+ Att prioritera Herren och Hans Ord!

En liten reflektion i slutet på året: efter att ha ständigt läst om människor som verkar för ekumeniken och skryter med titlar och mänskliga positioner precis som om detta skulle vara garanten för framgång, så har en tanke slagit mig....

Hur väljer Herren sina tjänare och vad kännertecknar dessa?
.1) de är enkla människor med ett rent hjärta  .2) de känner Herren och håller Förbundet  .3) det går ej att köpa dem  .4) de integrerar inte med lögnen utan avskiljer för Herren i sanningen.

ÄKTA Herrens profeter och deras kallelse:

JEREMIA 1:4 >> "HERRENS ord kom till mig; han sade:

"Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du utgick ur modersskötet, helgade jag dig; jag satte dig till en profet för folken." Men jag svarade: "Ack Herre HERRE! Se, jag förstår icke att tala, ty jag är för ung.

Då sade HERREN till mig: "Säg icke: 'Jag är för ung', utan gå åstad vart jag än sänder dig, och tala vad jag än bjuder dig.

Frukta icke för dem; ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger HERREN."

Och HERREN räckte ut sin hand och rörde vid min mun; och HERREN sade till mig: "Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall upprycka och nedbryta, förgöra och fördärva, uppbygga och plantera."
......
JESAJA 1:2 "Hör, ni himlar, och lyssna, du jord; ty HERREN talar. Barn har jag uppfött och fostrat, men de hava avfallit från mig. En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner intet, mitt folk förstår intet. Ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, du ogärningsmäns avföda, ni vanartiga barn, som har övergivit HERREN, föraktat Israels Helige och vikit bort ifrån honom! Var skall man mer slå eder, då ni så fortgån i avfällighet? Hela huvudet är ju krankt, och hela hjärtat är sjukt."
 .......

HESEKIEL 2:1 >> "Och han sade till mig: "Du människobarn, stå upp på dina fötter, så vill jag tala med dig." När han så talade till mig, kom en andekraft i mig och reste upp mig på mina fötter; och jag hörde på honom som talade till mig. Och han sade till mig: "Du människobarn, jag sänder dig till Israels barn, de avfälliga hedningarna som har avfallit från mig; de och deras fäder har begått överträdelser mot mig allt intill den dag som i dag är.

Till barnen med hårda pannor och förstockade hjärtan sänder jag dig, och du skall säga till dem: 'Så säger Herren, HERREN' Och evad de höra därpå eller icke - ty de äro ett gensträvigt släkte - så skola de dock förnimma att en profet har varit ibland dem.

Och du, människobarn, frukta icke för dem, och frukta icke för deras ord, fastän du omgives av tistlar och törnen och bor ibland skorpioner. Nej, frukta icke för deras ord, och var icke förfärad för dem själva, då de nu äro ett gensträvigt släkte.

Utan tala mina ord till dem, evad de höra på dem eller icke, då de nu är så gensträviga."
 ............

NEHEMJA 1:4 >> "När jag hade hört detta, satt jag gråtande och sörjande i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Och jag sade: "Ack HERRE, himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du som håller förbund och bevarar nåd mot dem som älska dig och hålla dina bud, låt ditt öra akta härpå, och låt dina ögon vara öppna, och hör din tjänares bön, den som jag nu beder inför dig både dag och natt, för Israels barn, dina tjänare, i det att jag bekänner Israels barns synder, dem som vi hava begått mot dig; ty också jag och min faders hus hava syndat. Vi har svårt förbrutit oss mot dig; vi har icke hållit de bud och stadgar och rätter som du gav din tjänare Mose."
 ........

Apg.3:19 >> "Gör därför bättring och omvänd eder, så att edra synder bliva utplånade, på det att tider av vederkvickelse må komma från Herren, i det att han sänder den Messias som han har utsett åt eder, nämligen Jesus, vilken dock himmelen måste behålla intill de tider nå allt skall bliva upprättat igen, varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeters mun.

Moses har ju sagt: 'En profet skall Herren Gud låta uppstå åt eder, av edra bröder, en som är mig lik; honom skolen I lyssna till i allt vad han talar till eder. Och det skall ske att var och en som icke lyssnar till den profeten, han skall utrotas ur folket.'
...........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161440


+ "Ge oss, Herre, det levande vattnet så vi ej törstar mer!"

