+ Att demontera det 'köttsliga' bygget...och lyda HERREN?

Jag lyssnade till Ulf Ekmans predikan, onsdag 30 juli kl. 11.00...med bedrövelse. Lite för mycket "show"-vrål under tiden...Tal om 'förbunden' med Israel, om nåden och rättfärdiggörelsen av tro är i linje med Ordet men om man tänker på den första dagen av konferensen (man upphöjde 'kött'), där Ulf Ekman sade, att:
"- Ta Noa och Abraham som exempel, de lyssnade och handlade enligt Guds ord även fast de inte visste eller förstod hur det skulle kunna bli som han sagt. Vi har så stora planer, men vår vilja behöver vara underordnad korset. Det är inget värt om vi inte strävar efter att bli lika Jesus. Arbeta på att bli mer lik Jesus så kommer du tänka och göra allt mer som honom."...så finns det oroväckande brist på insikt hos UE, att de pånyttfödda troende inte 'arbetar' längre på någonting om de är underordnade korset.

Som Jesu lärjungar har vi 'avklätt' den gamla människan, vi har blivit 'spikade på trädet tillsammans med Honom' och med andra ord, så är vi 'döda'. En 'död' människa gör ingenting - man kan inte förbättra den 'gamle Adam'. Den gamla skapelsen är dömd och den är förbi "i Kristus"! "Inte längre lever jag utan Kristus lever i mig." Det är inte genom att 'arbeta på att bli mer lik Jesus' som vi kommer att tänka som Honom utan det är just genom att SLUTA MED EGNA ANSTRÄNGNINGAR att 'imitera Jesus' (imitatio Christi), som Han kan bli STÖRRE inom oss...
'Köttet' (de själsliga färdigheterna) har absolut ingenting eget att bidra med på andens område - förutom endast att VILJA böja sig under Ordet = LYDNAD. Resten är uteslutande HERRENS verk genom den Helige Andes ledning i enlighet med Ordet i vår pånyttfödda ande. "Utan mig kan ni ingenting göra." - säger Jesus.

Vi måste kapitulera inför HERREN och ej imitera Honom - imitationer är bara ormens gamla frestelser i omlopp...

Således är det fråga om att predika Jesu rätta lära i samklang (smörjelse) med Hans Ande, den Helige Ande. Då kan man inte blanda läror. Varje trädgårdsmästare vet, hur viktigt det är att röja och rensa innan man kan plantera något. Det krävs mycket mer att förbereda jorden än att plantera. Hur mycket måste inte HERREN 'rensa' i våra tankar!

JEREMIA 1:9-10 "Och HERREN räckte ut sin hand och rörde vid min mun; och HERREN sade till mig: "Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall upprycka och nedbryta, förgöra och fördärva, uppbygga och plantera."
......
Ordet har denna uppgift och förkunnaren borde leva ett 'rent = lydigt' förbundsliv, för att bli en öppen kanal för Guds nåd och sanning, som befriar oss från mörkret till en vandring i Hans underbara ljus!
........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=156022


+ Vilken position har vi inför HERREN Jesus? Det är frågan!

Prövning av den "celebre" (???) Raniero Cantalamessas predikan:

Varning nr 1 - en människa upphöjs i predikstolen!
För det första, så upphöjer man (ärar) en predikant redan innan han har ställt sig i predikstolen. Detta är inte i enlighet med Skriften och mycket bedrägligt, eftersom BÅDE predikanten och hans predikan måste prövas av församlingen i enlighet med Skriften.

Varning nr 2 - predikanten har sitt andliga säte bland avgudar!
Prövning av predikanten: var har predikanten sina källor? Dvs. vilken lära bygger han sin förkunnelse på? "Den som älskar mig, han håller mina bud." - säger Jesus.
Svar: eftersom Cantalamessa är "påvens" predikant, så har han redan talat öppet om VAR han har sitt andliga säte! Han har svurit evighetsed till påven, han tillber bl.a. avguden Maria och firar den ockulta mässan som bygger på transsubstantia-läran = man "förvandlar oblaten till Jesu fysiska kropp och blod" dvs. man "äter och dricker Jesu blod" bokstavligen, vilket är helt enkelt magi.

