsen som gör att vi kanske håller på att tappa själva uppdraget. Vi talar om
ekumenik och det är för mig inte samma sak som andlig enhet
. Lewi Pethrus lär ha sagt: "Fokus på enhet skapar splittring men fokus på skörd skapar enhet". Efesierbrevet skriver att vi ska bevara enheten i tron... Alltså fanns det något som hade fötts i Anden och som skulle bevaras.

Enhet går aldrig att predika sig till eller med lobbying och "enhetsdagar" hitta konsensus om och sedan be om Guds välsignelse över det man har hittat på! Nej, där är jag inte med....Det debatteras idag om församlingen, hur stor den kan vara för att upphöra och så vidare. Jag tror det är oerhört viktigt i allt detta att vi lyfter fram alla fem tjänstegåvorna. Det är oerhört lätt i Sverige att tala, acceptera och lyfta fram herden, läraren och evangelisten. Men var är de som vågar säga att vi verkligen behöver apostlar eller rent av profetröster i det här landet och även i våra lokala församlingar
Att inneha ett profetiskt "ämbete" som tjänstegåva är ju allt annat än smickrande. Jeremia fick kallelsen att vara en profetröst och det var inte det han ville. Men Gud kallade honom, precis som andra blev kallade till tjänst. Jeremia fick uppmaningen att profetera ALLT det som låg på Guds hjärta. Han fick uppdraget att rycka upp, fördärva, förgöra för att sedan plantera och bygga upp. Var är alla ni pastorer som är villiga att lyssna på alla de som upplever sig ha en tjänst av korrigering och även uppmuntran, idag?

Var är ni som vill öppna upp för det profetiska tilltalen just i vår tid i pingströrelsen? Vad säger den helige Ande om allt det som sker? När inbjöd pingströrelsen till särskilda faste- och bönedagar för just själva pingströrelsens framtid? Vågar man söka en väg som inte är politisk korrekt och som faller både SKR och grundläggande dokument på läppen. För drygt fyra sedan rasade en debatt om det apostoliska i Sverige och sedan var det ganska tyst. Kanske att de som ledde det drevet har fått sina behov mättade, eftersom de som gjorde skrivelsen i tidningen Dagen har tystnat... Men tro mig, det finns en apostolisk rörelse som har en enda sak på sitt hjärta idag. De vill vara en profetröst i vår tid. Vi i pingströrelsen har inte tid att hålla på med pajkastning och förtala varandra utan vi ska bejaka varandra och se på varandra med respekt, även om vi inte alltid tycker lika eller har samma syn.

Precis som jag tar för självklart att vi har en alkoholfri zon i våra församlingar, så tar jag för självklart att vi har frizoner där varken förakt eller förtal ryms. Bibeln talar ju faktiskt att det är allvarligare än att dricka alkohol!
Jag upplever att det är tid att bejaka den apostoliska och profetiska tjänsten även i Sverige. Församlingar som leds av en huvudledare som är lärare/herde kommer att skilja sig från de församlingar som har en apostolisk tjänst kopplat med en profet.
Jag är trött och ledsen på konkurrenstänkande, revirtänkande i Guds rike. Ibland behandlar vi varandra på ett mycket sämre sätt än vad man gör utanför kyrkan. Att leva i generositet, bejakande, öppenhet, lyhördhet är visst något som många har svårt för i pingströrelsen idag. Det har jag mött på nära håll och min känsla är att det handlar om rädsla. Rädsla för att man ska tappa ett inflytande och kanske position. 
Pingströrelsen står inför en ny era och ett nytt vägval på många sätt. Oavsett vilken väg pingströreslen kommer att ta, både teologiskt och ideologiskt, så kommer det ha konsekvenser.

Jag anser att det finns krafter idag i Sverige som vill trycka ut den profetiska tjänsten och den apostoliska tjänsten ut ur landet! Tillsammans med mig, så finns det säkert flera tjänstegåvor som upplever att de sista fem åren har genomgått en förändring! Vänner, låt oss tillsammans ha ett helikopterperspektiv på det vi talar om! Vi omfamnar varandra för en ny tid och jag önskar att vi på ett nytt sätt kunde bejaka och befria varandra ut i starka andliga tjänster. David hade aldrig slagit Goliat om han bara hade arbetat med sina svaga sidor!


Morgan Carlsson
Föreståndare/förkunnare Hagfors
 ..............
http://www.pingst.nu/debattinlagg.aspx?did=268
..........
En herderöst utan prestige som vill lyda Herren - det är allt som behövs!
.........

+ Är Anders Arborelius' förkunnelse i linje med Bibeln?

Citat: "Vi behöver manifestera en tydlig kristen bekännelse" skriver Claes-Göran Bergstrand i Dagen, 12/03 "Det är vad Jesusmanifestationen, som nu planeras den 3 maj i Stockholm och Kungsträdgården, vill syfta till. Kristna med ursprung i Sverige och andra länder ska då låta vittnesbördet om Jesus och bekännelsen till honom stå i centrum. Människor i Sverige måste få veta att vi är många i detta land som är efterföljare till Jesus. Vi talar olika språk, har olika hudfärg men vi tror på samma Gud, han som uppenbaras i Bibeln.
När några bedjare möttes för ett drygt år sedan och bad för Stockholm och dess kranskommuner, samtalade man om behovet av en stor, bred Jesus-manifestation mitt i Stockholm. När dessa tankar sedan fick näring genom samtal med olika kristna ledare anade vi föga att det skulle kunna förverkligas inom ett år och att det skulle komma att koordinera med EU:s motto för 2008 "Tillsammans i mångfald".....
.......
...Skriften säger: ett gott syfte behöver inte vara i linje med Ordet - man kan nämligen komma med "en främmande eld inför Herren" som innebär, att man i princip vill (efter egna tankar) blanda ihop "eldar"...Det går inte. Om Gud får bestämma. Således handlar det inte om att "manifestera en tydlig kristen bekännelse" utan man kommer att skapa ännu mera förvirring, eftersom den som "kommer i Herrens Namn" måste "komma med Hans lära".
Alltså: vilken TYDLIG kristen bekännelse har olika kristna ledare? Står de verkligen på biblisk grund?
Den viktigaste fråga, som alla deltagare i denna (bara till det yttre "fromma" Jesusmanifestation) måste ställa sig, gäller en enda sak och som blir ett varningstecken
blandar man olika namn och begrepp som avviker från Skriften och som nästan ser sanna ut?.........
....Vad förkunnar t.ex. den katolske biskopen Anders Arborelius? Vi prövar hans lära.
.1. A. Arborelius säger: "Biskop Anders hoppas på en fördjupad dialog med muslimer: Intentionen i påvens anförande, som förvisso inte var helt lättförståeligt, var att understryka att religionen aldrig får missbrukas och ställas i våldets tjänst. Om denna grundprincip är vi kristna och våra muslimska bröder och systrar helt ense. Under historiens gång har vi alla brutit mot denna princip och därmed också mot vår tro på en barmhärtig Gud. Vi beklagar detta och vill gemensamt verka för ömsesidig förståelse och vänskap, för fred och rättvisa.Katolsk Stiftet 2006-09-18 (www.katolik.nu)

...Skriften säger: att Herren är EN och hans Namn är ett enda....

Matt.11:27 "Allt har av min Fader blivit förtrott åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, ej heller känner någon Fadern utom Sonen och den för vilken Sonen vill göra honom känd."


.2. A. Arborelius säger 2007-03-14 Guds Moders Högtid Homilia 1 januari 2007 i S:t Petri kyrka i Malmö av Biskop Anders Arborelius ocd 2006:  "Vi firar i dag att hon (Maria) är Guds Moder. Hon är också vår Moder. Vi har samma Moder som Gud. Det är något oerhört att tänka sig, att vi får ha samma mor som Gud själv, när han blir människa."

...Skriften säger: Maria är inte vår 'moder' utan det är det "himmelska Jerusalem":

Gal.4:26-27 "Men det Jerusalem som är därovan, det är fritt, och det är vår moder. Så är ju skrivet: "Jubla, du ofruktsamma, du som icke föder barn; brist ut och ropa, du som icke bliver moder, Ty den ensamma skall ha många barn, flera än den som har man."
.....
.3. A. Arborelius säger: Jungfru Marias födelse Homilia vid 25-årsjubiléet av prästvigningen Vår Frälsares kyrka i Malmö 2004-09-08:  "Dagens evangelium, det kanske tråkigaste av alla, men just därför så nyttigt för oss som alltid söker omväxling och action, visar hur djupt ner i Israels historia Jesu rötter når, han som är den utlovade Messias för Israel och för det nya Israel som hans Kyrka är, ja, för allt och alla, överallt och alltid."

