+ Bra, Anders! Var och en blir inte salig på sin egen tro!

Tack Anders Sjöberg, käre broder i Herren, för denna krönika!
Låt oss i stället stå fast förankrade i en OBJEKTIV FUNDAMENT-ISM ... i Skriften!
Och - det finns villolärare idag inom kristendomen och du är välkommen att ansluta dig till en skara "på muren" som inte böjer knä för Baal.
Anders Sjöberg skriver:
"Jag kallar detta förhållningssätt för "öppenhetens fundamentalism". Den har spridit sig både i och utanför kyrkan och denna "subjektiva öppenhet" är för många det viktigaste "kristna" grundvärdet. Väsentligare att värna än att stå upp för sanningen om Jesu jungfrufödelse/inkarnation, försoningsdöd och uppståndelse. De tre historiska händelser som är den enda genuina grunden för kristen tro, utifrån den objektiva uppenbarelsen. Till följd av att vi här inte talar om känslor, tankar och intellekt, utan om historiska händelser, lika sanna oavsett om någon tror på dem eller inte.
Därför behöver skillnaden mellan och behovet av både den objektiva och den subjektiva uppenbarelsen belysas. Om den objektiva uppenbarelsen utelämnas är nämligen faran stor, att talet om den subjektiva uppenbarelsen, min egen upplevelse av vad som är rätt i förhållande till tron och livet, bara blir ett försök att dölja "ursynden" - vår önskan att själva vara Gud och få avgöra vad som är gott och ont."
..........
Kommentar: Anders, du slår på spiken! Den gamle adam är jätteduktig på att 'gömma sig' och det handlar precis om det du skriver: att dölja synden under en from mantel...
När det handlar om 'subjektiv' och 'objektiv' uppenbarelse i detta fall, så behöver inte dessa vara motsatser utan snarare komplettera varandra. När Herren talar till en människa, då blir det ju naturligtvis ett 'subjektivt' tilltal - tro är personligt och subjektiv men den objektiva Skriftens fasta profetiska Ord belyser och prövar Herrens personliga tilltal när man låter Ordet lysa på utsagorna och visionerna.
Man kan inte bevisa tro, eftersom det handlar om hjärtat. Därför är det viktigt att vi vandrar i Guds KRAFT i enlighet med Ordet, som bekräftar vår tro. Då blir vi förankrade i en OBJEKTIV FUNDAMENTISM - i Skriften.
Var välsignad!
................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168619

+ Förnuft kontra hjärtats tro och lydnad...

En liten fundering: med tanke på att Per Beskow vädjar till förnuftet i artikeln "Saklig och osaklig kritik av påven", så blir det genast motsägelsefullt när han samtidigt nedvärderar just människors...förnuft...... (?) - citat av Per Beskow:
"När ett mediedrev pågår svallar känslorna fritt. Den senaste tidens kritik av påven har väckt många upprörda känslor, men den sakliga informationen har det varit sämre med. Många av dem som har yttrat sig - journalister och bloggare - har egentligen inte vetat vad det rör sig om. Oftast har de förutfattade meningar, vare sig de är liberala eller gammaldags antikatolska." (slut citat)
..........
Kommentar: så länge det finns Jesu lärjungar som endast vill hålla Förbundet med Herren och följa endast Guds Ord i Skriften, så gäller BARA ett enda måttstock att pröva påvens och andra förkunnares uttalanden - och den måttstocken är Skriften allena.
Varken 'förutfattade meningar, upprörda känslor eller okunskap' är måttstocken! Håller vi oss till Ordet, då räcker det med den prövningen för den är just - saklig. Och bevare oss Herren från att döma orättvisa domar...dessutom är de flesta människorna väl insatta i den katolska katekesens läror - de är alltså inte okunniga.

Och alla 'karismatiska' personers uttalanden måste undergå Ordets profetiska ljus: karismatiken är inte måttstocken!
Det är inte heller sexualiteten som de troende skall koncentera sig på - utan vi skall predika Guds Ord i lydnad. Förnuftet kan inte hindra köttets begär - endast Herren kan det vid den troendes helöverlåtelse. Det är så det blir till leda att man ständigt läser om det celibathållande (?) prästerskapets upptagenhet av underlivet!!!!

Skriften allena är saklig och löser alla problem - bara vi överlåter oss....till detta krävs inga titlar eller universitet.
..............................................................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168134

+ Okänsligt att kalla den lidande Herren för 'superstar'?

