+ Först trogen i det lilla - sedan förvaltare av det större... (av SE Sköld)

PINGST SAKNAR INTE TRO, UTAN TROHET/LYDNAD.
 
Pelle Hörnmark skriver i sin blogg i Pingst.nu om behovet av "Mer tro 2009", men det är inte mer tro vi som Pingstfolk behöver, utan framförallt att använda den tro vi redan har, i relation till de ritningar till Guds verk - Guds församling - som vi också redan har, och tar emot de Guds löften vi redan fått: om Andens mångfaldiga utrustningar -och kraft till vår uppgift; att vinna vår samtids människor för Guds rike och bygga upp Guds församling. Det är inte tro som saknas, utan lydnad mot Ordet och Guds löften, och att använda den tro vi redan har, som är det stora behovet.
 
Vi har - enligt min mening - det vi behöver; men det gäller ju också att använda det vi redan fått; sedan vi gjort det, och förvaltar det, kan vi börja bedja om mera..
 
När JESUS - i liknelsen - delar ut pund - andliga pund/utrustningar/uppdrag - till Sina tjänare, så var det troheten i förhållande till det Han redan gett dem, som avgjorde Hans nästa steg med dem: om de blev satta att förvalta ännu mer.  Och här handlar det om himmelska ting: som ingen kan ta sig - eller ge till någon annan - utan det måste bli givet från himlen. Det är nämligen bara Gud som kan ge himmelska gåvor/pund/skatter.
 
Man kan få en ledarstav sig given av människor, men som saknar "knoppar och blommor"; d.v.s. saknar den himmelska kraften, sanktionen: Guds utsträckta, vidrörande hand.
 
Davids enkla stenslunga
hade en förtjänst,
 
framför hela
Israels här:
 
Gud rörde sig
i den.

SE Sköld
.................................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=162305

+ Herren Jesus, vår Gud, är en evig klippa!

Med bevis ur både Mose lag och ur profeterna!!!


5 MOSEBOK 32:3 "Ty HERRENS NAMN vill jag förkunna; ja, giv ära åt vår Gud. VÅR KLIPPA - ostraffliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han."
..... 

2Sam.23:2-3 "Herrens JHWH's Ande har talat genom mig; Israels Gud har så sagt, Israels klippa har så talat till mig: "Den som råder över människorna rätt, den som råder i Guds fruktan, ..."
.......
1Kor.10:1 "Ty jag vill säga eder detta, mina bröder: Våra fäder voro alla under molnskyn och gingo alla genom havet; alla blevo de i molnskyn och i havet döpta till Moses; alla åt de samma andliga mat, och alla drack de samma andliga dryck - DE DRACK NÄMLIGEN UR EN ANDLIG KLIPPA, SOM ÅTFÖLJDE DEM, OCH DEN KLIPPAN VAR KRISTUS.
.......

1Petr.2:6 "Det heter nämligen på ett ställe i skriften: "Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall icke komma på skam."
För eder, I som tron, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som icke tro "har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten", som är "en stötesten och en klippa till fall". Eftersom de icke hörsamma ordet, stöta de sig; så var det ock bestämt om dem."
.......

Apg.28:22 "Men vi finna skäligt att du låter oss höra huru du tänker. Ty om det partiet är oss bekant att det allestädes mötes med gensägelse. Sedan utsatte de en viss dag för honom, och på den kommo ännu flera till honom i hans härbärge.

Då vittnade han för dem om Guds rike och utlade vad därtill hör, och FÖRSÖKTE ATT ÖVERTYGA DEM I FRÅGA OM JESUS, MED BEVIS UR BÅDE MOSE LAG OCH UR PROFETERNA; DÄRMED HÖLL HAN PÅ MED FRÅN MORGONEN ÄNDA TILL AFTONEN.

Och somliga läto övertyga sig av det som han sade, men andra trodde icke. Och då de icke kunde komma överens med varandra, gingo de sin väg, och därvid sade Paulus allenast detta ord: "Rätt talade den helige Ande genom profeten JESAJA till edra fäder, när han sade: 'Gå åstad och säg till detta folk: Med hörande öron skolen I höra, och dock alls intet förstå, och med seende ögon skolen I se, och dock alls intet förnimma.

Ty detta folks hjärta har blivit förstockat; och med öronen höra de illa, och sina ögon hava de tillslutit, så att de icke se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bliva helade av mig'
Det mån I därför veta: till hedningarna bar denna Guds frälsning blivit sänd; de skola ock akta därpå."
..........

Psalt.18:31 (18:32)
"Ty vem är Gud förutom HERREN, och vem är EN KLIPPA utom vår Gud?"
...........

JESAJA 26:4
"Förtrösta då på HERREN till evig tid; ty HERREN, HERREN är en evig klippa."
......

JESAJA 48:11
"För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag så, ty huru skulle jag kunna låta mitt namn bliva ohelgat? Jag giver icke min ära åt någon annan.

Hör på mig, du Jakob, du Israel, som jag har kallat. JAG ÄR det; JAG ÄR den förste och JAG ÄR ock den siste.
Min hand har lagt jordens grund, och min högra hand har utspänt himmelen; jag kallar på dem, då stå de där båda."
........

Joh.8:21
"Åter sade han till dem: "Jag går bort, och I skolen då söka efter mig; men I skolen dö i eder synd. Dig jag går, dit kunnen I icke komma." Då sade judarna: "Icke vill han väl dräpa sig själv, eftersom han säger: ‘Dit jag går, dit kunnen I icke komma'?"

Men han svarade dem: "I ären härnedifrån, jag är ovanifrån; I ären av denna världen, jag är icke av denna världen.
Därför sade jag till eder att I skullen dö i edra synder; ty om I icke tron att JAG ÄR DEN JAG ÄR, så skolen I dö i edra synder."
Då frågade de honom: "Vem är du då?" Jesus svarade dem: "Det som jag redan från begynnelsen har uttalat för eder.
Mycket har jag ännu att tala och att döma i fråga om eder
. Men han som har sänt mig är sannfärdig, och vad jag har hört av honom, det talar jag ut inför världen." Men de förstod icke att det var om Fadern som han talade till dem.
Då sade Jesus: "När I haven upphöjt Människosonen, då skall ni förstå att JAG ÄR DEN JAG ÄR, och att jag icke gör något av mig själv, utan talar detta såsom Fadern har lärt mig."
.............

2 MOSEBOK 3:13 "Då sade Mose till Gud: "När jag nu kommer till Israels barn och säger till dem: ‘Edra fäders Gud har sänt mig till eder', och de fråga mig; ‘Vad är hans namn?', vad skall jag då svara dem?"
GUD sade till Mose: "JAG ÄR DEN JAG ÄR." Och han sade vidare: "Så skall du säga till Israels barn: ‘Jag är' har sänt mig till eder."
..................


+ "Jungfru Maria krossar alla kätterier." (?!?)

"På frukten känner man igen trädet"... Och hoppas att fler vaknar! Det går inte i längden att tala med 'en dubbel tunga'...

Här kommer t.ex. ett citat ur Anders Arborelius' uttalande i jesuit-tidskriften ‘Signum', där han stakar ut vägen för den ‘nya' enheten. Anders Arborelius säger:
Citat: "Häri ligger mycket av nåd och en Guds uppgift. Tar vi ekumeniken på allvar tror vi ju att Gud vill att vi har något ömsesidigt att ge varandra. Att det verkligen är tal om dialog och relation i biblisk mening.
Det obekväma är naturligtvis att vi katoliker inte sticker under stolen med att vi har mottagit uppenbarelsens fullhet, även om att vi tror att vi bär en skatt i våra lerkärl som vi är kallade att ge till de andra.

Vi skulle vara otrogna mot vår kallelse om vi alltför lätt sade att vi står på samma nivå. Att uttrycka detta på ett sätt som inte ens antyder självgodhet är svårt. Det tolkas så lätt som om vi sätter oss på våra höga hästar.
Att återföra ekumeniken till sanningslidelse i stället för trivsel och stämning tror jag är oerhört viktigt men svårt. Man kan återföra detta till Kant och Thomas. Om man inte är överens om att det finns en sanning utan att det bara finns en tolkning, blir ekumeniken svår. [...]

