+ "Tänk evinnerligen på Herrens förbund!"

1Ch 16:7  På den dagen var det som David först fastställde den ordningen att man genom Asaf och hans bröder skulle tacka HERREN på detta sätt:
1Ch 16:8  "Tacken HERREN, åkallen hans namn, gören hans gärningar kunniga bland folken.
1Ch 16:9  Sjungen till hans ära, lovsägen honom, talen om alla hans under.
1Ch 16:10  Berömmen eder av hans heliga namn; glädje sig av hjärtat de som söka HERREN.
1Ch 16:11  Frågen efter HERREN och hans makt, söken hans ansikte beständigt.
1Ch 16:12  Tänken på de underbara verk som han har gjort, på hans under och hans muns domar,
1Ch 16:13  I Israels, hans tjänares, säd, I Jakobs barn, hans utvalda.
1Ch 16:14  Han är HERREN, vår Gud; över hela jorden gå hans domar.
1Ch 16:15  Tänken evinnerligen på hans förbund, intill tusen släkten på vad han har stadgat,
1Ch 16:16  på det förbund han slöt med Abraham och på hans ed till Isak.
1Ch 16:17  Han fastställde det för Jakob till en stadga, för Israel till ett evigt förbund;

........................   .......................  

1Krön.16:7 "På den dagen var det som David först fastställde den ordningen att man genom Asaf och hans bröder skulle tacka HERREN på detta sätt:
"Tacka HERREN, åkalla Hans namn, gör Hans gärningar kunniga bland folken. Sjung till Hans ära, lovsäg Honom, tala om alla Hans under. Beröm eder av Hans heliga namn; gläder sig av hjärtat de som söka HERREN.

Fråga efter HERREN och Hans makt, sök Hans ansikte beständigt.

Tänk på de underbara verk som Han har gjort, på Hans under och Hans muns domar, I Israels, Hans tjänares, säd, I Jakobs barn, Hans utvalda.

Han är HERREN, vår Gud; över hela jorden gå Hans domar.

Tänk evinnerligen på Hans förbund, intill tusen släkten på vad Han har stadgat, på det förbund Han slöt med Abraham och på Hans ed till Isak.

Han fastställde det för Jakob till en stadga, för Israel till ett evigt förbund;...."
..................................
.............
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=193165

+ "Kött" förnekar sig aldrig....

Citat ur artikeln i Dagen:
"När Müller på söndagen fick Franz Werfels människorättspris för sitt författarskap passade hon på att ge igen. I sitt tacktalet i Paulskirche i Frankfurt gav hon den evangeliska kyrkan en verbal råsop, enligt DN.se."
................
Fundering: och vad borde vi, som representerar Herren, göra i de fall där vi känner oss förolämpade? Säger Skriften att vi skall 'ge råsop', att vi skall ge igen? 
Vi skall lämna stolthet åt sidan och bedja för dem som förföljer oss och välsigna dem som talar illa om oss. Kanske något för Nobelpristagaren att ta tag i på fritiden......genom att studera Ordet.
..............
Det är alltså viktigt för oss alla att studera Skriften för att veta Guds vilja och inte agera i köttet....
..............
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=191790

+ Är inte detta hets mot folkgrupp?! Vi väntar på fler vakna röster!

Egentligen handlar Skriften om att sprida budskap om frälsning till alla människor, om en frälsningsväg som Herren har bestämt och inte vi, människor, själva och därför så borde alla som är Jesu sanna lärjungar höja sin röst som strider mot kärleksbudskapet! Inte nog med det: ALL undervisning som Skriften förmedlar utgår i botten från...Sion!
Därför borde alla troende ta avstånd från alla kränkande uttalanden och förmedla i stället nåd från Sion till omvändelse och rätt förståelse av Herrens vilja!

1Kung.8:1 "Därefter församlade Salomo de äldste i Israel, alla huvudmännen för stammarna, Israels barns familjehövdingar, till konung Salomo i Jerusalem, för att hämta HERRENS förbundsark upp från Davids stad, det är Sion." 


Psal. 14:7 "Ack att från Sion komme frälsning för Israel! När HERREN vill åter upprätta sitt folk, då skall Jakob fröjda sig, då skall Israel vara glad."


Psal. 15:18 "Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar."


JESAJA 2:1
"Detta är vad Jesaja, Amos' son, skådade angående Juda och Jerusalem. Och det skall ske i kommande dagar att det berg där HERRENS hus är skall stå där fast grundat och vara det yppersta ibland bergen och upphöjt över andra höjder; och alla hednafolk skola strömma dit, ja, många folk skola gå åstad och skola säga: "Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar." Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.

Och han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk. Då skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skola ej mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig att strida. 
Ni av Jakobs hus, kommen, låtom oss vandra i HERRENS ljus."

Luk.20:17 "Då såg han på dem och sade: "Vad betyder då detta skriftens ord: 'Den sten som byggningsmännen förkastade, den har blivit en hörnsten'?

Var och en som faller på den stenen, han skall bliva krossad; men den som stenen faller på, honom skall den söndersmula."
Då såg han på dem och sade: "Vad betyder då detta skriftens ord: 'Den sten som byggningsmännen förkastade, den har blivit en hörnsten'?"
.......... 

Wikipedia:  "Enligt svensk rätt, är hets mot folkgrupp att:

  1. uppsåtligen,
  2. i uttalande eller i annat meddelande som sprids,
  3. hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Den som gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 16 kap 8 § brottsbalken döms i svensk domstol till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter.[1]
....................
....................
OBS! Paradoxalt nog verkar det som att alla anti-sionister glömmer att de egentligen själva är...sionister! För varför vill man i sådant fall bo på...Sion?
........................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=191621


RSS 2.0