...SKRIFTEN säger: det finns inget "nytt Israel" som kallas 'Kyrkan' utan det finns ett enda Guds löftesfolk som genom tiderna har hållit förbundet med JHWH. Paulus varnar för högmod i detta fall.
Rom.11:1-4 "Så frågar jag nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Bort det! Jag är ju själv en israelit, av Abrahams säd och av Benjamins stam. Gud har icke förskjutit sitt folk, som redan förut hade blivit känt av honom. Eller vet ni icke vad skriften säger, där den talar om Elias, huru denne inför Gud träder upp mot Israel med dessa ord:

"Herre, de har dräpt dina profeter och rivit ned dina altaren; jag allena är kvar, och de stå efter mitt liv"? Och vad får han då för svar av Gud? "Jag har låtit bliva kvar åt mig sju tusen män, som icke hava böjt knä för Baal."
.......
.4. A. Arborelius säger: Jungfru Marie besök Homilia på stiftets mariavallfärd till Oskarsström 29 maj 1999 -"Kyrkofäderna sade: "Den kan inte ha Gud till fader, som inte har kyrkan till moder". Och Maria låter oss förstå kyrkans mysterium på ett djupare och mer innerligt sätt. I Marias ljus blir ju kyrkan vår kärleksrika mor, som ständigt hjälper oss på vägen till Guds rike. Utan Maria riskerar kyrkan, att bara bli en sträng och trång institution, som man kritiserar och vill hacka ner på. Det är en av vår tids tragedier, att så många, också av kyrkans barn, har glömt bort, att kyrkan är en mor."

...Skriften säger: församlingen är "Kristi kropp" och inte en "moder".

Apg.2:38-42 "Petrus svarade dem: "Gör bättring, och låt alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skall ni såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som är i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar." Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han sade: "Låt frälsa eder från detta vrånga släkte." De som då tog emot hans ord läto döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer. Och dessa höll fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna."

.......
.5. Citat ur en recension av A. Arborelius' bok "Trosmeditation" (av Bertil Lundberg) som innehåller klart mysteriereligiösa och ockulta drag:

"Arborelius uppmuntrar också till bön för de döda. Han skriver: Även den människa som inte anpassat sig helt efter Gud under sitt liv på jorden får en sista möjlighet att göra det i det s.k. mellantillståndet eller skärselden. Bön för de döda har kallats den mest osjälviska formen av all förbön. Det är inte ens för sent att visa sina döda fiender kärlek genom att be för dem. Vi kan alltid be för dem. Vi kan hjälpa de döda, som renas på andra sidan, att få träda fram inför Guds anlete befriade från allt som är syndigt och orent." (Läs hela recensionen på länken nedan)


http://tidenstecken.se/trosmeditation.htm     (och fler artiklar om Kristi brud)
...........
.6. A. Arborelius är en kär gäst på slottet Bjärka-Säby, där han undervisar i meditation: ett nytt begrepp att se upp för blir i så fall EVANGELISK MYSTICISM som representeras av Peter Halldorf, Ulf Ekman, Martin Lönnebo med flera....

http://tidenstecken.se/evangmyst.htm
............
Reflektion: "Jesusmanifestationen" verkar vara ett katolskt projekt och den enda TYDLIGA SIGNALEN man kan utläsa från en sådan samling är, att den blir helt otydligt i längden och helt mot Ordet - däremot helt i linje med Vatikanens planer på att katolisera Sverige och sedan hela Skandinavien!  
(citat ur deras hemsida under Program):

"kl.14:00 Demonstrationståg från två eller tre olika torg, med hornmusikkårer, musik- och dansgrupper, procession med korsets tecken."  (!!!)

Detta ger en klar bild och folk undrar: vilka namn kommer man att blanda ihop? eftersom....7. A. Arborelius ber ju till Maria: (citat av Bertil Lundberg)
"Inför Stockholm 750-årsjubileum har biskop Anders Arborelius i Katolskt magasin nr 6/020610 framfört en Mariabön till Vår Fru av Stockholm (när blev Maria vår fru av Stockholm?). Där ber han en bön till en person som inte ingår i Gudomen, och ger henne en ställning som hon inte har. Här några citat från bönen:


"Heliga Maria, obefläckade och rena Jungfru...

Heliga Maria, Guds moder, vid Jesu födelse i Betlehem blev du också Kyrkans moder.
Hjälp alla kristna i Stockholm...

Heliga Maria, smärtorika jungfru och moder, vid foten av Kristi kors på Golgota blev du hans medhjälpare
i återlösningens verk...

Heliga Maria, den Helige Andes tempel... "
...........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150945
..........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151195
..........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151223
..........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151239


+ Bibelns frälsningsbudskap & olika frälsningsläror.

Hur uppmärksammar man olika frälsningsläror som är lika Bibelns frälsningsbudskap?
För alla troende, som älskar Messias (den Smorde, Christos) alltså: Herren Jesus, och vill leva enligt Ordet men som upplever en obekant förvirring i fråga om olika begrepp, tappar fotfästet och börjar grubbla kring saker som förut varit en självklarhet - här kommer en trolig förklaring till detta tillstånd:....att man har lagt till eller dragit ifrån Skrifterna viktiga moment.
.1. Biblisk frälsning: vad är källan? Att hålla koll på källan till olika påståenden som åberopar Skriften -

2Sam.23:1-5 "Dessa voro Davids sista ord: Så säger David, Isais son, så säger den man som blev högt upphöjd, Jakobs Guds smorde, Israels ljuvlige sångare: HERRENS Ande har talat genom mig, och hans ord är på min tunga; Israels Gud har så sagt, Israels klippa har så talat till mig: "Den som råder över människorna rätt, den som råder i Guds fruktan, han är lik morgonens ljus, när solen går upp, en morgon utan moln, då jorden grönskar genom solsken efter regn. Ja, är det icke så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allo stadgat och betryggat. Ja, visst skall han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig."........

Av ovanstående ser man, att den som talar å Herrens vägnar (profet, lärare, predikant) känner till Guds Namn:
a) att Gud heter 'Israels Helige' och inte avviker från sitt Ord
b) när Herrens Ande lägger Guds Ord 'på tungan', då är det i enlighet med de profetiska utsagorna
c) man åberopar förbundet med Herren och håller stadgar och bud nedskrivna i Ordet
d) med detta som grund predikar man frälsning som i sin tur ger glädje (buden överbevisar inte om synd, det rena samvetet skapar glädje)
............
.2. Utombibliska frälsningsvägar som liknar Skriften:

a) Gnosis är grekiska och betyder kunskap. Begreppet används mest i teologi och i synnerhet som ett begrepp inom gnosticismen. Den gnostiska filosofin tar många vägar då målet är att upptäcka och väcka sin egen andlighet, men flertalet tänkare har resonerat så här när det gäller dualistisk gnosticism:

Det finns en Himmelsk Helig Värld som få av oss ens kan skönja och en Högsta Gudomlighet som själv är denna Andliga Helighet. Dess motsats är den materiella världen här och nu, där miljarder människosjälar lever som "fångar" i sina kroppar och är vilse i ett slags Skymningslandets labyrint utan att finna vägen ut.

Men vi bär alla inom oss ett Heligt Ljus, vi kan för enkelhetens skull kalla det själ, som är våra verkliga jag och som har ett Himmelskt ursprung. Detta Ljus "gudsgnistan", som en gång utgått från den Högsta Gudomlighetens överflöd av godhet, har dock blivit fjättrat i kroppen och riskerar hela tiden att besudlas av materien. Målet för var och en av oss är att befria våra Andliga jag och därigenom kunna uppstiga till det Himmelska ursprunget. Detta kan ske genom att en människa väcks till insikt (gnosis) om sin egen situation och om den Högsta Gudomlighet hon emanerat från. (Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Gnosis)

...SKRIFTEN: den insikt en människa kan få, bygger endast på den uppenbarelse som Herren har gett och egna ansträngningar hjälper ej. Här gäller lydnad i linje med det profetiska, nedskrivna Ordet. Vi kan inte själva 'befria' vårt andliga jag dvs. frälsa oss själva. Vi lyder Ordet och 'fixar' ingenting: "Utan mig kan ni ingenting göra." sa Jesus. Genom tro på Jesus Kristus blir man frälst.

b) Platonism: Ett centralt inslag i Platons filosofi går under det något missvisande namnet idéläran. Enligt idé- eller bättre formläran är "verkligheten" (det som kan uppfattas av sinnena) ej verklig utan endast en skenbild av tillvaron. Den existerar endast på grund av de ofullkomliga kunskapsorgan som sinnena är. Tillvaron som däremot är verklig, oföränderlig och sann, är idévärlden. Abstrahering av tron - själen är 'odödlig-oförstörbar' skild från materien och den kan befrias ifrån den. (Wikipedia.org)

...SKRIFTEN: kropp och själ hör ihop - det blir "köttets uppståndelse" - antingen till evigt liv eller så kan den "lida straff i evig eld" efter domens dag (Jud.5-7).