Egentligen har vi redan hunnit förbi det. I praktiken har vi nått en allmän konsensus i andliga frågor när det gäller bön, spiritualitet, Kristusförening, frälsning. Det finns en konsensus bland de fromma från pingstvänner till ortodoxa. Man läser Lönnebo, Stinissen, Halldorf. Det är inget problem längre. Här finns också den mer problematiska sidan i att man är mer pragmatiker än dogmatiker i Sverige.

Ingen talar om rättfärdiggörelse, allra minst Svenska kyrkan. I den klassiska lutherdomen talade man om rättfärdiggörelse. Vi talar snarare om heliggörelse. De ortodoxa talar om gudomliggörelse. Det är en linje som ligger i själva bibeln som man bör kunna ena sig om. Positivt är det aktuella Birgittajubiléet som kommer fjorton dagar efter Augsburg. Det finns en symbolisk linje från Augsburg till Rom.

Här är man tillsammans för att vörda Birgitta som en himmelsk vän och förebedjare, även om man kanske inte har tänkt igenom det strikt logiskt, dogmatiskt. Det är därför man är där och på så sätt har man - medvetet eller omedvetet - gett ekumeniken en puff framåt. Man har implicit accepterat helgonkulten. Men har man tänkt igenom det. Har man dragit de teologiska konsekvenserna?

Ekumeniken och kyrkans roll i Sverige är beroende av om vi vågar gå vidare med jungfru Maria. Den klassiska synen hos kyrkofäderna är att HON KROSSAR ALLA KÄTTERIER. Om hon inte är Guds moder är kristendomen bara idéer.
Jag tror att det finns en gammal svensk klockarkärlek till Maria. Det ser vi hos sekulära svenska författare som så ofta skrivit om henne. Blommor har uppkallats efter henne liksom korna. För vår inre katolska integration är det också viktigt att Maria får en folklig förankring - hur den nu skall gestalta sig - som då samtidigt bygger på en dogmatisk tradition.
Vi ser ett slags renässans för Maria i Svenska kyrkan som inte alltid är teologiskt förankrad men som kanske skulle kunna bli det utifrån rättfärdiggörelsen. Maria är ju modellen av den rättfärdiggjorda människan. Om vi kunde gå vidare med detta skulle det också kunna fördjupa dialogen med de ortodoxa kyrkorna, som vi har en djup gemenskap med. "
.............
Läs hela artikeln:

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=432
............................................


"Den som har öra.....!!!" Låt ingen.....
................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=162182


+ Vad säger Pelle Hörnmark?

Vad säger Pingströrelsens ledare i Sverige om det andliga läget i landet?

Varför finns det inte något utrymme för att bemöta undervisningen direkt på hans blogg på Pingst.nu?

http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=35&oid=4699

.............

+ Jesus är Gud 'kommen i köttet' - säger Skriften!

UPPENBARELSE kontra förnuft:


Och Jesus (Yeshua) är ETT med Fadern...Fadern UPPENBARAD I KÖTTET GENOM JESUS KRISTUS.

KJV:

¤ 1Joh.5:5 "Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?
This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth.

5:7 FOR THERE ARE THREE THAT BEAR RECORD IN HEAVEN, the FATHER, the WORD and the HOLY SPIRIT: and THESE THREE ARE ONE.
5:8 And THERE ARE THREE THAT BEAR WITNESS IN EARTH, the SPIRIT, and the WATER and the BLOOD: and THESE THREE AGREE IN ONE.

5:9 If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the record that God gave of his Son.
5:11 AND THIS IS THE RECORD, THAT GOD HATH GIVEN TO US ETERNAL LIFE, and THIS LIFE IS IN HIS SON.
5:12 He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life."
.....

¤ 1Joh.5:20 "Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi är i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. DENNE ÄR DEN SANNE GUDEN OCH EVIGT LIV.
Kära barn, tagen eder till vara för avgudarna."
...

¤ Rom.16:25 "Men honom som förmår styrka eder, enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus, ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad, men som nu har BLIVIT UPPENBARAD och, enligt den eviga Gudens befallning, blivit, med stöd av profetiska skrifter, kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad -

honom, den ende vise Guden, tillhör äran, GENOM JESUS KRISTUS [= MÄNNISKOSONEN], i evigheternas evigheter. Amen."
....

¤ Tit.2:10 "...att icke begå någon oärlighet, utan på allt sätt visa dem redbar trohet, så att de i alla stycken bliva EN PRYDNAD FÖR GUDS, VÅR FRÄLSARES, lära.

Ty Guds nåd har UPPENBARATS till frälsning för alla människor; den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan OCH PÅ DEN STORE GUDENS OCH VÅR FRÄLSARES, KRISTI JESU, HÄRLIGHETS UPPENBARELSE -

HANS SOM HAR UTGIVIT SIG SJÄLV FÖR OSS, TILL ATT FÖRLOSSA OSS FRÅN ALL ORÄTTFÄRDIGHET, OCH TILL ATT RENA ÅT SIG ETT EGENDOMSFOLK, som beflitar sig om att göra vad gott är.

Så skall du tala; och du skall förmana och tillrättavisa dem med all myndighet. Låt ingen förakta dig."
.........

¤ Joh.1:1 "I begynnelsen var Ordet, OCH Ordet var hos Gud, OCH Ordet var Gud."
......
......
OBS!!!  Ett oerhört viktigt påstående som bekräftar och stadfäster FRÄLSNINGEN! > ‘HERREN ÄR VÅR FRÄLSNING'.

Att Gud är ‘kommen i köttet', uppenbarad i Människosonen, i Messias Jesus (Kristus) (hebr. ‘i Yeshua Messias').


¤ 2Joh.1:7 "Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus MESSIAS, SOM SKULLE KOMMA I KÖTTET; en sådan är Villoläraren och Antikrist. Tagen eder till vara, så att I icke förloren det som vi med vårt arbete hava kommit åstad, utan fån full lön.

Var och en som så går framåt, ATT HAN ICKE FÖRBLIVER I KRISTI LÄRA, HAN HAR ICKE GUD; den som förbliver i den läran, HAH HAR BÅDE FADERN OCH SONEN.

Om någon kommer till eder och icke har den läran med sig, så tagen icke emot honom i edra hus, och hälsen honom icke. Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar."
....

Fadern och Sonen (Människosonen) är ETT - EN Gud. Gud UPPENBARADE SIG I JESUS-Sonen > Människosonen:

¤ 1Joh.1:2 "Ty LIVET UPPENBARADES, och vi hava sett det; och vi vittna därom och förkunna för eder livet, det eviga, som var hos Fadern och UPPENBARADES för oss.

Ja, det vi hava sett och hört, det förkunna vi ock för eder, på det att också I mån hava gemenskap med oss; och vi hava vår gemenskap med Fadern och med hans Son, Jesus Kristus."
....

¤ Joh.14:7 "Haden I känt mig, så haden I ock känt min Fader; nu kännen I honom och haven sett honom."
Filippus sade till honom: "Herre, låt oss se Fadern, så hava vi nog."
Jesus svarade honom: "Så lång tid har jag varit hos eder, och du har icke lärt känna mig, Filippus?

DEN SOM HAR SETT MIG HAR SETT FADERN. Huru kan du då säga: ‘Låt oss se Fadern'?"
.....

Huru kan någon fråga i sådant fall, vad Yeshuas Gud heter???


Amen.


+ Bibeln är kristendomens facit! (av SE Sköld)

BIBELN ÄR KRISTENDOMENS FACIT:

som avslöjar ALLA FRÄMMANDE LÄROR som vill tränga sig in -och förföra kristenheten. Därför är det långt bättre att "HÅLLA SIG VÄL" med Guds Ord - Bibeln - än t.ex. med kristna ledare som låtit sig förföras av för Bibeln främmande läror.
Det intressanta är, mot bakgrund av nutida hållning inom det svenska kristna ledarskapet, att JESUS -och Hans apostlar aldrig tycks ha insett värdet av samarbete med falska läror, utan varnade tvärt om sina samtida för dem. Och jag har mycket svårt att tro, att ljuset tilltagit inom det kristna ledarskapet sedan dess, utan snarare tvärt om:

och i mörkret blir som bekant, enligt talesättet, "alla katter grå". Men det är ju betydligt farligare, om alla vargar blir fårullsvita i mörkret; i synnerhet för de som är satta att vaka över Guds dyrköpta - och därmed för ägaren ytterst dyrbara - fårhjord.