Varning nr 3 - dubbla källor som grund för förkunnelsen!
Prövning av källorna: den katolska katekesen anses likvärdig med Skriften och utgör den "tradition" som RKK lägger till den enda auktoritet vi har att gå efter dvs. Skriften. Och Ordet säger, att vi absolut inte får lägga någonting till Det! Alltså: redan här har vi en krock mellan Ordet och katolska, obibliska läror i katekesen.

Varning nr 4 - budskapet om omvändelse är taget ur hela sitt sammanhang!
Hur viktigt är det inte att poängtera, att man måste läsa HELA sammanhanget, för att se en helhetsbild. "Omvänd er!" är inte endast en uppmaning till att överge synd utan BÅDE att "göra bättring och döpa sig" OCH "hålla fast vid apostlarnas undervisning", som inte avviker ifrån hela uppenbarelsen i TaNaK, de hebreiska skrifterna, utan bygger bl.a. "på profeterna".
Synd kan jag bekänna varje minut eller varje dag och leva i ett ständigt syndamedvetande - Vatikanen är expert på att sysselsätta sig med syndaproblemet utan en varaktig seger över den (se ständiga ursäkter för pedofilhärvor runt om i världen)! Således kan inte dopet i den Helige Ande äga rum, om man inte "renar sitt hjärta" (sin egen ande) endast genom att lyssna och följa Ordet: man kan inte "hälla nytt vin (den Helige Ande) i gamla säckar (i den ej pånyttfödda människans ande)"! För då är det en annan ande å färde!


Apg.2:38-41 " Petrus svarade dem: "Gör bättring, och låt alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skall ni såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som är i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar." Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han sade: "Låt frälsa eder från detta vrånga släkte." De som då tog emot hans ort lät döpa sig; och så ökade församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer. Och dessa höll fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna."


Varning nr 5 - karismatiska rörelser skilda från lydnad mot Ordet är inte bibliska!
Citat av Cantalamessa ur artikeln:
"- Först var jag mycket kritisk till den karismatiska rörelsen, men jag blev starkt berörd av både den sorg över kyrkans splittring och den djupa uppriktighet i syndabekännelsen som jag mötte bland andedöpta katoliker." ...Men: den organiserade 'kyrkans' splittring har sina rötter i 'kyrkans' olydnad mot Ordet och tillbedjan av avgudar, vilket måste leda till ÅTSKILLNAD - mörker kan inte blandas med ljus.

Varning nr 6 - den Helige Ande manar inte till bön efter "tidtabeller"!!!
Citat av Cantalamessa:
"- Dopet i den helige Ande gav mig mycket som jag inte haft förut, bland annat en ny längtan efter bön. Efter det här kunde jag knappt bärga mig tills jag fick be tidegärden, förklarade han." .....Tidegärden!??? Se upp, kära syskon!

http://www.solascriptura.se/kts/taize2.html  - boken "Tidegärden" förtäckt katolskt mörker.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tideg%C3%A4rden  -  definitionen av tidegärd.

Varning nr 7 - MOTIV bakom Cantalamessas predikan > ekumenik som leder till träldom under påvedömet!
Citat av Cantalamessa: "- Herrens vilja är att alla kristna ska höra samman. Tidigare hade jag många fördomar mot protestanter, men nu har jag mött dem och lärt känna dem." .
...Men: alla pånyttfödda kristna hör redan samman!
Obs! Andens enhet skapar man inte - man BEVARAR Andens enhet genom kärlekens band (agape, ej eros!) som HERREN själv har 'skapat' i de pånyttfödda troende. Allt är endast HERREN Jesu verk i Hans Andliga Kropp om vi lyder Ordet! Det är inte fördomar mot andra människor som man skall ha, utan prövning:

1Joh.4:1 "Mina älskade, tro icke var och en ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud; ty många falska profeter har gått ut i världen."
..........
Observera! "Inte allt är Gud som glimmar..."
Låt ingen bedra er! "Den som har öra, han höre...."
....
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155968


+ Prövning av andliga budskap i konferenstider...

Sambandet mellan ‘Skriften allena' och Guds uppenbarelse är enkelt:


...Guds Ord är...ETT. ‘Den röda tråden' i Ordet handlar om uppenbarelse - om ett andligt 'seende', där Guds Ande är i harmoni med det nedskrivna Ordet och inte uppenbarar något som inte redan är uppenbarat. Bibeln utan den Helige Andes uttydning är vilken bok som helst.
Så hur vet vi, att det är Gud som har talat, när en predikant, lärjunge talar och påstår sig säga saker från HERREN Jesus?