Bibeln är uppenbarelsebok och undervisar oss människor, på ett agape-kärleksfullt sätt, om den väg vill skall vandra med Herren i ljuset, i sanningen. Sexualiteten har alltid varit belagd med tystnad, eftersom det handlar om det mest intima umgänget. Problemet med homosexualitet är ett problem som i botten handlar om sexualitet rent allmänt.
De svar vi vill få och de lösningar vi behöver, de finns redan i Skriften: Bibeln pekar inte bara på vårt fallna tillstånd (SYND) och dess konsekvenser (SYNDER) utan Herren har även visat oss en lösning på 'kroppens begär' (SYNDENS LAG) - och OM vi lyder Honom, kan vi bli fria genom att vandra i Livets Andes Lag! (Rom.8)

Märk att Romarbrevet talar om tre begrepp: SYND - SYNDER - SYNDENS LAG! Oerhört viktigt! Men först:
Vad säger katolsk katekes om homosexualitet
? Citat ur http://www.katolik.nu/ om homosexualitet:

"Katolska kyrkan lär alltså att "genom att basera sig på helig skrift, som framställer homosexuella handlingar som handlingar som allvarlig last, har traditionen alltid hävdat, att homosexuella handlingar är inre sjukdom. De står i motsats till den naturliga lagen. De hindrar den sexuella akten att ge livets gåva. De härrör inte från genuina känslor och sexuell komplettering. De kan under inga omständigheter erkännas. (Katolska Kyrkans Katekes 2357).

Emellertid erkänner Kyrkan också, att "Homosexualitetens psykologiska ursprung till stor del fortfarande inte fått någon förklaring. Ett stort antal män och kvinnor företer instinktivt homosexuella tendenser. De har inte valt sin homosexuella läggning. För majoriteten av dem utgör det ett autentiskt bekymmer. De bör behandlas med respekt, medlidande och känslosamhet. Man måste respektera dem och undvika att utsätta dem för orättvis diskriminering. Dess personer är kallade att fullfölja Guds vilja i sina liv och, om de är kristna att förena de svårigheter de möter på grund av sin läggning med vår Herres offer på korset.

"Homosexuella personer är kallade till kyskhet. Genom självbehärskningens dygder, som fostrar till inre frihet, ibland med stöd av osjälvisk vänskap, kan och skall de stegvis och beslutsamt närma sig den kristna fullkomligheten. (2359).

Paulus påminner oss tröstande: "Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningar visar han också en utväg, så att ni kan komma igenom dem." (1 Kor 10:13)." (Slut citat).
......................
Jag håller med om: alla människor som brottas med sina begär - oberoende vilka - MÅSTE behandlas med respekt och får absolut inte diskrimineras! Herren har kommit för att befria oss och inte för att 'slå ner oss'....Men Skriften visar på hur Herren Jesus möter utstötta människor i nöd utan att 'dalta med synden' - och det är inte genom 'självbehärskningens dygder', eftersom dygder (köttslig=själslig lösning) kan aldrig ta itu med SYNDENS LAG i vår 'dödens kropp':


.1) Joh.4:5 "Så kom han [Jesus] till en stad i Samarien som hette Sykar, nära det jordstycke som Jakob gav åt sin son Josef. Och där var Jakobs brunn. Eftersom nu Jesus var trött av vandringen, satte han sig strax ned vid brunnen. Det var vid den sjätte timmen."
Min kommentar: siffran 6 är människans tal i biblisk terminologi. Man kan tänka sig att Herren kom 'i människans tid' mitt på dagen i den värsta hettan, för att uppenbara en gudomlig lösning. För den 7:e timmen (7 är fullkomlighetens tal) som följde på den 6:e timmen, förändrade kvinnans liv för evigt....


.2) Joh.4:7
"Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: "Giv mig att dricka." Hans lärjungar hade nämligen gått in i staden för att köpa mat."
Min kommentar: Herren BER en utstött kvinna om en bägare vatten - för ingen annan hämtar vatten vid brunnen mitt på dagen - och skapar härmed en kontakt. HON HAR någonting som en annan behöver....


.3) Joh.4:9
"Då sade den samaritiska kvinnan till honom: "Huru kan du, som är jude, bedja mig, som är en samaritisk kvinna, om något att dricka?" Judarna hava nämligen ingen umgängelse med samariterna. Jesus svarade och sade till henne: "Förstod du Guds gåva, och vem den är som säger till dig: 'Giv mig att dricka', så skulle i stället du ha bett honom, och han skulle då ha givit dig levande vatten."
Min kommentar: här finns flera andliga dimensioner. Jag väljer att poängtera skillnaden mellan fromma religiösa människor och de utstötta. De första 'syndar inte' och är rädda för andra i nöd, de andra blir pga. detta inte hjälpta. Men Herren kom för att hjälpa kvinnan! Han byter fokus från kvinnans oförståelse till LÖSNINGEN på hennes problem, 'det levande vattnet': det visar sig alltså, att det är HON som behöver 'dricka' (frälsas) och inte Jesus....