Matt.10:28 "Och frukta icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke har makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna."


c) Nyplatonism: Plotinos lära är ingen oförmedlad nyskapelse av platonismen utan sista länken i en pågående utveckling; hans företrädare brukar kallas medelplatoniker. Vad Plotinos tar fasta på hos Platon är dennes metafysik och idéläran, men utvecklar dessa. I grunden finns en världsuppfattning som bygger på en åtskillnad mellan den andliga världen (mundus intelligibilis) och den materiella världen. Endast den andliga världen är verklig, i Plotinos filosofi. (Wikipedia.org)

...SKRIFTEN: Joh.1:14 "Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi såg hans härlighet, vi såg likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning."
 
d) Buddhism
: människan får frälsning genom kunskap om de fyra ädla sanningarna genom att följa den åttafaldiga vägen. Mahayana menar, att man kan nå frälsning genom tillit till budhisattvor (upplysta varelser) som skall befria andra från lidandet.


Bodhisattva
(sanskrit; pali: bodhisatta) är inom buddhismen en benämning på en blivande buddha, en varelse som står på randen till buddhaskapet.  (http://sv.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva)

...SKRIFTEN:tro på Herren Jesus, Hans uppståndelse, "köttets uppståndelse", domens dag och löfte om ett evigt liv - evig död. (Ingen nirvana man uppnår själv - människans olydnad är synd och har eviga konsekvenser).
Vid lydnad får vi 'frid' (ej uppnår själva, med hjälp av bodhisattvor, ett tillstånd av utslocknande):

Joh.14:26 "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder. Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid ger jag eder; icke ger jag eder den såsom världen ger. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda."
.........
e) Mysteriereligioner: ger mystika vägar att uppnå frälsning genom olika hemliga initiationer (invigningar). "Det skall liksom vara säker reskost för det sista vägstycket. Enligt katolsk tro förmedlas frälsningen genom sakrament, som ju också kallas "frälsningsmedel".

http://www.solascriptura.se/kts/sakra.html
.......

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151066
 


+ Det profetiska Ordet, sanningen, gömd bakom titlar...

Obiora Ike, en katolsk präst, och professor och lärare på Nigerias största universitet, och hyllad av påven med titeln 'Monsignor', och en ekumen, och en storsäljande författare, och en människorättsaktivist, och en ofta anlitad talare, (och det finns en lista med fler titlar som inte får plats i atikeln, se länken nedan) vill respektera "helighet i andra religioner utan att kompromissa sanningen i vår egen identitet" (min kom. "Vad är sanningen?") svarar samtidigt helt motsägelsefullt på frågorna i artikeln:

(Citat) "Vad tycker du som framstående katolsk präst om Martin Luther?
- En stor kyrkans son. Han hade passion för kristendomen, för Guds ord och den Heliga Bibeln. Han var en man som var ärlig mot sig själv. Han var en hängiven munk och katolsk präst, för både sina studenter och de människor han tjänade.
Hur kan vi möta en sekulariserad värld
?
- Genom handlingar - handlingar talar tydligare än ord. Vi skall leva ordet inte bara prata om det. Ortodoxi betyder att undervisa korrekt. Detta bör följas av ortopraksi - att korrekt genomföra det man undervisat." (slut citat)
........
Detta hänger inte ihop med fakta - håller Vatikanen på att ändra historien - igen?

 .1. Martin Luther var inte längre en hängiven munk och katolsk präst utan just för at han var ÄRLIG MOT SIG SJÄLV, lämnade han ett korrumperat system och översatte Skrifterna från hebreiska/grekiska till tyska, för att han just ville TJÄNA MÄNNISKOR OCH GE ALLA GUDS Levande ORD PÅ DERAS EGET SPRÅK.

.2. Martin Luther kan inte 'rehabiliteras' 500 år senare av samma system som konsekvent motarbetar Guds Ord: Luther hade inte velat bli 'rehabiliterad' på det här sättet, just för att HAN HADE PASSION FÖR GUDS ORD - inte för kristendomen - och för den Levande Herre han mötte, som befriade honom från hans obibliska kloster.

.3. Martin Luther, ett barn av sin tid, försökte UNDERVISA KORREKT (ortodoxi - i enlighet med Ordet) och inte bara det utan han GENOMFÖRDE KORREKT DET, SOM HAN HAR UNDERVISAT I (ortopraxi). Att bemöta sekularisering har alltså med KORREKT UNDERVISNING att göra - "Guds rena ord".

Luthers träffsäkra undervisning kring människans natur, som inte bara är 'curvatus' (böjd ned till jorden) utan att den är (citat ur Wikipedia) ) incurvatus in se (latin 'inkrökt i sig själv') är ett uttryck som Martin Luther använde för att beskriva människans synd. Trots att människan är rättfärdiggjord genom Jesu död på korset, har hon ständigt benägenhet att synda (se simul iustus et peccator).


.4. Martin Luthers handlingar talade tydligare än ord, då han spikade sina 95 TESER OM AVLATEN (en obiblisk lära som fortfarande förkunnas inom katolicismen och som handlar i grunden om ekonomi dvs. 'hur man kan tjäna pengar på människors dåliga samveten'). Lite historia om Luther som går helt förlorad i artikeln: (Wikipedia)

"Uttrycket Guds rättfärdighet (Rom 1:17) skulle inte förstås juridiskt (människans förhållande till Guds lagar) utan, i linje med det hebreiska sättet att tänka, som ett uttryck för hur Gud gör rättfärdighet genom Jesus Kristus. Guds rättfärdighet blev detsamma som Guds barmhärtighet. Denna upptäckt blev en befrielse för Luther då fokus flyttades från hans egna ansträngningar till vad Gud har gjort genom Jesus. Luther drog slutsatsen att Gud rättfärdiggör människan enbart av nåd för Jesus skull.

Från och med år 1514 verkade Luther även som församlingspräst i Wittenberg och kom därmed i kontakt med avlatsförsäljaren Johann Tetzel och hans teologi. För Luther innebar avlatshandeln att människor förleddes till att förlita sig på något annat än evangelium. Luther önskade en disputation i frågan, och enligt traditionen anslog han 95 teser om avlaten på slottskyrkans port 31 oktober 1517. Teserna fick en annan verkan än Luther tänkt. De trycktes och spreds snabbt över hela riket. Kurian, som befann sig i ekonomiska trångmål och behövde de pengar avlatsförsäljningen inbringade, reagerade häftigt. 1518 inleddes en kättarprocess mot Luther som resulterade i påvens bannlysning tre år senare. Året före den slutliga bannlysningen hade Luther fått en bulla från påven med hot om bannlysning. Trots detta fortsatte han skriva och utgav flera böcker - bullan brände han offentligt."

...........
Ovanstående lär oss, att "INTE ALLT ÄR GUD SOM GLIMMAR": dvs. inte allt som sägs är profetiskt - kommer från Herren - även om det 'låter bra', kommer från pampiga palatser, backas upp av titlar eller bibelcitat tagna ur sitt sammanhang...
Det var det Martin Luther ville förmedla, helt enkelt......


Luk.2:11 "Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren."
.........
http://web.telia.com/~u38010778/95teser.htm    (M.Luthers 95 teser)

http://www.archiv-vegelahn.de/nachschlagwerke_luther.html (M.Luthers bibliografi-tyska)
.................
 
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151146


+ "Tydlig modell"? - En dold dubbelhet, tyvärr...

Tack för ert engagemang, Bo-Anders Stenstrand, Malte Krook och Jan-Erik Wittler!
Tack för att ni vågar stå upp för Guds Ord och för en broder i Herren.
................
Niklas Piensoho och Birger Schlaug
samtalar om varför kristendomen inte lockar fler, där Niklas P. undrar: (citat) "Och då blir frågan, ska vi försöka kund­anpassa vårt budskap? Då har vi en kyrka för dem som gillar dansband, och en för de som gillar klassiskt."........
.....Och svaret på hans fråga är uppenbart: att människor inte dras till kristendomen, beror just på det, att budskapet redan har blivit....'kundanpassat'. Bibeln kallar en sådan anpassning för olydnad eller 'dubbelhet' -


3Mos.10:1 "Men Arons söner Nadab och Abihu tog var sitt fyrfat och lade eld i dem och strödde rökelse därpå och bar fram inför HERRENS ansikte främmande eld, annan eld än den han hade givit dem befallning om."
 ........

Kristendomen idag blandar ihop det, som Herren redan har avskilt.
Den som däremot vill följa Ordet, kommer att dras till Herren Jesus själv (och inte till 'kris--tendomen'), eftersom Skriften INTE handlar om att följa mänskliga idéer ("egna händers verk") utan den kallar människor till att bli trofasta lärjungar åt den Högste: till att tjäna den Levande Herren, Livets Herre!
(hebr. elohim chaj'im).

En bättre fråga vore alltså: producerar sådana otydliga samtal "liv"...eller inte?
Är jag en Jesu lärjunge, eller inte
?
Ordet 'kristen' är nämligen uppblandat och otydligt idag, medan lärjungaskapets villkor är klart återgivna i Skriften - det finns ETT TYDLIGT VAL, en tydlig väg som leder till LIV.

