+ Aposteln Petri ord: "Lyd Gud mer än människor!"

Man diskuterar flitigt påveämbetet idag. Petrus var dock inte den förste 'påven' eller 'fadern' (latin: 'papa' - fader) utan han var Jesu lärjunge och Ordets förkunnare och välförankrad i de profetiska, hebreiska skrifterna. Låt oss titta närmare på den judiske Petri ord i Skriften - i kontexten, eftersom RKK åberopar hans ord i Apostlagärningarna (alltså här: i Skriften):


1) Apg.1:15 "En av de dagarna stod Petrus upp och talade bland bröderna, som då var församlade till ett antal av omkring etthundratjugu; han sade: "Mina bröder, det skriftens ord skulle fullbordas, som den helige Ande genom Davids mun hade profetiskt talat om Judas, vilken blev vägvisare åt de män som grep Jesus."....


...OBS!
Petrus förankrar sin utsaga i SKRIFTENS ORD, kallar dessa ord för profetiska och klarsynt återger den Helige Andes verk 'genom Davids mun'.
.......................
2) Apg.2:14 "Då trädde Petrus fram, jämte de elva, och hov upp sin röst och talade till dem: "Ni judiske män och ni alla Jerusalems invånare, detta må ni veta, och lyssna nu till mina ord: Det är icke så som ni menear, att dessa är druckna; det är ju blott tredje timmen på dagen. Nej, här uppfylles det som är sagt genom profeten Joel:

‘Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar ska profetera, och edra ynglingar ska se syner, och edra gamla män ska ha drömmar; ja, över mina tjänare och mina tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera."


...OBS!
Den Skriftförankrade Petrus JÄMTE DE ELVA [inte ensam!], vars stamfader är David, vänder sitt tal till det judiska folket och åberopar profeten JOEL - vi lär av hans tal, att när den Helige Ande verkar, då PROFETERAR man - i enlighet med Skriften.
.......................
3) Apg.2:38 "Petrus svarade dem: "Gör bättring, och låt alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då ska ni såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar." Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han sade: "Låt frälsa eder från detta vrånga släkte."


...OBS!
Petrus uppmanar alla till en radikal omvändelse, han ger ingen uppmaning till att 'konservera synden' i ett slutet system.
.......................
4) Apg.2:42 "Och dessa höll fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över var och en; och många under och tecken gjordes genom apostlarna."


...OBS!
Petrus var välförankrad i skrifterna och tillsammans med de andra apostlarna undervisade han i enlighet med Ordet.
........................
5) Apg.3:11 "Då han nu höll sig till Petrus och Johannes, strömmade allt folket, utom sig av häpnad, tillsammans till dem på den plats som kallades Salomos pelargång. När Petrus såg detta, tog han till orda och talade till folket så:
"Ni män av Israel, varför undrar ni över denne man, och varför se ni så på oss, likasom hade vi genom någon vår kraft eller fromhet åstadkommit att han kan gå?
Nej, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus,...."


...OBS!
Petrus åberopar den ende levande Guden som "Abrahams och Isaks och Jakobs Gud - våra fäders Gud"!
Här råder det ingen förvirring i fråga om vilken Gud det handlar om! Samme Herre som "ledde sitt folk ut ur Egyptens land, ut ur träldomshuset".

RKK däremot har konserverat och bevarat Egyptens mysterier och därför är själarna fångna. Således kan inte Petrus vara någon 'första påve', eftersom hans rötter finns i TaNaK, de hebreiska skrifterna och ingen annan grund kan därför läggas till - såsom påvedömet med mysterierna.
......................
6) Apg.4:18 "Därefter kallade de in dem och förbjöd dem helt och hållet att tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade och sade till dem: "Om det är rätt inför Gud att vi hörsammar eder mer är Gud, därom må ni själva döma; vi för vår del kunna icke underlåta att tala vad vi har sett och hört."


Apg.5:29
"Men Petrus och de andra apostlarna svarade och sade: "Man måste lyda Gud mer än människor."


...OBS!
Petrus uppmanar att LYDA Gud mer än människor! Det är precis tvärtom i påvedömet.
.....................
7) Apg.5:14 "Och ännu flera trodde och slöt sig till Herren, hela skaror av både män och kvinnor."


...OBS!
Folket som trodde slöt sig till HERREN och upphöjde inte människor.
......................
8) Apg.8:20 "Då sade Petrus till honom: "Må dina penningar med dig själv gå i fördärvet, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för penningar. Du har ingen del eller lott i det som här är fråga om, ty ditt hjärta är icke rättsinnigt inför Gud. Gör fördenskull bättring och upphör med denna din ondska, och bed till Herren att den tanke som har uppstått i ditt hjärta må, om möjligt är, bli dig förlåten. Ty jag ser att du är förgiftad av ondska och fången i orättfärdighetens bojor."