.4) Joh.4:11 "Kvinnan sade till honom: "Herre, du har ju intet att hämta upp vatten med, och brunnen är djup. Varifrån får du då det friska vattnet?" Icke är du väl förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv med sina barn och sin boskap drack ur den?"
Min kommentar: kvinnan uppfattar inte det djupa andliga budskapet och tänker 'i köttet', i det naturliga.


.5) Joh.4:13
"Jesus svarade och sade till henne: "Var och en som dricker av detta vatten, han blir törstig igen; men den som dricker av det vatten som jag ger honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag ger honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv."
Min kommentar: Herren pekar på, att 'köttsliga lösningar' löser inte våra andliga problem: man blir törstig av vanligt vatten...och måste ha mer. Det är också så med våra begär: de tillfredsställs bara för ett ögonblick och sedan kommer tomheten. Det Herren erbjuder, blir i stället EN KÄLLA med evigt liv som kan flöda ut till andra! Vi blir GIVARE och inte emottagare som ständigt konsumerar, vilket bara göder begäret...


.6) Joh.4:15
"Kvinnan sade till honom: "Herre, giv mig det vattnet, så att jag icke mer behöver törsta och komma hit för att hämta vatten." Han sade till henne: "Gå och hämta din man, och kom sedan tillbaka." Kvinnan svarade och sade: "Jag har ingen man." Jesus sade till henne: "Du har rätt i vad du säger, att du icke har någon man. Ty fem män har du haft, och den du nu har är icke din man; däri sade du sant."
Min kommentar: Herren ger inte det levande vattnet till kvinnan i första hand utan det som måste till, det är att avslöja mörkret - bara sanningen kan göra oss fria, för den Helige Ande ('det levande vattnet') kan inte bo i ett 'orent hjärta'. Det måste 'städas' först...Således måste ljuset avslöja mörkret. Inga genvägar här!


.7) Joh.4:19
"Då sade kvinnan till honom: "Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg, men ni säger att i Jerusalem den plats finnes, där man bör tillbedja."
Min kommentar: kvinnan börjar plötsligt SE! Bara Jesu Kristi profetiska Ande kan belysa hjärtats innandömen och efter befrielsen börjar man SE med andliga ögon.


.8) Joh.4:21
"Jesus sade till henne: "Tro mig, kvinna: den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbedja Fadern. Ni tillbeder vad ni icke känner, vi tillber vad vi känner - ty frälsningen kommer från judarna - men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare skall tillbedja Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern ha."
Min kommentar: Herren undervisar kvinnan om den framtida vägen i ljuset: SANNA tillbedjare tillber Gud i 'ande och sanning' - och det är bara detta som är förutsättningen för total befrielse och ett liv i seger över köttets begär. 


.9) Joh.4:24
"Gud är ande, och de som tillber måste tillbedja i ande och sanning."
Min kommentar: lösningen på synden är ANDLIG! Inte intellektuell eller filosofisk.


.10) Joh.4:25
"Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias skall komma, han som ock kallas Kristus; när han kommer, skall han förkunna oss allt." Jesus svarade henne: "Jag, som talar med dig, är den du nu nämnde."
Min kommentar: kvinnans andliga seende UTVIDGAS! Hallelu'jah! Messias är frälsningen, lösningen på alla våra problem! OM vi vandrar efter Ande och inte efter köttet - först och bara då försvinner törsten, begären!
(Rom.7 och 8)
 ... forts. i nästa inlägg.....
...........................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161411


+ Hoppas bara att detta är ett rop på hjälp...

Egentligen så borde påvens uttalande tolkas - hoppas jag - som ett rop på hjälp. Alla är vi ‘behäftade' med köttet och det ställer till problem för oss. Att kringgå problemet genom att säga att "homosexualitet" inte är synd, det är att omintetgöra möjligheten för Herren Jesus att gripa in...
Man kan inte gå mot Guds Ord och förvänta sig lösningen på problemet. Det är som att gå till doktorn, få diagnos om magsår och...få plåster på magen..... TYP: Så! Nu är det åtgärdat! Men så enkelt är det inte.


Påvens kamp mot homosexuellt leverne är s.a.s ‘humanistiskt tänk', som Paulus behandlar i Romarbrevet 7.

Detta kapitel är oerhört viktigt, därför att det beskriver köttets brottningskamp:


Rom.7:8 "Men då nu synden fick tillfälle, uppväckte den genom budordet allt slags begärelse i mig. Ty utan lag är synden död. Jag levde en gång utan lag; men när budordet kom, fick synden liv, och jag hemföll åt döden. Så befanns det att budordet, som var givet till liv, det blev mig till död; ty då synden fick tillfälle, förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det.