Enkelt: eftersom djävulen citerade Skriften för Jesus i öknen, kan vi konstatera, att fienden känner Skriften BÄTTRE än vad vi gör - han är ju en andlig varelse och Bibeln är en andlig bok. URSKILJNING är vad som krävs för att avgöra om budskapet är från Gud eller inte.

En andlig bok som Bibeln måste alltså utläggas efter andliga principer: så den som predikar måste vara ‘rätt i anden' för att det bibliska budskapet - Ordet - skall kunna presentera HERREN Jesus för människor till frälsning och befrielse.

¤ Ordet (Skriften) är inspirerat av Guds Ande - så när Anden (Ruach ha'Kodesh) talar genom en människas ande, måste Han tala i enlighet med Ordet.
¤ Och vice versa: när vi talar å Guds vägnar genom att citera Ordet, så måste den Helige Ande 'smörja Ordet', för att människorna skall få ‘öppnade ögon', bli uppbyggda, synden avslöjad och omvändelsen en längtan och ett faktum.

Således kan inte predikanten 'skiljas' från Skriftens andliga budskap I SIN HELHET och komma med sina egna tankar: tyvärr har HERREN anförtrott oss människor sitt eget Ord och vi har ett enormt ansvar att se till, att våra hjärtan (vår ande) är RÄTT inför Honom, så att vi inte predikar falskt eller blandar det ‘rena' Ordet med ‘kött' dvs. människans själsliga, naturliga kraft och kapacitet.


Det enda sättet att avgöra, om något kommer från HERREN är alltså att jämföra det med Skriftens auktoritet. En ‘bra' predikan är ingen garanti, för att budskapet är bibliskt...Om inte Gud ‘öppnar' Skriften för oss och ‘blåser liv' över sitt eget Ord som vi uttalar, så att vi kan ‘möta' Jesus, då är predikan ‘död'.
Predikantens andliga tillstånd är därför av enorm betydelse! Han måste vara ‘ren, rätt i anden' och predika i enlighet med Skriften. Inga andra tillägg får förekomma! Skulle man säga något som strider mot Skriften, då måste man be Gud om förlåtelse och vända om. Eftersom Ordet är oss anförtrott, är vårt andliga tillstånd oerhört viktigt! Det är vi som ‘hanterar Ordet' - låt det bli i linje med HERRENS uppenbarade vilja i Skriften allena! Det blir ‘ett bokslut' på den yttersta dagen, hur vi har förvaltat HERRENS skatter...Må Gud ge oss alla nåd, att vi inte ‘misshandlar och förgiftar' Hans levande Ord.

"Fader vår, ske DIN VILJA...."  (Tillber man t.ex. avgudar i himlen? Om inte, då skall man inte göra det på jorden heller...)


JESAJA 2:11-22 "Ty människornas högmodiga ögon skall bli ödmjukade, och männens övermod skall bli nedböjt, och HERREN allena skall vara hög på den dagen. Ty en dag har HERREN Sebaot bestämt, som skall komma över allt stolt och övermodigt och över allt som är upphöjt, och det skall bliva ödmjukat, ... Och människornas högmod skall bliva nedböjt och männens övermod nedbrutet, och HERREN allena skall vara hög på den dagen.

Men avgudarna skall alldeles förgås. Och man skall fly in i klippgrottor och in i jordhålor, för HERRENS fruktansvärda makt och för hans höga majestät, när han står upp för att förskräcka jorden. På den dagen skall människorna kasta bort åt mullvadar och flädermöss de avgudar av silver och de avgudar av guld, som de har gjort åt sig för att tillbedja.
Ja, de skola fly in i klipprämnor och in i bergsklyftor, för HERRENS fruktansvärda makt och för hans höga majestät, när han står upp för att förskräcka jorden. Så förlita eder nu ej mer på människor, i vilkas näsa är allenast en fläkt; ty huru ringa är icke de att akta!"
...........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155891

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155962


+ Endast Skriftens ABC är sann kunskap!

