+ Dubbla budskap = andlig träldom.

Denna obibliska enhet definieras så här:

Citat ur artikeln: "- Målet är att fullt ut dela sakramenten, säger han [Per Åkerlund].

Det betyder exempelvis att pingstvänner och katoliker ska dela nattvarden med varandra?
- I framtiden, ja. Det är absolut den Helige Andes mål, även om det i dagsläget ligger lång borta.
Med de olika synsätten som finns i dag inom de olika kyrkorna låter det som om man bäddar för teologisk konfrontation. Men det är något Per Åkerlund inte tror på.
- Enhetens vänner handlar absolut inte om att vi ska tycka samma sak. Vi får behålla egna smaker, seder och bruk. Vad vi skulle vilja se är att vi i Sverige börjar betraktar varandra som syskonkyrkor."
....
Med detta välkomnar man ett budskap 'utan salt', där de yttre ritualerna kommer att ersätta troheten i förbundet med Herren. Per Åkerlund åberopar den Helige Ande som auktoritet i frågan (en oerhörd allvarlig sak om det visar sig, att det inte är d. Helige Andes tilltal!!), trots att den Helige Ande, Herrens egen Ande, alltid verkar i enlighet med Ordet och inte "mot Ordet".

Vad händer om vi prövar med Skriften, vad som är förenligt med den Helige Andes tilltal?
Då finner vi, att...

Joh.14:23 "Jesus svarade och sade till honom: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom. Den som icke älskar mig, han håller icke mina ord; och likväl är det ord som ni hör icke mitt, utan Faderns, som har sänt mig. Detta har jag talat till eder, medan jag ännu är kvar hos eder.

Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder."

...
Den Helige Andes uppgift är att påminna oss om Jesu Ord. Så VAD har Jesus undervisat om?

.1) Att bl.a. "lyda Gud mer än människor" och att Gud är "ett" med sin undervisning.

.2) Apg.2:38 "Petrus svarade dem: "Gör bättring, och låt alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skall ni såsom gåva undfå den helige Ande."
...HUR kan man få den Helige Ande och samtidigt undvika att lägga bort synden, avgudadyrkan, reliker, bön till döda osv.?
.3) Apg.4:31 "När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de var församlade, och de blev alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet."
 ...VAR predikas Guds Ord med frimodighet i denna "enhet", eftersom ingen är intresserad av att följa Guds bud?
.4) Apg.5:32 "Om allt detta kunna vi själva vittna, så ock den helige Ande, vilken Gud har givit åt dem som är honom lydiga."
...ÄR DET lydnad, att be till döda, helgon, dyrka reliker, 'offra' Jesus i mässan om och om igen, tillbe statyer, bilder, uppmana folk att överlåta Bibelläsningen/utläggningen åt ett enda prästerskapssystem? 
.5) Apg.19:6 "Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade tungomål och profeterade."
...Det är först när man vänder om och döper sig till bättring, som man undfår den Helige Ande, som är profetians Ande - i enlighet med Guds Ord.
.6) Apg.20:28 "Så ha nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod."
...VAR finns det herdar som vårdar sig om fåren, predikar Ordet, i stället för att erbjuda folk yttre ritualer?

.7) Apg.28:25 "Och då de icke kunde komma överens med varandra, gick de sin väg, och därvid sade Paulus allenast detta ord: "Rätt talade den helige Ande genom profeten Esaias till edra fäder, när han sade: 'Gå åstad och säg till detta folk: Med hörande öron skall ni höra, och dock alls intet förstå, och med seende ögon skall ni se, och dock alls intet förnimma. Ty detta folks hjärta har blivit förstockat; och med öronen höra de illa, och sina ögon hava de tillslutit, så att de icke se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bliva helade av mig'."
...VAR finns det vilja till omvändelse i en obiblisk enhet, så att Herren kan hela?
.8) Heb 10:15 "Härom vittnar jämväl den helige Ande för oss. Ty sedan Herren hade sagt: "Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar", säger han: "Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan, och i deras sinnen skall jag skriva dem"; och vidare: "Deras synder och deras orättfärdiga gärningar skall jag aldrig mer komma ihåg." Men där förlåtelse för dessa är given, där behöves icke mer något offer för synd."
 ...VARFÖR denna eucharisti i så fall, som offrar Jesus om och om igen?
.9) 5Mos.8:2 "Och du skall komma ihåg allt vad som har skett på den väg HERREN, din Gud, nu i fyrtio åt har låtit dig vandra i öknen, för att tukta dig och pröva dig, så att han kunde förnimma vad som var i ditt hjärta: om du ville hålla hans bud eller icke. Ja, han tuktade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som du förut icke visste av, och som icke heller dina fäder visste av; på det att han skulle lära dig förstå att människan lever icke allenast av bröd, utan att hon lever av allt det som utgår av HERRENS mun."