7:12 Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott. Har då verkligen det som är gott blivit mig till död? Bort det! Men synden har blivit det, för att så skulle varda uppenbart att den var synd, i det att den genom något som självt var gott drog över mig död; och så skulle synden bliva till övermått syndig, genom budordet.

7:14 Vi veta ju att lagen är andlig, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden. Ty jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. Så är det nu icke mer jag som gör sådant, utan synden, som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke.

7:19 Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan synden, som bor i mig. Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig.

7:22 Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar.

7:24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? -
Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre
! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag."
...............
LÖSNING på köttsliga problem: omvändelse, bekännelse, överlåtelse - bort från avgudar och synd - och förnyelse av SINNET med Guds Levande Ord!

RESULTAT: ett liv i SEGER! En vandring efter Anden och inte efter köttet (träldom) - och den onde kan inte plåga en längre.
Hallelu'jah!
..........................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161404


+ "Med bevis både ur Mose lag och profeterna!" Apg.28:23 - Det räcker!

En liten korrigering: att vara 'bibelkännare' är inte att försöka bekräfta evangeliums sanning med titlar och meriter! För bara här finns det redan en grund lagd - nämligen den hebreiska grunden 'på profeterna och apostlarna'.
Hur kan då professorer och biskopar missa det faktum, att JULEN är för det första en hednisk helg och för det andra, att Jesus INTE föddes den 25:e december?

Bara så att ‘rätt skall vara rätt', så är den mörkaste tiden på året - den ‘påstådda Jesu-födelsedagen' 25 december, INTE Jesu födelsedag utan den romerske solgudens Mithras' födelse...

Ur länken BIBELFRÅGAN:
"Eftersom vi sedan vet att fåren var ute vid den tid då Jesus föddes (och herdarna brukade ta in sina får för vintern omkring den 15 oktober), liksom att en skattskrivning lämpligen borde ha genomförts i samband med en större högtid (exempelvis lövhyddohögtiden), då människor var i rörelse och många begav sig till Jerusalem, så hamnar vi någonstans på sensommaren/hösten som den mest tänkbara tidpunkten för Jesu födelse. Det stämmer också med vad vi vet om tiden för Jesu syssling Johannes Döparens födelse. (Johannes var ett halvt år äldre än Jesus.)"

http://web.telia.com/~u38010778/arnoll2.htm
........
Herren Jesus behöver inte hjälp med bevisningen från 'den historiska metodverkstaden' utan det räcker med att läsa det profetiska Ordet, eftersom det handlar om UPPENBARELSE. Bibeln är en uppenbarelse-skrift:

Ef.2:18 >> "Ty genom honom har vi, de ena såväl som de andra, i en och samme Ande tillträde till Fadern. Alltså är ni nu icke mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk, UPPBYGGDA PÅ APOSTLARNAS OCH PROFETERNAS GRUNDVAL, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, i vilken allt det som uppbygges bliver sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden."
...........
"På profeternas grundval" betyder, att när den yttre fromheten tog överhanden, då sände Herren profetiska tilltal som skulle påminna folket om vikten att HJÄRTAT måste vara med - inte bara yttre ritualer.

Apg.26:22-23 "Genom den hjälp som jag har undfått av Gud står jag alltså ännu i dag såsom ett vittne inför både små och stora; och JAG SÄGER INGET ANNAT; ÄN VAD PROFETERNA OCH MOSE HAR SAGT SKALL SKE, nämligen att Messias skulle lida och, såsom förstlingen av dem som uppstå från de döda, bära budskap om ljuset, såväl till vårt eget folk som till hedningarna."
....
Apg.28:23 "Sedan utsatte de en viss dag för honom, och på den kommo ännu flera till honom i hans härbärge. Då vittnade han för dem om Guds rike och utlade vad därtill hör, och försökte att övertyga dem i fråga om Jesus, MED BEVIS BÅDE UR MOSE LAG OCH UR PROFETERNA; därmed höll han på från morgonen ända till aftonen. Och somliga läto övertyga sig av det som han sade, men andra trodde icke."
....
JESAJA 28:14 "Hör därför HERRENS ord, ni bespottare, ni som råder över folket här i Jerusalem. Eftersom ni säger: "Vi har slutit ett förbund med döden, med dödsriket har vi ingått ett fördrag; om ock gisslet far fram likt en översvämmande flod, skall det icke nå oss, ty vi hava gjort lögnen till vår tillflykt och falskheten till vårt beskärm",

28:16 därför säger Herren, HERREN så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver icke fly."
......