Hebr.3:12-13 "Se därför till, mina bröder, att icke hos någon bland eder finnes ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande Guden, utan förmana varandra alla dagar, så länge det heter "i dag", på det att ingen av eder må bli förhärdad genom syndens makt att bedra."
.....
Profeten Daniel fick lida mycket för sin tro-fasthet i förbundet - han stod upp för sin Herre KOMPROMISSLÖST. Han vände inte 'kappan efter vinden' för att få beröm av människor - han visste på vem han trodde.

Dan.6:25-27 "Därefter lät konung Darejaves skriva till alla folk och stammar och tungomål som funnos på hela jorden: "Mycken frid vare med eder! Härmed giver jag befallning att man inom mitt rikes hela område skall bäva och frukta för Daniels Gud. Ty han är den levande Guden, som förbliver evinnerligen; och hans rike är sådant att det icke kan förstöras, och hans välde består intill änden. Han är en räddare och hjälpare, och han gör tecken och under i himmelen och på jorden, han som har räddat Daniel ur lejonens våld." ...............

5Mos.9:15 "Då vände jag mig om och steg ned från berget, som brann i eld; och jag hade i mina båda händer förbundets två tavlor. Och jag fick då se att ni har syndat mot HERREN, eder Gud: ni hade gjort eder en gjuten kalv; så hade ni redan vikit av ifrån den väg som HERREN hade bjudit eder gå."

Apg.7:39 "Men våra fäder ville icke bliva honom lydiga, utan stötte bort honom och vände sig med sina hjärtan mot Egypten och sade till Aron: 'Gör oss gudar, som kunna gå framför oss; ty vi vet icke vad som har vederfarits denne Moses, som förde oss ut ur Egyptens land.' Och de gjorde i de dagarna en kalv och bar sedan fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk.

Då vände Gud sig bort och prisgav dem till att dyrka himmelens härskara, såsom det är skrivet i Profeternas bok: 'Frambar ni väl åt mig slaktoffer och spisoffer under de fyrtio åren i öknen, ni av Israels hus? Nej, ni bar Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbedja. Därför skall jag låta eder föras åstad ända bortom Babylon.'"
 ........
Och till sist ett tillägg, som gjorde mig bedrövad:
Niklas Piensohos generaliserande uttalande om Åke Green, i 'sällskap' med Helge Fossmo (??!!), å de andra 'pingstpastorernas' vägnar, att....
(citat) "Ingen av dem skulle vi som allmänt är pingstpastorer vilja vara särskilt nära."

Finns det någon pingstpastor som håller med om detta? Vore bra att veta...
........

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151103

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151325


+ Varför dog Herren Jesus?

......för att BEFRIA OSS 'ifrån vår köttsliga svaghets skull' - dvs. för att ta itu med vårt upproriska hjärta! Om vi vill lyda......
Det finns ett viktigt budskap i Romarbrevet (klara besked), som belyser människans 'fördömda' av Herren hjärta och Herrens radikala lösning på problemet - Hans död och upståndelse till seger över synd och död:

Rom.6:17-22 "Men Gud vare tack för att den tid är förbi, då ni var syndens tjänare, och för att ni har blivit av hjärtat lydiga, så att ni följer den lära som har givits eder till mönsterbild och för att ni, när ni nu har gjorts fria ifrån synden, har blivit tjänare under rättfärdigheten - om jag nu får tala på människosätt, för eder köttsliga svaghets skull. Ja, likasom ni förr ställde edra lemmar i orenhetens och orättfärdighetens tjänst, till orättfärdighet, så må ni nu ställa edra lemmar i rättfärdighetens tjänst, till helgelse.

Medan ni var syndens tjänare, var ni ju fria ifrån rättfärdighetens tjänst; men vilken frukt skördade ni då därav? Jo, det som ni nu blygs för; änden på sådant är ju döden.

Men nu, då ni har gjorts fria ifrån synden och blivit Guds tjänare, nu skördar ni frukten av detta: ni blir helgade; och änden blir att ni undfår evigt liv."
........Paulus....

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150952


+ Bibliskt ABC - 'Skriften allena'!

För alla som vill följa Skriften: här kommer ett bibliskt ABC >
A.Skriften allena.  - Vilket inte skapar någon förvirring.
B.Skrift skall med Skrift förklaras. - Ur den rena källan kan man hämta rent vatten många gånger utan att bli 'förgiftad'.
C.Guds Ord är våra fötters lykta! - Den Helige Ande ger urskiljning mellan sant och falskt - i enlighet med och med hjälp utav Ordet.

Hur viktigt det är, att inte blanda olika läror med Bibelns budskap utan endast hålla sig till Skriften, belyser Stig Andreassons artikel (se länken nedan) - om skilladen mellan den Helige Ande och en 'annan' ande:

"Enligt Bibeln är den helige Andes främsta uppgift att leda människor fram till hela sanningen samt att förhärliga JESUS! En pingstkristen känns framför allt igen på att han är Kristusgripen. Han har en kristocentrisk tro och ett levande Kristusvittnesbörd.

Eftersom bön till de döda och tillbedjan av änglar är klart förbjudna i Guds Ord, förstår jag inte hur den helige Ande skulle kunna leda oss in i ett böneliv med Mariabön, helgonkult och ängladyrkan. Vidare säges det i Herrens Ord att "där Herrens Ande är där är frihet." Frihet från schema och ritualer, ceremoniväsen och sakramentalism, kyrkopolitik och religiöst partisinne.

Katolikernas blinda lydnad för påven och kyrkans läroämbete, deras tro på den frälsande kraften i kyrkans sakrament och deras många vidskepliga bruk kan svårligen förenas med Pingstens helige Ande. Att det ibland kan ta relativt lång tid för vissa personer att komma loss från olika former av död religiositet, det vet vi av erfarenhet.
Men i det långa loppet tror jag att sann pingstväckelse och genuin romersk katolicism är lika oförenliga som eld och vatten."

http://midnattsropet.se/?visatext=172
.............
Svaret på Stig Andreassons fråga: "Kan man vara både pingstvän och katolik?" är enkelt.....
Den som följer Ordet av hela sittt hjärta, kommer att få problematiken belyst av Herren själv.
.........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150929


+ Konferens - på biblisk grund.

För alla som vill studera skillnaden mellan Skriften och nyandligheten finns det en möjlighet att delta i:

"Konferens om nyandlighet och mystik"

26 April - Pingstkyrkan  Örebro


Ämnen:  Romersk- katolsk tro vs. evangelisk tro:

Nyandlighetens ursprung och ingång

i kristna församlingar                                  Tider:  9.00 - 16.00,   18.00 Kvällsmöte


Pris: 100 kr.

Anmälan senast den 18 april till:

reni47@telia.com


Medverkande:

Stig Andreasson, Gertrud Storsjö, Evy Juneswed, Nils-Olov Nilsson


+ Ordlek och...lek med Guds Ord.

Inte heller Luther får vila i frid - även idag förlöjligas han....

Citat: "Kardinal Walter Kasper är inte ensam om att för katolikerna påpeka att det finns en del de kan lära sig av sina protestantiska bröder - till exempel att läsa Bibeln oftare. Men det behöver inte betyda mer än just vad det är."
.......
Just det! Man kan läsa Bibeln - men det vad Bibeln handlar om - det behöver man inte följa.
"Det betyder inte mer än vad det är".....Just det, på katolskt vis: vem bryr sig om, vad som står skrivet?
......

Jer.23:32 "Ja, jag skall komma över dem som profetera lögndrömmar, säger HERREN, och som, när de förtälja dem, föra mitt folk vilse med sina lögner och sin stortalighet, fastän jag icke har sänt dem eller givit dem något uppdrag, och fastän de alls icke kunna hjälpa detta folk, säger HERREN."
 

Psa 24:3-5 "Vem får gå upp på HERRENS berg, och vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som icke vänder sin själ till lögn och den som icke svär falskt. Han skall undfå välsignelse av HERREN och rättfärdighet av sin frälsnings Gud."

..........

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150884

+ Vackra ord och tomma fraser...

Om det korrekt återgivna, kristna läget i Olof Djurfeldts krönika:

Citat: "Samtalen kring "Vision 2020" handlade det inte att fly verkligheten. Krisen i pingströrelsen och i den svenska kristenheten togs på allvar. Många församlingar kan dö sotdöden om de inte förnyas. Den gemensamma slutsatsen blev att det inte är de stora kampanjerna som är lösningen utan öppenhet för Guds tilltal in i det läge vi befinner oss i. [...] I en förnyad väckelse behövs den förbehållslösa tron på den förvandlande kraften i evangeliet. Du är älskad där du är och inte där du egentligen borde vara men dit Gud kan leda dig.".........
OK. Några frågor hopar sig och den viktigaste lyder: vad säger Skriften?