Den bibliska kunskapen, som är sann och ren, hänger ihop med Förbundslydnad. På andens område handlar det inte om experiment med den andliga världen utan det handlar om att söka HERRENS ansikte och Hans ord i saken. Harry Månsus skriver förvirrande i artikeln om New age:
"- På teologiplanet instämmer jag inte med den. Men på terapiplanet - där Kay Pollak och andra rör sig - där finns det mycket som kyrkan borde tagit in för länge sedan. Men att jag bejakar de insikterna betyder inte att jag blivit buddhist eller något annat."
......
Kommentar: det farliga i Harrys uttalande är hans 'dubbelhet' - å ena sidan håller han inte med men å andra sidan, så gör han det. Bibeln kallar detta förhållningssätt "att halta på båda sidor". Detta tar udden av det allvarliga, profetiska budskapet om troheten i Förbundet med HERREN, då vid olydnad mot Honom drabbas vi av förvirring och löper risk att hamna i mörker. Skriften talar om att leva ett avskilt liv från hedendomens inflytande. Vi får inte blanda! Det finns nämligen ockult kunskap, som vi inte får ta del av.

5Mos.18:9-14 (Debarim
"När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssna väl till sådana som öva teckentydning och trolldom, men dig har HERREN, din Gud, icke tillstatt sådant."
........

Psal.119:61-71 "De ogudaktigas snaror omgiva mig, men jag förgäter icke din lag. Mitt i natten står jag upp för att tacka dig för din rättfärdighets rätter. Jag sluter mig till alla dem som fruktar dig och till dem som hålla dina befallningar. Jorden är full av din nåd, o HERRE; lär mig dina stadgar.

Du gör din tjänare gott, HERRE, efter ditt ord. Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag tror på dina bud. Förrän jag fick lida, for jag vilse, men nu håller jag mig vid ditt tal. Du är god och gör vad gott är; lär mig dina stadgar. De fräcka hopspinna lögn mot mig, men jag vill av allt hjärta taga dina befallningar i akt.
Deras hjärtan är okänsliga såsom fett, men jag har min lust i din lag. Det var mig gott att jag vart tuktad, så att jag fick lära mig dina stadgar."
 .......
Kommentar: för att inte gå vilse, borde vi studera Ordet och ha lust i HERRENS bud. Villkoren är klart uttryckta i Skriften och den som vill hålla Förbundet med HERREN Jesus får inte kompromissa! Således handlar det om HJÄRTATS tillstånd. Om vårt hjärta inte är SYNKRONISERAT med Guds Ord, så korrumperar vi Ordet, budskapet, och den Helige Ande kan inte flöda ut genom vår ande till befrielse för andra.

Tillbaks till Ordet! Och Förbundet! Det är bara de trogna HERREN som kommer att kallas 'bruden'...och får möta Honom.
................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155886


+ Är Cantalamessa en äkta Jesu predikant? Det är frågan!

Leif Nordlander säger i artikeln:
"- Våra olika kyrkor har ju en gemensam kallelse, men vi kompletterar varandra eftersom vi har lite olika uttryck, olika förpackningar att sprida budskapet."

Min kommentar:
var står det skrivet i Bibeln, att man skall ha 'olika förpackningar' för att sprida budskapet? Det skapar bara förvirring att inte hålla Guds Ord.

Matt.15:8-11 'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig; och fåfängt dyrkar de mig,eftersom de läror de förkunnar är människobud.'" Och han kallade folket till sig och sade till dem: "Hör och förstå. Icke vad som går in i munnen orenar människan, men vad som går ut ifrån munnen, det orenar människan."
.....

Mark.7:8-9 "Ni sätter Guds bud å sido och håller människors stadgar." Ytterligare sade han till dem: "Rätt så; Ni upphäver Guds bud för att hålla edra egna stadgar!"
....
Raniero Cantalamessa förkunnar människoläror. Det är inte viktigt, att han är påvens predikant (man får inte ära människor!) utan det viktigaste är: predikar han i enlighet med Ordet och följer Jesu lära?
Med tanke på, att det katolska systemet inte gjort upp med varken helgondyrkan, relikdyrkan eller bön till (för) döda plus andra falska läror, så borde Cantalamessas förkunnelse falla under den bibliska benämningen "villfarelse".

Låt ingen bedra er! Tiden är kort....
..........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155775


+ Lydnad är en bätrre lösning än ständiga ursäkter...

Påven ber om ursäkt...igen....och...när igen?