Låt oss därför vara HELA-BIBELN-troende, så att vi inte går vilse genom att ta bort grunden...nämligen våra hebreiska rötter!
........................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161390


+ När Herren talar, då smälter bergen som vax!

Ulla Gudmundson, vald till ambassadör i Vatikanen, säger:
"Det ska bli mycket intressant. Påven är ledare för en miljard katoliker. När han talar lyssnar världen, säger hon till Dalarnas Tidningar." (Slut citat)

Meriter, meriter, meriter och meriter på meriter........
Men jag känner En som när Han talar, då står solen still och Hans Förbundsfolk lyssnar....Och Hans Namn är HERREN.

Amos 3:7-8
"Sannerligen, Herren, HERREN gör alls intet utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då icke frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då icke profetera?"
...........

Psalm. 97:1-12
"HERREN är nu konung! Därför fröjde sig jorden; havsländerna glädje sig, så många som de är. Moln och töcken omger honom, rättfärdighet och rätt är hans trons fäste.

Eld går framför honom och förbränner hans ovänner runt omkring. Hans ljungeldar lysa upp jordens krets; jorden ser det och bävar. Bergen smälter såsom vax för HERREN, för hela jordens Herre.

Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, och alla folk se hans ära. Alla de skall komma på skam, som dyrka beläten, de som berömma sig av avgudar. Alla gudar skall tillbedja honom.


Sion hör det och gläder sig, och Juda döttrar fröjda sig för dina domars skull, HERRE. Ty du, HERRE, är den Högste över hela jorden; du är högt upphöjd över alla gudar.

Ni som älskar HERREN, hata det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

Ljus är utsått för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga.

Gläds, ni rättfärdige, i HERREN, och prisa hans heliga namn."
 .........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161339


+ Varningar från Herren är nåd som frälsar!

Skriften varnar oss alla att ta Förbundsvillkor på allvar! Det finns inget annat sätt på vilket vi kan leva utanför Guds lebande Ord. 'Köttet' vill inte böja sig för Ordet och därför manar Herren i sin kärlek om och om igen att vända om och hålla Förbundet:

Hes.33:1-10 "Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, tala till dina landsmän och säg till dem: Om jag vill låta svärdet komma över ett land, och folket i landet har utsett bland sig en man som det har gjort till sin väktare, och denne ser svärdet komma över landet och stöter i basunen och varnar folket, men den som får höra basunljudet ända icke låter varna sig, och svärdet sedan kommer och tager honom bort, då kommer hans blod över hans eget huvud.

Ty han hörde ju basunljudet, men lät icke varna sig; därför kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit varna sig, så hade han räddat sitt liv. Men om väktaren ser svärdet komma och icke stöter i basunen och folket så icke bliver varnat, och svärdet sedan kommer och tager bort någon bland dem, då bliver visserligen denne borttagen genom sin egen missgärning, men hans blod skall jag utkräva av väktarens hand.

Dig, du människobarn, har jag satt till en väktare för Israels hus, för att du å mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun.

Om jag säger till den ogudaktige: "Du ogudaktige, du måste dö", och du då icke säger något till att varna den ogudaktige för hans väg, så skall väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige för hans väg, på det att han må vända om ifrån den, och han likväl icke vänder om ifrån sin väg, då skall visserligen han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat din själ."
................

Hes.33:12-19 "Men du, människobarn, säg till dina landsmän: Den rättfärdiges rättfärdighet skall icke rädda honom, när han begår överträdelser; och den ogudaktige skall icke komma på fall genom sin ogudaktighet, när han vänder om från sin ogudaktighet, lika litet som den rättfärdige skall kunna leva genom sin rättfärdighet, när han syndar. Om jag säger till den rättfärdige att han skall få leva, och han sedan i förlitande på sin rättfärdighet gör vad orätt är, så skall intet ihågkommas av all hans rättfärdighet, utan genom det orätta som han gör skall han dö. Och om jag säger till den ogudaktige: "Du måste dö", och han sedan vänder om från sin synd och övar rätt och rättfärdighet, så att han, den ogudaktige, give tillbaka den pant han har fått och ersätter vad han har rövat och vandrar efter livets stadgar, så att han icke gör vad orätt är, då skall han förvisso leva och icke dö.


Ingen av de synder han har begått skall då tillräknas honom; han har övat rätt och rättfärdighet, därför skall han förvisso få leva. Men nu säga dina landsmän: "Herrens väg är icke alltid densamma", då det fastmer är deras egen väg som icke alltid är densamma. Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, så måste han just därför dö. Men om den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och övar rätt och rättfärdighet, då skall han just därför få leva.
..........................
http://www.dagen.se/dagen/lasargenererat/Article.aspx?ID=129


+ Herren Jesus är Gud: "JHWH kommen i köttet".

