+ Jonas: din brottningskamp med Ordet behövs...den visar vägen!

Jonas Gardell skriver mycket riktigt i sin artikel:
"- Jag anser att det grövsta brott en kristen kan begå mot en människa är att i något enda ögonblick påstå att Guds kärlek inte omfattar den andre. Att Guds kärlek är villkorad och att den kristne på något sätt har mandat att tala om vilka som ska duga i Guds ögon. Jesus säger så tydligt att det inte kommer an på oss. Döm inte så blir du inte dömd, frikänn så blir du frikänd."
....och ......
"Vem du än är, vad du än gjort, vad du än tvingats igenom eller utsatt andra för är du inte ensam. Du är inte dömd. Gud är på din sida. Så beskriver Jonas sin egen agenda. Han har svårt för att människan från början skulle vara oren och måste renas för att duga i Guds ögon." (slut citat)
.....................
¤ Jonas! Din brottningskamp med Ordet behövs - den behövs för att alla vi, människor, har samma brottningskamp fast kanske på olika områden. Din kamp med Ordet visar, att vi har två saker enligt Skriften att brottas med:
...vårt köttsliga sinne
...vår själafiende som låtsas att han inte existerar...

BÅDA sakerna har Herren Jesus radikalt tagit itu med. Genom sin kärleksgärning, döden på korset och uppståndelsen från graven
.

¤ Jonas, du har rätt: den kristne som påstår att Guds kärlek inte omfattar den andre är inte kristen. Skriften säger klart och tydligt:

Jeremia 31:3 "Fjärran ifrån uppenbarade sig HERREN för mig: "Ja, med evig kärlek har jag älskat dig; därför låter jag min nåd förbliva över dig."

Guds kärlek (agape) är villkorslös - däremot är Herrens Förbundslöften villkorade. Och det är här som vi alla hamnar i kläm -
vi kämpar med att lyda Herren så att vi kan bli förvandlade till Herrens vilja med oss.

¤ Jonas - människan är inte 'oren' från början - det är alldeles riktigt! Herren skapade människan och såg att 'det var gott'.
Men Skriften talar inte om 'den orena människan' utan den talar om den OLYDIGA människan - vårt kött = 'den gamle adam'. Guds lösning på problematiken handlar alltså inte om att 'rena' den gamle adam (det går inte!) utan den talar om en mycket djupare åtgärd - nämligen att KORSFÄSTA den gamle adam genom tro...så att vi med hjälp av den Helige Ande kan bli NYA SKAPELSER i Herren! - Livets Andes Lag! (Rom.8)

Här gäller det att förstå olika lagar som Herren använder för att:
....tala om VEM HAN ÄR och ....att tala om för oss VILKA VI KAN BLI.
Jag ber för dig av hela mitt hjärta och hoppas att du, precis som jag, kommer till insikt att Guds Ord är någonting som man måste böja sig inför - för att få hjärtats frid...För att få denna frid och frihet måste man också be Herren om nåd, att kunna FÖRLÅTA alla oförrätter andra har begått mot oss och välsigna dem. Varje dag...

Att hålla Förbundet är alltså en välsignelse som leder till FRIHET. Det är skönt att hålla före att man är 'spikad på korset' genom tro på Jesus! ..."Vem skall frälsa mig ifrån denna dödens kropp?"

Rom.6:2 "Bort det! Vi som hava dött från synden, huru skulle vi ännu kunna leva i den?
Veten I då icke att vi alla som hava blivit döpta till Kristus Jesus, vi hava blivit döpta till hans död? Och vi hava så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skola vandra i ett nytt väsende, i liv.

Ty om vi hava vuxit samman med honom genom en lika död, så skola vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse. Vi veta ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen skall göras om intet, så att vi icke mer tjäna synden.

Ty den som är död, han är friad ifrån synden. Hava vi nu dött med Kristus, så tro vi att vi ock skola leva med honom, eftersom vi veta att Kristus, sedan han har uppstått från de döda, icke mer dör; döden råder icke mer över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud."
..........................

Med all kärlek till dig, Jonas, i Herren Jesus Messias -   Deborah
...............................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=172985


+ Att släcka törsten med det levande vattnet...är lösningen.