...OBS!
Petrus uppmanar till RÄTTSINNIGHET!
........................
9) Apg.10:25 "Då nu Petrus skulle träda in, gick Kornelius emot honom och betygade honom sin vördnad, i det att han föll ned för hans fötter. Men Petrus reste upp honom och sade: "Stå upp; OCKSÅ JAG ÄR EN MÄNNISKA."
...
Härmed anser jag frågan om påvens 'Petri ämbete' och 'Kristi ställföreträdare' (se bodhisattva!) vara avgjord till hans nackdel, (eftersom varken Jesus eller påven är någon 'buddha'):

avgudadyrkan och orättfärdighet i bekräftas inte av den Helige Ande, som är profetians och Jesu Kristi egen Ande och som alltid verkar i enlighet med de hebreiska Förbundsskrifterna, med summan av Guds nedskrivna Ord.
........Amen.
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=160971


+ "The show must go on" fortsätter av bara farten...

"På samma scen....." Redan titeln avslöjar denna show-kristendom som fortsätter av bara farten utan andlig urskiljning för fem öre...
Vem ska garantera budskapets äkthet? Är det Carola som ska 'bekräfta' UEkman eller är det tvärtom? Men som sagt - "The show must go on..." Och i dessa tider, då vi ska ropa till Herren och vända om från högmod och olydnad, så backar  'kända namn' upp varandra i jakten på strålkastarnas ljus och glans...Men det är inte genom lyckoprofeternas framfart som man blir vis...utan det är genom lidande, så att man lär sig att det är bara genom ETT ENDA NAMN som man kan bli frälst...nämligen Herrens!


Job 36:15 "Genom lidandet vill han rädda den lidande, och genom betrycket vill han öppna hans öra. Så sökte han ock dra dig ur nödens gap, ut på en rymlig plats, där intet trångmål rådde; och ditt bord skulle bliva fullsatt med feta rätter. Men nu bär du till fullo ogudaktighetens dom; ja, dom och rättvisa håller dig nu fast.

Ty vrede borde ej få uppegga dig under din tuktans tid, och huru svårt du än har måst plikta, borde du ej därav ledas vilse. Huru kan han lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft? Du må ej längta så ivrigt efter natten, den natt då folken skall ryckas bort ifrån sin plats.

Tag dig till vara, så att du ej vänder dig till vad fördärvligt är; sådant behagar dig ju mer än att lida."
.............

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=160402
 


+ Hur 'smörjelse' bekräftar Guds Ord och vice versa.

Att förstå ordet 'kristet'/kristen:

"Kristen" har i grekiskan sitt ursprung i ordet "chrio" = att smörja med olja (därav Christos - 'den smorde'), i religiöst syfte innebär detta att man "avskiljer" någon för en tjänst.

I hebreiskan har vi ordet "mashach" med samma betydelse - därav "mashiach" (avskild person för ett speciellt syfte) = Messias.

Således måste allt 'kristet' ('smort' = avskilt) ha en parallell i det hebreiska tänket ang. "avskiljandet": här blandar man inte saker och ting hursomhelst utan "smörjelse" till tjänst åt den Högste är densamma, som att man blir "bekläd med Herrens Ande för att utföra ett uppdrag".


Allt 'kristet' måste stå i Skriften, eftersom Herrens smörjelse följer alltid det nedtecknade, profetiska Ordet och Ordet följer alltid Herrens smörjelse. Det går inte att skilja dessa åt. Om man säger att man 'kristnar' någon ('smörjer' någon med olja), då måste vederbörande böja sig i lydnad under Guds tilltal och Herrens Ande MÅSTE bekräfta denna 'smörjelse'. Det går liksom 'hand i hand' - människans rituella handling måste bara vara något som Herren redan har utgjutit sin 'avskilde' Ande över.

Annars - om man 'smörjer' någon i egen kraft utan Herrens välsignelse/bekräftelse - då faller handlingen under benämning: TROLLDOM dvs. man utövar egen vilja (som skiljer sig från Guds vilja).

Därför är det viktigt, så att inte vår själafiende ska lura oss totalt, att noga söka Herrens ansikte och leta efter de ställen i Skriften som ger vägledning i fråga om Hans vilja. Om vi - på andens område - 'frilansar' och kör 'på egen maskin', då motarbetar vi den Gud som vi påstår att vi älskar.... Vem vinner i så fall?...Det gör fienden....

Vad säger Skriften?

2Mos.40:13 "Och du skall sätta på Aron del heliga kläderna, och smörja honom och helga honom till att bliva präst åt mig. Och du skall föra fram hans söner och sätta livklädnader på dem. Och du skall smörja dem, såsom du smorde deras fader, till att bliva präster åt mig. Så skall denna deras smörjelse bliva för dem en invigning till ett evärdligt prästadöme, släkte efter släkte."

............