...PÅ VILKET SÄTT håller man Guds bud i en... obiblisk enhet?
...
"Enhetens vänner" kommer att leda folk under EN människas styre. Biskop Anders Arborelius och ärkebiskop emeritus Gunnar Weman bildar redan den apostoliska basen (!?) för denna gemenskap och vägen mot Vatikanen är redan utstakad. Det inser t.o.m. icke troende människor utanför kyrkorna.
Jesuiterna hjälper till att skriva förvirrande kommentarer till detta, i grunden, platonska projekt och säger: att läsningen av Bibeln är oskiljbar från dess tolkning - om man vill övervinna tidens splittring måste man återvinna den tolkning som har varit den gemensamma sedan begynnelsen (den katolska begynnelsen!?). Den förutsätter att läsningen sker inom ramen för kyrkans trosmedvetande, sensus fidelium, och under Andens ledning, och att den ses som en del av den sakramentala verklighet som kom till stånd då Gud blev människa i inkarnationen och med detta också blev Skriftens beständiga mittpunkt och ljuskälla.....(!???)

Vad betyder "inom ramen för kyrkans trosmedvetande"? Vilken kyrka, vilken ram, vilka sakrament? Fullständigt 'mystiskt' obegripligt....
Så här kommer den breda vägen att se 'religiös och bra' ut men som leder långt bort från förbundet med Herren....
...
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150507


+ Herrens verk - människans lydnad.

FOKUS: Paulus talar om GUDS VERK kontra människans verk. Guds kraft kontra människans kraftlöshet!
På andens område gäller inte människans egna ansträngningar att uppnå helgelse utan människans LYDNAD under Guds Ord, Herrens vilja, dvs. ÖVERLÅTELSE åt Herren, så att HAN (inte vi) skall kunna utföra sitt verk i våra hjärtan genom den Helige Ande!
Vi gör ingenting utom lyder och Herren utför sitt verk > då kan vi "bära Andens frukt". (Vi gör fortfarande inget, vi är "kanaler" för Guds Andes eget verk! Därför heter det att vandra "i frid".) "Köttet" lyder och "hittar inte på" egna vägar - men då måste vi tro på, att det som Guds Ord säger är sannnig.

1Kor.1:29 "Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud. Men hans verk är det, att ni är i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning, för att så skall ske, som det är skrivet: "Den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren."
Det är Herrens verk,
att vi är "i Kristus Jesus".
Det är vårt ansvar, att vi låter bli vissa saker > vilket underlättar för den Helige Ande att "fullborda" helgelse i oss.

Om människan söker nåd hos Herren, för att samvetet tynger henne, så finns Herren där till hjälp. Det finns alltså ett samarbete mellan Herren och den troende - detta kallas att "ingå ett förbund med Herren".
...
Om jag däremot "löper efter" egna tankar dit Herren inte har sänt mig, öppnar jag mitt sinne för nedbrytande krafter som kan ödelägga mitt liv! Vi kan inte rationalisera bort Guds Ord.
Att tala om helgelse utan att tala om förbundsvillkor (Guds bud) som människan skall hålla, för att inte gå vilse, lägger bara ok på folk. Helgelse är samma sak som att lyda Guds Ord - vända om - och låta sig fyllas av den Helige Ande. Det är barmhärtighet - att predika sanning, så att man inte "syndar på nåden".

Guds nåd är inte en "billig nåd" som man kan missbruka utan det kostade Jesus Hans blod: det är dyrbart! För att vi skall bära "rättfärdighetens frukt" och för att vi inte skall hamna under lagens fördömelse.

1Petr.1:1-7 "Petrus, Jesu Kristi apostel, hälsar de utvalda främlingar som bo kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, provinsen Asien och Bitynien, utvalda enligt Guds, Faderns, försyn, i helgelse i Anden, till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröke sig hos eder.
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat åt eder, ni som med Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför må ni fröjda eder, om ni ock nu en liten tid, där så måste ske, lider bedrövelse under allahanda prövningar, för att, om eder tro håller provet - vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat - detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse."
...

