+ Därför blev -00 talet det stora avfallets tid...

Man är tacksam att Dagen radar upp de ledare som i ekumenikens namn förleder de troende från den smala vägen, enligt Skriften, rakt in i Förbundsbrott:

Vilka trender kan vi utläsa av allt detta?
Svar: Förbundsbrott.

Hur kommer det att påverka vår framtid?
Svar: Det kommer att leda folk vilse ut i öknen, där 'vägen är väglös' och Bibeln är avskaffad.

Och det värsta av allt: de som bryter Förbundet och kallar sig 'kristna ledare', de får...bra betalt av medlemmarna för sitt 'ekumeniska' arbete!

Det ni. Smart...

Därför: låt ingen bedra oss, uppmanar Herren!

Uppb.17:1 "En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade:

"Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten.
Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otukts vin."

I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.

Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.

Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad."
....................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=203186

+ ...eller en kväll med Herren Jesus...

Ett 'rörande' reportage från "Kväll med Ulf Ekman"....

Men den som har öra - han hör och ser upp:

JEREMIA 2:4
"Hör HERRENS ord, ni av Jakobs hus, ni alla släkter av Israels hus.

Så säger HERREN: Vad har era fäder funnit hos mig som är orätt, eftersom de gick bort ifrån mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa?

De frågade inte: "Var är HERREN, han som förde oss upp ur Egyptens land, han som ledde oss i öknen, det öde och oländiga landet, torkans och dödsskuggans land, det land där ingen färdas och där ingen människa bor?"

Jag förde er in i det bördiga landet och ni fick äta dess frukt och dess goda. Men när ni hade kommit dit orenade ni mitt land och gjorde min arvedel avskyvärd.

Prästerna frågade inte: "Var är HERREN?" De som hade hand om lagen kände mig inte, och herdarna var trolösa mot mig. Profeterna profeterade i Baals namn och följde sådana som inte kunde hjälpa."
...........
JESAJA 29:13 "Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud.

Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas.

Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret och säger: "Vem ser oss, och vem känner oss?"
..............
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=202423

+ "Alma" - en ung avskild kvinna, jungfru - för Herren.

Intressant debatt och värd att bemötas. Jag klistar in ett kort inlägg från Apg.29-bloggen:

Vi får komma ihåg, att Per Beskow är en påvetrogen jesuit som har varit med i bibelkommissionens översättning av Bibel 2000. Och då skall man skall alltid se upp när denna orden börjar 'tolka' Skriften!

Då kommer historien och Ordet vinklas från alla håll och kanter för att passa in i den katolska traditionen (som inte har med Guds Ord ett dugg att göra) och pracka denna 'tradition' på andra.

Det är bara för alla troende att lägga ner tid för att lära sig hebreiska och grekiska - och kan man inte det, så finns det noga översättningar på Internet att studera.

Ordet "jungfru" i Jesaja 7:14 > hebr. "almah" kommer från roten "elem" som betyder "att hålla ur sikte", vilket i sin tur kommer från roten "'alam" > "att gömma, hålla avskilt, hemligt".

Och då borde genast betydelsen i den hebreiska kontexten för alla vakna troende som inte vill förvränga Ordet vara den, att texten i Jesaja 7:14 INTE bara syftar på "en ung kvinna" som Bibel 2000 felaktigt tolkar utan framför betyder det JUNGFRU (en avskild ung kvinna).

Det som är 'avskilt' är inte profant och beblandat med hedendomen. Enligt lagen borde det alltså handla om 'jungfru'.

.................................
Tzitz: (i templet) översteprästens gyllene krona med texten -
"Kadosh l'Adonai"
(avskild för Herren)


Här får man alltså se upp med de mysteriereligiösa influenserna (som konkurrerade med 'den-under-lagen-ställde'-Jesus som Messias i det judiska sammanhanget), som också menar att 'en jungfru' har fått en son - se t.ex. Mithras-kulten. (Läs mer i Wikipedia)

Christer Åbergs utläggning i saken är alldeles riktig - och låt oss fortsätta att läsa SFBibeln i stället för Bibel 2000 - som är full av felaktigheter och förvrängningar. Otroligt!

Lycka till alla med hebreiskan och grekiskan! Studera mera och hamna rätt!

Och - låt ingen bedra oss!

....................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=201767

+ Ett försök att ersätta profetians Ande med...logikens.

Joseph Ratzinger - här: inte i egenskap av påve - har skrivit en bok OM Jesus, sista delen. Här får vi 'lov' av påven att tycka vad vi vill om bokens innehåll. .....Och det gör vi!

Åter 'spökar' det aristoteliska och platonska arvet i ett förnyat försök att på något sätt kringgå PROFETIANS Ande - Kristi Ande och få människorna på ett logikens sidospår, som leder till upphöjelse av förnuftet och intellektet över Herrens enkla uppenbarelse i Skriften - för alla åtlyda till att lägga ner all köttslig verksamhet.


Det 'kött' som Herren 'spikade på trädet' försöker boken att aktivera, återuppliva...och på detta sätt göra människan oberoende av Skriften. Gnosticismens största fara kontra evangelium ligger just däri, att människan är god i hjärtegrunden, bara lite 'nedsmutsad' av materien - och genom gnosis (förnuftets kunskap, insikt) kan hon 'frälsa sig' själv.