Apg. 20:26-31 "Därför betygar jag för er
nu i dag, att jag inte bär skuld för någons
blod. Ty jag har inte undandragit mig att
förkunna för er, allt Guds rådslut.

Så ha nu akt på er själva och på hela
den hjord, i vilken den helige Ande har
satt er till föreståndare, till att vara
herdar för Guds församling, som han
har vunnit med sitt eget blod.

Jag vet, att sedan jag skilts från er,
svåra vargar skall komma in bland er
och att de skall inte skona hjorden

Ja, bland er själva skall män uppträda,
som talar vad förvänt är för att locka
lärjungarna att följa sig.

Vaka därför.."

SE Sköld
............................................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=162135

+ Skriften borde förklaras bättre - inte ekumeniken!

Den bästa utgångspunkten för sann enhet - som man kan åstadkomma mycket snabbare än alla dialoger i 'all evighet' tills man har kompromissat med Herrens Ord - det är följande:

VÄND OM OCH GÖR BÄTTRING!

Det var precis detta som apostlarna förkunnade! Inte någon 'köttslig succession' utan en personlig relation med Herren i enlighet med Ordet byggd på LYDNAD - till syndernas förlåtelse och helöverlåtelse till Jesus.

Allt annat är: att kompromissa med Ordet och sluta förbund med döden....En otrohet som leder till evigt fördärv. Den Helige Ande verkar endast i enligeht med det nedskrivna profetiska Ordet - allt annat skapar förvirring.

...........................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=162063

+ Lewi Pethrus varnade för katolicismen!

Lewi Pethrus varnade för katolicismen!
Att älska människor åsidosätter inte lydnaden och kärleken till Herren - vi får inte bryta Förbundet!
Det handlar om troheten till Guds Ord - alla måste vända om, även katoliker och bli endast trogna Herren. Ingen är undantagen!
Jag bifogar Berno Videns utmärkta artikel från hans blogg om det allvarliga andliga läget:
Citat: "I dagarna har Stockholms katolska stift firat 50-årsjubileum. Det katolska intåg Lewi Pethrus tidigt varnade för skulle rycka fram i Sverige, möter idag inga gränser, allra minst från hans egen hemförsamling. Under pompa och ståt och i närvaro av kungafamiljen och högkyrkliga prelater, tågade påvens personliga sändebud för första gången sedan 1248 in i Domkyrkan. Påvens ärende kan sammanfattas i en stor flört till svensk kristenhet, då han genom sin utsände kardinal förmedlade budskapet att arbetet för ekumeniken idag är det viktigaste."

http://www.berno.se/2003/04/anden-frhrligar-jesus.html

.................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=162060

+ Välj rätt 'tåg' och nå den rätta destinationen!

LÅT INGEN BEDRA OSS!

Det råder begreppsförvirring på andens område: ledarna tror, att det räcker att säga KARISMATIK eller ‘karismatiska rörelser' och alla godkänner detta som måttstock för äktheten. Inget kan vara mer falskt! KARISMA - andlig gåva, kan missbrukas av den onde eftersom han kan efterapa!
Andliga gåvor borde endast vara förankrade i och prövade av Ordet och borde inte godkännas utanför Skriften i mystiska övernaturliga manifestationer: bara det är illa nog att inga ledare tillåter idag prövning av ‘andliga fenomen' med Skriften!!!
......

Varningar till alla syskon att gå efter, så att vi stiger på ‘rätt tåg':


1) Vår enda tidtabell är endast Skriften!

2) Vår enda destination är beskriven i Skriften!

3) Vår Förare/Herde är endast Herren Jesus Kristus!

3) Vårt transportmedel är LYDNAD I FÖRBUNDET = ÖVERLÅTELSE till Herren: "i Kristus Jesus"!

4) Vår biljett är vandring efter Anden och inte efter ‘köttet' - i den Helige Andes ledning endast i enlighet med Ordet: "inte längre jag utan Kristus lever i mig"!

5) Vårt bagage: den Heliges Andes gåvor som verkar endast i enlighet med Ordet!

6) Vid förvirring: kolla genast med det profetiska Ordet! Ändra riktning omedelbart, om det visar sig att du råkat sätta den ena foten ‘på fel tåg' använd den andra foten på den fasta marken (=förankring i Skrfiten), att hoppa av ‘tåget'!
.......

Skriften beskriver tillstånd av total förvirring mycket träffsäkert:


2Krön.15:1 ff "Och över Asarja, Odeds son, kom Guds Ande. Han gick ut mot Asa och sade till honom: "Hören mig, du, Asa, och I, hela Juda och Benjamin. HERREN är med eder, när I ären med honom, och om I söken honom, så låter han sig finnas av eder; men om I övergiven honom, så övergiver han ock eder.
En lång tid var ju Israel utan den sanne Guden, utan präster som undervisade dem, och utan någon lag.
Men i sin nöd omvände de sig till HERREN, Israels Gud, och när de sökte honom, lät han sig finnas av dem. Under de tiderna fanns ingen trygghet, när man gick ut eller in; utan stor förvirring rådde bland alla dem som bodde här i länderna, och folk drabbade samman med folk och stad med stad; ty Gud förvirrade dem med allt slags nöd.

Men varen I frimodiga, låten icke modet falla, ty edert verk skall få sin lön." NÄR Asa HÖRDE DESSA ORD och DENNA PROFETIA av PROFETEN ODED, tog han mod till sig och SKAFADE BORT STYGGELSERNA ur Judas och Benjamins hela land och ur de städer som han hade tagit i Efraims bergsbygd, och upprättade åter HERRENS altare, det som stod framför HERRENS förhus."
........

Uppb.17:1 "Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: "Kom hit, så skall jag visa dig, huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten, hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare hava druckit sig druckna."
.......
Alltså: ‘fåren' skall inte åka någonstans efter de ‘druckna ledarnas' påhitt som strider mot Skriften! Det är ingen lek!

Då hamnar man på fel plats - för evigt....
............................


+ Skräck för falska läror - en helt sund reaktion!

Ulf Ekman skriver: "Det är en ytlig historiebeskrivning att tala om den katolska kyrkan som ett monolitiskt och oföränderligt block."

Svar: Helt riktigt! Att katolska kyrkan har öppnat dörrarna till sina avgudakammare är både ett tecken på öppenhet och ...slughet. För när man väl sitter innanför 'murarna', då har man redan brutit Förbundet med Herren och börjat TILLBE SOLEN I ÖSTER!!! (Se profeten Hesekiel 1-11)

I dessa ‘ekumenik-tider' skriver också Anders Piltz:
"Ska man debattera meningsfullt måste motståndaren kunna känna igen sig i beskrivningen av sina åsikter, annars blir inläggen mest terapeutiska primalskrik."
.....

Svar: med tanke på, att katolska kyrkan ‘predikar' kärlek som motto för den ‘nya' enheten med systemet och talar om att ‘vi kristna skall vara ett', förefaller det mig oerhört arrogant och avslöjande av Anders Piltz' beteckning av kritiska kristna röster som "debatt med motståndaren" ???  Är vi plötsligt "motståndare" och inte längre...kristna syskon? Hmmm....Och är inte bön till den döda Maria - helt mot Skriftens lära - just ett sådant "terapeutiskt primalskrik" i stället?


Jag hoppas verkligen, att alla ser klart, att företrädare för katolicismen är fostrade i Aristoteles och Platons retorik och inte i endast Skriften. Ekumenikens rötter ligger i eros-fromheten som katolicismen har blandat ihop med Skriften och bygger inte på Ordets suveräna auktoritet.
Citat ur den evangelisk-lutherska bloggen, ginstigen:

"Medlemmarna i bokklubben Natur och kultur DIREKT kan räkna med att hänga med i senaste nytt. I aprilkatalogen kan man ögna över positiv psykologi, kognitiv psykologi, smart coaching, Må-braboken (för alla som är 50+), kommunikativt ledarskap, snabbläsning och minnesteknik, mindfulness (mars månads bok), 17 dagar till gott självförtroende, utagerande barn, bland annat, avrundat med läkande qigong på användarvänlig dvd. Månadens bok handlar om att säga nej - låter nyttigt.