"Jesus Christ Superstar"....Man myntar ut begrepp som omintetgör det djupa lidande Herren fick utstå för oss på korset.
Mysticismen gottar sig i våldsrullar om Jesu lidande som "Passion" - helt irrelevant och 'över-blodigt' i värsta mysteriestil eller så kallar man Herren för 'superstar' och tar udden av Hans lidandekärlek för mänskligheten på korsets trä...

Det ena är köttsligt och det andra är överandligt - och mellan dessa två poler tycks den förvirrade kristendomen 'gunga' sedan Pauli tillrättavisningar i breven: "Ni köttsliga Korintier!" och "Ni dåraktiga Galater!"...

Och den djupa hebreiska innebörden av Herrens offer går förlorad - att Han betalade ett pris...för vår frälsning med sitt dyra blod. "Förlåt dem Fader, ty de vet ej vad de gör..."

JESAJA 53:1 "Men vem trodde, vad som predikades för oss, och för vem var HERRENS arm uppenbar? Han sköt upp såsom en ringa telning inför honom, såsom ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi sågo på honom, kunde hans utseende ej behaga oss.

Föraktat var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höllo honom för intet.

Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade.

Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.

Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, lik ett lamm, som föres bort att slaktas, och lik ett får, som är tyst inför dem som klippa det ja, han öppnade icke sin mun.

Undan våld och dom blev han borttagen, men vem i hans släkte betänker detta? Ja, han rycktes bort ifrån de levandes land, och för mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom.

Och bland de ogudaktiga fick hans in grav bland de rika kom han först, när han var död fastän han ingen orätt hade gjort och fastän svek icke fanns i hans mun.


Det behagade HERREN att slå honom med krankhet: om hans liv så bleve ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva, och HERRENS vilja skulle genom honom hava framgång. Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bliva mättad; genom sin kunskap skall han göra många rättfärdiga, han, den rättfärdige, min tjänare, i det han bär deras missgärningar.

Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna."

.........................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=167342

+ "Genom lagen har jag dött bort från lagen!" (Från Andys blogg)

Vi måste få öppnade ögon för uppenbarelsen! Torah har fått sitt slut i Messias-Kristus.

Vi älskar Torah för den är andlig och god MEN vi är köttsliga och genom att vi vill vara Torah-fromma gör vi korset till en stötesten och därför heter det:

"Genom lagen har jag dött bort från lagen".


FROMT KÖTT är det värsta Herren vet, oberoende om det är hedniska avgudafromheter på gång eller fariseisk Torah-fromhet å färde! (Aposteln Paulus var sååå Torah-from att han förföljde Jesu lärjungar, så han vet vad han talar om).


Vi kan inte blanda bokstavens ämbete med Andens utan utifrån den Nya Förbundet måste vi i full frihet i Herren, utlägga hela Skriften utifrån NYA LAGAR som Jesus har gett oss att rätta sig efter, nämligen:


¤ LIVETS ANDES LAG genom Trons Lag i det pånyttfödda hjärtat i den NYA SKAPELSEN:
"Se, något nytt har kommit!"

Annars riskerar vi att bli trälar under olika fromheter genom att lägga till korset köttsliga frimhetsövningar.

Men! "Det är fullbordat!" - hallelu'jah!


Rom.8:1 "Så finnes nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. [De som vandrar efter Anden och inte efter köttet].
TY LIVETS ANDES LAG [obs! > NY LAG!] har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.

TY DET SOM LAGEN INTE KUNDE ÅSTADKOMMA, I DET ATT DEN VAR FÖRSVAGAD GENOM KÖTTET, DET GJORDE GUD, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet.

SÅ SKULLE LAGENS KRAV UPPFYLLAS I OSS, som vandrar icke efter köttet, utan EFTER ANDEN.

Ty de som äro köttsliga, de hava sitt sinne vänt till vad köttet tillhör; men de som äro andliga, de hava sitt sinne vänt till vad Anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid.

Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men de som äro i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud."
........
SLUTSATS:

OM..."Inte längre lever jag utan Messias-Kristus lever i mig!", då måste jag lägga åt sidan köttsliga övningar och vandra efter Anden > efter LIVETS ANDES LAG.

Först då kan jag se och förstå Torah i sitt rätta sammanhang utan att hamna under träldomsok.


