Del 6: Skriftens syn på döden: i paradiset hos Herren eller i dödsrikets mörker?

Paradiset (för Herrens folk) är inte dödsriket (de ogudaktigas boning), framgår det klart av Ordet. Herren som har nycklarna till döden och dödsriket.

¤ Profeten Daniel måste läsas i sitt sammanhang: han kanske talar om de heliga i de tidigare Förbunden, eftersom de som tillhörde Herren på den tiden inte var ‘avsomnade i Kristus'.


Daniel 12:2
"Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd. De förståndiga skola då lysa, såsom fästet lyser, och de som hava fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen."
....
1) För det första så står det i Daniel att ‘många' (inte alla!) skall uppvakna, eftersom ‘många' är redan med Herren i paradiset, tror jag.

2) Daniel torde här tala om kroppen - ytterligare ett bevis på ‘köttets uppståndelse' och vi borde inte blanda detta endast med den andliga innebörden - här är det hela människan som blir förhärligad.

Detta borde kanske förstås utifrån 1Tess.4:14.

"Ty lika visst som Jesus, såsom vi tro, har dött och har uppstått, lika visst skall ock Gud genom Jesus föra dem som äro avsomnade fram jämte honom. Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade.
Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda [avsomnade] uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren. Så trösten nu varandra med dessa ord."
...
1Kor.15:20 "Men nu har Kristus uppstått från de döda, såsom förstlingen av de avsomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom ock genom en människa de dödas uppståndelse. Och såsom i Adam alla dö, så skola ock i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus såsom förstlingen, därnäst, vid Kristi tillkommelse, de som höra honom till."
.....
¤ Med andra ord handlar dessa Bibelställen om HELA FRÄLSNINGSPAKETET = ‘kroppens uppståndelse' dvs. hela människans återupprättelse.

1Kor.15:51 "Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bliva förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförgänglighet, och då skola vi bliva förvandlade.
TY DETTA FÖRGÄNGLIGA MÅSTE IKLÄDA SIG OFÖRGÄNGLIGHET och DETTA DÖDLIGA IKLÄDA SIG ODÖDLIGHET.

Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet, och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då skall det ord fullbordas, som står skrivet: "Döden är uppslukad och seger vunnen." Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!"
..........


Del 5: Skriftens syn på döden: 'levande död' - 'andligen blind'.

Denna fråga om ‘andlig död' är mycket infekterad...jag tänker på JDS-läran i K. Hagins lära men vill inte bena upp den igen...

Vi måste hela tiden tänka på utifrån Skriften, vad den menar med ‘död'. Jag hittar inte uttrycket ‘andligen död' utan snarare talar Ordet om ‘levande döda'. Det kanske vore bättre att använda detta uttryck: den ‘andligen döde' borde vara någon som inte har Kristi Ande utan lever i moraliskt förfall och trälar under synd.

‘Moraliskt död' är kanske bättre benämning, eftersom man är ANDLIGEN BLIND ('levande död'), ‘köttet' - det jordiska sinnet - tar inte emot Guds Andes undervisning och därför talar Jesus om ‘ljusets barn' kontra ‘mörkrets barn'.


Hebr.12:22 "Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara och församling av förstfödda söner som äro uppskrivna i himmelen, och till en domare som är allas Gud, och TILL DE FULLKOMNADE RÄTTFÄRDIGAS ANDAR, och till ett nytt förbunds medlare, Jesus, och till ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod."
...
Joh.5:20 "Ty Fadern älskar Sonen och låter honom se allt vad han själv gör; och större gärningar, än dessa äro, skall han låta honom se, så att I skolen förundra eder.
Ty såsom Fadern uppväcker döda och gör dem levande, så gör ock Sonen levande vilka han vill."
...
Joh.5:25 "Sannerligen säger jag eder: Den stund kommer, jag, den är redan inne, så de döda skola höra Guds Sons röst, och de som höra den skola bliva levande."
...
Ef.2:1 "Så har han ock gjort eder LEVANDE, eder som var döda genom de överträdelser och synder i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma.
Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra.

Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss, GJORT OSS LEVANDE med Kristus, oss som var döda genom våra synder. Av nåd är ni frälsta!"
...
1TiM.5:5 "En rätt, värnlös änka, som sitter ensam, hon har sitt hopp i Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Men en sådan som allenast gör sig goda dagar, HON ÄR DÖD, FASTÄN HON LEVER."
...
JESAJA 42:16 "Och de blinda skall jag leda på en väg som de icke känna; på stigar som de icke känna skall jag föra dem. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är, vad jag skall göra, och jag skall ej rygga mitt ord.
Men de som förtrösta på skurna beläten och som säga till gjutna beläten: "I ären våra gudar", de skola vika tillbaka och stå där med skam.
Hören, I döve; I blinde, skåden och sen. Vem är blind, om icke min tjänare, och så döv som den budbärare jag sänder åstad?
Du har fått se mycket, men du aktar icke därpå; fastän öronen hava blivit öppnade, lyssnar ingen till. Det är HERRENS behag, för hans rättfärdighets skull, att han vill låta sin lag komma till makt och ära."
..........
Matt.8:21 "Och en annan av hans lärjungar sade till honom: "Herre, tillstäd mig att först gå bort och begrava min fader." Då svarade Jesus honom: "Följ du mig, och låt de döda begrava sina döda."
.......

De ‘döda' är i allra högsta grad levande...så jag tycker, att uttrycket ‘andligen blinda' (olydiga, moraliskt korrumperade, skilda från Guds Ande) passar bättre i samanhanget. Skriften talar inte rakt ut om ‘andlig död' utan om ‘mörkrets barn fördärvade i sinnet'. (1Tit.6:5)
......


Del 4: Skriftens syn på döden: 'döende skall du dö'.

Låt oss gå kronologiskt till väga och se, vad Herren säger om livet efter döden. Vi börjar i TaNaK med Bereshit (= hebr. ‘i begynnelsen'; 1:a Mosebok)


BERESHIT (1Mos.2:15)
"Så tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den. Och HERREN Gud bjöd mannen och sade: "Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, SKALL DU DÖDEN DÖ." [Exakt på hebreiska: 'döende skall du dö']
....
¤ ‘DÖENDE SKALL DU DÖ' är oerhört viktigt i sammanhanget. Denna pågående form (particip presens) visar på ett tillstånd av en sakta undergång av människan kroppsligen under tidens lopp ('döende') och även ett moraliskt förfall, orättfärdighet - laglöshet, som slutar med evig död ('du skall dö'). Det handlar alltså om en dödsprocess som människans olydnad mot Herren satte igång och här kopplar jag ihop det direkt med Pauli suveräna utläggning om kroppen i Romarbrevet 7 >


Rom.7:22 "Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; men i mina lemmar ser jag en annan LAG, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under SYNDENS LAG, som är i mina lemmar.

Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från DENNA DÖDENS KROPP? -
Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag SYNDENS LAG."
...
¤ ‘DENNA DÖDENS KROPP' - (exakt på hebr. ‘kroppen av denna död'; engelska: ‘the BODY OF THIS DEATH').

Således ärvde människan efter fallet en ‘dödens kropp' - (OBS! Ej 'syndens kropp'! Herren skapade kroppen och såg att ‘det var gott'.) Döden är alltså i hebreiskt tänkande ‘en svaghet' - kroppen försvagades pga. olydnaden mot Herren och i den försvagade dödliga kroppen aktiverades det en annan lag: SYNDENS LAG.
Så vi är inte syndare, för att vi syndar utan vi SYNDAR för att vi är syndare = syndens lag aktiverad i dödens kropp och därför > ‘Syndens lön är döden' (Rom.6:23)> ‘Köttets sinne är DÖD, Andens sinne är LIV'.
...
LÖSNINGEN på det ‘köttsliga' problemet är given för den troende: "VEM skall FRÄLSA MIG FRÅN DENNA DÖDENS KROPP?" - Svar: Jesus Kristus, vår Herre!
....
Det finns alltså TVÅ saker att tänka på ang. döden:

A) de som ‘vandrar efter köttet och inte efter Ande', de som inte har Kristi Ande, otroende.