Vi är kallade till "helgelse i Anden, till lydnad"....och inte till bortförklaringar och egna tankar.
...
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150479
 


+ Nåd OCH sanning....

Vad Sara beskriver i sin artikel, är en brottningskamp av samma slag, som alla människor går igenom, som Herren redan har åtgärdat och som Paulus beskriver i Romarbrevet. Men det finns ett tillägg i artikeln som pekar på en annan kamp, nämligen med människofruktan. "Får jag vara med i gemenskapen eller inte? Vad skall folk säga?" Att Jesus har kommit för att frälsa syndare är inget att tvista om (Herren dog ju för oss! Vilken nåd!), däremot vad problemet ligger i, det är, att syndaren (i sin kamp) inte får det stöd från församlingen som han behöver. Vilket kan vara så sant, så.... Men!


Att ta till sig Herrens frälsninsgverk fullt ut handlar om TRO > Tro på Guds Ord: "Det står skrivet". Står det skrivet, att Herren har kommit för att RÄDDA OSS, så är det så. Då tror jag det. Vår själafiende däremot gör allt för att underminera denna TRO och här är det viktigt, att läsa Ordet och bli varse, att vi befinner oss i en strid om VEM som skall ha tillgång till vårt SINNE. Herren eller fienden?

Fil.4:1 "Därför, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, STÅ FASTA i Herren MED DETTA SINNE, ni mina älskade."


Vem skall stå fast? Vi - det är vi som väljer att stå fasta i Herren med förnyat sinne.

Hur skyddar vi vårt sinne? Genom att läsa Ordet och genom att be.

...

Om fienden lyckas rubba mitt "fasta i Herren sinne" (= LYDNAD), då kommer jag TRO på LÖGN och blir inom kort bedragen av lögnen. Vi är ingenting annat än det, vad Guds eviga, trofasta Ord säger att vi är!

Gud har inte skapat mig syndig utan jag är "begränsad av köttet". För att jag (dvs. min "köttsliga natur") inte skall falla i synd, måste jag LYDA Guds Ord. Olydnad öppnar för begränsningens konsekvenser: jag blir en lagbrytare > "Olydnad mot Herren är trolldomssynd." > och den heliga, goda lagen dömer mig omedelbart!


Det finns inga "köttsliga vägar" att kringgå lagen. Den som väljer "köttsliga" lösningar på att mildra eller upphäva lagens krav på ett rättfärdigt leverne, hamnar i en schizofren situation som Skriften kallar "en andlig kamp".

  

Rom 7:12-21 "Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott. Har då verkligen det som är gott blivit mig till död? Bort det! Men synden har blivit det, för att så skulle vara uppenbart att den var synd, i det att den genom något som självt var gott drog över mig död; och så skulle synden bli till övermått syndig genom budordet.

Vi vet ju att lagen är andlig, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden. Ty jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. Så är det nu icke mer jag som gör sådant utan synden, som bor i mig.

Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke. Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det utan synden, som bor i mig. Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig. Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar. Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? -"

...

Vem? Frälsaren, Jesus Kristus, vår Herre!

Det finns en underbar lösning på våra problem. Men vi måste "hålla före" att vi är "lösta från synden" och vandra i enlighet med Ordet. Då hjälper oss Herren varje dag i vår kamp!

Sanningen = Jesus Kristus - sätter mig fri från synd och död, för att nåden skall kunna bära mig igenom lagens krav på rättfärdighet.

  

"Gå .....och synda icke mera...."  Och så får vi alla hjälpas åt att nå målet.....

......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150484


+ "Tillkomme Ditt rike, ske Din vilja, såsom i himlen, så ock på jorden..."

Matt.6:33 "Nej, sök först efter hans rike och hans rättfärdighet,....."

För att veta Guds vilja i fråga om bl.a. sexualitet, måste man leta - SÖKA - efter svar i Skriften. Jesu samtal med den prostituerade kvinnan avslutades med en radikal lösning på hennes problem, träldom under synden, där förlåtelsen ledde till en ny riktning i hennes liv - "Gå och synda icke mera" var ett befrielsebudskap från Herren!
Den som letar efter svar kommer att finna KUNSKAP om Guds vägar och ställs då inför ett VAL:

.1) VAD är Guds vilja i himlen "som skall ske" på jorden? > Befrielse! (Lydnad leder till frihet från synd.)
 