En av häftets 40 sidor rubriceras "Andligt". Där kan man shoppa Klostervisdom för moderna sökare och paketerbjudande på två Owe Wikström. Tänkte sätta kaffet i vrångstrupen då sista sidan har en extra flik med "Eros och agape - om den sanna kärleken" ! Det visar sig vara karmelitbroder Wilfrid Stinissens bok 2008 Störst av allt är kärleken. Kaffet håller på att åka fel andra gången då den korta presentationstexten förkunnar:

‘Grunden är att agape, kärleken till Gud, och eros, kärleken till medmänniskan, flyter ihop och griper in i varandra. Sann kärlek finner man i kombinationen av dessa två ...'

Det är visserligen sjuttiotvå år sedan Nygrens verk kom ut men på Natur och kultur är vi tillbaka på ruta ett: agape = kärleken till Gud, eros = kärleken till medmänniskan ... Var blev Guds kärlek? Nå, redaktören i aprilnumret har kanske rört ihop det, tänk om hon eller han aldrig har läst Nygren? Kanske man måste investera i en Stinissen för 175 KR (medlemspris)." (Slut citat)
........

Jag bifogar denna blogg som tar upp tråden med Anders Nygrens fantastiska bok "Den kristna kärlekstanken genom tiderna: agape-eros" - investera i den i stället för alla andligt förvirrande, ockulta böcker!

Ett måste för alla som vill få klarhet i, hur katolicismen har blandat ihop Skriften med grekisk mytologi:
http://www.bloggen.fi/neno/

...............

Katolska systemet har gett ut katekesen med uppenbarelser helt utanför Skriften. Då behöver man inte ha några fördomar om katolicismen utan det räcker, att läsa falsarierna stiftade av jesuiterna i den katolska katekesen.

Obs! Definition av ordet ‘FÖRDOM': "förutfattad mening, inrotad vanföreställning, vanföreställning, ogrundad uppfattning, partiskhet, bias"

Således all prövning av katolska läror sker inte utifrån "ogrundade uppfattningar, förutfattade meningar" utan utifrån en jämförelse mellan Guds Levande Ord, Skriften, och GRUNDEN för katolsk tro i den högst verkliga (ej vanföreställning!) katolska katekesen.

Bara så att Aristoteles eller Platon inte ‘vänder sig' i sina gravar, när de ser hur man från katolskt håll missbrukar deras studier av argumenationsteknik och retorik.

Och för att undvika all förvirring: Tillbaks till Ordet!
.....................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161780


+ Det finns ett pris att betala, Ulf Ekman...

"Med seende ögon...."...och inget begripa....Ingen är så blind, som den som inte vill se...
Citat ur Ulf Ekmans blogg: "Jasså, är Livets ord på väg mot Rom?

På senare tid har det förekommit rätt mycket spekulationer och fantasier om församlingen Livets Ord. Det spekuleras om hemliga möten och hemliga agendor som skulle syfta till någon slags kollektivanslutning till Rom.

En del saker har varit oerhört fantasifulla och ibland verkar det som om varje ord jag säger synas med lupp. Man verkar vilja vaska fram något dolt budskap i allt jag andas om. Priset tror jag togs av någon som försökte tolka ett foto där jag tydligen har händerna på samma sätt som påven och det skulle tyda på något hemligt samförstånd.(Slut citat)
.....................


Min kommentar
: Ulf Ekmans påstående, att det spekuleras om hemliga möten och agendor på Lo, måste korrigeras något...och lika bra kan man sätta en titel på det:

"Jasså, är Lo's samarbete med katolicismen hemligt?" Och SVAR:


1) Det som sker på Lo är INTE HEMLIGT. Ingen spekulerar om någonting utan allt vad Ulf Ekman gör - det gör han...öppet och det är det som är sååå bedrägligt, tyvärr...Vi behöver inte ‘leta med lupp' efter dolda saker, eftersom Ulf Ekmans samröre med falska läros SKER HELT OFFENTLIGT.

Alltså: ‘haltandet' på båda sidor med ena foten i Skriften och den andra i Baalsdyrkan är ingen hemlighet. Därför kan detta bemötas och prövas med Skriften.


Nästa citat av UE ur bloggen
:
"Låt mig komma med några klargöranden: Livets Ord är en protestantisk evangelisk-karismatisk församling och har inga planer på att ansluta sig till Katolska kyrkan. Däremot har vi vuxit i respekt och kärlek till Kristi kropp och alltså också till den Katolska kyrkan. Det har varit mycket roligt att lära känna katolska syskon. Det har också varit lärorikt att både lyssna till dem och att ta del, inte minst av den rika andliga litteratur som finns hos katolikerna, liksom också hos de ortodoxa." (Slut citat)
..........

2) Min kommentar: Den rika ‘andliga' litteratur som finns inom katolicismen bygger inte endast på Skriften utan den har sina rötter i eros-fromheten. Eros-fromhet handlar om att vi ‘köttsliga' människor har någor extra att erbjuda Herren som att ‘rena' vår egen kärlek (?) till Gud, ‘uppvärdera' den. I botten - en gärningslära.
...........
3) Det som är manipulativt i UE blogg, det är att han förnekar en uppenbar sak, precis som en liten pojke som försöker förneka av rädsla för sin pappa, att han har slagit sönder fönsterrutan...

Med tanke på att Herren förbereder sin Brudförsamling för sin ankomst, där det handlar om miljontals människosjälar på väg att undfå evigt liv, så måste vi slå larm och vädja till alla syskon att de inte låter faller för vilfarelse!


Matt.25:1-
"Då skall det vara med himmelriket, såsom när tio jungfrur togo sina lampor och gingo ut för att möta brudgummen. Men fem av dem voro oförståndiga, och fem voro förståndiga. De oförståndiga togo väl sina lampor, men togo ingen olja med sig.
De förståndiga åter togo olja i sina kärl, tillika med lamporna. Då nu brudgummen dröjde, blevo de alla sömniga och somnade. Men vid midnattstiden ljöd ett anskri: ‘Se brudgummen kommer! Gån ut och möten honom.'

Då stodo alla jungfrurna upp och redde till sina lampor. Och de oförståndiga sade till de förståndiga: ‘Given oss av eder olja, ty våra lampor slockna.' Men de förståndiga svarade och sade: ‘Nej, den skulle ingalunda räcka till för både oss och eder. Gån hellre bort till dem som sälja, och köpen åt eder.'
Men när de gingo bort för att köpa, kom brudgummen, och de som voro redo gingo in med honom till bröllopet, och dörren stängdes igen. Omsider kommo ock de andra jungfrurna och sade: ‘Herre, herre, låt upp för oss.' Men han svarade och sade: ‘Sannerligen säger jag eder: Jag känner eder icke.'

VAKA fördenskull; ty ni vet icke dagen, ej heller stunden. "
...................

Slutsats: må Herren förbarma sig över oss alla, när vi försöker förhärda vårt hjärta och fly från ansvaret för våra handlingar...
Må vi betala priset för andligt seende...
......................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161780


+ Att skilja på 'vänster och höger' i andevärlden...

Kära syskon i Herren!

Det finns en skillnad mellan kvacksalveri - exorcism (som bygger på förnuftets kunskap om onda andar) och mellan Guds Andes verk. Det är detta som Skriften undervisar om och det är av avgörande betydelse i vår vandring med Herren på denna jord, att vi känner till denna skillnad, så att ingen bedrar oss...

.1) GUDS ANDES VERK: demoner drivs ut med Guds blotta närvaro som den överlåtne troende är bärare av, eftersom 'kraften finns inom oss' - den som är pånyttfödd och överlåten hamnar genast i konflikt med mörkrets rike. Inte på grund av den 'egna kunskapen' om mörkrets rike utan på grund av att 'Kristus bor i mig'.
Tillvägagångssätt:
a) de orena/onda andarna manifesterar sig själva - vi letar inte efter dem.
b) kort tillrättavisning med ord - ej vrål eller skrik - "Tig och far ut!" sade Jesus.
c) Guds auktoritet - makt, myndighet - det är nog att befrielse skall äga rum.