B) de som är ‘i Herren' = pånyttfödda i anden och Andefyllda troende som ‘vandrar efter Ande och inte efter köttet'.
...
Vad händer i så fall med de döda?

A)* De döda utan Herren verkar gå till dödsriket:

Job 24:19 "Såsom snövatten förtäres av torka och hetta, så förtär dödsriket den som har syndat."
.
Rom.8:6 "Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men de som är i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud."
.
Luk.16:22 "Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte. Också den rike dog och blev begraven. När han nu låg i DÖDSRIKET och plågades, lyfte han upp sina ögon och fick se Abraham långt borta och Lasarus i hans sköte."
.
Psalm 9:15 "Hedningarna hava sjunkit ned i den grav som de grävde; i det nät som de lade ut har deras fot blivit fångad. HERREN har gjort sig känd, han har hållit dom; han snärjer den ogudaktige i hans händers verk. Higgajón. Sela.
DE ogudaktiga vika tillbaka, NED I DÖDSRIKET, alla hedningar, de som förgäta Gud."
.
Psalm 55:15 "Döden komme över dem oförtänkt, levande fare de ned i dödsriket; ty ondska råder i deras boning, i deras hjärtan."
............

B)* De ‘avsomnade i Herren' förs till ‘Abrahams sköte' - hem till Herren, till PARADISET:


Luk.16:22 "Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte."
.
Rom.5:21 "Ty såsom synden hade utövat sitt välde i och genom döden, så skulle nu ock NÅDEN genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår Herre."
.
2Kor.5:6 "Så är vi då alltid vid gott mod. Vi vet väl att vi är borta ifrån Herren, så länge vi är hemma i kroppen; ty vi vandra här i tro och icke i åskådning. Men vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort ifrån kroppen och komma HEM TILL HERREN."
.
Psalm 16:9 "Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min ära fröjdar sig; jämväl min kropp får bo i trygghet. Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven."
.
Rom.8:9 "I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till. Om nu Kristus är i eder, så är väl KROPPEN HEMFALLEN ÅT DÖDEN, för syndens skull, men Anden ÄR LIV, för rättfärdighetens skull. Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder."
.
Uppb.2:5 "Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, såframt du icke gör bättring. Men den berömmelsen har du, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. -
Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva att äta av livets träd, som står i Guds PARADIS."
.
Luk.23:42 "Sedan sade han: "Jesus, tänk på mig, när du kommer i ditt rike." Han svarade honom: "Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig I PARADISET."
....
....
Och Herrens BOKSLUT:

Matt.13:35 "Ty det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten som sade: "Jag vill öppna min mun till liknelser, uppenbara vad förborgat har varit från världens begynnelse." Därefter lät han folket gå och gick själv hem. Och hans lärjungar trädde fram till honom och sade: "Uttyd för oss liknelsen om ogräset i åkern."

Han svarade och sade: "Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden, det är rikets barn, men ogräset är ondskans barn. Ovännen, som sådde det, är djävulen. Skördetiden är tidens ände. Skördemännen är änglar. Såsom nu ogräset samlas tillhopa och brännes upp i eld, så skall det ock ske vid tidens ände. Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skola samla tillhopa och FÖRA BORT UR HANS RIKE alla dem som äro andra till fall, och dem som göra vad orätt är, och skola kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan.
Då skola de rättfärdiga lysa såsom solen, i sin Faders rike. Den som har öron, han höre."
....
Uppb.20:2 "Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid.

Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år.
(De övriga döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade gått till ända.) Detta är den första uppståndelsen.

Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren."
..........


Del 3: Skriftens syn på döden: 'köttets uppståndelse'.

Människan är en enhet bestående av ande, själ och kropp. Därav skillnad från den obibliska gnosticismen som endast talar om 'själ och kropp' och den bibliska synen på KÖTTETS UPPSTÅNDELSE - dvs. hela människans återupprättelse.


