Del 1 - Pröva själv: vad vet du om Infiltration?

En varningens flagga för infiltration:

1) Har du blivit FÖRVIRRAD i bloggvärlden någon gång?

2)
Har du läst motstridiga budskap och ekvationen går inte ihop, då det plötsligt dyker upp bloggare som förkunnar BÅDE-OCH?

3) Har du sett NYA bloggar som luckrar upp Guds Ord och flirtar med katolicismen?

4) Då skall du se upp! ... (se längre ner bifogade Youtube-länkar i ämnet)

Din 'gode vän' kan mycket väl vara en jesuit - en trogen påvesoldat, som har svurit att bekämpa reformationen till varje pris och enligt "Ändamålet helgar medlen."

Matt.24:3 "När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?"

Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse."
...............................Jag klistar in citat och sedan länken om den falska ekumeniken:

Citat: "Vi bör också vara medvetna om att den katolska kyrkan har satsat på utbildning under flera hundra år. Den har sina egna skolor och universitet i hela världen, men den har också under en längre tid fått in sina män och kvinnor på skolor och universitet i protestantiska områden.

Man strävar efter att få sina män och kvinnor på positioner där de kan delta i beslutsfattandet och på så sätt påverka den religiösa och politiska utvecklingen efter sitt eget mönster.

Låt oss ta med ett par uttalanden från deras egna källor som bekräftar detta. Det uttrycks bl.a. på följande sätt:

"Alla katoliker måste bli aktiva element i det dagliga politiska livet i det land där de bor. Alla katoliker måste utöva sin makt för att bidra till att nationens grundlagar formas efter den sanna kyrkans principer."4


!!! Opus Dei och Jesuiterna
är grupper inom den katolska kyrkan, som arbetar mycket medvetet för att infiltrera andra samfund, skolor osv.


I den fullständiga jesuiteden läser vi om hur dessa specialtränade katoliker blir uppmanade "att vara en kalvinist bland kalvinister, en protestant bland protestanter, och till och med en jude bland judar"... "för att om möjligt samla all information till nytta för din orden (påvens orden) som en trofast påvens soldat."5


Som lutheran, pingstvän, adventist eller baptist kommer Vatikanens infiltratörer att ha möjlighet att få inflytande och positioner i dessa församlingar. Detta vill efterhand ge dem möjlighet att påverka utvecklingen efter katolskt mönster. Ser vi den trenden i kyrkornas liv idag?


Den katolska kyrkans frontkämpar, jesuiterna, svär en ed, där de uttrycker att de är villiga att arbeta för påven i de länder dit de kommer och var och en lovar att "göra sitt yttersta för att utrota de hedniska, protestantiska eller liberala doktrinerna och förstöra all deras förmenta statsmakt, kunglig eller av annan art."6

Här ser vi hur den katolska kyrkan medvetet försöker att förstöra protestantismen och nationernas självständighet. Ser vi denna utveckling i dag?


SKÅPKATOLIKER


Många medel tas i bruk för att skapa enhet. "Ulvar i fårakläder" och "skåpkatoliker" är beteckningar som kan ge en föreställning om hur flera danska statskyrkopräster under lång tid har arbetat målmedvetet och systematiskt genom ett exklusivt, slutet brödraskap för att införa katolsk tankegång, filosofi och teologi i den danska folkekirken (statskyrkan i Danmark).1


I Aftenposten 16 mars 1994 omtalas en norsk organisation under rubriken "Medieskygg orden för präster och lekmän". I denna orden önskar man förnya kyrkan inifrån. Mottot är det latinska "Ordo Crucis" (Korsets Orden) och man arbetar med att införa bikt och nattvardspraxis som öppnar för ett mer katolskt trosinnehåll. Detta är ekumenik på hög nivå."
.......
http://www.endtime.net/svensk/okumene.htm
............................

¤ Part 1 Alberto Rivera (Ex Jesuit Priest)

http://www.youtube.com/watch?v=-zDHxhUJLnQ&feature=related
................................

¤ The Ecumenical Movement

http://www.masters-table.org/warning/ecumenical.htm
.......................................

¤ Vatican & jesuits

http://wikischool.org/research/Vatican_&_Jesuits.html
......... ....................................


Kära syskon! Låt ingen bedra oss!

..................


4) En ände, ett slutgiltigt slut - säger Skriften! ...Rom.10:4

Om 'telos' som betyder "lagens SLUT".