Luk.4:31 "Och han kom ned till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. Och de häpnade över hans undervisning, ty han talade med makt och myndighet.

Och i synagogan var en man som var besatt av en oren ond ande. Denne ropade med hög röst:  "Bort härifrån! Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige."

Men Jesus tilltalade honom strängt och sade: "Tig och far ut ur honom." Då kastade den onde anden omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom, utan att hava gjort honom någon skada. Och häpnad kom över dem alla, och de talade med varandra och sade: "Vad är det med dennes ord? Med myndighet och makt befaller han ju de orena andarna, och de fara ut."
 ...........

.2) ÖVERLÅTELSE = LÄRJUNGENS POSITION - SITTANDE I DEN HIMMELSKA VÄRLDEN: Således handlar det om lärjungens position i Herren i total vila och inte 'köttsliga' färdigheter som kunskap, insikt eller röstresurser:


Ef.2:1-7
"Så har han ock gjort eder levande, eder som voren döda genom de överträdelser och synder i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma.

Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss, gjort oss levande med Kristus, oss som voro döda genom våra synder. Av nåd ären I frälsta!

Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinnliga rikedom, genom godhet mot oss i Kristus Jesus."

...........
OBS! >>  BRIST PÅ ÖVERLÅTELSE leder till nederlag:


Apg.19:13 "Men också några kringvandrande judiska besvärjare företogo sig nu att över dem som voro besatta av onda andar nämna Herren Jesu namn; de sade: "Jag besvär eder vid den Jesus som Paulus predikar. Bland dem som så gjorde voro sju söner av en viss Skevas, en judisk överstepräst. Men den onde anden svarade då och sade till dem: "Jesus känner jag, Paulus är mig ock väl bekant men vilka ären I?" Och mannen som var besatt av den onde anden störtade sig på dem och övermannade både den ene och den andre; han betedde sig så våldsamt mot dem, att de måste fly ut ur huset, nakna och sargade."
...........

.3) LYDNAD = LÄRJUNGNENS POSITION PÅ JORDEN: det gäller att lyda Ordet här på jorden och 'bygga sitt hus på berget' dvs. på Guds Ord.


Matt.7:20
"Alltså skolen I känna dem av deras frukt. - Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'
Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på hälleberget. Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset; och likväl föll det icke omkull, eftersom det var grundat på hälleberget.

Men var och en som hör dessa mina ord och icke gör efter dem, han må liknas vid en oförståndig man som byggde sitt hus på sanden. Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och slogo mot det huset; och det föll omkull, och dess fall var stort."

..........

 .4) GUDS KÄRLEK TILL MÄNNISKAN = NÅD och DEN BEFRIANDE SANNINGEN: Jesus är kärleken-agape till människorna och Han gör allting med respekt för individen - Herren kränker inte någon...


Matt.9:35-37
"Och Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet. Och när han såg folkskarorna, ömkade han sig över dem, eftersom de voro så illa medfarna och uppgivna, "lika får som icke hava någon herde." Därför sade han till sina lärjungar: "Skörden är mycken, men arbetarna äro få. Bedjen fördenskull skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd."
..........

.5) OMVÄNDELSE FRÅN AVGUDAR = BEFRIELSE FRÅN ONDA ANDAR: Herren Jesus leder oss bort från avgudar som ger den onde tillträde till vårt liv.

1Kor.10:19-22 "Vad vill jag då säga härmed? Månne att avgudaofferskött är någonting, eller att en avgud är någonting? Nej, det vill jag säga, att vad hedningarna offra, det offra de åt onda andar och icke åt Gud; och jag vill icke att I skolen hava någon gemenskap med de onda andarna. I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika i onda andars bord. Eller vilja vi reta Herren? Äro då vi starkare än han?"

Uppb.9:20-21 "Men de återstående människorna, de som icke hade blivit dödade genom dessa plågor, gjorde icke bättring; de vände sig icke ifrån belätena, som de hade gjort med egna händer, och upphörde icke att tillbedja onda andar och avgudar av guld och silver och koppar och sten och trä, som varken kunna se eller höra eller gå. De gjorde icke bättring och upphörde icke med sina mordgärningar och trolldomskonster, sin otukt och sitt tjuveri.
...........

.6) FOKUS > PÅ HERREN JESUS - ej på demoner!
Motiven måste vara de rätta:

Luk.10:17-20 "Och de sjuttiotvå kommo tillbaka, uppfyllda av glädje, och sade: "Herre, också de onda andarna äro oss underdåniga genom ditt namn." Då sade han till dem: "Jag såg Satan falla ned från himmelen såsom en ljungeld.

Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra eder någon skada. Dock, glädjens icke över att änglarna äro eder underdåniga, utan glädjens över att edra namn äro skrivna i himmelen."
................


+ Enhet med avgudadyrkan måste/borde/ska splittra!

Alla som bryter Förbundet med Herren och vänder sig till avgudar varnar Skriften för! Det är en konsekvens av Förbundsbrottet, att man tappar kontakten med den Levande Herren och i stället allierar sig med mörkrets rike. Bakom avgvudar står nämligen den onda andevärlden och förvränger Guds vägar.

Vi måste se klart, att katolicismen bygger på den sinnliga 'kärleken', på eros-dyrkan. T.o.m Platon sade, att 'den store demonen eros reser sig inom mig'. En oerhört bra bok i ämnet har skrivits av Anders Nygren - rekommenderar alla att läsa den för att förstå skillnaden mellan agape och eros!
Man kan inte förena agape och eros - det går inte. Det är som att försöka få himlen att vidröra jorden. Dessa två begrepp är långt ifrån varandra:

AGAPE är Guds nåd, kärlek, barmhärtighet
. EROS är det egna jagets strävan, TÖRST att tillfredsställa begäret. 
AGAPE är riktad från Herren till människan - EROS riktas från jaget uppåt till att skåda det sköna och det goda.

Wikipedia om eros:
"Den grekiska religionen saknade förkunnare och profeter, istället var det diktarna och oraklen som återgav detaljerna i den mytologiska världen och deras konsekvens för människorna."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Grekisk_mytologi
.............
Här har vi roten till kvacksalveri i kristendomen, som efterapar Herrens vägar genom 'gudomliga män' med kunskap i grekisk mytologi och inte i Guds Ord - Bibeln. När skall folk inse att alla dessa 'änglar' i katolicismen egentligen är erosar för hela slanten! Vi uppmanas av Herren att inte tillverka beläten, eftersom de förleder människan från den andliga verkligheten till en sinnlighet som förleder och förstärker begären! 

Begären kommer att ta kål på oss om vi inte håller före att 'vi är korsfästa tillsammans med Kristus' - bort från 'köttet'=eros-begäret.

Wikipedia om den kärlek, som Bibeln kallar BAALSDYRKAN:
 "Kärleken -

Afrodite, Amor Angus Cupido, Eros, Freja, Frej, Ishtar, Kama, Layla, Rati, Tlazolteotl, Venus, Yarilo"


http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_mytologiska_gestalter_i_tematisk_ordning#K.C3.A4rleken
..............

Därför kan vi inte ha ekumenik med EROS-fromheten! Skriften har redan 'korsfäst' denna fromhet med Jesus...
......................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161625

+ Bättre lösning än att göra bot - Jesu SEGER över 'köttet'!

Det kan låta bra med bot för andra - men det löser inte problemet. Mycket bättre är det att studera Romarbrevet och överlåta sig till Herren som har kommit för att befria oss från oss själva!
Jag bifogar mitt förra inlägg om TRONS LAG, syndens och dödens lag och Livets Andes Lag:
Jesu verk på korset är flerfaldigt! Vad är det för något Herren tar itu med så grundligt? Vilken betydelse har Jesu offer?

Här erbjuder Herren alla troende NÅD att tillämpa olika lagar som måste träda i kraft aktiverade av vår lydnad för trons lag, för att vi skall kunna bli födda på nytt, rättfärdiggjorda i anden genom att vandra i den Helige Ande:


1) Jesus tar itu med våra SYNDER i sitt blod genom TRONS LAG: Rom.3:23 
................