1) Hebr.4:12 "Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer SJÄL och ANDE, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar."
...
2) Apg.17:15 "De som ledsagade Paulus förde honom vidare till Aten och foro så därifrån tillbaka, med bud till Silas och Timoteus att dessa med det snaraste skulle komma till honom. Men, Paulus nu väntade på dem i Aten, upprördes han I SIN ANDE, när han såg huru uppfylld staden var med avgudabilder."
...
3) Rom.1:9 "Ty Gud, som JAG I MIN ANDE tjänar såsom förkunnare av evangelium om hans Son, han är mitt vittne, han vet huru oavlåtligt jag tänker på eder.."
...
4) Apg.7:59 "Så stenade de Stefanus, under det att han åkallade och sade: "Herre Jesus, TAG EMOT MIN ANDE." Och han föll ned på sina knän och ropade med hög röst: "Herre, tillräkna dem icke denna synd." Och när han hade sagt detta, avsomnade han."
...

6) Matt.27:50 "Åter ropade Jesus med hög röst och gav upp andan. Och se, då rämnade förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ned, och jorden skalv, och klipporna rämnade, och gravarna öppnades, och MÅNGA AVSOMNADE HELIGAS KROPPAR STOD UPP.
De gingo ut ur sina gravar och kommo efter hans uppståndelse in i den heliga staden och uppenbarade sig för många. Men när hövitsmannen och de som med honom höllo vakt om Jesus sågo jordbävningen och det övriga som skedde, blev de mycket förskräckta och sade: "Förvisso var denne Guds Son."
...
7) Rom.8:11 "Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder. Alltså, mina bröder, hava vi icke någon förpliktelse mot köttet, så att vi skola leva efter köttet.
Ty om i leven efter köttet, så skolen I dö; men om I genom ande döden kroppens gärningar, så skolen I leva. Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn. I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: "Abba! Fader!"

Anden själv vittnar med VÅR ANDE att vi är Guds barn."
.....


Del 2: Skriftens syn på döden - vi får inte framkalla andar!

Vi skall söka i Skriften. Och svaret på den svåra problematiken med andarna är så enkelt, att man snubblar över det...

"Ske Din vilja" står det i Skrfiten och då betyder det, att all ‘bönetrafik' om jag säger så, går till Herren utan förvirrande ockulta praktiker som bara vilseleder, för att....Herren är Skaparen av allt. Herren, vår Gud, den Levande.

Vem bestämmer över andevärlden? - Det gör Herren, vår Gud. Hur vet vi det? - Genom att studera Skriften, Guds eget Ord i hela sitt sammanhang.

Om vi läser Matt.17 i hela sin kontext, så ser vi följande: (jag markerar det uppenbara med stora bokstäver)


Matt.17
"Sex dagar därefter TOG JESUS MED SIG Petrus och Jakob och Johannes, Jakobs broder, och [Jesus] FÖRDE DEM UPP på ett högt berg, där de var allena. Och hans utseende förvandlades inför dem: hans ansikte sken såsom solen, och hans kläder blevo vita såsom ljuset. Och se, för dem visade sig Moses och Elias, I SAMTAL MED HONOM [med Jesus]. Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: "Herre, här är oss gott att vara; vill du, så skall jag här göra tre hyddor, åt dig en och åt Moses en och åt Elias en."

Och se, medan han ännu talade, överskyggade dem en ljus sky, och ur skyn kom en röst som sade: "Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag; HÖR HONOM." När lärjungarna hörde detta, föll de ned på sina ansikten i stor förskräckelse. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Stå upp, och varen icke förskräckta." När de då lyfte upp sina ögon, såg de ingen utom Jesus allena."
.........

1) Det var Jesus själv som bestämde vem som skulle gå upp på berget - det var inte apostlarna som tog Jesus upp på ett berg och började ‘framkalla' andarna.

2) Mose och Elia VISADE SIG och SAMTALADE MED Herren Jesus - inte med de andra!


SLUTSATS: Här är det Herren som är Gud, Skaparen av allt. Han kan göra vad Han vill - däremot är det så, att VI INTE FÅR GÖRA SOM VI VILL! Se > "Ske Din vilja!"