Här vill jag lägga in flera Bibelställen som pekar på att Herren Jesus är Ordet = Gud (JHWH), kommen i köttet, för alla som undrar och vill forska i Skriften själva:
* Joh 8:58 Jesus sade till dem: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder:
Förrän Abraham blev till, ÄR JAG
."

1) 1Tim.3:16 "Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: "Han [GUD] SOM BLEV UPPENBARAD I KÖTTET, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten."


De äldsta grekiska manuskript har GUD i stället för Han: "kai homologumenos mega estin to tes eusebeias musterion THEOS EPHANEROTE EN SARKI, EDIKAIOTHE EN PNEUMATI..."
........
2) Joh.1:1 "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."

........

3) Matt.4:5 "Därefter tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom uppe på helgedomens mur och sade till honom: "Är du Guds Son, så kasta dig ned; det är ju skrivet: ‘Han skall giva sina änglar befallning om dig, och de skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.'" Jesus sade till honom: "Det är ock skrivet: ‘Du skall icke fresta Herren, din Gud.'"
.......
Vem frestade djävulen? Han frestade Jesus som är > "..Herren, din Gud."
.............

4) 1Joh.5:19 "Vi vet att vi är av Gud, och att hela världen är i den ondes våld. Och vi vet att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi är i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv. Kära barn, tagen eder till vara för avgudarna."
.........
5) JESAJA 9:6 "Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. Så skall herradömet varda stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike; så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta."
........
6) Jesus är JHWH kommen i köttet, eftersom det handlar om uppenbarelse, vilket vårt förstånd inte kan omfatta: Gud uppenbarar sig själv som Han vill!

"Om Gud är ande, då är Guds Ande...Gud!" Och allt är möjligt för Herren.


På jorden är ju Herren Jesus - MÄNNISKOSONEN. Han uppenbarar sig så, vilket absolut inte gör Honom till bara människa och just därför kan Jesus ‘på jorden' säga ‘Fader vår, som är i himmelen', för i egenskap av ‘människa' är ju Herren på ett uppdrag ‘på jorden'.


Ef.3:10
"Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bliva kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, DET SOM HAN UTFÖRDE I KRISTUS JESUS, vår Herre [JHWH]. Och i honom kunna vi med tillförsikt frimodigt träda fram, genom tron på honom."
..........
7) JESAJA 40:3 "Hör, man ropar; "Bereden väg för HERREN i öknen, banen på hedmarken en jämn väg för vår Gud. Alla dalar skola höjas och alla berg och höjder sänkas; vad ojämnt är skall jämnas, och vad oländigt är skall bliva slät mark. HERRENS härlighet skall vara UPPENBARAD, och allt kött skall tillsammans se den. Ty så har HERRENS mun talat."
......
8) Fil.2:4 "Och sen icke var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras. Varen så till sinnes som Kristus Jesus var, han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte, utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn för att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på jorden, och deras som äro under jorden, och för att alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre."


Joh.3:13 "Och likväl har ingen stigit upp till himmelen, utom den som steg ned från himmelen, Människosonen, som var i himmelen."

.......
9) Endast Herren själv kunde fullborda lagen: "Herren ÄR min frälsning."
.......
10) Joh.1:9 "Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen. I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom."
 .........
11) Rom.9:5 "Dem tillhöra ock fäderna, och från dem är Kristus kommen efter köttet, han som är över allting, Gud, högtlovad i evighet, amen."
..........

12) Joh.20:27-29 "Sedan sade han till Tomas: "Räck hit dit finger, se här äro mina händer; och räck hit din hand, och stick den i min sida. Och tvivla icke, utan tro." Tomas svarade och sade till honom: "Min Herre och min Gud!" Jesus sade till honom: "Eftersom du har sett mig, tror du? Saliga äro de som icke se och dock tro."
........

13) Matt.1:21-23 "Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus [Yeshua], ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder." Allt detta har skett, för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom profeten som sade:  "Se, jungfrun skall bliva havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Immanu-el" (det betyder 'Gud med oss')." se JESAJA  7:14.
.........
14) 1JOHN 5:7-8
(KJV)  "This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.
And there are three that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one."
..................................

+ Etiken tar inte itu med synden, bara Jesus gör det.