1Joh.2:18 "Mina barn, nu är den yttersta tiden. Ni har ju hört att en antikrist skall komma, och redan har många antikrister uppstått; därav förstår vi att den yttersta tiden är inne. Från oss har de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bli uppenbart att icke alla hör till oss. Ni åter havr mottagit smörjelse från den Helige, och ni har all kunskap."

.......

1Joh.2:25 "Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet. Detta har jag skrivit till eder med tanke på dem som söka förvilla eder. Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse ni har undfått från honom, och det behöves icke att någon undervisar eder; ty vad hans smörjelse lär eder om allting, det är sant och är icke lögn. Förbli alltså i honom, såsom den har lärt eder."

........

Alltså: den som är kristen är smord att leva i sanningen, eftersom sanningen själv - Den Smorde - lever i den kristne dvs. Herren Jesu avskilde Ande. Den som är smord av Herren håller Ordet, eftersom Ordet inte är lögn utan sanning.


1Joh.2:29
"Om ni vet att han är rättfärdig, så kan ni förstå att också var och en som gör vad rättfärdigt är, han är född av honom."

.................

Och detta 'kristet' borde alltså vara inte utvärtes fromhet utan hjärtats lydnad, som bekräftas i sin tur av Herrens smörjelse. Avviker detta 'kristet' från Ordet - då är det inte Herren som är å färde....Därför måste Ordet pröva allt som säger sig komma från Gud.
..........


+ Riktlinjer vid prövning av andliga tjänster.

Det finns ett mycket allvarligt ställe i "Devarim" (hebr. 'Guds' Ord) dvs. i 5Mos.13, som jag fick läsa upprepade gånger ang. U.Ekmans andliga tjänst idag...


Devarim 13:1-8 "Om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig, och han utlovar åt dig något tecken eller under, och sedan det tecken eller under, verkligen inträffar, varom han talade med dig, i det att han sade: "Låt oss efterfölja och tjäna andra gudar, som ni inte känner", så skall du ändå icke höra på den profetens ord eller på den drömmaren, ty HERREN, eder Gud, sätter eder därmed allenast på prov, för att förnimma om ni älskar HERREN, eder Gud, av allt edert hjärta och av all eder själ. HERREN, eder Gud, skall ni efterfölja, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni höra, honom skall ni tjäna, och till honom skall ni hålla eder. 


Men den profeten eller drömmaren [.......], ty han predikade avfall från HERREN, eder Gud, som har fört eder ut ur Egyptens land och förlossat dig ur träldomshuset; och han ville förföra dig till att övergiva den väg som HERREN, din Gud, har bjudit dig att vandra. Du skall skaffa bort ifrån dig vad ont är. 

Om din broder, din moders son, eller din son eller din dotter, eller hustrun i din famn, eller din vän som är för dig såsom ditt eget liv, om någon av dessa I HEMLIGHET VILL FÖRLEDA DIG, i det han säger: "Låt oss gå åstad och tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder ha känt" gudar hos de folk som bor runt omkring eder, nära dig eller fjärran ifrån dig, från jordens ena ända till den andra -  så skall du icke göra honom till viljes eller höra på honom....[...]"

............

De ouppsåtliga synderna krävde bränn- och slaktoffer i de andra Förbunden - uppsåtliga synder krävde och kräver än idag djup ånger och omvändelse (inte bara bekännelse!) - eftersom syndens lön är döden.


Det finns nåd från Herren än så länge idag att vända om och leva ett rättfärdigt liv:


"Lydnad är bättre än offer...."
..........


+ Det andliga Templet: en pånyttfödd Jesu-lärjunge!

Den andliga innebörd som är viktigast för oss kring Templet. Vi får aldrig glömma, att Israel är helgat och Israels förstfödda är helgade!

Bibeln är en beskrivning av Herrens noga ordning i helgandet. För det är det som allting handlar om: helgande - avskiljande. Låt oss hålla det hela enkelt, så att inte Kristi verk hamnar i skymundan!

Det nästa steget i ordningen i helgandet gäller alla PÅNYTTFÖDDA, eftersom det är vi som är Templet - det fysiska Templet pekar alltså på det andliga Templet:


Hämtat från:  (Copyright © 1998, 2000 Wade Cox) (Tr. A. Binder 2003):

¤ 1Kor.3:16-17 „Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt, och ni är det templet."
¤ 1Kor.6:19 „Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva."

¤ Hebr.3:1-6 „Bröder, ni heliga som har fått kallelsen till himlen, se därför på aposteln och översteprästen som vi bekänner oss till, Jesus, 2 som var betrodd av den som hade utsett honom, så som Mose var betrodd i hela Guds hus. 3 Men han har visat sig värdig större härlighet än Mose, liksom en byggmästare äras mer än det hus han har byggt. 4 Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt är Gud. 5 Väl var Mose betrodd i hela hans hus, men som tjänare, för att vittna om det som senare skulle förkunnas; 6 Kristus däremot var som son betrodd att råda över hans hus. Och hans hus är vi, så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss."