2) Jesus försonar oss med Gud genom att ta itu med SYNDEN och DÖDEN, vilka orsakas av syndens och dödens lag i 'dödens kropp' genom att fullborda lagen: Rom.5:10
................

3) Jesus tar itu med vårt 'kött', den gamle Adam, genom att
KORSFÄSTA VÅR KROPP på trädet tillsammans med sig själv - vi måste hålla före då, att vi är 'DÖDA MED HONOM' och 'BEGRAVNA' i dopet: Rom.6:3
............ 

4) Jesus besegrar döden genom sin UPPSTÅNDELSE och erbjuder oss FRIHET, ett liv under LIVETS ANDES LAG till frälsning - OM vi vandrar efter Anden och inte efter 'köttet': Rom.8
.................

5) Jesus besegrade och avväpnade den onde
: Kol.2:14 + Hebr.2:14 + 1Kor.15:22
..................

Lydnad leder till evig frälsning - "Inte längre lever jag utan Kristus lever i mig!":

Hebr.5:8
"Så lärde han, fastän han var "Son", lydnad genom sitt lidande; och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som äro honom lydiga, upphovet till evig frälsning och hälsades av Gud såsom överstepräst "efter Melkisedeks sätt". Härom hava vi mycket att säga, mycket som är svårt att göra tydligt i ord, eftersom I haven blivit så tröga till att höra.

Ty fastän det kunde vara på tiden att I själva voren lärare, behöves det snarare att man nu åter undervisar eder i de allra första grunderna av Guds ord; det har kommit därhän med eder, att I behöven mjölk i stället för stadig mat. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet; han är ju ännu ett barn.

Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, dem som genom vanan hava sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont."
...........................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161586


+ Manipulerande retorik i U.Ekmans predikan...

Jag vill bifoga inlägg från Andys blogg ang. Ulf Ekmans predikan på Livets Ord under nyårskonferensen 2008/09.

http://www.glandberger.net/2009/01/en-stormvind-fran-helvetet/#comment-58584
..............................
Min kommentar:  En sak är klar:  vad Ulf Ekman använder sig av i sin predikan, det är manipulerande retorik.

På andens område gäller finkänslighet och respekt för andra människors fria vilja att pröva allt i enlighet med Skriften. Genom att demonisera varje försök till prövning hos de troende, skapar Ekmans retorik rädsla och fruktan hos lyssnarna.

Man vill ju inte ‘gå mot Gud'...och eftersom U.Ekman påstår, att han hör den Helige Andes röst, då låter man bli all prövning.

Denna sortens andliga manipulation är den värsta, eftersom människan börjar kontrollera sig själv för att inte ‘kritisera' Herren...Men Ordet säger precis tvärtom - vi UPPMANAS att pröva allt!

Vi uppmanas att vaka, bedja och studera Skriften tillsammans. Herren har satt OLIKA GÅVOR i sin församling för att utrusta Kroppen till ett befrielseverk för människor. Ingen ledare har rätt eller befogenhet att skrämma andra till tystnad! Äkta herdar uppmanar sina får i stället att rannsaka alla utsagor, för att ingen skall gå vilse.


Jag vågar påstå, att Ulf Ekmans predikan inte kommer från Herren eftersom man inte får pröva utsagorna och därför tar jag bestämt avstånd ifrån den.
....................................


+ Tio förledande regler om ekumenik från SKR...

Den falska enheten som är 'på verkstad' hos ledarna, innehåller gnostiska tankar och härmed ersätts Guds levande evangelium med gnosticismen dvs. att varje människa har en gudagnista inom sig och genom esoterik insikt kan man i princip 'frälsa sig själv'....
Jag markerar med en stjärna* alla gnostiska element, med två stjärnor** alla för Ordet främmande mysteriereligiösa eller buddhistiska element i de tio reglerna för ekumeniken:
Citat från SKR-sida på internet:
http://www.skr.org/verksamhet/ekumeniskteologi/tiotumregler.4.17aaa0e104a8ab366980002500.html

"Tio tumregler för god ekumenik är ett försök att omsätta några av de grundläggande tankarna i Charta Oecumenica - riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa i Sverige. Ekumenik handlar i grunden om relationer.
De tio tumreglerna har kommit till för att underlätta ett förtroendefullt samtal mellan kyrkor och samfund i Sverige. 

Tio tumregler för god ekumenik har tagits fram av en ekumeniskt sammansatt arbetsgrupp inom kärnområdet ekumenisk teologi vid Sveriges Kristna Råd. Modellen, som arbetats fram i samråd med lokala och regionala ekumeniska råd, överlämnades till SKR:s rådsförsamling den 18 april 2005.


Inledning
Vi är födda att visa Guds härlighet som finns inom oss.*
Den finns inte bara i några av oss - den finns i oss alla.**
Och när vi låter vårt ljus lysa, ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma.*
När vi blir fria från vår egen rädsla, befriar vår närvaro andra omkring oss.*
(Citat, ofta använt av Nelson Mandela)

Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra - också kristna syskon emellan.

Gud kallar oss att bryta upp från dessa mönster - göra upp med vår rädsla och se på varandra med kärlekens ögon. Att se till det som förenar och tillsammans bygga en bättre värld. Ett sätt att göra detta är att främja god ekumenik.

Ekumenik (som kommer av grekiskans oikoumene dvs. "hela den bebodda världen") handlar om att sträva efter Kristi kyrkas synliga enhet och stärka de kristnas inbördes gemenskap i ord och handling. Kristen enhet är inget fjärran mål - i Kristus är vi redan ett. Enheten har sin utgångspunkt i den heliga Treenigheten. Som kristna är vi utsända att återspegla den kärlekens enhet som är i Gud och så tjäna världens helande. I sin strävan efter synlig enhet omsluts kyrkan av Jesu bön "att de alla skall bli ett". (Joh. 17:21)


1 Bygg på gemensam tro*

Ekumeniken utgår från vår gemensamma tro på Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare. Tillsammans ärar vi en enda Gud, Fader, Son och helig Ande.

2 Visa ömsesidig respekt
Ekumenik förutsätter ömsesidig respekt för varandra som kristna kyrkor och samfund - att vi respekterar varandras rätt till skillnader i tro, lära och liv. Samarbetet förutsätter däremot inte att vi omfattar allt i varandras traditioner.

3 Visa tillit och öppenhet*
Eftersom ekumenikens mål är Kristi kyrkas enhet utgår vi ifrån det som förenar oss - utan att blunda för saker som ännu skiljer oss åt. I en anda av ekumenisk öppenhet vill vi visa lyhördhet för grupper som söker nya uttryck för kristen tro.

4 Var villig att förstå*
I vår strävan efter en djupgående enhet i tro och lära vill vi ständigt försöka förstå varandra bättre. Våra samtal och dialoger präglas av ömsesidighet - genom dem lär vi oss också mer om vår egen tradition. Där möts vi som likvärdiga parter. I frågor där vi är oeniga försöker vi i bön och samtal förstå varandras ståndpunkter och tolkningar av Guds Ord.

5 Ta kyrkornas egna strukturer på allvar**
Ledarna för de kristna kyrkorna och samfunden har ett särskilt ansvar för att skapa och upprätthålla goda relationer mellan kyrkorna. Vi respekterar det ledarskap som respektive kyrka och samfund har valt och förbinder oss att samarbeta med detta.

6 Bekänn kyrkans lokala och universella kallelse
Kyrkor och samfund i Sverige är en del av den världsvida kristna gemenskapen. Alla lemmar i Kristi kropp hör samman. Därför vill vi verka för rättvisa, fred, försoning och omsorg om skapelsen, och vara öppna för samtal med alla människor av god vilja, för att fullgöra gemensamma angelägenheter tillsammans med dem och vittna för dem om den kristna tron.