Människan kan i egen kraft snickra ihop olika begrepp men förmår inte ta itu med ROTEN till alla problem: och roten är synden. Det är bara genom att vända om till Herren Jesus och bli befriade från synden, födda på nytt, som vi kan genom att hålla Förbundet och predika Ordet sprida frid till omvärlden.
Lösningar på problemen är inte intellektuellt-filosofiska utan andliga och borde lösas med endast med Ordet. Men ingen vill inse, att människans tillstånd är så allvarligt att hon inte förmår åstadkomma varaktiga förbättringar utan Guds ingripande i Herren Jesus Kristus.
Det är först HJÄRTAT som måste åtgärdas och sedan - allting annat...i enlighet med Ordet.

JESAJA 30:1 "Ve eder, ni vanartiga barn, säger HERREN, ni som gör upp rådslag som icke kommer från mig, och sluter förbund, utan att min Ande är med, så att ni därigenom hopar synd på synd, Ni som drar ned till Egypten, utan att ha rådfrågat min mun, för att söka eder ett värn hos Farao och en tillflykt under Egyptens skugga!"
.........
JEREMIA 2:13 "Ty mitt folk har begått en dubbel synd: mig har de övergivit, en källa med friskt vatten, och de har gjort sig brunnar, usla brunnar, som icke håller vatten."
 ........

JEREMIA 16:17-19 "Ty mina ögon är riktade på alla deras vägar; de kunna icke gömma sig för mitt ansikte och deras missgärning är icke fördold för mina ögon. Och först skall jag i dubbelt mått vedergälla dem för deras missgärning och synd, för att de hava oskärat mitt land, i det att de hava uppfyllt min arvedel med sina styggeliga och skändliga avgudars döda kroppar. HERRE, du min starkhet och mitt värn, du min tillflykt på nödens dag, till dig skola hedningarna komma från jordens ändar och skola säga: "Allenast lögn har våra fäder fått i arv. Fåfängliga avgudar, av vilka ingen kan hjälpa."
.......
Joh.8:34 "Jesus svarade dem: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Var och en som gör synd, han är syndens träl."
.......
2Kor.5:21 "Den som icke visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud."
........
Gal.3:22-24 "Men nu har skriften inneslutit alltsammans under synd, för att det som var utlovat skulle, av tro på Jesus Kristus, komma dem till del som tro. Men förrän tron kom, var vi inneslutna under lagen och hölls i förvar under den, i förbidan på den tro som en gång skulle uppenbaras. Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus, för att vi skulle bli rättfärdiga av tro."
.................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=160944


+ Herren, moshiah, vår "pågående frälsning"!

Herren är min frälsning!

Det är nämligen så, att Herren inte utväljer en 'räddare' som en väg till den Evige utan JHWH, Herren själv den Evige, är 'min frälsning'.

2Sam.22:2: "Han sade: HERRE, du mitt bergfäste, min borg och min räddare, Gud, du min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, MIN FRÄLSARE, du som frälsar mig från våldet!"
.........
'MIN FRÄLSARE' kommer från hebreiskans rot som är ett VERB: 'yasha' - frälsa, rädda, hjälpa (i formen Qal).

I denna fras ovan står verbet 'yasha' i formen Hiphil particip (en pågående handling eller ett oavbrutet tillstånd som både kan gälla dåtid, nutid eller framtid):

a) att orsaka att frälsa, rädda
b) att frälsa från moraliska svårigheter
c) att ge seger (till)

...och denna form ger avledningar sådana som just: 'yehoshua' > 'yeshua'.


Så Herrens handlande gäller inte bara att Han aktivt 'frälsar' utan i Hiphil - att Han även rent aktivt 'ger, orsakar seger genom sin frälsande handling'. Dvs. Herren själv är ORSAKANDE FRÄLSNING (i Hiphil particip). Detta skulle tyda på mot gnosticismens inflytande, att Herren SJÄLV, personligen, ÄR VÅR FRÄLSNING. Han är alltså inte bara 'vägen till frälsning' - "Herren ÄR min pågående-frälsning"!!!
..........
JESAJA 43:11  "Jag, jag är HERREN, och förutom mig finnes ingen frälsare." (= moshiah)

.....Hebreiska: "anochi, anochi adonai JHWH ve'ayin mi'bil-adey moshiah."


Obs!
'moshiah' kommer från verbet 'yasha' och denna Hiphil-form betyder det att 'orsaka att bli frälst'. Således 'moshiah' (Hiphil particip) pekar på att Herren själv är den som 'är frälsande' - i pågående form: 'håller på att frälsa'. Han 'frälste' inte (då) eller 'skall frälsa' (framtid) utan Herren är den som ÄR ständigt FRÄLSANDE.
Hallelu'jah! En levande Gud som är en 'pågående frälsning'!
...........
Psalm 27:1:
"Av David. HERREN är mitt ljus och MIN FRÄLSNING; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?"
..........
Således är det ingen annan som kunde frälsa oss utan JHWH, Herren Yeshua själv, som kom i köttet och fortsätter ständigt med sitt pågående frälsningsverk!
..............