...Lösningen är redan given - öppenhet för Guds tilltal kallas "ett hörsamt öra" och Guds tilltal kallas "profetior". >> men....Lyssnar ledarskapet eller avvisar de profetiska tilltalen?
...Den 'förbehållslösa tron på den förvandlande kraften i evangeliet' kallas - LYDNAD. >> men....Lyder man?
..."Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare" för att ge evigt liv åt alla som vänder om från synd och tar emot Honom - vilken nåd! Paulus gör radikalt upp med synden medan trenden i artikeln är en tandlös 'toleranskatalog', där man i stället för att göra upp med 'det som hindrar dvs. synden' (enligt Skriften), erbjuder de vilsna människorna ett 'urvattnat evangelium' utan kraft till ett rättfärdigt liv >> så ....Följer man Ordet?
.....
Här kommer en biblisk, efter Herrens hjärta, lösning på all 'köttslig verksamhet' och en långvarig verklighetsflykt:

...FÖRKROSSELSE till OMVÄNDELSE - nyckeln till Herrens välbehag:

2Krön.7:14-20 "...men mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land. Så skall nu mina ögon vara öppna och mina öron akta på vad som bedes på denna plats. Och nu har jag utvalt och helgat detta hus, för att mitt namn skall vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta skola vara där alltid.

Om du nu vandrar inför mig, såsom din fader David vandrade, så att du gör allt vad jag har bjudit dig och håller mina stadgar och rätter, då skall jag upprätthålla din konungatron, såsom jag lovade din fader David, när jag sade: 'Aldrig skall den tid komma, då en avkomling av dig icke råder över Israel.' Men om ni vänder om och
överger de stadgar och bud som jag har förelagt eder, och gån bort och tjänar andra gudar och tillbedjer dem, då skall jag rycka upp dem som så gör ur mitt land, det som jag har givit dem; och detta hus som jag har helgat åt mitt namn skall jag förkasta ifrån mitt ansikte;..."
...........

Då kan Herren leda sitt folk dit, där det skall vara: att i 'trons lydnad' hålla förbundet och att inte överge Ordet. Det är Herrens verk. Inte människans.
Då kan den 'negativa trenden' stoppas - av Herren själv.
Jesus dog just för att människan inte kan behaga Gud genom egna ansträngningar. "Det är fullbordat!" Att komma in i 'trons vila' är Herrens verk - vår otro och olydnad är ett hinder. Det är detta vi borde göra upp med...

Herren väntar: så när börjar man lyda Hans tilltal? ......Det står redan skrivet.....
..........

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150895

+ "Och deras klokhet blir dårskap..."

Dagen den 10 mars.......
Citat: "Vatikanen planerar att resa en staty över den kände vetenskapsmannen Galileo inför nästa års 400-års-jubileum av hans studium av månens och andra himlakroppars rörelser. [...]

- Kyrkan vill avsluta Galileoaffären och nå en avgörande förståelse inte bara för hans enorma betydelse utan också för relationen mellan vetenskap och tro."
..........
Jes.44:24-25 "Så säger HERREN, din förlossare, han som danade dig redan i moderlivet: "Jag, HERREN, är den som för allt, den som ensam utspänner himmelen och utan någons hjälp breder ut jorden. Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om intet och gör spåmännen till dårar, den som låter de vise komma till korta och gör deras klokhet till dårskap,...."
............
Vad skal man säga? .......Pinsamt........400 år senare.........
Och när kommer den fulla förståelsen för relationen mellan Guds förbund med människan i 'trons lydnad'?
...............

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150843


+ En våg av spiritism och ockult mysticism?!

I Dagen (2008-03-07) skriver Peter Halldorf följande "Till minne av Hans Johansson" i sista stycket:
Citat: "Med Kyrkan delar vi tron att de döda, som gått hem till Gud, i en mening är oss närmare nu än när de levde här. Att vi har fått ännu en trogen förebedjare inför Fadern. Med lilla Thérese av Lisieuxs ord: 'Efter min död börjar min mission på allvar.'"
.......Och i en artikel "Våga prata mer om Jesus och korset" (2008-03-06) får man - i stället för Jesus - ta del av en undersökning om olika religioners fördelar: (?!!)

(Citat): "Rapporten visar på att det måste skapas fler möjligheter att dela andliga upplevelser och att det inte får vara så höga trösklar för att komma in i kyrkan.
- Den som är sökare vill dela med sig av sin andliga erfarenheter, och det får vi inte vara rädda för, säger Tore Laugerud till Vårt land." (slut citat)
............
I: Det står ingenstans i Skriften, att vi är kallade att missionera 'efter döden' (!!?).
II: Andra religioners fördelar borde inte blandas med det bibliska frälsningsbudskapet:
Jesus är nämligen "Vägen, Sanningen och Livet" i enlighet med Skrifterna.
........
Så vilka riktningar inom andligheten håller sakta på att ersätta evangelii budskap? Vi prövar:

.1. SPIRITISM: (Wikipedia)

"Spiritism (även spiritualism) är övertygelsen att människan kan få kontakt med avlidnas andar. I äldre kulturer har denna kontakt ofta kanaliserats av en schaman eller medicinman som hade en central plats i samhälls- eller bygemenskapen.[1] Meddelanden från andarna uttolkades ofta ur någon slags ritual som antingen kunde vara bunden till en schamans extatiska eller meditativa tillstånd eller olika former av divination.[1]


...SKRIFTEN säger: 5Mos.18:9 "När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig."

................
.2. OCKULTISM: (Wikipedia)

Ockultism (av latin: occu'ltus, av o'cculo dölja, förborga) är sådana trosriktningar som söker kontakt med andliga krafter bortom den förnimbara verkligheten. Moderna ockulta rörelser räknas ofta till de nyreligiösa rörelserna eller New Age.

Under hela västerlandets historia har ockulta åskådningar utgjort en del av romantiska reaktioner på dominerande rationella strömningar. I historisk tid till exempel under renässansen och upplysningstiden och i modern tid har ockulta drag förekommit såväl inom nazismen som i viss ungdomskultur."


...SKRIFTEN säger: Gal.5:16-21 "Vad jag vill säga är detta: Vandra i ande, så skall ni förvisso icke göra vad köttet har begärelse till. Ty köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet; de två ligger ju i strid med varandra, för att hindra eder att göra vad ni vill. Men om ni drivs av ande, så står ni icke under lagen.
Men köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel."
.........
.3. MEDITATION (se även zen-meditation): (Wikipedia)

Meditation, systematisk använd psykisk och kroppslig teknik som innebär fokusering och koncentration kombinerad med avspänning. Stilla begrundan, att lyssna inåt, försjunkenhet. Det finns olika former av meditation men meningen är att man ska få stopp på sina tankar, att stilla sitt sinne.

Meditation inrymmer olika tekniker för att (vanligtvis) nå ett tillstånd av djup avspänning och vidgat medvetande. Ordet meditation kommer från latinets meditare, som betyder att föras mot mitten, mot centrum. Meditation har flera betydelser: - en psykologisk process som har ett visst mål, - en teknik som används för att nå detta mål, - det sinnestillstånd som kan uppnås - målet.


...SKRIFTEN säger: 2Kor.9:13 "De skall nämligen, därför att ni visar eder så väl hålla provet i fråga om detta understöd, komma att prisa Gud för att ni med så lydaktigt sinne bekänner eder till Kristi evangelium och av så gott hjärta visen dem och alla andra edert deltagande."
Rom.8:6-9 "Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men de som äro i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud. Ni åter är icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till."
 .........
.4. TEOSOFI > New Age (Wikipedia):

Begreppet myntades år 1932 av Alice Bailey, en utbrytare ur teosofiska sällskapet, läran är därför nära besläktad med teosofin. Kopplingarna till hinduism och buddhism är också uppenbara. Många impulser kommer också från traditionell kinesisk medicin och daoism. När New Age-anhängare uttalar sig om kopplingar mellan den andliga och den fysiska världen tar sig utsagorna ofta uttryck i olika former av proto- och/eller pseudovetenskap.

New Age och de människor som influeras av dess tankesystem är ytterst heterogent (synkretiskt), det finns inget sammanhängande och logiskt paradigm som anammas av alla dess anhängare. Av anhängarna ses detta oftast som en styrka. Emellertid tror de flesta som är nyandliga med New Age-inriktning på någon eller några av dessa saker:

...SKRIFTEN säger: Apg.3:25-26 "Ni är själva barn av profeterna och delaktiga i det förbund som Gud slöt med edra fäder, när han sade till Abraham: 'Och i din säd skall alla släkter på jorden varda välsignade.' För eder först och främst har Gud låtit sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna eder, när ni, en och var, omvänden eder från eder ondska."
........
.5. MYSTIK och ESOTERISM: (Wikipedia)

Mystiken är i sin kunskapsaspekt nära besläktad med metafysik och kan i viss mån ses som en subkategori till esoterismen. Mystiken förekommer inom nästan alla världsreligioner, och ofta ligger religionernas mystiska tolkningar och klargöranden närmare varandra än vad moderreligionerna gör. Sålunda liknar gudsbegreppen/tolkningarna av Det Absoluta inom Gnosticism, kristen mystik, Sufism, Kabbala, buddhistiska och hinduistiska mysterietraditioner och Daoismens mystik varandra,[1] medan de "breda" moderreligionerna Kristendom, Islam, Judendom, Buddhism, och traditionell kinesisk religion inte är lika överens.[2]

Den religiösa innerligheten och insikt går just under namnet "gnosis", som betyder insikt, av de kristna gnostikerna. Andra kristna skulle beskriva det som fullständig "frälsning". Mystiken ser unio mystica som en frigörelse av av den gudomliga kärnan i människan. Resultatet är extas eller insikt.


