+ Synen på synd skall/måste hota enhetsförsök! - sade Paulus.

Skall ekumeniken gå ut på att man är enig för enhetens skull - en enighet i... synd?! På bekostnad av sanningen?! Detta kallar Paulus för "köttets dilemma"....

Vi har alla problem med köttets två bedrägliga aspekter som vi hela tiden måste se upp för: köttet kan göra ‘gott och ont'. Rötterna sitter djupt, ända sedan ormen lurade människan att äta från kunskapens träd...."på gott och ont".

...köttet gillar att skryta med sina ‘goda verk' (till och med att det kan hålla lagen!) = egenrättfärdighet

...köttet ger efter för syndens lag i dödens kropp (Rom.7) > syndar > och bryter mot Guds lag = orättfärdighet


OBS! Herren åtgärdade köttets syndiga problematik på korset genom att spika köttet på trädets stam och därmed alla troende pånyttfödda med sig genom tro - och Hans verk är FULLKOMLIGT FULLBORDAT för alla de som ‘vandrar efter Anden' MEN: vi måste varje dag se upp med köttet, överlåta oss till Herren för då proklamerar vi att vi ‘är döda'. Och den som ‘är död' är friad från synd.

Så om vi börjar i Anden (Gal.3) och sedan försöker det gamla adamsköttet att ta över, då kommer vår kallelse att lida nederlag. "Inte längre lever JAG utan Kristus lever i mig" hänger alltså ihop med Jesu varning: "Utan mig kan ni ingenting göra".


Rom.6:6
"Vi vet ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen skall göras om intet, så att vi icke mer tjäna synden. Ty den som är död, han är friad ifrån synden. HAR VI NU DÖTT MED Kristus, så tror vi att vi ock skola leva med honom, eftersom vi vet att Kristus, sedan han har uppstått från de döda, icke mer dör; döden råder icke mer över honom."
...
Rom.8:12 "Alltså, mina bröder, hava vi icke någon förpliktelse mot köttet, så att vi skola leva efter köttet.Ty om i leven efter köttet, så skolen I dö; men om I genom ande döden kroppens gärningar, så skolen I leva."
.............
Utan att välja en väg i lydnad för Herren Jesu Ande kan vi alltså ingenting göra...och kan vi det, då är vi inte ‘döda i Kristus' utan låter köttet vara ute och bestämma.

Hur farligt det är att öppna för köttslig olydnad som inte låter korset utföra sitt verk i oss på djupet - det får vi erfara när den onde genast 'sätter klorna' i vårt kött och det börjar gå utför på alla områden....
Därför har vi inte råd att vara fel ute och predika ett falskt evangelium som bara stärker köttet. Ekumeniken kan inte vara en klubb för inbördes beundran i olydnad, när Skriften åberopar lydnad för Ordet i ett rent leverne! Aposteln Paulus verkar redan ha skrivit ett brev...till Södertälje...
1Kor.6:9
"Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel? Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd, varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel. Sådana voro ock somliga bland eder, men I haven låtit två eder rena, I haven blivit helgade, I haven blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande.

"Allt är mig lovligt"; ja, men icke allt är nyttigt. "Allt är mig lovligt"; ja, men jag bör icke låta något få makt över mig."
 ...........................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=174297 


+ Obs! Kristi Sanna Kropp bär frukt i enlighet med Ordet...

Det är alltid viktigt på andens område - och speciellt när människor applåderar någon som står i predikstolen! - att se upp för den 'andliga' förledande retoriken. Ulf Ekmans predikan på OAS-mötet i Borås innehåller flera moment som inte går ihop med Skriftens intentioner. Ulf Ekman säger bland annat:

(Citat): "- Där finns ett antal saker jag har varit ansvarig för. Jag kan inte gå in på detaljer här, men jag vill be om förlåtelse. Och ta mitt ansvar för en fördjupad enhet i Kristi kropp', sa han och fick applåder igen.
Lugnt och stilla går det sällan till när Ulf Ekman predikar. Intensiv och engagerad var han som vanligt, när han la ut texten om hur svårigheter och lidande som tillhör, och leder till, andlig mognad."
....................
Kommentar: att ta ansvar för en fördjupad enhet i Kristi Kropp kan innebära många saker....Antingen är man ute i köttsliga ärenden eller i Kristi ärenden. Att 'be om ursäkt' - vad menas med det? En blandning mellan egna planer och Ordet kommer alltid att visa sig "på frukten" och denna "frukt" ligger varken i den välgenomtänkta retoriken eller i ursäkten. Eftersom Herren bygger sin egen Kropp (Ulf E. använder ordert "kyrka"?) enligt speciell ritning och instruktioner angivna i Skriften, så gör vi alla klokt i att rannsaka allting Ulf Ekman säger med Skriften. 
Varför anser Ulf Ekman plötsligt, att Churchills varningar har företräde framför...Skriftens varningar?! Det är mycket viktigare att lyssna till Herrens eget varnande Ord - även om Churchill var en skicklig politiker.........(!!!)
Och dessutom: Kristi Kropp, den Sanna 'obeblandade', är inte splittrad.....Däremot kan man bidra till splittringen genom att försöka införa en enhet som bygger på religiös synkretism, vilket Skriften kallar för att 'blanda rent och orent' - dvs. falska läror blandas med Ordet. Och då måste det äkta skiljas från det oäkta i handling!