Den grundläggande problematiken i Vatikanens oförmåga att sätta totalt stopp för sexuella övergrepp, ligger just i att ständigt be om ursäkt...och fortfarande inte vända om från de obibliska lärorna som hela systemet bygger på. Att blanda platonska kärleksbegrepp som 'eros' tillsammans med den bibliska kärleken - HERRENS 'agape', lägger grunden till en andlig förvirring och öppnar därmed för 'köttsliga begär' som man aldrig kan få bukt med, eftersom det är bara ett förvandlat liv i den Helige Ande enligt Guds 'oförfalskade mjölk' - det profetiska Ordet - som har kraften att ge den troende en rättfärdig ställning och vandring på denna 'mörka' jord.
"Ty Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare." - för att BEFRIA OSS från syndens lag i våra lemmar....Tillbaks till Ordet och lydnaden under Guds bud är enda vägen till ett segerrikt liv över lidelser och förvirring!

För att hjälpa Vatikanen och därmed alla människor som sitter i andligt mörker, det är HERRENS lösning på problemet - en total SEGER vid lydnad:

Rom 7:14-25 "Vi vet ju att lagen är andlig, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden. Ty jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. Så är det nu icke mer jag som gör sådant, utan synden, som bor i mig.

Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke. Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan synden, som bor i mig. Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig. Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar.
Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? -

Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre!
Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag."
.............
Humanismen och den religiösa synkretismen förstår det goda, vill göra det goda men förmår det inte...
Skriften däremot har lösningen på problemet - HERREN tar nämligen itu med syndens rot genom sin död - och den pånyttfödde troende som lyder Ordet har både en återställd vilja att göra det goda och än mer - han förmår att göra det goda också! Ty.."inte längre lever jag utan Kristus lever i mig!"
För att få en fullständig seger över syndens lag, måste man börja lyda Guds Ord och inte blanda in 'grus' dvs. andra religioner och läror (andar) i det bibliska budskapet. Lösningen på problemet ligger i Skriften - om vi bara böjer oss...
......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155505

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155730


+ Grekiska begrepp i bibliskt sammanhang förvirrar.

Ett initiativ av påven, där det är viktigt att se upp för grekiska influenser vid all läsning av Skriften, så att man inte blir förvirrad. Nedanstående inlägg till Olof Djurfeldts artikel belyser de grekiska begreppens problematik och - bara för att man 'läser' Skriften betyder inte, att man kommer att rätta sig efter den!
I samband med Olof Djurfeldts artikel i Dagen, "Demokrati och starkt ledarskap fungerar väl tillsammans", undrar jag:
VAR står det skrivet i Bibeln, att 'demokrati och starkt ledarskap' fungerar väl tillsammans? Ordet 'demokrati' kommer från grekiskan och betyder: 
"(från grekiskans demos, folket, och kratein, styrelse) har bokstavligen den ungefärliga betydelsen "folkstyre". Begreppet ses idag ofta förenklat som synonymt med ett styrelseskick med allmänna och fria val av representanter för folket, som idag råder i de flesta stater i världen."
http://sv.wikipedia.org/wiki/Demokrati
....
Min kommentar: Vid frågan om demokrati uppstår genast en fråga om ...STYRE - MAKT. Någon måste ju styra dvs. ha den LAG-STIFTANDE MAKTEN (t.ex. parlamentet) och en annan DEN 'VERKSTÄLLANDE MAKTEN' (t.ex. regeringen) - vilket i sin tur leder oss till att tala om VAL (t.ex. folket röstar). Så nu tror vi, att det låter bra med demokrati i en Guds församling. Inget kan vara mer missvisande.
I Bibeln är det varken fråga om folkets styre (demokrati) eller om endast Gudsvälde (teokrati), vilket sker först när HERREN Jesus kommer tillbaka:

"Teokrati betyder gudsstyre eller gudsvälde. Teokrati används också om de statsskick under vilket den yttersta politiska makten ligger hos en religiös klass, i allmänhet prästerskapet i statsreligionen, vilken inte ansvarar inför folket utan inför den egna religionens gudom/gudomar eller dylikt. I regel utgår lagstiftningen från religionen ifråga, och tolkningen av de religiösa skrifterna är viktiga vid rättskipning. När det är fråga om ett sådant prästvälde är den korrekta benämningen hierokrati"
http://sv.wikipedia.org/wiki/Teokrati
.....
Vad vi ser från ovanstående, så är det lätt att bli förvirrad i ett bibliskt sammanhang med dessa grekiska begrepp, eftersom Bibeln talar om ett helt annat tänkesätt kring församlingsfrågorna:
Skriften talar om Kropp - ett samspel, en relation mellan HERREN och folket i förbundstanken, där Gud uttrycker sin vilja i det nedskrivna profetiska Ordet (högsta auktoritet, den rätta läran) som hela folket borde acceptera och följa.