¤ Sak.12:8 „Den dagen skall Herren skydda Jerusalems invånare. Den svagaste bland dem skall den dagen vara som David, och Davids ätt skall vara som en gud, som en Herrens ängel framför dem."
............

¤ Synden kommer att utestänga människor från att komma in:

Hebr.3:7-19 „Därför, som den Helige Ande säger: Om ni hör hans röst i dag, 8 förhärda inte era hjärtan som under upproret, på utmaningens dag i öknen, 9 då era fäder utmanade mig och satte mig på prov, fast de hade sett mina gärningar 10 under fyrtio år. Därför blev mig detta släkte förhatligt, och jag sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan: de känner inte mina vägar. 11 Och jag svor i min vrede: Aldrig skall de komma in i min vila. 12 Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande Guden.13 Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga i dag, så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärdar sig.14 Ty vi har del i Kristus om vi ända till slutet orubbligt håller oss till samma grundval som i början. 15 Det heter: Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan som under upproret. 16 Vilka var det då som hörde och ändå gjorde uppror, om inte alla de som hade dragit ut ur Egypten under Mose? 17 Vilka var honom förhatliga under fyrtio år, om inte de som hade syndat och blev liggande som lik i öknen? 18 Vilka gällde eden att de inte skulle komma in i hans vila, om inte dem som hade vägrat att lyda? 19 Så ser vi att det var för sin otro som de inte kunde komma in."
.........
¤ Hebr.10:10-14 "Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad EN GÅNG FÖR ALLA. 11 Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså gång på gång fram samma offer, som ändå aldrig kan avlägsna några synder. 12 Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. 13 Där väntar han nu på att hans fiender skall läggas som en pall under hans fötter. 14 Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade."(= avskilda)
............
¤ Vi måste därför tänka på vårt inre, att vårt hjärta skall vara ‚rent‘=helgat= avskilt.

„Det är fullbordat!" en gång för alla och om vi frambär nu andliga offer i ett rent, avskilt genom den Helige Ande hjärta, då är det vi, det andliga Templet, som är Kristi andliga Kropp.

Obs ang. Israel och vi får ej förhäva oss, för roten bär oss!
¤ Rom.11:15 "Ty om redan deras [Israels] förkastelse hade med sig världens försoning, vad skall då deras upptagande hava med sig, om icke liv från de döda? Om förstlingsbrödet är heligt, så är ock hela degen helig; och om roten är helig, så äro ock grenarna heliga. Men om nu några av grenarna hava brutits bort, och du, som är av ett vilt olivträd, har blivit inympad bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot, så må du icke därför förhäva dig över grenarna. Nej, om du skulle vilja förhäva dig, så besinna att det icke är du som bär roten, utan att roten bär dig."
........
Mer kann man läsa på länken och begrunda, pröva:

http://www.logon.org/swedish/s/p241.html
................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=160052


+ Ulf Ekman: "Att bråka med katoliker" i Vi

Debatten fortsätter:
Ulf Ekman skriver i Världen idag 12 november 2008:
Den senaste har det börjat bråkas med katoliker på ett sätt som inte förekommit i vårt land på länge. Naturligtvis kan man hävda att man har rätt att få lufta sina åsikter, men många av dessa åsikter är nog tyvärr inget annat än gamla och väl permanentade fördomar. Det har varit obehagligt att höra vissa predikanter som med skärpa hävdat att katoliker inte är kristna och inte vill ge något hopp för den kyrkan över huvud taget. När man sedan talar vidare märker man att många aldrig ens varit i kontakt med eller utvecklat relationer med katoliker. En del har bara sett katoliker på vykort.

För min egen del har jag upplevt både starka tilltal från Herren angående fördjupad enhet med hela Kristi kropp och en utmaning att ändra mig när det gäller slentrianuppfattningar jag burit på. En hel del av dessa uppfattningar visade sig vara inte speciellt väl grundade utan sådant jag övertagit från de andliga sammanhang jag vuxit upp i. Så är det nog med många av oss, även om vi inte alltid vill tillstå det. Den diskussion som nu pågår är ganska känslosam och har ett högt röstläge. Rädslan för enhet verkar stor hos somliga, i synnerhet gentemot våra katolska syskon. Här gäller det nog att mildra tonen, bli mer saklig i analysen och mer kärleksfull i attityderna. Att det finns skillnader mellan protestanter och katoliker är inget nytt och de lär nog bestå ett tag till. Att vi däremot bör våga mötas, samtala, be tillsammans och framför allt visa kärleksfull respekt för varandra är helt nödvändigt. Vi har mycket mer gemensamt än det som skiljer oss åt.