5Mos.31:11-13 "...då hela Israel kommer för att träda fram inför HERRENS, din Guds, ansikte, på den plats som han utväljer, då skall du [Mose] läsa upp denna lag inför hela Israel, så att de hör den.

Församla då folket, män, kvinnor och barn, och främlingarna som är hos dig inom dina portar, på det att de må höra och lära, och på det att de må frukta HERREN, eder Gud, och hålla och göra efter alla denna lags ord;

och på det att deras barn, som då ännu icke känna den, må höra den och lära den, så att de fruktar HERREN, eder Gud. Detta skolen ni göra, så länge ni lever i det land dit ni nu drar över Jordan, för att ta det i besittning."

....
Matt.5:15 "Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som äro i huset. På samma sätt må ock edert ljus lysa inför människorna, så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelen.

Ni skall icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.
Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.

Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket."
 ...
.2) Har Herren uttryckt klart sin vilja i Skriften eller inte?
.3) Om vi har KUNSKAP om Guds vilja, om Hans bud, får vi ändra reglerna eller inte?
.4) Vad är "Guds rike" och varför skall vi söka det - vad är "himmelriket" och vilka regler gäller där?
.5) Vilka kommer in, säger Skriften, och vilka kommer inte in?
.6) Förekommer det "dubbla budskap" angående det bibliska syndabegreppet? 
.7) Varför manar Ordet till OMVÄNDELSE? Från vad? Finns det en lösning?

.8) >> VEM SKALL FRÄLSA MIG IFRÅN DENNA DÖDENS KROPP? >
Svar:  Rom.7:25 "Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre!
Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag."
...
.9) Vad är Guds rättfärdighet och hur blir jag rättfärdig? Måste Gud ändra sig eller jag?
Svar:  "Det är fullbordat!" för alla som vill ta emot, vandra i seger över "kött" i Jesu uppståndelsekraft och bära rättfärdighetens frukt. "På frukten känner man igen trädet..."
Valet är vårt: LYDNAD (jag måste vända om, ej Herren) eller.... olydnad som bara leder till förvirring och träldom...
...
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150422


+ Är man trött på, att gå den smala vägen?

Jag läste en märklig artikel i "Hemets vän" av Stanley Sjöberg:

http://www.hemmetsvan.se/addComment.do

Min fråga är: var finns den profetiska skärpan? Har den försvunnit "i dimman" från tvivelaktiga rökelsekar?
Det är nämligen inte Herren som påbjuder denna förvirringens väg... Och vad säger Skriften?

.1) Det handlar varken om "karismatiska kristna" eller "klassisk/traditionell kristendom" utan det handlar om att de som vill kalla sig Jesu lärjungar, bör hålla förbundet med Herren.
...
.2) Det är varken kyrkofäderna som är "rötterna" eller de helleniserade "gamla" kyrkorna utan det är de hebreiska skrifterna som är roten - "på profeternas och apostlarnas undervisning" bygger Herren sitt andliga tempel.
...
.3) Det är inte några "angrepp" på någon som Jesu lärjungar skall syssla med utan det är Guds ordet självt som belyser "mörkrets gärningar" (i alla läger!) och manar till omvändelse! Det är därför det heter "det profetiska ordet" - för att det pekar på rätt riktning, bort från avfallet! (Gäller alla som kallar sig troende kristna!)
...
.4) Att mana till ödmjukhet inför synd och brott mot förbundets klara villkor, tas upp av Herren i Ordet:
Matt.5:13 "Ni är jordens salt; men om saltet mister sin sälta, varmed skall man då giva det sälta igen? Till intet annat duger det än till att kastas ut och trampas ned av människorna."
... Just för att slippa hamna i olika diken, säger Skriften, skall vi hålla oss till Ordet. Och inte till andliga plagiat som "förskapar sig" till "ljusets ängel" och bakom tal om helighet förkastar all andlig prövning av egna visioner enligt Ordet. (Smart...) 

JESAJA 2:6 "Ni av Jakobs hus, kom, låt oss vandra i HERRENS ljus. Ty du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets väsende och öva teckentyderi såsom filistéerna; ja, med främlingar förbinda de sig."
...

+ "Om nu Sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria!" Joh.8:36

Tack Gertrud Storsjö för ett oerhört klarsynt inlägg! Skriften säger tydligt, att vi skall pröva allting.