Kroppen (församlingen), som består endast av de pånyttfödda av Ruach HaKodesh, den Avskilde (Helige) Ande, troende (lemmar), rör sig med Huvudet HERRENS anvisningar genom Hans Ande i den troendes hjärta, och som Han också efterlämnade efter sig i Ordet. Då blir det genast tal om NÅDEGÅVORNA som skall vara i funktion i Kroppen och inte om 'demokrati'.
I den andliga Kroppen URSKILJER man saker i andevärlden under HERRENS ledning i enlighet med Ordet och under allas prövning - i den demokratiska församlingen TÄNKER man ut saker och följer majoritetsbeslut (som kan gå rakt mot Ordet - därav förföljelse för dem som följer Ordet utan kompromiss).
Den andliga Kroppen byggs upp av lemmarna genom varje andlig GÅVA, som man har fått av HERREN - den demokratiska församlingen övertygas av ledningens ARGUMENTATION (grekiskt tänkande), att rösta på ledningens 'fantastiska visioner' (Guds namn kan åberopas flitigt!) vilka egentligen kan var hur 'köttsliga' som helst....
...
Att tala om starkt ledarskap och demokrati i ett bibliskt sammanhang är missvisande: det äkta, bibliska herde-ledarskapet är inte starkt utan tjänande ödmjukt och lydigt HERREN, Hans Ord, där det första man frågar efter, det är HERRENS sanna profeter som kan avslöja syndens fästen och leda folket till omvändelse, så att TRONS LYDNAD kan återupprättas och...
den troende lärjungen blir "Kadosh L'Adonai" = 'Avskild åt HERREN' och bär framöver 'rättfärdighetens frukt'.
.........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155166

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155302


+ Budskap till ledare (herdar) i Sverige:

Sven-Erik Sköld:

Till pingstledare över hela landet:

Syskon i tron - Jesu frid!

Jer. 20:7-9 "Du, HERRE, övertalade mig
och jag lät mig övertalas; du grep mig
och blev mig övermäktig. Så har jag
blivit till ständigt åtlöje; var man
bespottar mig.

Ty så ofta jag talar, måste jag klaga;
jag måste ropa över våld och förtryck,
ty HERRENS Ord har blivit mig till smälek
och hån beständigt.

Men när jag sade: "Jag vill inte tänka på
honom, eller vidare tala i hans namn", då
blev det i mitt hjärta som brann där en eld,
instängd i mitt innersta;

jag mödade mig med att uthärda den,
men jag kunde det inte".
...........
Det "våld och förtryck" som finns i vårt land, och som för mig har blivit en uppgift från Gud att "ropa över"; är våldet mot de ofödda barnen, d.v.s. aborterna. Där handlar det inte om mobbing, utan om många tusentals dräpta människobarn; och det utan att någon - i verklig mening - höjt eller höjer sin röst i landet till deras försvar; det som ju främst är en uppgift/skyldighet som Guds Ords förvaltare och förkunnare har. En skyldighet som de har både mot Gud och människor.
Men dessa står i stället emot Guds sändebud i frågan. De använder inte sin "makt i landet", sin ställning, till att ge stämma åt dessa stora skaror av dräpta barn, utan använder den i stället till, att hindra Guds sändebud i frågan.

Det är mot den bakgrunden som Jeremias erfarenhet har blivit min: jag ville tiga, med tanke på den massiva ohörsamheten bland Guds folk och främst då hos deras allra främsta ledare, men kan det inte.
..................
Syskon i tron - Jesu frid.