Vad har vi då gemensamt? Här är några saker: För det första har vi Bibeln gemensamt. Utan den katolska kyrkans arbete att samla, förvalta och beskydda Skrifterna i vår tidiga historia, hade vi stått oss slätt. För det andra står varje evangelisk kristen i skuld till katolikerna för definitionen av de grundläggande dogmerna som vi delar med dem. För de tredje delar vi den traditionella kristna moralen och etiken. För det fjärde delar vi den karismatiska erfarenheten av den helige Ande med cirka 120 miljoner karismatiska katoliker. Så nog har vi mycket gemensamt. Visst finns det saker som skiljer, men man måste nog tillstå att vi protestanter även har mycket som skiljer oss själva åt också. Sedan är det nog så att de flesta av oss inte har gjort oss bekymret att ta reda på vad andra kristna egentligen tror på.

Många uppfattningar skulle då falla som korthus. Jag blir inte så förtjust när, som alldeles nyligen, jag talade med en kristen vars uppfattning om Livets ord var helt präglad av det som så kallade avhoppare hade skrivit i sin ilska. Det ger inte en saklig bild alls. En del antikatolsk litteratur som publiceras är i den genren. Att man citerar något betyder inte automatiskt att man citerar det rätt. Bättre då att ställa frågor, lyssna och låta företrädare för andra kyrkor själva få förklara vad de egentligen tror på. Så vill vi själva bli behandlade och då kan man också lära sig något nytt. Tyvärr är det inte så säkert att alla vill det, för det kan vara smärtsamt att ompröva den egna inställningen och upptäcka att man måste ändra sig. Till sist: Det finns ett teologiskt hat som vi alla måste vända om ifrån.
När bibelcitaten och de teologiska sanningarna blir släggor som vi attackerar varandra med och hånet, föraktet och högmodet lyser ur ögonen på de "renläriga", då är vi långt ifrån Jesus, hur rätt vi än menar att vi har."

Ulf Ekman huvudpastor, församlingen Livets Ord i Uppsala.
.........................................

Nästa artikel i Världen idag:
David Wilkerson varnade för falsk enhet i Kristi kropp
2008-11-12

" Det är med ett oroligt hjärta som jag följer utvecklingen av den ekumeniska rörelse som talar om "enhet i Kristi kropp", där olika samfund och i förlängningen religioner blandas ihop (synkretism).

Det jag syftar på är det grunddokument som går under namnet Charta Oecumenica. Dokumentet går ut på att Europas olika samfund och kyrkor närmar sig varandra, och i realiteten syftar det på den romersk-katolska kyrkan. Det låter fint och vackert, men under ytan kan jag se att det döljer sig företeelser och underordnanden som hotar det enda, sanna evangeliet. Ett konkret exempel är erkännandet av den eukaristiska nattvarden (offergången) som den katolska kyrkan har. Dokumentet hänvisar också till förbindelser med judar och muslimer - därtill möten med andra icke-monoteistiska religioner.
"Finans­krisen profetiskt förutsagd av Wilkerson?" (Världen idag, 22 oktober) i åtanke, varför inte stanna upp och fundera lite på vad Wilkersons "Synen" (1973) kan tänkas säga om Charta Oecumenica: "En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet.

Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ekumeniska ledarna och får sin vilja igenom." Framtiden får utvisa om Wilkerson har rätt också denna gång. Om nu samfund och kyrkor närmar sig den romersk-katolska kyrkan, betyder det alltså uttryckligen att samfunden och kyrkorna inte längre kan kalla sig för protestantiska. Ordet protestantism betyder just "kyrklig riktning som utgår från Luthers brytning med den romersk-katolska kyrkan".

Den katolska biskopen Anders Arborelius lär ha sagt, att hans mål är att återkatolisera Sverige. Vad skulle Martin Luther ha sagt om allt detta, om han levt idag? Vid ett tillfälle svarade en frikyrkopastor i det katolska Polen helt desperat, då han fick höra om denna utveckling i Sverige: "Är ni inte riktigt kloka! Hur kan ni närma er denna kyrka, som vi har blivit frälsta ifrån?". I min bibelläsning har jag stannat upp vid Galaterbrevet 1:6-10: "Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium (...)."

Här syftar visserligen Paulus på judaismen, men orden grep ändå tag i mig och kanske har de något att säga oss i dag om denna kyrkliga rörelse jag just nu låtit beskriva?"

Marcus Ahltun
.............................
Min kommentar: UEkmans argument är generaliserande och faktiskt sentimentala (känslomässiga). Generaliserande, eftersom han talar om 'katoliker' i allmänhet medan vad det handlar om, det är i synnerhet det exklusiva prästerskapets förtryckande system med obibliska läror uppblandade med Skriften, som trälbinder folket.

Sentimentala är UEkmans argument pga. hans totalt illvilliga inställning till all biblisk prövning, där han använder sig av en genereliseringar som: det handlar om ett 'teologiskt hat' samt om 'rädsla' - vilket det inte alls är sant.
Var finns viljan till att rannsaka Skrifterna? Och Jesu uppmaning till att vaka och inte låta någon bedra oss!? Vi är ålagda av Herren, att förvalta Ordet och vara herdar för Hans hjord. Det är inte OK att bara hänvisa till de kristna syskonens klarsynta tilltal från Gud genom att kalla dessa för 'fördomar'!