Det finns bloggare som ifrågasätter Ordet och översättningen av 'telos' och påstår att 'slut' betyder inte slut!
....................

>> Grekiska τέλος (telos) - översättning:


1) SLUT, GRÄNS, UPPHÖRANDE
:   .... (Citat ur SFB gäller om ej annat anges)


a) Luk.1:33
"Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något SLUT [telos]."


b) Rom.10:4
"Ty Kristus är lagens SLUT [telos], till rättfärdighet för var och en som tror."
  
(Bibel 1917) "Ty lagen har fått sin ÄNDE i Kristus, till rättfärdighet för var och en som tror."


c) Mark.3:26
"Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer i strid med sig själv, kan han inte bestå. Då är det SLUT [telos] med honom.


d) Luk.22:37
"Ty jag säger er att på mig måste det ord uppfyllas som står skrivet: Han blev räknad bland förbrytare. Ja, det ordet om mig blir nu UPPFYLLT [telos]." (slut)
....................................


2) DET SISTA SLUTET, ALLTINGS ÄNDE:


a) Matt.24:6
"Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har SLUTET [telos] ännu inte kommit.


b) 1 Kor.10:11
"Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens
SLUT [telos] inpå oss."


c) 1 Kor.15:24
"Därefter kommer SLUTET [telos], då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft."


d) 1Petr.4:7
"SLUTET [telos] på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be."
......................


3) ÄNDPUNKT, UTGÅNG:


a) Matt.26:58
"Petrus följde Jesus på avstånd fram till översteprästens gård. Där gick han in och satte sig bland rättstjänarna för att se hur det skulle SLUTA [telos]."


b) Hebr.6:8
"Men bär den törnen och tistlar är den värdelös, och förbannelsen är inte långt borta. SLUTET [telos] blir att den bränns av."


c) Jak.5:11
(Bibeln 1917) "Vi prisa ju dem saliga, som hava varit ståndaktiga. Om Jobs ståndaktighet haven I hört, och I haven sett vilken UTGÅNG [telos] Herren beredde; ty Herren är nåderik och barmhärtig."


d) 1Petr.1:9
"...då ni nu är på väg att vinna MÅLET [telos] för er tro, era själars frälsning."

...(German Luther Bible) > "...und das ENDE [telos] eures Glaubens davonbringen, nämlich der Seelen Seligkeit." 

...(KJV) "Receiving THE END [telos] of your faith, even the salvation of your souls."


e) 1 Tim.1:5
(Bibeln 1917) "Och förmaningens ÄNDAMÅL [telos] är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro."

...(KJV) "Now THE END [telos] of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned."
...........................


4) ÄNDE, DET SLUTLIGA ÖDET:


a) Rom.6:21
"Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. SLUTET [telos] på sådant är döden."


b) 2 Kor.11:15
"Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det SLUT [telos] som de förtjänar."


c) Fil.3:19
"De får sitt SLUT [telos] i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska."


d) 1 Petr.4:17
"Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då SLUTET [telos] bli för dem som inte lyder Guds evangelium?"
....

KÄLLA: "Grekisk-svensk ordbok till Nya Testamentet" - Heikel/Fridrichsen
LiberLäromedel Lund
..............................

Slutsats:

Det är ett slutgiltigt slut som det kan bara vara!
..............................


3) Ett NYTT Förbund, där Ander ger liv!

Kära syskon!


SKILLNADEN mellan Mose lag och Guds bud, såsom Herren Jesus menade:

Alltså: bokstavens ämbete kontra Andens nya ämbete!

2 Kor.3:6 "Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett NYTT FÖRBUND, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv."
........... 

1Joh.3:21 "Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud, och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty VI HÅLLER HANS BUD och gör det som gläder honom.


Och DETTA ÄR HANS BUD,


..ATT VI SKALL TRO PÅ HANS SON JESU KRISTI NAMN


..OCH ÄLSKA VARANDRA så som HAN HAR BEFALLT OSS.


Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom.

Och att Gud FÖRBLIR I OSS, det vet vi AV ANDEN SOM HAN GAV OSS."
...............

JESAJA 1:11  "Vad skall jag med era många slaktoffer till? säger HERREN. Jag är mätt på brännoffer av baggar och på gödkalvars fett, till blod av tjurar, lamm och bockar har jag inte behag."
..........

1 Sam.15:22 "Då sade Samuel: "Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar.

Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi...."
...........................................