...SKRIFTEN säger: Ef.3:2 "Ni har väl hört om det nådesuppdrag av Gud, som är mig givet för eder räkning, huru genom uppenbarelse den hemlighet blev för mig kungjord, varom jag ovan har i korthet skrivit. Och när ni läser detta, kan ni därav förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet, som under förgångna släktens tider icke hade blivit kungjord för människors barn, såsom den nu genom andeingivelse har blivit uppenbarad för hans heliga apostlar och profeter."   (I Skriften - i Ordet!)

...........
Därför är det viktigt att inte blanda alla läror utan exklusivt hålla förbundet med Herren, i enlighet med Ordet.
..........

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150730


+ "Det var ord och inga visor", Thomas Österberg...

Thomas Österberg är inte den förste som vill lyfta fram 'kvinnans röst' i kyrkliga sammanhang:
Citat ur länken nedan: "Ett exempel på där svensk kristenhet tar konkret ansvar för kvinnors utsatthet globalt är när de våldtagna kvinnorna i krigets Kongo-Kinshasa får hjälp bland annat via Svensk Pingstmission och Läkarmissionen. [...]
Någon kamp och strid mellan män och kvinnor är inte att eftersträva. Men visst behöver vi män ibland maka på oss för att släppa fram en kvinna. Och visst behöver kvinnorna allt oftare ta ett steg framåt - även i kyrkorna - och göra rösten hörd, och driva sina idéer, utan rädsla att ta för stor plats.

Det är tillsammans män och kvinnor kan bygga den församling och de familjer som på det här området har möjlighet att locka till efterföljd även utanför kyrkväggarna.
Internationella kvinnodagen styr inte på något sätt kristenheten. Men kyrkorna har anledning att ta ledningen på ett område där det kristna livet har mycket att tillföra."
......Så långt Thomas Österberg - i teorin (eftersom det låter bra på 'kvinnodagen').

I praktiken ser vi i Skriften, hur Paulus menade att den kvinnliga rösten skulle se ut - som alltid måste vara (i enlighet med Ordet), en profetisk röst:

Fil.4:3 "Ja, också till dig, min Synsygus - du som med rätta bär det namnet - har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig har de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn är skrivna i livets bok."

Rom.16:1-7 "Jag anbefaller åt eder vår syster Febe, som är församlingstjänarinna i Kenkrea. Så mottag då henne i Herren, såsom det höves de heliga, och bistå henne i allt vari hon kan behöva eder; ty hon har själv varit ett stöd för många och jämväl för mig. ....Hälsa Maria..."
.......
Frågan är bara: vad betyder det att kvinnor skall 'kämpa i evangelii tjänst'?
......

Rom.1:1 "Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium, vilket Gud redan förut genom sina profeter hade i heliga skrifter utlovat, evangelium om hans Son, vilken såsom människa i köttet är född av Davids säd och såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds Son, allt ifrån uppståndelsen från de döda, ja, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre, genom vilken vi har fått nåd och apostlaämbete för att, hans namn till ära, upprätta trons lydnad bland alla hednafolk, bland vilka jämväl ni är, ni som är kallade och Jesu Kristi egna - ..."
....
När landet översvämmas av ockultism och hedendom, när INGA MÄN höjer sin röst mot nedbrytande, obibliska läror i 'kyrkliga sammanhang' - .....
........hur har då MÄNNEN TÄNKT SIG, att den kvinnliga rösten skall låta?
På vems villkor? Vem skall 'upprätta trons lydnad bland alla hednafolk'? Och om Herren utväljer kvinnor att utföra verket - kommer männen i 'kyrkliga sammanhang' att .....lyda?
Vad säger Skriften? >>>
.....att "Lydnad är bättre än offer..."
..............................................................

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150791

 


+ Rapport från Evangelistveckan i Jönköping, 2008

Rapport fråm Evangelistveckan i Jönköping, 2008:

Inom Pingst finns ett antal konferenser, s.k. "veckor", som har haft -och förmodas ha, styrande och vägledande betydelse för hela pingströrelsen. På riksplanet är det två: Nyhemsveckan och Lapplandsveckan, den första i Nyhem utanför Mullsjö och den andra i Husbondliden utanför Lycksele. På regional nivå finns bland annat Ö-viks veckan, Inlandsveckan (från början Sorseleveckan) och inte minst Evangelistveckan i Jönköping. Alla dessa "veckor" har rötter ända ner till pionjärgenerationen.

Årets evangelistvecka i Jönköping ägnar en av dagarna åt att hitta anledningen till kristenhetens tillbakagång,

och hur vi råder bot på den. En av orsakerna sägs vara kommunikationssvårigheter med vår tids människor.

Men de s.k. medlemmarna - de konungsliga prästerna - lever ju nästan hela sin tid just tillsammans med sin samtids människor!
Jag konstaterar därför än en gång, att vi är bra på att hitta anledningar till Guds rikes tillbakagång någon annan stans än i vårt eget Gudsförhållande: d.v.s. att det t.o.m. kunde vara vår egen ljumhet som är problemet i sammanhanget. Världen vill inte veta av vårt vin, då det är utspätt.

Det Andens "vin" som kom på den första pingstdagen i Jerusalem hade inga som helst problem att kommunicera med alla slags människor oavsett deras olika språkliga förutsättningar och kulturer. Och så borde ju Anden kunna fungera även i dag, bland oss som lever nu.
Utgångspunkten för dessa olika analysers och många konferensers sökande efter svaret på kristenhetens kräftgång har hittills alltid, åtminstone så långt jag vet, haft som utgångspunkt församlingens i Laodicea ställning; d.v.s. där fanns allt (utgick de från) och inget behövdes... ..förutom möjligen förbättrade förutsättningar att kunna kommunicera detta myckna man äger till omvärlden; för ingen är ju ändå helt fullkomlig..

Om min analys här skulle beröra sanningen, vilket jag är övertygad om att den gör, då skulle lämpligen en av
dagarna avskiljts för endräktigt rop till Gud: "Smörj våra ögon så vi kan se och öppna våra öron, så att vi kan höra vad Anden säger till Sitt folk i dag och till vår samtids människor!"


Men egentligen verkar även Gud förhållandevis nöjd med det som pågår inom Pingst -och Sveriges kristenhet i övrigt: åtminstone att döma av de profetiska tilltal -och den undervisning som kommer, eller kommer fram.. Och detta trots att vi som folk (och det torde även förekomma i viss utsträckning inom församlingarna) utsläcker tusentals människoliv i moderlivet. F.n. omkring en miljon.
Och om man dessutom betänker, att Han sänt Sitt folk för att visa vilsna vägen; likt en upplyst stad på en hög berg som från den positionen lyser vida kring: ett fast ögonmärke för vilsna vägfarare och vi i själva verket kanske mer är av den arten, att vi föredrar att sätta vårt ljus under bordet, kanske för att inte dra på oss obehag..?

Det är därför - menar jag - mer än anmärkningsvärt att Gud ändå är/verkar så förhållandevis nöjd; egentligen bara överträffad av oss själva...Kristenheten i Sverige är f.ö. mer än överfull av bokstäver och ord och annat men i allra högsta grad sinande på andlig kraft; och eftersom Guds rike inte består i ord, utan i kraft, så lider ytterst Guds rike i vårt land av detta.

Och resultatet är att folket går och söker andlig föda någon annan stans än i kyrkorna. Man går förbi restauranger som saknar vinrättigheter.. Och man går förbi brunnar som är uttorkade och matställen där man får in menyn men ingen mat. Det är materiellt överflöd i vårt land, men skriande andlig nöd. Och de som skulle råda bot mot detta, är upptagna med andra saker, som de finner viktigare.


Det är ju så, att oljan i vår tid - den Helige Ande - kommer med självtryck, ja står utanför församlingsdörrarna och knackar på; men måste bli insläppt - dörren måste öppnas inifrån - då kommer Han in, ja mer än gärna, men verkar alltid på Sina egna villkor: Han - som är Huvudet - kommer inte för att ta regi från Sin kropps lemmar, utan för att ge regi: Han är inte en i kören, utan dirigenten.