Det verkar alltså ganska anmärkningsvärt, att Peter Halldorf inbjuder till pilgrimsresor i sin tidskrift, där man gör reklam för ett...Baalstempel (efter en "kristen" introduktion) > citat:
"Vi besöker heliga platser och möter kristna som bor i landet. [...] Vår föda blir lunchpaketet och Symeons levnadsberättelse. Ökenstaden Palmyra med sitt Baalstemplet,..." osv. 

http://www.tidskriftenpilgrim.nu/default.asp?page=menu&menuid=65

Eftersom Skriften bygger på profeternas och apostlarnas undervisning, så borde namnet "Baal" inte få förekomma alls - och ännu mindre som reklam för ett Baalstempel.

Dom.2:11-14 "Då gjorde Israels barn vad ont var i HERRENS ögon och tjänade Baalerna.

De övergav HERREN, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och följde efter andra gudar, de folks gudar, som bodde omkring dem, och dessa tillbad de; därmed förtörnade de HERREN. Ty när de övergåvo HERREN och tjänade Baal och Astarterna, upptändes HERRENS vrede mot i Israel, och han gav dem i plundrares hand, och dessa utplundrade dem; han sålde dem i deras fienders hand där runt omkring, så att de icke mer kunde stå emot sina fiender."
...

Om det är nu så, att Herren klart och tydligt har uttryckt en önskan om att vi inte skall avvika från förbundets villkor, då borde vi lyssna på det.

1Petr.4:3-4 "Ty det är nog, att ni under den framfarna tiden har gjort hedningarnas vilja och levt i lösaktighet och onda begärelser, i fylleri, vilt leverne och dryckenskap och i allahanda skamlig avgudadyrkan, varför de ock förundrar sig och smädar eder, då ni nu icke löper med till samma liderlighetens pöl."

...
Just därför uppmanas vi att vandra i Herrens Andes kraft som är FRIHETENS LAG, för att inte tappa frälsningen och hamna i träldom under allahanda "makter och krafter" som till det yttre verkar vara väldigt "andliga": det handlar nämligen om "liv eller död"...

Rom 8:2 "Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag."

Detta skall vi hålla före - att vi är fria i Kristus till att bära rättfärdighetens frukt!
Denna seger är redan vunnen - genom Jesu dyra blod: för "Om nu Sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria!"

En underbar andlig verklighet totalt oberoende av mänskliga riter och tvivelaktiga kontemplationer.
...
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150117

+ Att ej missa målet: nådig Gud belönar trofasthet!

Nådig Gud belönar trofasthet..... tillbaks till Ordet, till förbundet...

Neh.9:1-8 "Men på tjugufjärde dagen i samma månad församlade sig Israels barn och höll fasta och klädde sig i sorgdräkt och strödde jord på sina huvuden.

Och de som var av Israels släkt avskilde sig från alla främlingar och trädde så fram och bekände sina synder och sina fäders missgärningar.

Och de stod upp, var och en på sin plats, och man föreläste ur HERRENS, deras Guds, lagbok under en fjärdedel av dagen; och under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbådo HERREN, sin Gud.

Och Jesua och Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani och Kenani trädde upp på leviternas upphöjning och ropade med hög röst till HERREN, sin Gud.


Och leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade: "Stå upp och lova HERREN, eder Gud, från evighet till evighet. Ja, lovat vare ditt härliga namn, som är upphöjt över allt lov och pris.

Du allena är HERREN. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad därpå är, haven och allt vad som är i dem, och det är du som behåller det allt vid liv; och himmelens härskara tillbeder dig.

Du är HERREN Gud, som utvalde Abram och förde honom ut från det kaldeiska Ur och gav honom namnet Abraham.

Och du fann hans hjärta fast i tron inför dig, och du slöt med honom det förbundet att du skulle giva åt hans säd kananéernas, hetiternas, amoréernas, perisséernas, jebuséernas och girgaséernas land, ja, giva det åt dem; och du uppfyllde dina ord, ty du är rättfärdig."
...

Neh.9:17 "De ville icke höra och tänkte icke på de under som du hade gjort med dem, utan var hårdnackade och valde i sin gensträvighet en anförare, för att vända tillbaka till sin träldom. Men du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i mildhet; och du övergav dem icke."

...
Neh 9:20 "Din gode Ande sände du att undervisa dem, och ditt manna förvägrade du icke deras mun, och vatten gav du dem, när de törstade."
...
Herren väntar på förbundsfolket.....
...