Personligen kommer jag alltid att vara skeptisk mot alla applåder i alla sammanhang, där man predikar Ordet. För Skriften undervisar tydligt och klart:


Pred.7:3 "Bättre är grämelse än löje, ty av det som gör ansiktet sorgset far hjärtat väl. De visas hjärtan är i sorgehus, och dårarnas hjärtan i hus där man glädes. Bättre är att höra förebråelser av en vis man än att få höra sång av dårar."

JEREMIA 17:9 "Ett illfundigt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat; vem kan förstå det?"
 ..............

 http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=174202


+ Guds barn bör förvalta himmelrikets nycklar!

Vittnesbörd och profetia - det är vad alla behöver! Allt som fördunklar Herren Jesus måste bort. Det är inte vår agenda som gäller. Bibeln handlar om strid mellan mörkrets rike och ljusets rike. Om mörkret försöker att nästla sig in - då är det andlig strid som gäller! (2Kor.10:3 ff.)

Matt.10:34 "I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd. Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att 'sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhustrun mot sin svärmoder, och envar får sitt eget husfolk till fiender'.
Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig; och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig.
Den som finner sitt liv, han skall mista det, och den som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det. -
Den som tager emot eder, han tager emot mig, och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig."
..........................
Börjar vi resonera på andens område i stället för att älska Herren mer än människor och lyda, då slösar vi bort himmelrikets nycklar - Andens ämbete - som Herren Jesus har anförtrott åt oss till att PROKLAMERA att endast Frälsaren Herren Jesus, Messias, är kungars Kung!

Och att vi skall VÄLJA att predika evangelium för alla till omvändelse från synd och till evigt liv!
..........................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=174081


+ "Följ du mig och låt......!" - sade den Levande Jesus.

Paulus ben hittade!!!?.....och cirkulerade 18 exemplar av Jesu...förhud i Europa?!!

Citat ur artikeln: "Nya analyser bekräftar att benfrakmenten kommer från första eller andra århundradet.

- Det här, sa påven enligt Church News, fyller själen med starka känslor.

Sättet att hantera fynder vetenskapligt skiljer sig från den äldre traditionen att identifiera reliker för att vörda dem. Som mest, har det sagts, fanns det 18 olika exemplar av Jesu förhud runt om i Europa." (slut citat)

..........................................
¤ Har ingen hittat Paulus brev då? Det verkar inte så......Men:

Pauli brev finns i Skriften och talar tydligt om hur aposteln levde:
...i lydnad för Herren.
Och det var definitivt inte i graven!
.....................................................................

Katakomber

........................................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173491


+ I 'grevens tid', Roland! Vi är oroliga, vi också!

Roland! Välkommen till en skara 'på muren' som också oroas av en försämrad Bibelkunskap!

Citat: "Roland Hellsten är en förkunnare som under hela sin tjänst arbetat för att ge människor kunskap om hela Bibeln. Men i dag märker han hur den kunskapen blir allt grundare. Han får tänka sig för när han lägger upp sina predikningar eftersom det inte längre är självklart att åhörarna känner till huvudgestalterna i Gamla testamentet eller centrala delar i Bibeln.
- Det är något som är vemodigt på många plan och det får andliga konsekvenser. Det andliga livet blir i värsta fall lika fragmentariskt som bibelkunskapen, säger han."
............................................................
Tack för att du lyfter fram Guds Levande Ord! Utan Bibeln - ingen vägledning. http://walkthewalk09.wordpress.com/2009/04/19/livets-handbok/

De andliga konsekvenserna har vi redan noterat: total förvirring på andens område i....rökelsedimman.....Men det är aldrig för sent att gå tillbaks till Skrifterna och studera dem noga. Ordet är våra fötters lykta! Att lära känna Herren hänger ihop med Bibelkunskap.

Var välsignad, Roland!
.................................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173444

+ Nåden räcker och den flödar över...även över avlaten.

Världen idag publicerade en artikel av Henric Staxäng: "Katolskt dekret flyttar fokus från Jesu försoningsverk" 

Avlatsbrev är i botten en mänsklig vilja, säkert baserad på den mänskliga förståelsen av kärlek, att liksom lägga till Jesu försoningsverk lite extra ‘favör' hos Gud. Och vår förståelse av Guds kärlek, den är mycket begränsad.
Tuve på Aletheia skrev och förklarade avlaten:

"Avlaten tar inte alls fokus från Jesu försoningsverk. I själva verket förstärker den effekten av Kristi offer på korset. För avlat handlar inte om syndaförlåtelse. Avlat handlar om syndaföljder. Om en människa åsamkar en annan människa skada är det praxis att syndaren själv måste reparera skadan. Men eftersom det inte alltid är möjligt föreskriver kyrkan en bot som i olika former åkallar Guds hjälp för att återställa den skadade skapelseordningen.