Rom.1:5 "
Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till TRONS LYDNAD för hans namns skull."
...............

Varma hälsningar!
....


2) "Kristus ÄR lagens SLUT!" ... Rom.3:21

Del 2 om HRR:

1) Lagen gäller inte dem som ÄR RÄTFÄRDIGGJORDA och överlåtna.

1Tim.1:5
"Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.

Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om.

MEN VI VET att lagen är god, om man brukar den rätt OCH INSER ATT DEN INTE ÄR TILL FÖR RÄTTFÄRDIGA UTAN FÖR LAGLÖSA..."
........................

2) Vad Skriften säger det är, att Jesus UPPFYLLDE lagen till punkt och pricka, eftersom Han är Gud. Herren Jesus 'omintetgjorde' inte lagen.

Herren Jesus har kommit och erbjudit oss EN NY LAG - för alla dem som tar emot Honom som Herre och Gud.

Oförmågan att se Den Nya Fullkomliga Lagen beror på, att man har FÖRNEKAT Herren Jesus som Gud! Då faller täckelsen över ögona med en gång!

Rom.3:21 "Men nu har UTAN LAGEN EN RÄTTFÄRDIGHET från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud GENOM TRO PÅ Jesus Kristus, FÖR ALLA SOM TROR.

Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga UTAN ATT HA FÖRTJÄNAT DET, AV HANS NÅD, därför att Kristus Jesus HAR FRIKÖPT DEM.
................

3) a) 1Kor.7:18 "Blev någon kallad som omskuren, skall han inte försöka att dölja det. Blev någon kallad som oomskuren, skall han inte låta omskära sig.

Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. 
Var och en skall bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad."
....

b) Att hålla Hans BUD:

Matt.22:36 "Mästare, vilket är det största budet i lagen?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.

Detta är det största och främsta budet.
Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.

På dessa två bud [Obs! plural!] hänger hela lagen och profeterna."
...

c) Gal.5:22 "Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.

Sådant är LAGEN INTE EMOT.
De som tillhör Kristus Jesus HAR KORSFÄST sitt kött med dess lidelser och begär.

Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden."
.......................

Slutsats:

Det står ingenstans att det är BÅDE-OCH utan OM VI ÄR I KRISTUS, då ÄR Kristus lagens SLUT!

................... :-D

1) Hur NYTT kan bli ...BÅDE-OCH ....?

Del 1 om HRR. Läror som försöker underminera det oförfalskade evangeliet poppar upp som svampar ur jorden!

Jag vill citera från First Fruits of Zion några påståenden, som har influerat mångas sinnen och totalt förblindat deras ögon för det enkla evangeliet:

Citat: "Första resultaten av Sion (FFOZ) är en messiansk-judisk utbildning i tjänst tillägnad att förkunna Torahn och sitt sätt att leva helt inriktad på Messias, till dagens människor som tror på Gud.

En icke
-vinstdrivande (501 (c) (3)) organisation med kontor i Nordamerika och Israel har FFOZ både judiska och icke-judisk personal och deltagare.

Vi är på
ett uppdrag att återställa den ursprungliga tron och praxis av apostlarna och de första anhängarna av Yeshua från Nasaret.

Vi gläds
i vår förankring i judendomen liksom vår relation med kristendomen."

http://ffoz.org/info/vision.html
........

Vidare citat: Att återställa lärjungaskap

Lärjungaskap är konsten att imitera genom noggrann efterlevnad.

Det
kräver att vi är noggranna studerande av Yeshua, lär hans ord och försöker göra allt som han gjorde.

Han
måste vara den ultimata filtern genom vilken vi ser Guds bud. (slut citat)

.....................................................

Kommentar:

De tankegångarna är absolut inte nya! Det är BÅDE-OCH.

Dessa gnostiska tankar återfinner vi i katolicismen - i "imitatio Christi".

Länkar - citat:

"Kabbalah and the Hermetic Tradition"  -   by Mark Stavish, M.A.

Enligt Ricius kunde hela världshistorien delas in i tre stadier baserat på Guds namn som finns i Bibeln.

Den första perioden var den naturliga period då Gud uppenbarar sig genom det tre-bokstaverade Gudsnamnet Shaddai (The Strong).

Den andra fasen är Torah-perioden, där Gud uppenbarar för Mose Gudsnamnet på fyra bokstäver, Tetragrammaton eller YHVH.