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150168


+ Full förståelse för rabbinernas upprördhet!

En ny bön om judarnas 'omvändelse' i RKK:

"Låt oss be för judarna: att vår Herre må upplysa deras hjärtan, så att de bekänner Jesus Kristus som hela mänsklighetens frälsare. Låt oss bedja [knäfalla, stå upp]: Allsmäktige och evige Gud, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen, förläna nådigt att folkens hela skara inträder i Din Kyrka, så att hela Israel blir räddat. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen".
...
Denna bön stämmer inte överens med Guds Ord: vad Herren Jesus talar om, det är att "komma in i Guds rike" och inte in i ett synligt system som inte följer Herrens egna bud.
Luk.17:21 "...ej heller skall man kunna säga: 'Se, här är det', eller 'Där är det'. Ty Guds rike är invärtes i eder."
och: Joh.3:5 "Jesus svarade: 'Sannerligen, sannerligen säger jag dig: om en människa inte blir född av vatten och ande, så kan hon inte komma in i Guds rike."
...
Således talar Jesus om att leva i enlighet med Guds ord. Även om man blir medlem i en organisation, så är det ingen garanti för att man har "kommit in i Guds rike".
Frälsning har med hjärtats tro (trofasthet) att göra som är förankrad i rättfärdighet  - och inte med "medlemskap" i en organisation förankrad i yttre ritualism.
Är RKK:s dogmer (som går stick i stäv mot hela Bibeln) rätt sätt att undervisa alla människor om Israels Gud, vars förbundskrav är att hålla Hans bud "i rättfärdighet" = "Du skall icke andra gudar hava jämte mig" bl.a.?
.........
Rom.14.7 " Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan I RÄTTFÄRDIGHET och frid och glädje i den Helige Ande."
Man borde kanske först "städa sitt eget hus"....
...
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151438

+ Jesu bön om enhet blev besvarad på Pingstdagen!

Här är artikeln som innehåller några röster, vilka vågar stå upp för Guds Ord!

Det finns ingen annan väg till befrielse från död och synd till ett evigt liv än den, som leder via Ordet.
Herren har förberett ett Nytt förbund genom sitt eget blod för alla människor, som vill följa Honom.

"Åt alla dem som tog emot Honom, gav Han rätten att bli Guds barn" > och att med glädje följa Hans bud.

JESAJA 61:1
"Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,

61:2 till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, en dag, då han skall trösta alla sörjande,

61:3 då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skall kallas "rättfärdighetens terebinter", "HERRENS plantering, som han vill förhärliga sig med".

61:4 Och de skall bygga upp de gamla ruinerna och upprätta förfädernas ödeplatser; de skall återställa de förödda städerna, de platser, som hava legat öde släkte efter släkte.

61:5 Främlingar skall stå redo att föra edra hjordar i bet, och utlänningar skola bruka åt eder åkrar och vingårdar.

61:6 Men ni skall heta HERRENS präster, och man skall kalla eder vår Guds tjänare; Ni skall få njuta av folkens skatter, och deras härlighet skall övergå till eder.

61:7 För eder skam skall ni få dubbelt igen, och de som led smälek skall nu jubla över sin del. Så skall de få dubbelt att besitta i sitt land; evig glädje skall de undfå.

61:8 Ty jag, HERREN, älskar, vad rätt är, och hatar orättfärdigt rov; och jag skall giva dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem."
....
Tro handlar om trofasthet: i förbundet. Det är förbundstroheten som är grunden för sann enhet i Herren.
...
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=147811


+ Vad folk bör reflektera över: "Vart har frälsningsbudskapet tagit vägen?!"

Artikel i Dagen om "Teologins eget Hultsfred vill få folk att reflektera":
Citat:
<"Birgitta Ericsson Löfgren från Viken i Lunds stift möter min något yrvakna blick; det är lite så hon jobbar. Ögonen är stålblå och nästan ordentliga, hennes skånska så sympatisk. Hon gestikulerar med högerhanden och håller kaffekoppen i vänster. Hon hoppas få höra om teologi som kan omsättas i praktiken.

- Vi i kyrkan behöver människor med visioner - som också orkar genomföra dem.">
.....
Människor "med visioner" i Skriften kallades profeter och förkunnade ett så pass SALT budskap från Herren, att de fick betala med sina liv! Genomförandet av Guds tilltal kostade dem livet...