Det blir räkenskap för allting... Avvisar man varningarna, profetiska tilltal i enlighet med Ordet, då blir det konsekvenser, vilket alla noga Skrift-studerande har lärt utav genom historien. "Den som har öra, han höre."
.............................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159891

+ Ledarbyte i Pingströrelsen....

LEDARBYTE I DEN SVENSKA PINGSTRÖRELSEN
 
Från den avgående ledarens, Sten-Gunnar Hedins, blogg:
.............
 2008-11-03
Välkommen Per Hörnmark!
Måndag den 3 november 2008, första arbetsdagen i Pingsthuset för Pingströrelsens nyvalde företrädare, Per Hörnmark, föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan. Min efterträdare Varmt välkommen Pelle!

Jag önskar dig Herrens, Jesu Kristi, nåd och Guds kärlek och den helige Andes delaktighet - över din tjänst, dig personligen och över hela din familj! När vi för snart tio år sedan började den "resa" som ledde fram till den samverkansorganisation och samfund du nu är ledare för, sjöng vi flera gånger en sång. Det är egentligen en bön.Under de år som gått har jag ofta återkommit till den bönen. Nu ger jag dig den som ett välkomstord;


Gud från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar ut i en värld där stora risker väntar.
Ett med din värld, så vill du vi skall leva. Gud gör oss djärva!

Lyft oss, o Gud, ur våra tröga vanor. Krossa vårt skal av värdighet och blyghet.
Lös oss från jaget, ge oss kraft att älska. Gud gör oss fria!

Ge oss din blick för dolda möjligheter. Ge fantasi att finna nya medel,
Gud i din tjänst för fred och bröd åt alla. Gud gör oss kloka!

Människors krav skall pressa oss, och tvivel, oro och jäkt skall tynga våra sinnen.
Låt oss då känna att din kärlek bär oss. Gud, gör oss glada!


Till sist, ett tack till alla som jag under åren haft glädjen att möta genom den kontaktyta mina vecko-reflektioner utgjort (av somliga kallad "stenåldersblogg"). Tack och Guds rika nåd och välsignelse åt alla!


STEN-GUNNAR HEDIN
Skriv gärna en kommentar till Sten-Gunnar Hedin på adressen:
kommenteraforestandaren@pingst.se
Vi förbehåller oss rätten att publicera hela eller valda delar av dessa kommentarer här på www.pingst.se

.................
Kommentarer

2008-11-03 22:18:51

Sten-Gunnar Hedin och Pelle Hörnmark!

1 Kor. 3:10-15 ``Efter den Guds nåd som blev mig given, lade jag grunden som en kunnig byggmästare,
och en annan bygger nu vidare på den. Men var och en må tänka på hur den bygger på den.

Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus;

men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller
med trä, hö och strå, så skall det en gång visa sig, hur det är med vars och ens verk.

"Den dagen" skall göra det kunnigt; ty den skall uppenbaras i eld, och hur det är med
vars och ens verk, det skall elden pröva. Om det byggnadsverk, som någon har
uppfört på den grunden, blir bestående, så skall han få lön; men om hans verk bränns upp, då skall han gå miste om lönen. Själv skll skall han dock bli frälst, men som genom eld´´.

Ps 127:1 ``Om Herren inte bygger huset,
så arbetar de fåfängt, som bygger på det
´´.


Pingströrelsens pionjärer, Era fäder, med Lewi Pethrus i spetsen, byggde med ädelt material - så långt de förstod och hade ljus över Guds Ord; det vittnar deras verk om, som har bestånd ännu i dag. Vad var då deras "framgångskoncept"? De sökte och fann i Skrifterna, Guds Ords byggnadsritningar - uppenbarade av Gud och förmedlade främst genom
Paulus - på Guds församling, och höll sig till dem - de höll fast vid dem på samma sätt som de första kristna gjort - i mått av den kraft, nåd och sanktion som Gud gav åt dem och deras uppdrag: att bygga Guds nytestamentliga
räddningsark: Den levande Gudens församling, i enlighet Jesu -och Hans apostlars efterlämnade ritningar/mönsterbild. Det är den mönsterbilden Ni, mina båda kära Bröder, har tappat -eller slarvat bort. Sök rätt på den, och börja om från början, från ``ruta ett´´ där apostlarna lade ner sina ``murslevar´´ och kvarlämnade ritningarna: Gudomliga ritningar. De har samma nytta och kraft ännu i dag. De fungerar alltid, de är tidlösa helt enkelt.

S-E Sköld
...........
Ytterligare ett inlägg på Sten-Gunnar Hedins blogg, som ännu ej publicerats på hans blogg:


Sten-Gunnar Hedin och Pelle Hörnmark!
 