Det kan till exempel röra sig om pilgrimsfärder, fasta, bön, sociala insatser, med mera. Vid tillfällen då boten på olika sätt och av olika skäl blivit för tung - till exempel när den drabbat tredje part - har kyrkan ofta "avlåtit" en del av boten."
................................
Egentligen så ser jag avlaten som ett rop på hjälp, faktiskt...
Det syndatyngda samvetet är som ett trängt djur i en bur och kastas hit och dit för att minska skulden - och hittar på en massa utvägar som inte är bibliska.

Och vi vill sååå gärna hjälpa Herren och lägger till korset saker, som inte krävs av oss. Och dessutom är omöjliga att fixa.Vi glömmer bort att straffet är redan verkställt till fullo - under bördan räcker det alltså att åberopa endast Jesu blod! "Det är fullbordat!"

Herrens nåd är större - den flödar över och om vi vänder om och ångar oss, då behöver vi absolut inte förstärka Jesu verk på korset utan NÅDEN RÄCKER!

Själva avlaten visar ju, att vi inte kan göra bot tillräckligt - vi stupar under tyngden...Herren vill än en gång säga, att "Utan mig kan ni ingenting göra!"
Avlaten hjälper inte och den behövs inte, allting tar Herren hand om. Hans död på korset innefattar allt. Det är bara högmod att lägga till Herrens verk egna insatser dvs. förstärka korset. Ingen människa kan förstärka Jesu verk på korset.
Det är bara Herren själv som kan förlåta synder - ingen annan kan göra det eller behöver göra det.

Så i stället för bot vill Herren ha vår ånger och omvändelse. Han har redan straffats för syndens konsekvenser i stället för oss...Nåden flödar över...och leder oss till den lydnad som är bätrre än offer...än bot, askes, insatser hit och dit, oroligt fromma övningar av alla det slag...

JESAJA 53:4 "Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.
Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få FRID, och genom hans sår bliva vi helade.
Vi gick alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom."
.................................
Jesu blod endast kan täcka allt och blodet gör det.

Det är fullbordat, verkligen! Köttet är spikat... Det är bara att komma ut i frihet!
..................................
2009-07-03 00:00 Världen idag

Katolskt dekret flyttar fokus från Jesu försoningsverk

Nuvarande påven Bene­dikt XVI har utlyst ett erbjudande om fullständig avlat under jubelåret, 28 juni 2008 till 29 juni 2009, ett jubelår ägnat åt Herrens apostel Paulus. Ett dekret har därför utfärdats av den katolske biskopen i Sverige, biskop Anders Arborelius. I dekretet står bland annat: "I samband med detta Paulusår har påven Benedikt XVI erbjudit katoliker möjlighet att få fullständig avlat, det vill säga efterskänkande av de timliga straffen för synder som redan är förlåtna... Varje troende som gör ett fromt besök i form av en vallfärd till den påvliga basilikan S:t Paulus vid Roms Via Ostiensis och ber i enlighet med den helige Faderns intentioner får fullständig avlat, om övriga villkor också är uppfyllda...De troende som inte kan göra en vallfärd till Rom har möjlighet att erhålla fullständig avlat i sin lokalkyrka."
I bilagan till dekretet står bland annat detta villkor: "Uppfyllande av det föreskrivna verket till vilket avlaten är knuten, alltså utföra den specifika handlingen inom den fastlagda tiden och på det föreskrivna sättet, till exempel, vallfärd till S:t Paulusbasilikan i Rom och där be på det föreskrivna sättet."

Kommentar: Påven har alltså befogenhet att fastställa på vilka villkor som kyrkans medlemmar kan få avlat, såsom en frukt av vissa prestationer och fromhetsövningar. En del personer inom kyrkan anses ha presterat mer än de behövt göra. Dessa överloppsgärningar bildar liksom en fond. Det är ur denna fond som påven erbjuder avlat, alltså syndastraffens efterskänkande. Denna lära har växt fram inom den katolska kyrkans tradition, och traditionen har inom den katolska kyrkan samma auktoritet som Bibeln. Men Paulus skriver: "Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus." Kol. 2:8.

Detta dekret är ett tillägg som flyttar fokus från Jesus, från hans färdiga och tillräckliga försoningsverk på Golgata kors, då våra synder sonades.
All vår fromhet vissnar i mötet med den Helige, om vi inte är renade i Jesu blod. Det enda som renar och förlåter, som efterskänker och förnyar, är nådens evangelium. "Jesu, Guds Sons blod renar oss från all synd." 1 Joh. 1:7. Läs också 2 Tim. 2:1, Tit. 2:11-13 och Upp. 7:14.

Henric Staxäng
Vännäs
Påven Benedikt XVI. Foto: Scanpix

RSS 2.0