Det står också mycket om Broderskapsrörelsen i artikeln - men den enda grund för att bygga det andliga templet -Kristi Kropp - handlar inte om att bli medlem i alla organisationer utan att bli FÖDD PÅ NYTT och gå med i en lokal församling.
Mottot som kommer fram i artikeln: <"Omsorgen om de fattiga, de utslagna, de sjuka. Kampen mot orättvisor. Absolut. Men exakt vilken politik som ger resultat - eller vilka resultaten borde vara - är nog kristna lika oense om som alla andra. [...]
Kanske har vi en bredare "färgskala" nästa gång. Man kunde ha bjudit in Mohamed Omar eller Morton Narrow.">
är naturligtvis ädelt och humanistiskt MEN man predikar att gå på en bred väg.

Vad säger Skriften? > Att "Vägen är smal". Ingenstans står det, att man får evigt liv genom "goda gärningar" endast! Utan Jesus dog för oss, just för att ta itu med synden. Var har omvändelse från synd tagit vägen?

Hela tiden får man en uppfattning, att människan kan i egen kraft åstadkomma en förändring! Att människan är god bara hon blir upplyst! Jesus Kristus är inte FRÄLSAREN utan en god och vis man (bland många andra "upplysta" män lik Buddha) som lär ut "goda läror"!


Det kristna budskapet däremot manar till en radikal omvändelse från synd som endast Jesus har tagit itu med!

Rom 7:14 <"Vi vet ju att lagen är andlig, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden.

7:15 Ty jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag.

7:16 Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god.
7:17 Så är det nu icke mer jag som gör sådant, utan synden, som bor i mig.

7:18 Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke.

7:19 Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag.

7:20 Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan synden, som bor i mig.

7:21 Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig.

7:22 Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag;

7:23 men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar.

7:24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? -

7:25 Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag."
.......


http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149331

+ Det exklusiva förbundet med Herren.

"Människans" fråga är ställd: "Vilket inflytande annan teologi får ha?"
I hela artikeln förekommer dock inte en enda gång den mest avgörande frågan som har med troheten mot Herren att göra: "Vad säger Guds Ord?"

.1) Kung Salomo började s.a.s. "i anden" (= lydnad).....
1Kung.3:3  "Och Salomo älskade HERREN och vandrade efter sin fader Davids stadgar,......

3:5 I Gibeon uppenbarade sig nu HERREN för Salomo i en dröm om natten; Gud sade: "Bed mig om vad du vill att jag skall ge dig."
3:6 Salomo svarade: "Du har gjort stor nåd med din tjänare, min fader David, eftersom han vandrade inför dig i trohet, rättfärdighet och rättsinnighet mot dig. Och du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son till efterträdare på hans tron, såsom ju nu har skett."
[...].......

.2)...och så slutade han "i köttet" (= olydnad):
1Kung.11:1 "Men konung Salomo hade utom Faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade: moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor,

11:2 kvinnor av de folk om vilka HERREN hade lagt till Israels barn: "Ni skall icke inlåta eder med dem, och de få icke inlåta sig med eder; de skall förvisso eljest förleda edra hjärtan att avfalla till deras gudar." Till dessa höll sig Salomo och älskade dem.

11:3 Han hade sju hundra furstliga gemåler och tre hundra bihustrur. Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall.
11:4 Ja, när Salomo blev gammal, förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta icke förblev hängivet åt HERREN, hans Gud, såsom hans fader Davids hjärta hade varit.

11:5 Så kom Salomo att följa efter Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse.

11:6 Och Salomo gjorde vad ont var i HERRENS ögon och följde icke i allt efter HERREN, såsom hans fader David hade gjort.

11:7 Salomo byggde nämligen då en offerhöjd åt Kemos, moabiternas styggelse, på berget öster om Jerusalem, och likaså en åt Molok, Ammons barns styggelse.

11:8 På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor, så att de fingo tända offereld och frambära offer åt sina gudar.

11:9 Och HERREN blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade avfallit från HERREN, Israels Gud, som dock två gånger hade uppenbarat sig för honom,

11:10 och som hade givit honom ett särskilt bud angående denna sak, att han icke skulle följa efter andra gudar, ett HERRENS bud som han icke hade hållit."
 .......

Men vad gjorde kung Josia till skillnad från Salomo? Förblev han trogen Herren?