Gud har utrustat Sin församling med garanterat framgångsrika vapen; segervapen, vart och ett på sitt särskilda område. Det innebär att församlingen alltid kan gå framåt i segertåg; förutsatt att hon låter sig utrustas med dessa Guds mäktiga segervapen, i vilka Anden Själv uppenbarar Sig! Och vem kan framgångsrikt strida mot Anden?!
 
I dessa vapen - i denna utrustning - finns också den profetiska vägvisargåvan; ``stigfinnargåvan´´ skulle man kunna kalla den. Den formen av Gudsuppenbarelse - vägvisande - har funnits med bland Guds folk alltifrån återupprättelsens begynnelse. När t.ex. Moses och folket drog ut från Egypten var den med - i form av en moln och eldstod, dag och natt - och även när de blev olydiga Gud, följde den trofast med dem; för att återföra dem till den väg Gud hade tänkt/bestämt för dem.
På samma sätt är Gud med Sin församling också i dag! Han vill vägleda -och utrusta den. Men Han måste få chansen att göra det; och det är vi människor som avgör om Han skall få den möjligheten eller inte: men en Guds församling utan dessa Andens gåvor och utrustningar är en vapenlös armé, med framgång i relation till detta faktum: då församlingen alltid - dag och natt - är inbegripen i en andlig strid.
 Och en Guds församling har bara en form av utrustning/beväpning som gör den framgångsrik; och det är Andens mångfaldiga utrustningar. Låt oss därför återvända dit, till utrustningskammaren. Där finns inget att frukta för Guds folk, men väl för deras fiende; satan/ormen. Därför vill han alltid förhindra, att Guds folk återvänder dit, där hon blir oövervinnerlig!
 
Med brodershälsningar!
S-E Sköld
 


+ Guds röst från Ordet låter mycket bättre!

Några varningens ord!
Vår själafiende kan utföra ‘tecken och under' - karismatik utanför Ordet är förkastligt! Det finns ockulta manifestationer som fienden kan utföra OM människorna inte följer Herren utan öppnar sina sinnen för bedragaren. Det är av största vikt, att vi följer den lära som finns i hela Skriften och inte avfaller till fabler, fantasier och plagiat. Allt måste prövas och undersökas med Skriftens hjälp.

Senast läste jag i Dagen, att en 'spirituell' (?) nunna säger:

"Det är min önskan att konserten ska få bli en fredshälsning och ett möte med olika traditioner. De här dagarna är Uppsala en plats där kulturer och religioner möts och de sånger jag har valt används inom olika himmelska religioner, bland annat psaltarpsalmer som skrevs långt före Jesu tid. De sjungs även av judarna. Jag har också valt kristna lovsånger ur den katolska, arameiska och ortodoxa traditionen. Men hon har också tonsatt några poetiska texter av bland annat den indiske 1800-talspoeten Tagore och sjunger ibland texter av den kvinnliga sufin Rabia al-Adawiya från 800-talet."
Dagen/2008-11-05 "Hennes röst är ett vapen för fred."
.......
Vad menas med olika ‘himmelska religioner'?

Kan man legitimera något bara för att ‘judarna' sjöng vissa sånger? Frågan gäller: håller vi Förbundet med Herren eller inte? Hela Skriften är ett varnande exempel om judar som inte lydde Herren (och om judar, som lydde Herren) - en precis lika mycket allvarlig överträdelse som när Jesu lärjungar går vilse...

Vad säger endast Skriften? Det är huvudfrågan! Det som strider mot 'summan av Guds Ord' är helt förkastligt. Det är ingen lek att åsidosätta Ordet.... Vi har nämligen facit i hand!
.........
Låt ingen bedra oss!
............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159719


+ "Evangelium enligt Rom" - debatt i 'Världen Idag'.

Det pågår en intressant debatt om katolska läror i 'Världen idag'. Jag klistar in alla aktuella artiklar, så att vi kan följa debatten och komma med synpunkter:

"Det som bygger på sanningen tål granskning"  2008-10-29 10:21 av Rune Karlsson
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=3145&Itemid=29

"Sture Lundqvist sågar boken Evangelium enligt Rom och menar att bokens utgångspunkt är inskränkt och sekteristisk. Jag vill påstå att boken är ovanligt bra underbyggd med över 28 sidor källhänvisningar och massor av hänvisningar till katekesen, vilka man själv kan kolla på www.katekesen.se och sedan jämföra med vad Guds ord säger.
Kritiken av en så omfattande bok var dock ganska mild. Det verkar som recensenten av boken är mest missnöjd över att den granskar RKK och dess läror.
I kritiken av rättfärdiggörelsen tog inte recensenten med hela sammanhanget, där författaren menar att RKK talar med "två tungor" eftersom "dop­kandidaterna"förväntas fullgöra ett antal punkter innan "dopet". Författaren får det inte att stämma med påståendet att rättfärdiggörelsen är en fri gåva. Så det är helt korrekt att belysa bägge sidor."
...........
"SVAR DIREKT: utgångspunkten måste vara att lyssna och försöka förstå"  2008-10-29 10:23 av Sture Lundqvist
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=3146&Itemid=29