Och det accepteras sällan av ledningen, som ofta insatt sig själva som några slags reservhuvuden; under förmenande att det är via dem som Han kommer: d.v.s. vinden som blåser vart den vill, kommer via deras huvuden. Om det skaldade Nils Bolander, att nordanstormen blir en nypa luft när den trängs in i trånga mänskoskallar. Här är hindret: människoskallar som tänker egna tankar, människotankar. Och föreställer sig -och tycks tro, att Guds rike inte är större än vad de rymmer i sina huvuden.


Har därför skickat ett förslag till Pelle Hörnmark (förest. för Pingstförsamlingen i Jönköping och värd för E-veckan)  att han kunde införa "vita veckor" från buller i Guds hus. D.v.s. att det kunde få vara tyst från "trummors buller" t.ex. varannan vecka. Tror att Guds Ande i så fall finge utökade möjligheter att få säga det Han vill säga till Sitt folk -och göra det Han vill göra: det är ju inte vad vi säger och gör som är det mest intressanta i Guds hus; utan vad Han säger och gör.

För det är svårt - för att inte säga näst intill omöjligt - för Guds Ande att komma till tals i en så bullrig miljö som våra gudstjänster blivit, åtminstone i våra större pingstkyrkor -och konferenser. Vi verkar närmast rädda för tystnaden?


Men "vita veckor" när bullret tystnar för ett tag, vore ju också värdefullt för dem som fortfarande har sin hörsel oskadd, eller ännu inte fått tinnitus. Så om vi inte respekterar Guds Andes behov; att köttet är stilla så att också Han får möjlighet tala: "Bli stilla och betänk att jag är Gud", så kanske vi ändå kan ta hänsyn till vanliga människors legitima behov av tystnad, eller åtminstone av en hyfsat normalbullrig miljö. Det är ju förmodligen inte heller buller och höga decibel som vårt folk framförallt är i behov av, utan stillhet och inre frid.


Att meddela Jesu frid med hjälp av ett JAS-plan är kanske inte det optimala? Man talar om frid men levererar den i så mycket buller och ofrid som möjligt: är det trovärdigt?


Vart har förståndet tagit vägen?

SE Sköld
.........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150802

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150805

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150691


+ Och folket svarade inte Elia ett enda ord...

Tiden är kort....

Uppb.3:17-20 ....Herren uppmanar oss att "köpa ögonsalva":

1Kung.18:17-21
"Och när Ahab fick se Elia, sade Ahab till honom: "Är du här, du som drager olycka över Israel?"

Han svarade: "Det är icke jag, som drager olycka över Israel, utan du och din faders hus, därmed att ni överger HERRENS bud, och därmed att du följer efter Baalerna.

Men sänd nu bort och församla hela Israel till mig på berget Karmel, jämte Baals fyra hundra femtio profeter och Aserans fyra hundra profeter, som äta vid Isebels bord."

Då sände Ahab omkring bland Israels barn och lät församla profeterna på berget Karmel.

Och Elia trädde fram för allt folket och sade: "Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det HERREN som är Gud, så följ efter honom; men om Baal är det, så följ efter honom." Och folket svarade honom icke ett ord."
........

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150760


+ Hjärtats enkla tro & intellektets svåra dilemma...

Debatten:
Människan har en benägenhet, att hela tiden äta av 'kunskapens träd' - Ulf Ekman vädjade till intellektet och det gjorde Christer Sturmark också, helt förståeligt.

Det är ju alltid så, att människor är känsliga för 'dubbla budskap', vilket Christer Sturmark avslöjade på ett bra sätt - det är inte så värst trovärdigt av Ekman att tala om kristen frihet, när han har allierat sig med en maktapparat kallad "Kyrkan" (i Rom), som genom århundradena hade utövat makt över människors sinnen och fortsätter att göra likadant även idag...
Skriften handlar inte i första hand om vad som moraliskt/etiskt 'rätt eller fel' (kunskapens träd) utan den utpekar olydnad mot Guds uppenbarade vilja som grunden för allt s.k. 'oetiskt och omoraliskt'.

Jesu uppståndelsekraft till hjärtats förvandling - detta är evangelium 'på djupet'!
Det är först då, som det stolta intellektet kan kapitulera 'i stoft och aska'...

Och varför man applåderade, det förstår jag inte.....
.....

1Mos.2:9 "HERREN Gud lät nämligen alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken, och livets träd mitt i lustgården, så ock kunskapens träd på gott och ont."

1Mos.2:15-17 "Så tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den.Och HERREN Gud bjöd mannen och sade: "Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö."
.....
Slutsats: att LYDA Guds Ord är LIV.  Det räcker...
.....
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150719

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150757

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150795

+ LO och debatter...

Ikväll debatteras det igen på LO...

Inte första gången - från att predika Guds Ord går man över till ...debatt. Intressant.
......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150663

+ Uppenbarelse kontra...otro.

Vetenskapen på 'gott och ont' - mycket får man höra, vad människan kan hitta på.

Citat: "Israeliterna i Bibeln kan ha varit höga på hallucinogena droger, tror Benny Shannon. Han är professor i psykologi vid Hebrew University of Jerusalem och skriver i den brittiska tidskriften Time and Mind, att det judiska folket kan ha stött på växter i öknen som fått dem att hallicunera fram åskan, blixtarna och trumpetstötarna som beskrivs i Andra Mosebok..." (Slut citat)
.....
Mycket bra respons från rabbinerna:
Citat: "Den ortodoxa rabbinen Yuval Sherlow sade i israelisk radio att händelserna så som de beskrivs i Gamla testamentet är värda att lita på.
- Vi behöver inte vara oroliga för vad som hände med Mose, utan för vad som händer med vetenskapen, sa han."  (slut citat)

Å andra sidan kan man ju undra i fråga om utgrävningen av Padre Pios lik efter 40 år i jorden (!??): kunde denna hemska gravskändning/vidskepelse (som man vill inbilla folk, är 'kristendom'), ha skett under ledning av ett sunt prästerskap eller om någon kanske....'hade stött på några växter i öknen'...?
........
2Mos.4:1 "Mose svarade och sade: "Men om de nu icke tror mig eller lyssnar till mina ord, utan säga: 'HERREN har icke uppenbarat sig för dig'?" Då sade HERREN till honom: "Vad är det du har i din hand?"

Han svarade: "En stav." Han sade: "Kasta den på marken." När han då kastade den på marken, förvandlades den till en orm; och Mose flydde för honom. Men HERREN sade till Mose: "Räck ut din hand och tag honom i stjärten." Då räckte han ut sin hand och grep honom; och han förvandlades åter till en stav i hans hand.

Och HERREN sade:
"Så skall de tro att HERREN, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för dig."
.....
"Saliga är de, som hör Guds Ord och gömmer det." - citat av Herren Jesus, Messias.
....
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150716


+ Vad säger Skriften?

Hebr.9:14 "Huru mycket mer skall icke Kristi blod - då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud - rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!
...
2Kor.6:14-18 "Gå icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det blir omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker?
Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror? Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar?
Vi är ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: "Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk."
Alltså: "Gå ut ifrån dem och skilj eder ifrån dem, säger Herren; kom icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder och vara en Fader för eder; och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige."
...

5Mos.18:9-15 "När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda.

Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud.

Hedningarna som du nu fördriver lyssna väl till sådana som öva teckentydning och trolldom, men dig har HERREN, din Gud, icke tillstatt sådant. En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, skall HERREN, din Gud, låta uppstå åt dig; honom skolen I lyssna till."
 .....

Luk.11:28 "Men han svarade: "Ja, saliga är de som höra Guds ord och gömmer det." Men när folket strömmade till tog han till orda och sade: "Detta släkte är ett ont släkte Det begär ett tecken, men intet annat tecken skall givas det än Jonas' tecken."
...
Jes.8:19-20 "
Och när man säger till eder: "Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar", så svara: "Skall icke ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda för de levande?"

"Nej, håll eder till lagen, till vittnesbördet!" Så skola förvisso en gång de nödgas mana, för vilka nu ingen morgonrodnad finnes."

 ...
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150633


+ Sant eller...falskt?

Dagen skrev den 2008-02-05 kl.15.00, alltså för bara fyra veckor (!) sedan att:


Citat: "Färre präster och ordensfolk i Katolska kyrkan"


Antalet präster och nunnor inom Katolska kyrkan fortsätter att minska.
Tappet är så stort att de som tillkommer inte lyckas ersätta alla de som dör eller lämnar det vigda livet, skriver BBC."
(slut citat)

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149400
.........

MATT.5:8  "SALIGA ÄR DE RENHJÄRTADE, TY DE SKALL SE GUD."

Luk 12:32-40 "Frukta icke, du lilla hjord; ty det har behagat eder Fader att giva eder riket.
Sälj vad ni äger och ge allmosor; skaffa eder penningpungar som icke nöts ut, en outtömlig skatt i himmelen, dit ingen tjuv når, och där man icke fördärvar. Ty där eder skatt är, där komma ock edra hjärtan att vara.


Ha edra länder omgjordade och edra lampor brinnande. Och var ni lika tjänare som vänta på att deras herre skall bryta upp från bröllopet, för att strax kunna öppna för honom, när han kommer och klappar.