7 Samarbeta lokalt
För de flesta är lokalförsamlingarnas samarbete det tydligaste uttrycket för strävan mot en fördjupad och synlig kristen enhet. I den lokala ekumeniken vill vi främja enhet och gemenskap mellan kristna på samma ort.När vi lär känna varandra, erkänner varandra och bekänner vår tro tillsammans kan vi finna vägen till ett gemensamt och trovärdigt kristet vittnesbörd för att världen skall tro. Ekumeniskt samarbete är mer än gästfrihet och hjälpsamhet. Vår gemenskap måste innebära ömsesidigt stöd i med- och motgång.

8 Säg ja till evangelisation - nej till proselytism
Mission och evangelisation hör till kyrkans väsen och uppgift. Varje församling och enskild kristen är utsänd att dela med sig av sin tro. Evangelisationens syfte är att förkunna frälsningen genom Jesus Kristus. Den får inte orsaka att banden till individens egen kyrka eller samfund försvagas eller bryts. På detta sätt vill vi göra åtskillnad mellan evangelisation och proselytism, dvs. sådan aktiv strävan som innebär att förmå medlemmar, grupper eller församlingar inom ett kristet samfund att övergå till vårt eget samfund.

9 Sprid rätt information**
Vi respekterar varje kyrkas och samfunds rätt till egen självförståelse och identitet. Därför förbinder vi oss att ge sanningsenlig information om varandra. Vi tar avstånd från varje form av förkunnelse och information som framhäver och idealiserar den egna kyrkan eller samfundet genom att ge en negativ bild av den andra.

10 Respektera individ och familj
Varje kristens andliga väg måste respekteras. När familjemedlemmar tillhör olika kristna kyrkor eller samfund är det särskilt betydelsefullt att betona enhet och inte splittring. Det är också viktigt att ta lärdom av dessa familjers erfarenheter. I pastoral omsorg om dessa familjer förbinder vi oss att samverka ekumeniskt.
...................
Kommentar: inte ett enda ord om Skriftens auktoritet eller LYDNAD i Förbundet. Om Ordet överbevisar oss om synd, då hjälper det inte att aceptera skillnaderna utan då måste vi predika omvändelse!
Livets Ord går alltså in i detta och det kommer bli oerhört allvarliga konskevenser, eftersom den troendes enskilda prövning med Skriften slås ut.
Det är inte huruvida 'vi ärar Gud, Fader, Son och Helig Ande' om vi samtidigt åsidosätter Skriften som högsta auktoritet! Den onde 'ärar' också Gud - men likväl förvränger han Ordet.

"Låt ingen bedra oss!"
................. 
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161501


+ Varför låter U.Ekmans ord bra men ändå känns fel...

Ulf Ekman skriver på sin blogg om 'sann och falsk enhet'.

http://ulfekman.nu/
..............
Från och med när är det 'listor' som de troende skall gå efter och inte Skriften, för att pröva saker och ting på andens område? Ulf talar mycket om kärlek till bröder och systrar - vilket låter bra - men då får vi inte glömma, att troheten och kärleken står först till Herren genom att vi håller Förbundet och Hans bud i Ordet.

U.Ekman garderar sig mot all kritik genom att från början påtala, att invändningarna mot 'sann enhet' är satans verk...(?) och härmed ger han ett bevis på en skicklig manipulation, där den troende hindras från att pröva utsagor:


Citat ur UEkmans blogg:
8. "Inse att det finns ett pris att betala för sann enhet."

Inte alla vill enhet och all sann enhet kommer att innebära invändningar (berättigade och oberättigade), motstånd och till och med förföljelse. Satan avskyr när kristna kommer samman i en sann och kärleksfull gemenskap. Det kan bli mycket obekvämt för köttet som helst vill ha lugn och ro och inte gärna vill ändra sig.
....
Kommentar: ovanstående är ett exempel på förvrängning av Ordet. Skriften talar inte om att det finns ett pris att betala 'för sann enhet' utan Ordet undervisar oss om att man måste betala ett pris för ANDLIGT SEENDE och trohet mot Herren:


Uppb.3:17
"Du säger ju: 'Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet'; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se. 'Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.' Så gör nu bättring med all flit."
...
Så vad vi borde se upp med, det är att ingen låter någon ledare manipulera sinnet utan vi är fria att pröva allt med Ordet!

"Låt ingen bedra oss!"
............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161501


+ Jesu flerfaldiga seger över död till evigt liv!

Jesu verk på korset är flerfaldigt! Vad är det för något Herren tar itu med så grundligt? Vilken betydelse har Jesu offer?

Här erbjuder Herren alla troende NÅD att tillämpa olika lagar som måste träda i kraft aktiverade av vår lydnad för trons lag, för att vi skall kunna bli födda på nytt, rättfärdiggjorda i anden genom att vandra i den Helige Ande:


1) Jesus tar itu med våra SYNDER i sitt blod genom TRONS LAG:
 
Rom.3:23 "Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud; och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus, honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, I HANS BLOD. Så ville Gud - då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna - nu visa att han dock var rättfärdig. Ja, så ville han i den tid som nu är lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig, som låter det bero på tro på Jesus.

Huru bliver det då med vår berömmelse? Den är utestängd. Genom vilken lag? Månne genom en gärningarnas lag? Nej, genom en trons lag."

....................
2) Jesus försonar oss med Gud genom att ta itu med SYNDEN och DÖDEN, vilka orsakas av syndens och dödens lag i 'dödens kropp' genom att fullborda lagen:

Rom.5:10 "Ty om vi, medan vi voro Guds ovänner, blevo försonade med honom genom hans Sons död, så skola vi, sedan vi hava blivit försonade, ännu mycket mer bliva frälsta i och genom hans liv. Och icke det allenast; vi berömma oss ock av Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu hava undfått försoningen.

Därför är det så: Genom en enda människa har synden kommit in i världen och genom synden döden; och så har döden kommit över alla människor, eftersom de alla hava syndat. Ty synd fanns i världen redan innan lagen fanns. Men synd tillräknas icke där ingen lag finnes; och dock har under tiden från Adam till Moses döden haft väldet också över dem som icke hade syndat genom en överträdelse, i likhet med vad Adam gjorde, han som är en förebild till den som skulle komma."
....................
3) Jesus tar itu med vårt 'kött', den gamle Adam, genom att KORSFÄSTA VÅR KROPP på trädet tillsammans med sig själv - vi måste hålla före då, att vi är 'DÖDA MED HONOM' och 'BEGRAVNA' i dopet.


Rom 6:3 "Veten I då icke att vi alla som hava blivit döpta till Kristus Jesus, vi hava blivit döpta till hans död? Och vi hava så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skola vandra i ett nytt väsende, i liv. Ty om vi hava vuxit samman med honom genom en lika död, så skola vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse. Vi veta ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen skall göras om intet, så att vi icke mer tjäna synden.

Ty den som är död, han är friad ifrån synden. Hava vi nu dött med Kristus, så tro vi att vi ock skola leva med honom, eftersom vi veta att Kristus, sedan han har uppstått från de döda, icke mer dör; döden råder icke mer över honom.
Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud.

Så mån ock I hålla före att I ären döda från synden och leven för Gud, i Kristus Jesus. Låten därför icke synden hava väldet i edra dödliga kroppar, så att I lyden deras begärelser."
............ 
Rom 6:17 "Men Gud vare tack för att den tid är förbi, då I voren syndens tjänare, och för att I haven blivit av hjärtat lydiga, så att I följen den lära som har givits eder till mönsterbild, och för att I, när I nu haven gjorts fria ifrån synden, haven blivit tjänare under rättfärdigheten - om jag nu får tala på människosätt, för eder köttsliga svaghets skull. Ja, likasom I förr ställden edra lemmar i orenhetens och orättfärdighetens tjänst, till orättfärdighet, så mån I nu ställa edra lemmar i rättfärdighetens tjänst, till helgelse. Medan I voren syndens tjänare, voren I ju fria ifrån rättfärdighetens tjänst;

Rom 6:21 men vilken frukt skördaden I då därav? Jo, det som I nu blygens för; änden på sådant är ju döden."
......................
4) Jesus besegrar döden genom sin UPPSTÅNDELSE och erbjuder oss FRIHET, ett liv under LIVETS ANDES LAG till frälsning - OM vi vandrar efter Anden och inte efter 'köttet':

Rom.8:2 "Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag
. Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som vandra icke efter köttet, utan efter Anden. Ty de som äro köttsliga, de hava sitt sinne vänt till vad köttet tillhör; men de som äro andliga, de hava sitt sinne vänt till vad Anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid."
........................
5) Jesus besegrade och avväpnade den onde:

Kol.2:14 "Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att han i honom har triumferat över dem."