2Kung.23:3 "Och konungen [Josia] trädde fram till pelaren och slöt inför HERRENS ansikte det förbundet, att de skulle följa efter HERREN och hålla hans bud, hans vittnesbörd och hans stadgar, av allt hjärta och av all själ, och upprätthålla detta förbunds ord, dem som var skrivna i denna bok. Och allt folket trädde in i förbundet.

23:4 Därefter bjöd konungen översteprästen Hilkia och prästerna näst under honom, så ock dem som höll vakt vid tröskeln, att de skulle föra bort ur HERRENS tempel alla de redskap som var gjorda åt Baal och Aseran och åt himmelens hela härskara. Och han lät bränna upp dem utanför Jerusalem på Kidrons fält, men askan efter dem lät han föra till Betel.

23:5 Han avsatte ock de avgudapräster som Juda konungar hade tillsatt, för att tända offereld på offerhöjderna i Juda städer och runt omkring Jerusalem, så ock dem som tände offereld åt Baal, åt solen, åt månen, åt stjärnbilderna och åt himmelens hela härskara."
 .....

Träder vi "in" eller "ur" förbundet genom "blanda"? Vad säger Ordet?

Och påståendet, att evangelium "överlevde" i kyrkan är inte sant...Många begrep ju inte latin...däremot begrep folket hednaritualerna som "införlivades" in i evangeliet och fick därmed en yttre, bedräglig "kristen mantel".
.....

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149317


+ Vi följer Jesus - inte människor!

Som själva ordet "kyrko-fader" antyder, så skulle man kunna tro att detta är av stor betydelse.
Men - vad säger Skriften?

1Mos.32:9
"Och Jakob sade: "Min fader Abrahams Gud och min fader Isaks Gud, HERRE, du som sade till mig:
'Vänd tillbaka till ditt land och till din släkt, så skall jag göra dig gott."


Vår tro bygger inte på fäderna själva utan på fädernas Gud, vår Fader och vår Herre. Denna insikt hade alla våra trosföregångare (som t.ex. Jakob): det är inte i människors fotspår som vi går, utan vi går i HERRENS fotspår.

Att lita till människans (mänsklig "fader"-titel) förmåga kallas i Skriften för "avgudadyrkan".

Den levande Herre däremot, som vi borde tjäna, leder oss i enlighet med det uppenbarade Ordet i Skriften.
Det heter: "vårt dagliga bröd ge oss IDAG" - eftersom Herren lever idag och talar till oss också - idag!

Citat av Göran Lennartsson:
"För mig är slutsatsen att vi behöver formas av i den djupa feta myllan som föregår kyrkofädernas epok, nämligen urkristendomen. Den är för mig det Andens avstamp som förblir riktningsgivare.
Studiet av kyrkofäder är viktigt för att det speglar hur kristen tro gestaltades under en tid som har stor likhet med vår egen. Men de måste utvärderas i ljuset av Skriften.
Dessvärre finner jag i studiet av kyrkofäder att de långt ifrån alltid förvaltar det apostoliska arvet, trots sådana anspråk. Att det kan vara ett glapp mellan högt ställda bekännelser om apostolisk kristendom och verkligheten, känner vi dessvärre till även från vår egen tid.

Det måste inte förklaras med illvilja, utan snarare med brist på insikt och andlig sundhet.
Som jag ser det är det i Jesu egen och apostlarnas andliga miljö som vi i första hand behöver förnyas. Dit når våra allra djupaste andliga rötter. Urkristendomen måste förbli den kristnes identitet och det är därifrån den världsvida pingströrelsen ger sitt bidrag till kristenheten."

Göran Lennartsson, teologie doktor


http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149000


+ Ekumenisk...labirynt

Guds Ord talar inte om att gå i cirklar - tvärtom: vägen är smal och rak.

Det finns tider, då man hamnar inne i en labirynt och bygger sitt hus på sanden.
När regnet kommer - spolas hela huset bort.

Man måste se upp med, vilka byggnadsarbetare som anlitas för att bygga huset...

Länken till artikeln i fråga:

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149156

+ Välkommen till min nya blogg!

Det viktigaste i den troendes liv är, tycker jag, att man är välförankrad i förbundet med Herren:

JEREMIA 30:31
"Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN, JHWH:
Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den,
och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.


31:34 Då skall de icke mer behöva undervisa varandra, icke den ene brodern den andre, och säga:
"Lär känna HERREN"; ty de skall alla känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger HERREN.
Ty jag skall förlåta deras missgärning, och deras synd skall jag icke mer komma ihåg."
.......


RSS 2.0