Våra vägar är inte Herrens vägar... Till alla dem som törstar efter den sanna, äkta kärleken tillägnar jag detta inlägg:

Det fanns en gång en by och en brunn i Samarien, dit kvinnorna gick för att hämta vatten. En ENSAM kvinna går iväg mitt på dagen i den värsta hettan, för att hämta vatten. Varför var hon ensam? Jo, hon var prostituerad och utstött från gemenskapen. Ingen ville göra henne sällskap...Hur ofta är det inte så att även vi har gått vilse och ENSAMMA letat efter substitut i stället för äkta vara? Herrens Ande i Förbundet genom Hans blod kan endast släcka vår törst!
Joh.4:4 "Därvid måste han taga vägen genom Samarien. Så kom han till en stad i Samarien som hette Sykar, nära det jordstycke som Jakob gav åt sin son Josef. Och där var Jakobs brunn. Eftersom nu Jesus var trött av vandringen, satte han sig strax ned vid brunnen. Det var vid den SJÄTTE TIMMEN.

Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: "GIV MIG ATT DRICKA." Hans lärjungar hade nämligen gått in i staden för att köpa mat.


Då sade den samaritiska kvinnan till honom: "Huru kan du, som är jude, bedja mig, som är en samaritisk kvinna, om något att dricka?" Judarna hava nämligen ingen umgängelse med samariterna. Jesus svarade och sade till henne: "FÖRSTOD DU GUDS GÅVA OCH VEM DEN ÄR SOM SÄGER TILL DIG: 'Giv mig att dricka', SÅ SKULLE DU I STÄLLET HA BETT HONOM, och HAN SKULLE DÅ HA GETT DIG LEVANDE VATTEN."

Kvinnan sade till honom: "Herre, du har ju intet att hämta upp vatten med, och brunnen är djup. Varifrån får du då det friska vattnet?" Icke är du väl förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv med sina barn och sin boskap drack ur den?" Jesus svarade och sade till henne: "Var och en som dricker av detta vatten, han bliver törstig igen; men DEN SOM DRICKER AV DET VATTEN JAG GER HONOM, HAN SKALL ALDRIG NÅGONSIN TÖRSTA, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med EVIGT LIV."


Kvinnan sade till honom: "Herre, giv mig det vattnet, så att jag icke mer behöver törsta och komma hit för att hämta vatten." Han sade till henne: "Gå och hämta din man, och kom sedan tillbaka." Kvinnan svarade och sade: "Jag har ingen man." Jesus sade till henne: "Du har rätt i vad du säger, att du icke har någon man." Ty fem män har du haft, och den du nu har är icke din man; däri sade du sant.

Då sade kvinnan till honom: "Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder hava tillbett på detta berg, men I sägen att i Jerusalem den plats finnes, där man bör tillbedja."


Jesus sade till henne: "Tro mig, kvinna: den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som I skolen tillbedja Fadern. I tillbedjen vad I icke kännen, vi tillbedja vad vi känna - ty frälsningen kommer från judarna - men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare skola tillbedja Fadern I ANDE OCH SANNING; ty sådana tillbedjare vill Fadern hava. Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och sanning."


Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias skall komma, han som ock kallas Kristus; när han kommer, skall han förkunna oss allt." Jesus svarade henne: "Jag, som talar med dig, är den du nu nämnde."

I detsamma kommo hans lärjungar; och de förundrade sig över att han talade med en kvinna. Dock frågade ingen vad han ville henne, eller varför han talade med henne. Men kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sade till folket:

"Kommen och sen en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Månne icke han är Messias?" Då gingo de ut ur staden och kommo till honom. Under tiden bådo lärjungarna honom och sade: "Rabbi, tag och ät."

Men han svarade dem: "Jag har mat att äta som I icke vet om."
..............................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=172351


+ Rösta EJ i EU-valet! Ett val mellan 'liv och död'...

Det räcker inte endast att citera Skriften för att få Gud med 'på noterna'...Man måste undersöka FRUKTEN också! Håller de som citerar Skriften Förbundet med Herren? SKR är en i botten redan obiblisk organisation, eftersom den inte avskiljer "helgat åt Herren" från det som är världsligt. Dvs. SKR följer inte Ordet, Jesus Kristus, utan blandar.
Så här undervisar Skriften alla sina sanna lärjungar:

UPPB.13:10 "Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro.

Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden; det hade två horn, lika ett lamms, och det talade såsom en drake.

Och det utövar det första vilddjurets hela myndighet, i dess åsyn. Och det kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja det första vilddjuret, det vars dödssår blev läkt.


Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden. Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv. Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild.

Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.

Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex."
 .......................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=171586


RSS 2.0