Gal.5:22
"Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

Och de som hör Kristus Jesus till HAR KORSFÄST SITT KÖTT tillika med dess lustar och begärelser. Om vi nu hava liv genom ande, så låtom oss ock vandra i ande.
Låtom oss icke söka fåfänglig ära, i det att vi utmana varandra och avundas varandra."
......
Gal.5:18 "Men om ni drivs av ande, så står ni icke under lagen."
...... Amen!


+ Att älska Herren med rätt insikt! (Från Andys blogg)

Apg.13:38 "Så må ni nu veta, mina bröder, att genom honom [HERREN Jesus den Smorde, Yeshua Messias] syndernas förlåtelse förkunnas för eder, och att i honom var och en SOM TROR blir rättfärdig och friad ifrån allt det varifrån ni icke under Mose lag kunde bli friade.

Sen därför till, att över eder icke må komma det som är sagt hos profeterna:
‘Se här, ni föraktare, och förundra eder, och bli till intet; ty en gärning utför jag i edra dagar, en gärning som ni alls icke skulle tro, om den förtäljdes för eder.'"
.....
Rom.10:1 "Mina bröder, mitt hjärtas åstundan och min bön till Gud för dem är att de må bliva frälsta. Ty det vittnesbördet giver jag dem, att de nitälska för Gud. Dock göra de detta icke med rätt insikt.

De förstå nämligen icke rättfärdigheten från Gud, utan söka att komma åstad en sin egen rättfärdighet och hava icke givit sig under rättfärdigheten från Gud. Ty lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet för var och en som tror.
Moses skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen, att den människa som övar sådan rättfärdighet skall leva genom den.

Men den rättfärdighet som kommer av tro säger så: "Du behöver icke fråga i ditt hjärta: ‘Vem vill fara upp till himmelen (nämligen för att hämta Kristus ned)?' ej heller: ‘Vem vill fara ned till avgrunden (nämligen för att hämta Kristus upp ifrån de döda?'"

Vad säger den då? "Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta (nämligen ordet om tron, det som vi predika)."
Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.

Ty genom HJÄRTATS TRO bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst."
.....................


+ Kallade till FRIHET i Herren! (Från Andys blogg)

¤ Vi är inte inbjudna till att fira Herrens högtider i första hand utan vi är kallade/inbjudna att predika den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus (Yeshua Messias) till frälsning (högtiderna måste vi dock känna till av profetiska skäl):


1Kor.1:22
"Ty judarna begär tecken, och grekerna åstundar visdom, vi åter predikar EN KORSFÄST KRISTUS (Messias), en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap, men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom."
........
¤ Paulus predikar ‘en korsfäst Kristus' och varnar för att syssla med Torah:

Rom.2:28 "Ty den är icke jude, som är det i utvärtes måtto, ej heller är det omskärelse, som sker utvärtes på köttet. Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som SKER I ANDEN, och ICKE I KRAFT AV BOKSTAVEN; och han har sin berömmelse, icke från människor, utan från Gud."


¤ Det är inte bara jag som skriver ‘med stora bokstäver' utan även Paulus som varnar för köttsliga gärningar genom att observera Torah genom halacha:

Gal.6:11 "Sen här med vilka stora bokstäver jag egenhändigt skriver till eder!
Alla de som eftersträva ett gott anseende här i köttet, de vilja nödga eder till omskärelse, detta allenast för att de själva skola undgå att bliva förföljda för Kristi kors' skull.
Ty icke ens dessa omskurna själva håller lagen. Nej, det är för att kunna berömma sig av edert kött som de vill att I skolen låta omskära eder.

Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres, Jesu Kristi, kors, genom vilket världen för mig är korsfäst, och jag för världen.
Ty det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han är en ny skapelse.
Och över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel."
.....
¤ Det Nya Förbundets bättre löften:
ALLT BEROR PÅ OM VI ÄR NYA SKAPELSER I KRISTUS JESUS.

Det Nya Förbundet handlar om pånyttfödelse av Anden - och ej i kraft av bokstavens ämbete i de föregående Förbunden.

¤ Det nya Livet som vi lever, lever vi inte genom Torah som är till för att döma ut synden - det nya Livet lever vi i Herren genom TRONS VILA.


¤ I det Nya Förbundet handlar allt om en enda sak: en total förtröstan och SHALOM (frid, vila) ifrån alla egna aktiviteter, eftersom vi är korsfästa och DET ÄR FULLBORDAT.