Saliga är de tjänare som deras herre finner vakande, när han kommer.
Sannerligen säger jag eder: Han skall fästa upp sin klädnad och låta dem taga plats vid bordet och själv gå fram och betjäna dem. Och vare sig han kommer under den andra nattväkten eller under den tredje och finner dem så göra - saliga är de då.

Men det förstår ni väl, att om husbonden visste vilken stund tjuven skulle komma, så tillstadde han icke att någon bröt sig in i hans hus. Så var ock ni redo ty i en stund då ni icke väntar det skall Människosonen komma."
...............

Dom.7:2-7 "Men HERREN sade till Gideon: "Folket som har följt dig är för talrikt för att jag skulle vilja giva Midjan i deras hand; ty Israel kunde då berömma sig mot mig och säga: 'Min egen hand har frälst mig.'

Låt därför nu utropa för folket och säga: Om någon fruktar och är rädd, så må han vända tillbaka hem och skynda bort ifrån Gileads berg." Då vände tjugutvå tusen man av folket tillbaka, så att allenast tio tusen man stannade kvar.

Men HERREN sade till Gideon: "Folket är ännu för talrikt; för dem ned till vattnet, så skall jag där göra ett urval av dem åt dig. Den om vilken jag då säger till dig: 'Denne skall gå med dig', han får gå med dig, men var och en om vilken jag säger till dig: 'Denne skall icke gå med dig', han får icke gå med."


Så förde han då folket ned till vattnet. Och HERREN sade till Gideon: "Alla som läppja av vattnet, såsom hunden gör, dem skall du ställa för sig, och likaså alla som falla ned på knä för att dricka." Då befanns antalet av dem som hade läppjat av vattnet, genom att med handen föra det till munnen, vara tre hundra man; allt det övriga folket hade fallit ned på knä för att dricka vatten.

Och HERREN sade till Gideon: "Med de tre hundra män som hava läppjat av vattnet skall jag frälsa eder och giva Midjan i din hand; allt det andra folket må begiva sig hem, var och en till sitt."
......
"Den som har öra, han höre..."
......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150578


+ Alpha och andra i samarbete 'över gränserna'...

Ekumeniskt samarbete med Rom:

.1)  Flera predikanter: Kathryn Kuhlman, Dennis Bennet, Robert Schuller, Billy Graham, Benny Hinn osv...

http://www.apostasyalert.org/REFLECTIONS/Ecumenical%20Poisoners.htm


Oakland Bishop Floyd Begin Chats With Billy Graham
Oakland Bishop Floyd begin chats with Billy Graham
They discuss Jesuit's book lauding Graham's ministry


..............

Billy Graham at Roman Catholic Belmont College receiving the yoke from ROME. Graham was granted an honorary doctor's degree from this Roman Catholic College. Graham told his audience that the 'Gospel that founded this college is the same gospel which I preach today.''

...........

.2) ALPHA: den nya ekumeniken i Alphas' regi -

Alpha News March-June 2004
:


Beneath the photo of Nicky Gumbel and the pope, is a personal statement made by Gumbel after returning from Rome
:


"It was a great honor to be presented to Pope John Paul II, who has done so much to promote evangelism around the world. We have been enormously enriched by our interaction with Catholics in many countries. It is a great privilege to meet inspiring leaders from different parts of the church - Catholic, Baptist, Salvation Army, Pentecostal, Lutheran, Methodist and so many more - and discover that what unites us is infinitely greater than what divides us."
................
.3) Pingströrelsens ledarskap gör den katolska läran "rumsren":

Olof Djurfeldt skriver i en artikel från 2005, dubbeltydigt utan att ge klara besked om 'Skriften allena'-principen:

Citat ur länken nedan: "Men snarare är det en strid mellan å ena sidan en evangelisk mittfåra inom Svenska kyrkan och frikyrkorna som håller fast vid den klassiska kristna tron och å andra sidan en extrem liberalism som är beredd att förvisa mycket av det bibliska materialet till historiens skräpkammare.
Evangeliska kristna som reagerar mot liberalismen är lika måna som någonsin den katolska kyrkan att ha Jesus som trons centrum och som tolkningsnyckel till hela Bibeln." (slut citat)

...Romersk-katolska kyrkan har inte 'Jesus som centrum i Bibeln' (det var Luther som sa att 'Jesus är Bibelns kärna och stjärna') - RKK har däremot LÄRAN om Jesus (enligt den katolska katekesen) bland många andra obibliska läror. Trons centrum i katolicismen är i stället ....Maria.
Och det är en enorm skillnad!
......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=84286


+ Interreligiös dialog (ekumenik) = lydnadslöfte till påven...

Var den nya ekumeniken har sina rötter, borde de troende få veta - det råder inga tvivel om, att vi lever i den yttersta tiden där troheten i förbundet prövas utav Herren själv.

5Mos.13:1-4 "Om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig, och han utlovar åt dig något tecken eller under, och sedan det tecken eller under, verkligen inträffar, varom han talade med dig, i det att han sade: "Låt oss efterfölja och tjäna andra gudar, som I icke kännen", så skall du ändå icke höra på den profetens ord eller på den drömmaren, ty HERREN, eder Gud, sätter eder därmed allenast på prov, för att förnimma om I älsken HERREN, eder Gud, av allt edert hjärta och av all eder själ.

HERREN, eder Gud, skall ni efterfölja, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni höra, honom skall ni tjäna, och till honom skall ni hålla eder."
...

Citat ur Catholic News Agency, där påven påminner jesuiterna om lydnaden mot påvestolen och att deras mission skall utföras "in the spirit of the Church" ..."i kyrkans anda" (ungefär samma grund som jesuiten Per Beskow utformade för 'Enhetens vänner' och som man gör reklam för) Dvs. Den påvliga LOJALITETENS MISSION:

http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=11852


Vatican

"Pope Benedict asks Jesuits to reflect deeply on their vow of obedience to him"

Pope Benedict XVI and Fr. Adolfo Nicolás

Vatican City, Feb 21, 2008 / 11:39 am (CNA).

- Pope Benedict XVI addressed the participants of the Society of Jesus' general congregation and encouraged them to continue in fidelity to their original charism and to "find the fullest sense of your ?fourth vow,'" which is a professed obedience to the Holy Father in matters of where they are sent on mission and in the ?spirit of the Church.'

The Pope continued saying, "The Society of Jesus, faithful to its best tradition, should continue forming its members with great attention to the sciences and to virtue, without conforming to mediocrity, because the task of confrontation and dialogue in very diverse social and cultural situations with the different mentalities of today's world is one of the most difficult and costly there is."


"*In the attempt to build bridges of understanding and dialogue with those who do not belong to the Church [min övers. *i syfte att BYGGA BROAR av förståelse och DIALOG med dem, som inte tillhör Kyrkan] or who have difficulty in accepting its positions and messages, you must loyally take charge of the Church's fundamental right to remain faithful to its mandate and adhere completely to the Word of God as well as to the Magisterium's charge of conserving the truth and unity of Catholic doctrine in its entirety."


Pope Benedict said that this fidelity to the Church's doctrine is "a particularly sensitive point" for many Jesuits, especially theologians and those involved in inter-religious dialogue. "Precisely for this reason I have invited you [here] and I invite you to reflect on how to find the fullest sense of your 'fourth vow' of obedience to the successor of Peter that is so characteristic of you, it implies not only the readiness to be sent in mission to far away lands, but also- *in the most genuine Ignatian spirit of 'sensing with the Church and in the Church' - to ?love and serve' the Vicar of Christ on earth with that ?affective and effective' devotion which must make of you valuable and irreplaceable cooperators in his service to the Universal Church.*" (slut citat) -

Översättning sista stycket *...*: *[i den mest äkta ignatianska andan av 'kännande med Kyrkan och i Kyrkan' - att 'älska och tjäna' Kristi Ställföreträdare på jorden med denna 'tillgivna och produktiva' andaktshängivna fromhet, vilken måste av er (jesuiter) skapa värdefulla och oersättliga samordnare i hans tjänst för den Universella Kyrkan].
.....
Skriften säger: endast mot Herren skall vi vara trogna!

1Kung.2:4 "...så att HERREN får uppfylla det ord som han talade om mig, då han sade: 'Om dina barn har akt på sin väg, så att de vandrar inför mig i trohet och av allt sitt hjärta och av all sin själ, då' - sade han - 'skall på Israels tron aldrig saknas en avkomling av dig.'"

1Kung.3:6 "Salomo svarade: "Du har gjort stor nåd med din tjänare, min fader David, eftersom han vandrade inför dig i trohet, rättfärdighet och rättsinnighet mot dig. Och du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son till efterträdare på hans tron, såsom ju nu har skett."


Psal.25:8 "HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.

Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.

Alla HERRENS vägar är nåd och trofasthet för dem som hålla hans förbund och vittnesbörd."
.....


http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150508
 


RSS 2.0