Den sista perioden, eller period av nåd och frälsning, avslöjar Gud Tetragrammaton plus den femte bokstaven Shin, eller bokstaven i Logos (Kristus), stavning Yehoshua eller kabbalistiska återgivande av Jesu namn.

Således Jesu namn, eller Mirakelnamnet, blir det uttalade namnet på det tidigare outtalade YHVH.

Till stöd för sina argument, använde Ricius medeltida handskrifter där Jesu namn var det förkortade JHS, den judisk-kabbalistiska läran om tre världens åldrar (Chaos, Torah, Messias), och liknande läran om Joachiam av Fiore, som föreslog en regeringstid eller
ålder, av Fadern, Sonen och slutligen, den Helige Ande.

Många av dessa begrepp, särskilt betydelsen av Shin i Gudsnamnet och regeringstiden av Parakleten (Helige Ande) skulle spela en viktig roll i utvecklingen av 19th och början 20th century franska (Levi och hans efterföljare) ockulta skolor och deras
filosofier.

Vad gör skrifter Pico och Reuchlin betydande, är att de placerar för första gången Kabbalah i det bredare kulturella och teologiska sammanhang av den kristna (främst katolska) Europa och dess intelligentia.

Deras fokus på "gudomliga namn", praktisk eller magisk kabbala och syntesen mellan den kristna läran och den kabbalistiska filosofin, spekulationen, blev tidsandan i det europeiska forskningsområdet.

Under denna period den mest inflytelserika av alla magiska-mystiska kabbalistiska texter, som kom från den nybildade kristo-centrerade kabbalistiska traditionen, formade av Cornelius Agrippa av Nettesheims var De occulta Philosophia (1531) i fyra volymer.

Denna serie av arbeten på praktisk Kabbalah var ett uppslagsverk av alla kända ockulta och magiska lore av dagen.


Det är från dessa verk, som den största delen av den kristna världen fick sin information om magiska och numerologiska associationer till Kabbalah."

http://hermetic.com/stavish/essays/kabbalah-hermetic.html
....................


+ Låt ingen bedra oss med skenfagert tal!


Kära syskon!  .... I bedrägeriets tider:

Vi har fått ett uppdrag från Herren och måste förbli det uppdraget trogna - att ÄLSKA Honom av hela vårt hjärta  betyder att vi ÄLSKAR Sanningen.

Guds Ord beskriver vårt uppdrag utan krumbukter och rakt på sak. Det råder ingen förvirring här, inte!

Så - vad säger Skriften?

A) Matt.24:23 "Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte.

Ty FALSKA messiasgestalter och FALSKA profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte."
...............

B) 1Tim.4:1 "Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror."
..............

C) Apg.26:15 "Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer.

Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och VITTNE, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna.

Till dem sänder jag dig, för att DU SKALL ÖPPNA DERAS ÖGON, SÅ ATT DE VÄNDER SIG FRÅN MÖRKER TILL LJUS, från Satans makt till Gud.

Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen, utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna, att de skall ÅNGRA SIG OCH OMVÄNDA SIG TILL GUD och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen."
................

D) Ef.2:1 "Också er har Gud gjort levande, ni som var DÖDA genom era överträdelser och synder.

Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.
 
Bland dem var vi ALLA en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.

Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus.

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig."
.....................

E) Joh.8:31 "Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom:

"OM NI FÖRBLIR I MITT ORD, är ni verkligen mina lärjungar, och NI SKALL FÖRSTÅ sanningen, och SANNINGEN skall göra er fria."
.................

Låt ingen bedra oss med skenfagert tal!
........................


+ Vad säger Skriften?! - "Seal of righteousness by faith - circumcision"?

Debatten kring Eddie Chumney och hans snevridna förkunnelse fortsätter och det är bra, det!

Dubbla budskap och förvirring, det är vad denna förkunnelse har åstadkommit.

Sedan tycker jag att det är väldigt föraktfullt av HRR-försvarare (och med-hållare) att inte respektera Herrens nådegåvor insatta i av Honom Själv i Kroppen och verksamma genom de minsta!

Det är inte intellektuella förmågor eller särskilt ‘smorda’ lärare med en ‘gräddfil’ i andevärlden man borde leta efter utan det räcker att vars LÄSKUNNIG och ta Guds Ord på allvar.

Herren är mäktig att avslöja falsarierna. Det ser vi redan nu hur Han tar till ‘storkvasten’.