Hebr.2:14 "Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev ock han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin död skulle göra dens makt om intet, som hade döden i sitt våld, det är djävulen, och göra alla dem fria, som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till träldom."


1Kor.15:22 "Och såsom i Adam alla dö, så skola ock i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus såsom förstlingen, därnäst, vid Kristi tillkommelse, de som höra honom till.

Därefter kommer änden, då när han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan han från andevärldens alla furstar och alla väldigheter och makter har tagit all deras makt. Ty han måste regera "till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter". Sist bland hans fiender bliver ock döden berövad all sin makt;"
..................

Lydnad leder till evig frälsning - "Inte längre lever jag utan Kristus lever i mig!":

Hebr.5:8
"Så lärde han, fastän han var "Son", lydnad genom sitt lidande; och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som äro honom lydiga, upphovet till evig frälsning och hälsades av Gud såsom överstepräst "efter Melkisedeks sätt". Härom hava vi mycket att säga, mycket som är svårt att göra tydligt i ord, eftersom I haven blivit så tröga till att höra.

Ty fastän det kunde vara på tiden att I själva voren lärare, behöves det snarare att man nu åter undervisar eder i de allra första grunderna av Guds ord; det har kommit därhän med eder, att I behöven mjölk i stället för stadig mat. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet; han är ju ännu ett barn.

Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, dem som genom vanan hava sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont."
 ........................


+ Klarsynt i frågan om Charta Oecumenica.

Hemmets vän har publicerat en mycket bra och viktig artikel ang. Charta Oecumenica:

Debatt Publicerad: 2008-12-11 Mitt folk går under i brist på kunskap!  Hosea 4:6!

"I skuggan av ekumenik till varje pris, "continued at all cost" (Charta Oecumenica), har en enhetssträvan framträtt där kompromisserna är legio och identiteten hos väckelserörelserna fördunklas.
Charta Oecumenica är ett dokument som  innehåller 26 förpliktelser  som kyrkorna i Europa är inbjudna till att anta så att "en helig katolsk och apostolisk kyrka" på nytt ska bli synlig.
David Wilkerson skildrar redan 1973 profetiskt en superkyrka i boken "Synen" och mer som skulle komma. Idag ser det ut att uppfyllas inför våra ögon.
Det är lätt att bländas av Romkyrkans storlek och mäktiga inflytande över stor del av jordens befolkning som, genom sitt "Magisterium", gör anspråk på att ha den exklusiva rätten att tolka Skrifterna och jämställa traditionen och dogmer, som är omöjliga att acceptera, med det inspirerade Ordet!"

http://www.hemmetsvan.se/viewNews.do?NewsID=1690
.......................

+ Syndens lag kontra...LIVETS ANDES LAG!

I hopp om att kunna hjälpa alla människor och speciellt ungdomar med att tillämpa den seger som Jesus vann åt oss på korset, vill jag att vi tillsammans studerar Romarbrevets genialiska utläggning om 'köttets korsfästelse' och den nya skapelsens spontana liv 'i Kristus' genom den vila som vandring efter Anden ger dvs. 'inte längre jag utan Kristus lever i mig'.

Paulus undervisar oss systematiskt och konsekvent om att den som har Sonen, han har livet. Således handlar Romarbrevet om skillnaden mellan den gamle Adam = DÖD och Jesus = LIV.


SYNDENS LAG: universum styrs av lagar. Ingen människa kan upphäva någon lag. Så fort vi går utanför hemmet möts vi av lagar: gravitationen är en lag som verkar hela tiden och vill vi frigöra oss från denna, då måste det till en annan lag. Aerodynamikens lag frigör oss när vi flyger, för den är starkare än gravitationens lag. Har gravitationens lag upphävts? Svar: nej, den verkar hela tiden men påverkar oss inte för tillfället, så länge det finns bränsle i planet. Så fort bränslet tar slut, så träder gravitationens lag i kraft och vi faller till marken som stenar...Likadant med syndens lag som verkar i 'dödens kropp'. Vi är behäftade med döden och i våra lemmar verkar en annan lag: 'syndens och dödens lag'.

Vi måste se detta! Inga egna ansträngningar, tankar, meditationer eller avgudar kan frigöra oss från 'syndens och dödens lag' - så fort vi inser budskapet i Rom.6 att: Vi vet ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen skall göras om intet, så att vi icke mer tjäna synden. Ty den som är död, han är friad ifrån synden. - men snubblar över Rom.7 genom att försöka göra det goda som vi inte förmår, då aktiverar vi bara 'syndens lag'. OM vi är 'döda' = 'korsfästa' med Jesus, så agerar vi inte längre! Den som är 'korsfäst' gör ju ingenting - vi kämpar inte ens mot frestelser utan vi överlåter oss till Herren, det är Han 'i mig' som står emot, eftersom det är en annan LAG som har trätt in genom att min ande blev pånyttfödd så att Kristi Ande 'Kristus i mig' kan bära mig igenom! Hallelu'jah! Vilken frid!


LIVETS ANDES LAG: om vi vandrar efter Ande och inte efter 'köttet', då vilar vi i den vetskapen, att Livets Andes Lag verkar spontant i oss (Rom.8) Det är Herrens verk. Således gör vi ingenting utan bara överlåter oss till Herren genom tro. 'Köttet' förmår inte och skall inte heller bli mera 'heligt, rättfärdigt eller rent'. Det finns bara en enda väg för den gamle Adam - 'korsfästelse' tillsammans med Herren, 'begravning i dopet' - in i graven alltså med vårt gamla 'kött'! Vi är dömda och domen är verkställd på korset för alla de som vill vandra i Anden, i lydnad. Genom tro blir inte vi 'rättfärdiga' i vårt gamla 'kött' utan det är Herren som bor i hjärtat som ÄR 'min rättfärdighet'.

Herren 'är mitt tålamod, min renhet, min frid'! Inte längre lever jag utan Kristus lever i mig! Jesus har befriat oss från oss själva!

.............

Rom 4:1 Vad skola vi då säga om Abraham, vår stamfader efter köttet? Om Abraham blev rättfärdig av gärningar, så har han ju något att berömma sig av. Dock icke inför Gud. Ty vad säger skriften? "Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet."

Den som håller sig till gärningar, honom bliver lönen tillräknad icke på grund av nåd, utan på grund av förtjänst. Men den som icke håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.

.............

Rom 5:8 men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare. Så mycket mer skola vi därför, sedan vi nu hava blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bliva frälsta undan vredesdomen. Ty om vi, medan vi voro Guds ovänner, blevo försonade med honom genom hans Sons död, så skola vi, sedan vi hava blivit försonade, ännu mycket mer bliva frälsta i och genom hans liv.

.............

Rom 6:2 Bort det! Vi som hava dött från synden, huru skulle vi ännu kunna leva i den? Veten I då icke att vi alla som hava blivit döpta till Kristus Jesus, vi hava blivit döpta till hans död? Och vi hava så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skola vandra i ett nytt väsende, i liv. Ty om vi hava vuxit samman med honom genom en lika död, så skola vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse.

Vi veta ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen skall göras om intet, så att vi icke mer tjäna synden. Ty den som är död, han är friad ifrån synden.

..............

Rom 7:4 Så haven ock I, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud. Ty medan vi ännu voro i ett köttsligt väsende, voro de syndiga lustar, som uppväcktes genom lagen, verksamma i våra lemmar till att bära frukt åt döden.

...............

Rom 8:3 Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som vandra icke efter köttet, utan efter Anden.

Ty de som äro köttsliga, de hava sitt sinne vänt till vad köttet tillhör; men de som äro andliga, de hava sitt sinne vänt till vad Anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid.

Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men de som äro i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud. I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till. Om nu Kristus är i eder, så är väl kroppen hemfallen åt döden, för syndens skull, men Anden är liv, för rättfärdighetens skull.

Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder.

............................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161500


RSS 2.0