Joseph Ratzingers bok (hoppas att han läser detta inlägg), är förvillande i den bemärkelsen, att hans Jesus på korset är bara det första steget - 'en port' man passerar - för att klättra vidare i egna frälsningsförsök. Men svaret är: nej!

Vi kan inte frälsa oss själva. Krucifixet är inte en början på en gnostisk resa - korset är slutet på människans alla köttsliga försök. Punkt.
Nu är det endast Kristi uppståndelseliv som gäller genom Livets Andes Lag i den pånyttfödda (överlåtna) människan utan sammanblandning.

Jag markerar gnostiska tankar i påvens bok med fet stil i nedanstående citat ur Vatikanradions nyheter.

Citat ur Radio Vaticana 2006/12/27 om det första bandet: "Påven skriver själv i en presentation till boken att det inte handlar om en lärobok. Han vill inte berätta hur det är. Snarare är boken resultatet på en lång inre vandring. Det är mitt personliga sökande efter Herrens ansikte, skriver han, och därför är varje man fri att säga emot eller ha en annan uppfattning.

Det är den historiska Jesus jag valt att skriva om, säger han, Jesus i evangelierna. Detta för att jag är övertygad om att den person vi möter i evangelierna är mycket mer logisk ur historisk synvinkel och mycket lättare att förstå, än de rekonstruktioner vi fått av Jesus de senaste årtiondena.

I min ungdom på 30- och 40-talen kom det ut en serie entusiastiska böcker om Jesus. Några av författarna var Karl Adam, Romano Guardini, Franz Michel William, Giovanni Papini, Jean Daniel-Rops. I alla dessa böcker är bilden av Jesus förknippad med den vi får i evangelierna. Hur han levde på jorden, och hur Han, samtidigt som Han var sann människa, förde Gud till människorna. Och som Son till Fadern var Han samtidigt ett med Gud. På detta vis, genom människan Jesus, blev Gud synlig, och på det viset blev den rätta bilden på den äkta människan tydlig.


Sen 50-talet förändrades situationen. Klyftan mellan den historiska Jesus och trons Jesus blev allt större. Utvecklingen av den kritiska forskningen ledde till alltmer subtila skillnader som fick till följd att bilden på Jesus, som tron på Jesus baserar sig på, blev oviss, med svårdefinerade konturer. Jesus fick motsägelsefulla roller..... den revolutionäre, romarnas fiende, som bryter mot makten och misslyckas för att slutligen förorsaka sin egen undergång. Dessa roller avspeglade framför allt författaren och hans ideal. Även om misstron till denna typ av beskrivningar växte efter hand, hade de lett till att bilden av Jesus var ännu mer fjärran. Förvirringen ökade med vissheten om att det är så lite vi faktiskt vet om Jesus. Då denna ovisshet tränger in i vårt kristna medvetande är det dramatiskt för tron, och vår intima vänskap med Jesus.


Så skriver Joseph Razinger som inledning för att förklara sin metod på tolkningen av Jesus i Nya Testamentet. Han fortsätter: Jag har tillit till evangelierna, och jag har velat presentera Jesus i evangelierna som den sanne Jesus, som den "historiske Jesus" i ordets mening. Just för att jag tycker att Jesus historiskt sett är en klok och övertygande person. Om man läser ur historiskt perspektiv ser man en man och en väg som är värd tillit, man finner att trots att det finns många olikheter i skriftena i nya testamentet, finns ett djupt samförstånd dem emellan.


Jag vill att läsaren ska förstå att jag inte skrivit denna bok för att gå emot modern bibeltolkning. Jag har endast försökt gå bortom den historiska-, kritiska- tolkningen och med nya metodiska kriterier tolka Bibeln teologiskt. Detta kräver naturligtvis att tron får en plats, men utan att alls avstå från det historiska värdet.

Boken är den första som Joseph Razinger ger ut som påve. Han började jobba på den under sommaren 2003 då han fortfarande var kardinal. Sen han blev påve har han använt varje ledig stund till boken. Nu kommer den första delen på verket ut, de 10 kapitlen, som går från Jesus dop till Petrus bekännelse och transfigurationen."
.....................
Kommentar: den 'historiske' Jesus kan alltså tokas väldigt olika...Vilka rötter menar påven att Jesus har? Här kan man gräva bakåt i tiden ända till Brahman och hinduismens Veda-skrifter.

Då blir ju den 'historiske' Jesus en...bodhisattva (en kommande Buddha) och inte den sanne Messias "ställld under Torah" som "har kommit i enlighet med profeterna och skrifterna".

Rom.3:21
"Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om,"
...
Rom.1:1 "Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna, evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre."
........
Att åberopa judiska teologer som Jacob Neusner, vilken har kritiserats, hjälper inte i Skriftens ljus. Citat ur Wikipedia: "Vissa forskare är kritiska till Neusners metod, och hävdar att många av hans resonemang går i cirkel eller försöker bevisa "negativa antaganden" genom frånvaron av bevis."
..............

Med andra ord: man får åter se upp för förnuftet - kontra profetians Ande, Herren Jesus Messias - och hålla sig endast till det profetiska Ordet.

..................................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=201328

RSS 2.0