¤ LÄNK: En länk till Andreas Frost "Vakna Sverige!" och en grundlig genomgång av "Hebreiska rötter-rörelsen – Troende ympas in i och blir Israel? Um… Nej.", skriver Andreas.

http://www.vaknasverige.se/

..............................

¤ LÄNK: Jag vill inte länka till denna villfarelse men var och en borde kolla själv alla varningar och se, att de stämmer.  Obs! Man bör inte läsa för mycket för att inte låta sig påverkas!

Citat (Eddie Chumneys hemsida):

"CIRCUMCISION = SEAL OF RIGHTEOUSNESS BY FAITH

...Being physicall circumcised AFTER we are saved is a SIGN of our seal of righteousness by faith (that we have pledged to obey the voice of YHVH in our heart)."
(slut citat)
.......

Eddie Chumneys hemsida - observera det farliga påståendet "Guds mäktiga tvillingar: Torah och nåd."

http://www.hebroots.org/torahandgrace.htm
..........................


Håll ut på muren och låt ingen bedra oss med smör och lögn!

...........................................

+ Problemet med den förvanskade Bibelsynen - olydnad...

Bloggaren "Novitas Catholicus" i stället för att fokusera på mänsklig olydnad, ifrågasätter protestantismen och hävdar, att den katolska kyrkan har lösningen på tolkningsproblem med Bibeln:

Citat: "GK Chesterton, (författaren och konvertiten), skrev en gång att ”den katolska kyrkan är det enda som kan rädda oss från det förnedrande slaveriet att vara ett barn av sin egen tid.”
Den salige påven Johannes Paulus II sa en gång att ”Jesus Kristus är svaret på den fråga som är varje människas liv.” (slut citat)
...............................

Kommentar:

Men var har det nyktra tänket tagit vägen?

Skiljer sig katolicismens påvekröning så mycket från den nyutropade 'kungen' Eddie Long
? ... Se själva....


 ....

Påven Pius XII:s kröning 1951

..................................................................

Länk till kröningen 'live' från Rom:

http://www.clipkolik.com/video/xrs0w0cilCc/

.........................................................................................................................


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=296281


+ Kristi Lag = Livets Andes Lag genom Trons Regel! (Rom.8)

Viktiga diskussioner om lagen och nåden.

Vad säger Skriften? Ska vi vandra efter lagen eller tro evangelium och vandra i Andens ämbete?

Rom.1:16
"Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds KRAFT som frälser var och en som TROR, först juden och sedan greken.

Rättfärdighet från Gud Uppenbaras i evangelium, AV TRO TILL TRO, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva AV TRO."

>> Alltså ett liv av tro - och inte av lagen.
......................

Rom 15:15 "Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er om ett och annat. Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud, att jag skall vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, HELGAT GENOM DEN HELIGE ANDE."

>> Alltså är den pånyttfödde helgad genom Den Helige Ande - och inte genom lagen.
......................

1 Kor.1:17 "Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi KORS inte förlorar sin kraft.

Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds KRAFT."

>> Alltså är evangelium ett budskap OM KORSETS KRAFT - och inte om lagen.
.....................

Gal.1:6 "Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi NÅD och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat.

Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium."

>> Alltså är vi kallade AV NÅD att predika korset - och inte lagen.
.....................

2 Tess.2:13 "Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att ANDEN HELGAR ER OCH NI TROR SANNINGEN.

Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet."

>> Alltså helgelse genom Anden - och inte genom lagen.
...................

Rom.3:21 "Men nu har UTAN LAGEN en rättfärdighet från Gud blivit Uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud GENOM TRO på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad."

>> Alltså ett evangelium om rättfärdighet genom tro - inte genom lagen!
.....................

Rom.10:4 "Ty Kristus ÄR LAGENS SLUT, till rättfärdighet för var och en som tror.

Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen: Den människa som håller lagen skall leva genom den."

>> Alltså lever vi ett liv genom Kristus - och inte genom lagen.
......................

Rom.10:9 "Om du därför med din mun bekänner att Jesus ÄR HERREN och i ditt hjärta TROR att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

TY MED HJÄRTAT TROR MAN OCH BLIR RÄTTFÄRDIG, med munnen bekänner man och blir frälst.

Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam."

>> Alltså blir man frälst genom hjärtats tro - och inte genom att fokusera på lagen.
......................................


Rom.3:31 > I stället träder in Livets Andes Lag > Andens ämbete:

"Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen." - genom Trons Regel!

.......................................


RSS 2.0