"Om man vill ha en redogörelse för katolska kyrkans tro och lära får man det bäst och mest objektivt genom att gå till den kyrkans egna dokument, till exempel katolska kyrkans nyutkomna katekes. Den kan man sedan pröva mot Bibeln och då finna sådant som är grundat i Bibeln och sådant som inte finns där. Det beror helt enkelt på att katolska kyrkan sätter kyrkans tradition högre än vad vi inom evangeliska kyrkor gör."
..............
Kommentar: Skriften kallar detta dubbla förhållningssätt med ena foten i Skriften och den andra i mänskliga dokument för sammanblandning, synkretism - "att halta på båda sidor".
1Kung.18:21 "Och Elia trädde fram för allt folket och sade: 'Huru länge vill ni halta på båda sidor? Är det HERREN som är Gud, så följ efter honom; men om Baal är det, så följ efter honom.' Och folket svarade honom icke ett ord."

Sture Lundqvist säger i sin artikel att: "Precis som man kan tolka Bibeln olika kan man tolka en katekes olika." och härmed skapar han förvirring! Bibeln 'tolkas' nämligen inte utan den utläggs. Guds Ord är klara och raka villkor i Förbundet till folket att åtlyda.

Nästa exempel på uppmaningar till trohet i Förbundet finenr vi i 5Mos.29:1-19:
"1 Dessa är förbundets ord, det förbunds som HERREN bjöd Mose att sluta med Israels barn i Moabs land, ett annat förbund än det som han hade slutit med dem på Horeb. Och Mose sammankallade hela Israel och sade till dem: ni har sett allt vad HERREN har gjort inför edra ögon i Egyptens land, med Farao och alla hans tjänare och hela hans land, de stora hemsökelser som du med egna ögon såg, de stora tecknen och undren." [...] 9 Så håll nu detta förbunds ord och gör efter dem, för att ni må ha framgång i allt vad ni gör. Ni står i dag allasammans inför HERREN, eder Gud: edra huvudmän, edra stammar, edra äldste och edra tillsyningsmän, var man i Israel, så ock edra barn och hustrur, och främlingen som är hos dig i ditt läger, din vedhuggare såväl som din vattenbärare, för att du må inträda i HERRENS, din Guds, förbund, det edsförbund som HERREN, din Gud, i dag vill sluta med dig. Ty han vill i dag upphöja dig, så att du skall vara hans folk och han din Gud, såsom han har sagt dig, och såsom han med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.

14 Och det är icke med eder allenast som jag i dag sluter detta förbund, detta edsförbund, utan jag gör det både med dem som i dag står här med oss inför HERREN, vår Gud, och med dem som icke är här med oss i dag. Ni vet ju själva huru vi bodde i Egyptens land, och huru vi drog mitt igenom de folks land, som ni nu har lämnat, Och ni såg deras styggelser och eländiga avgudar, de gudar av trä och sten, silver och guld, som fanns hos dem. Så må då bland eder icke finnas någon man eller kvinna, någon släkt eller stam vars hjärta i dag vänder sig bort ifrån HERREN, vår Gud, för att gå åstad och tjäna dessa folks gudar; bland eder må icke finnas någon rot varifrån gift och malört växer upp, så att någon som hör detta edsförbunds ord välsignar sig i sitt hjärta och tänker att det skall gå honom väl, där han vandrar i sitt hjärtas hårdhet. Ty då skall hela landet, både vått och torrt, förgås."
..................
Obs! En utläggning om Förbundet med Herren skulle innebära ett klargörande av konsekvenserna vid Förbundsbrott eller Förbundstrohet: dvs. vid brott följer förbannelse och vid lydnad/trohet följer välsignelse. En utläggning skulle understryka allvaret i Herrens uttalade Ord till folket, en tolkning däremot skulle bara omintetgöra det raka budskapet, förvränga det, kringgå det och ta bort Gudsfruktan ur Herrens Ord.

Varför? Jo, därför att 'kött' vill inte lyda Guds bud utan det vill gå sina egna vägar. "Den som älskar mig, han håller mina bud." sa Jesus. Således låt oss konstatera en gång för alla: det handlar inte om tolkningar hit och dit utan det handlar om att 'hålla Herrens bud'. Ordet kan därför utläggas med bibehållen respekt för Herrens Förbundsvillkor (= Gudsfruktan) i stället för att 'omtolkas' efter 'köttsligt' tyckande (olydnad). Och Skriften säger, att 'olydnad är trolldomssynd'......Tolkar jag Skriften på ett sätt som leder till synd, då behöver jag vända om och i stället UTLÄGGA Ordet på ett sådant sätt som leder till Förbundstrohet, Herrens välsignelse och seger!
...............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159567

RSS 2.0