Den som predikar Torahobservationer (jag menar inte Torah-läsning, studier av Ordet) i ljuset av det Nya Förbundet, lägger till egna ansträngningar och vill BERÖMMA SIG AV TORAH! (= andligt högmod)

Den som är EN NY SKAPELSE i Kristus (Messias) gör ingenting - TOTAL VILA >
"Utan mig kan ni ingenting göra!" - säger Herren. Och då menar inte Han att vi skall observera Torah! Vi skall vila - vi är ‘döda': "Inte längre lever jag utan Kristus lever i mig!"


¤ Vi får inte blanda bokstavens ämbete med Andens!

Gal.3:22 "Men nu har skriften inneslutit alltsammans under synd, för att det som var utlovat skulle, av tro på Jesus Kristus, komma dem till del som tro. Men förrän tron kom, voro vi inneslutna under lagen och höllos i förvar under den, i förbidan på den tro som en gång skulle uppenbaras.

Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro.
MEN SEDAN TRON HAR KOMMIT, STÅR VI ICKE MER UNDER UPPFOSTARE. Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus; ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt eder Kristus.

Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus. Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet."
.........
¤ Det Nya Förbundet handlar om köttets död och en ny skapelseordning som bygger på TRONS LAG i det omskurna av Anden, hjärtat. Herrens verk, så att inget kött skall berömma sig...och speciellt ‘hedniskt kött' som påstår sig vara en lärare i...Torah...

Må vi lära oss att vila i Herren (genom att studera Ordet och förnya vårt sinne med Det), annars omintetgör vi Hans verk och slutar i köttet.
För då blir Herren ledsen i stället och vi bedrövar Hans Ande.
.....


+ Torah och Galaterbrevet...krockar de med varandra? (Från Andys blogg)

Det blir stora problem med Gal.5 - det blir det. Och du tänker riktigt här Björn, Torah blir tillbedd och upphöjd - och det skymmer KRISTI VERK PÅ KORSET, så klart!

Gal.5:1 "För att vi skola vara FRIA, har Kristus frigjort oss. STÅ DÄRFÖR FASTA, och låt icke något nytt träldomsok läggas på eder. Se, jag säger eder, JAG PAULUS, att om NI låteR omskära eder, så blir Kristus eder till intet gagn.

Och för VAR OCH EN som låter omskära sig betygar jag nu åter att HAN ÄR PLIKTIG ATT FULLGÖRA HELA LAGEN.
NI HAR KOMMIT BORT FRÅN KRISTUS, ni som viljen bliva rättfärdiga i kraft av lagen; NI HAR FALLIT UR NÅDEN!

Vi väntar nämligen GENOM ANDE, AV TRO, den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har EN TRO SOM ÄR VERKSAM GENOM KÄRLEK (agape).

I begynten edert lopp väl. Vem har nu lagt hinder i eder väg, så att I icke mer lyder sanningen? Till sådant kom ingen maning från honom som har kallat eder.

Litet surdeg syrar hela degen.

För min del har jag i Herren den tillförsikten till eder, att I icke häri skolen tänka på annat sätt; men den som vållar förvirring bland eder, han skall bära sin dom, vem han än må vara. Om så vore, mina bröder, att jag själv ännu predikade omskärelse, varför skulle jag då ännu alltjämt lida förföljelse? Då vore ju KORSETS STÖTESTEN RÖJD UR VÄGEN. -

Jag skulle önska att de män som uppvigla eder läte omskära sig ända till avstympning. nI ÄR KALADE TILL FRIHET, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra GENOM KÄRLEKEN.

TY HELA LAGENS UPPFYLLELSE LIGGER I ETT ENDA BUDORD, nämligen detta: "Du skall älska din nästa såsom dig själv."

Men om I bitens inbördes och äten på varandra, så mån I se till, att I icke bliven uppätna av varandra. Vad jag vill säga är detta: VANDRA I ANDE, så skolen I förvisso icke göra vad köttet har begärelse till.

Ty köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet; de två ligga ju i strid med varandra, för att hindra eder att göra vad I viljen.
MEN OM NI DRIVS AV ANDE, SÅ STÅR NI INTE UNDER LAGEN".
..............
Låt oss ta vara på Pauli ord! Han visste mer om lagen än vi alla här gör...

Jesus skärper dessutom lagen genom att mana oss till att ‘älska era fiender', vilket bara kan ske om vi vandrar efter Sanningens Ande, i Jesu uppståndelsekraft, GENOM TRONS LAG.
Låt ingen förvilla oss!


RSS 2.0