Under tiden man övar och sjunger lovsånger och gör en del annat i våra kyrkor, predikar och fikar bl.a, dödas tusentals barn i moderlivet, runt om i vårt land, och många av dem p.g.a. att Ordets förvaltare/förkunnare valt att tiga med det man vet:
hur Gud ser på det ofödda barnet i moderlivet; och vad Han - genom Sitt Ord - säger i den frågan. Jag vet inte hur många kristna förkunnare det finns i vårt land, men förmodligen något tusental, och i princip alla väljer att tiga. Det är f.ö. ett bra sätt att slippa förföljelse för Ordet skull, att inte predika sådant som man tror sig veta, att de flesta människor inte vill höra. Men just de Orden, är måhända de Ord som skall rädda deras själar.

Är det den "lovsång" Gud vill ha, att orättfärdigheten - bl.a. i form av dödandet av oskyldiga barn, utgjutande av oskyldigas blod - får härja fritt i landet, medan Guds Ords förvaltare och förkunnare stillatigande ser på?! Eller kanske ännu hellre, tittar bort för att ägna sig åt helt andra saker. Är det en Gudstjänst efter Guds hjärta?

Många av barnen skulle ha levt i dag, en del nu vuxna, om Guds Ord hade förkunnats på sådant sätt, att det nått fram till deras föräldrar, och många föräldrar skulle i dag ha stått skuldfria i den här saken, om de fått höra vad Guds Ande säger i frågan: d.v.s. vad sanningens Ord säger. Detta därför att Människan är skapad av Gud, till Gud avbild, och det finns därför en förmåga i henne, att höra och ta emot sanningen; och inrätta sitt liv efter den.

Johannes döparen kom inte till den bästa av världar, men kraften i det Guds Ord han hade förändrade förhållandena och röjde vägen framför JESUS, för frälsningen. Ja, t.o.m. syndaren Herodes hörde honom gärna.
Att tro någonting annat, än att Ordet förvandlar och omskapar, är att kraftigt underskatta den omskapande kraften i Guds Ord. Bibeln lär, att Guds Ord inte skall återvända fåfängt, utan att ha uträttat det vartill det blev sänt. I annat fall hade ingen av oss kunnat bli frälst. Det Ord som har skapat Människan, är också det Ord som skall återupprätta henne.

Men hon måste få höra sanningen, sanningens Ord, för att detta skall kunna ske; då tron -och trons konsekvenser kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi Ord. Och Gud har sänt Ordets förkunnare/förvaltare, men förkunnarna/förvaltarna har valt att tiga.
Därför vet skaror av människor fortfarande inte var vägen - Guds väg - går i den här frågan, och kan därför inte heller välja den. De är blinda, och dem Gud sänt för att ge dem synen tillbaka, väljer att tiga: att hålla inne med Ordets säd; men det kommer att få konsekvenser för oss alla; då Guds löftesord om sådd och skörd oförändrat står kvar. Ordsp. 11:26.

Det är andlig hungersnöd i vårt land och Ni sitter - i Er egenskap av Ordets förvaltare - bildlikt uttryckt på sädesförrådet; vad Ni gör med det förrådet - som Ni fått fritt och för intet och för andras räkning - avgör många människors framtid, ja evighet.
Det är fortfarande saltet som bestämmer förruttnelsens spridning och ljuset som avgör mörkrets inflytande. Så har det alltid varit, och så är det även i dag.

Med mina varma brodershälsningar!

Er vän och broder
Sven-Erik Sköld

Med varma brodershälsningar!
Er vän och broder

Sven-Erik Sköld

+ Tack, Anders Holmbom, för ditt vittnesbörd!

Anders Holmbom säger mycket träffsäkert i artikeln från Lapplandsveckan:
"Som kristen anser Anders Holmbom att bönen är central och nödvändig för att kunna påverka dem som dragits in i det nyandliga tänkandet. Bön och en kärleksfull inställning som inte dömer människor är viktigt, resonerar han.
- Det finns inget som slår den levande, kärleksfulla relationen med Jesus Kristus. Den Gud vi tror på är starkare än allt annat. Kristen tro befriar människan,
säger Anders Holmbom, som gärna kommer tillbaka till Lapplandsveckan."
.........
Angeläget och oerhört viktigt att berätta om sin relation med Herren Jesus! Här har Anders Holmbom 'slagit huvudet på spiken': det är verkligen uppmuntrande att läsa detta vittnesbörd! Skillnaden mellan New age och kristendomen är viktigt att känna till - våra levande vittensbörd från umgänget med Herren stärker tron och ger hopp!

Tack Anders Holmbom för ditt engagemang!
.........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155031

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155030

RSS 2.0