Vi får inte ‘kliva in' i andevärlden hursomhelst, eftersom den onde opererar där också och kan vilseleda oss pga. vårt högmod, om vi LEKER Gud. Genast alltså fick lärjungarna på berget veta, att de skulle HÖRA PÅ Jesus och ingen annan. Sedan får vi inet glömma, att det finns två ‘dödar' i Skriften: "du skall döden dö", står det. Den som har lämnat jordelivet tar Herren hand om - vi sysslar med de som lever här i relationer enligt Skriftens hänvisningar och den ‘andra sidan' spekulerar vi inte i. Då blir det bara förvirring.

‘Den som åkallar Herrens Namn skall bli frälst'. Endast åt Herren borde vi överlämna oss, så att Han kan sköta våra angelägenheter och Han gör det mycket bättre än de skapade andarna...
Det blir att upphöja det skapade framför Skaparen. Dessutom så varnar den vakne Petrus oss i sitt brev:


2PETR.1:13
"Och jag håller det för rätt och tillbörligt, att så länge jag ännu är I DENNA KROPPSHYDDA, genom mina påminnelser väcka eder. >2 Petr. 3,1
Ty jag vet att jag snart skall lämna min kroppshydda; detta har vår Herre Jesus Kristus givit till känna för mig. >Joh. 21,18 f.
Men jag vill härmed sörja för, att ni också efter min bortgång städse kunnen draga eder detta till minnes.

Ty det var icke några slugt uttänkta fabler vi följde, när vi kungjorde för eder vår Herres, Jesu Kristi, makt och hans tillkommelse utan vi hade själva skådat hans härlighet. >Matt. 17,1 f. Mark. 9,2 f. Luk 9,28 f. Joh, 1,14. 1 Kor. 1,17.

Ty han fick ifrån Gud, fadern, ära och pris, när från det högsta Majestätet en röst kom till honom och sade: "Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag." >Matt. 3,17. Mark. 1,11.
Den rösten hörde vi själva komma från himmelen, när vi voro med honom på det heliga berget.

SÅ MYCKET FASTARE [säkrare] STÅR NU OCKSÅ FÖR OSS DET PROFETISKA ORDET; och ni gör väl, om ni aktar därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan." >Ps. 119,105.
...................

Låt oss fokusera på det profetiska Ordet, som Perus säger! Han borde veta bättre, eftersom han var med Jesus på berget och såg Herrens härlighet.

Ordet står skrivet i Skriften som ligger på bordet, i verkligheten, så att vi inte tappar fotfästet utan lever i Lydnad för Skaparen (före det skapade).
......


Del 1: Skriftens syn på döden - studier i Ordet. (Inlägg från Andys forum)

Döda människor är sådana, som har lämnat jordelivet.

Herren säger, att man kan visst i hedendomen fråga ‘de dödas andar' men att för Herren är detta en styggelse.


5Mos.18:9
"När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som FRÅGAR ANDAR, eller som är en spåman, eller som SÖKER RÅD HOS DE DÖDA.
Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssna väl till sådana som öva teckentydning och trolldom, men dig har HERREN, din Gud, icke tillstatt sådant."
.....

Med andra ord: de avsomnade (döda) människors andar FÅR VI INTE FRÅGA OM RÅD.
Det handlar om lydnad i detta fall för vad Herren har sagt och inte om att bevisa, att de dödas andar...lever...vilket är just spiritism. Den Helige Ande har kommit för att utlägga Skriften, Jesu eget Ord, upphöja endast Herren, och inte för att ‘inspirera' oss till ockulta praktiker.
........

"Låt de döda begrava sina döda - följ du mig!" - sade Herren, den Levande.
Då skall vi följa självaste Gud i lydnad för Hans profetiska Ande och inte de skapade människornas andar som inte kan hjälpa...

Det är, enligt Skriften, hedendom att göra så. Och just därför är olydnad...> trolldomssynd...
.......


RSS 2.0