+ Herren borde “födas” i våra hjärtan i stället…

Med tanke på, att julen har hedniska rötter - i de romerska saturnalia, så är krubban en avledande manöver - från den levande Herren och Hans Ord i Skriften.

Det ser fromt religiöst ut men det skymmer faktiskt Jesus i stället för att fokusera på Honom. Det vore mycket bättre om man ställde fram en jättestor Bibel: där står det, att en människa måste bli född på nytt!

Vad spelar det för roll om man tror att Jesus föddes i ett härbärge på en felaktig dag, solens dag, när det mest väsentliga är att...Han borde födas i våra hjärtan....och tron kommer när man predikar Ordet.
.............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=160731


+ Reformationens bibliska bidrag kontra mysterier!

Det enkla evangeliet återupprättat av reformatorerna kontra den förvirrande traditionen i katolicismen: vad en Jesu lärjunge behöver veta för att inte gå vilse är ENKELT...
Herren JESUS ÄR en enda fullkomlig KÄRLEK (agape) 1Joh.18-19 och:

.1) EN ENDA FRÄLSARE:

Matt.1:21 "......och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder."
...............

.2) EN ENDA MEDLARE:

1Tim.2:3 "Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen. Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne."
..................

.3) ETT ENDA SKULDOFFER:

Hebr.10:14 Ty med ett enda offer har han för beständigt fullkomnat dem som bli helgade.  Härom vittnar jämväl den helige Ande för oss. Ty sedan Herren hade sagt:

 "Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar", säger han: "Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan, och i deras sinnen skall jag skriva dem"; och vidare: "Deras synder och deras orättfärdiga gärningar skall jag aldrig mer komma ihåg." Men där förlåtelse för dessa är given, där behöves icke mer något offer för synd."
...................

.4) ETT ENDA SYNDAOFFER:

Hebr.10:11-12 "Och alla andra präster står dag efter dag i sin tjänst och frambär gång på gång enahanda offer, som dock aldrig kunna borttaga synder; men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna, sitter han för beständigt på Guds högra sida."
....................

.5) EN ENDA FÖREBEDJARE:

Heb 7:25 "Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom komma till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem."

Jes.53:12 "Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna."
........................

.6) EN ENDA PRÄST:

Hebr.7:17 "Han får nämligen det vittnesbördet: "Du är en präst till evig tid, efter Melkisedeks sätt."


Hebr.7:23 "Och medan de förra prästerna har måst bli flera, därför att de genom döden hindrades från att förbli i sin tjänst, har däremot denne ett oförgängligt prästadöme, eftersom han förbliver "till evig tid".


Hebr.7:26 "En sådan överstepräst hövdes oss också att ha, en som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare och upphöjd över himmelen, en som icke var dag behövde frambära offer, såsom de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets; detta gjorde han nämligen en gång för alla, när han offrade sig själv."


Hebr.10:19 "Eftersom vi nu, mina bröder, har en fast tillförsikt att få gå in i det allraheligaste i och genom Jesu blod, i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten - det är genom sitt kött - och eftersom vi hava en stor överstepräst över Guds hus, låtom oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete, och till kroppen tvagna med rent vatten."

........................

.7) EN ENDA BIKTMOTTAGARE:

Psal.32:5 "Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde icke min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna för HERREN mina överträdelser"; då förlät du mig min synds missgärning. Sela."
.........................

.8) JESUS - TILLGÄNGLIG FÖR ALLA HELA TIDEN:

Matt.21:14 "Och blinda och halta kommo fram till honom i helgedomen, och han botade dem."
 .........................

.9) JESUS - BARMHÄRTIG MOT ALLA:

Mark.6:34 "När han så steg i land, fick han se att där var mycket folk. Då ömkade han sig över dem, eftersom de var "lika får som icke hade någon herde"; och han begynte undervisa dem i mångahanda stycken."
...........................


.10) EN ENDA GUD:

1Kor.8:5-7 "Ty om ock några så kallade gudar skulle finnas, vare sig i himmelen eller på jorden - och det finnes ju många "gudar" och många "herrar" - så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva är, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva är.

Dock, icke alla hava denna kunskap, utan somliga, som äro vana att ännu alltjämt tänka på avguden, äta köttet såsom avgudaofferskött. Och eftersom deras samvete är svagt, bliver det härigenom befläckat."
...........................

.11) EN ENDA LÄRARE:

Joh.14:26 "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder."

1Joh.2:26-27 "Detta har jag skrivit till eder med tanke på dem som söka förvilla eder. Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse ni har undfått från honom, och det behöves icke att någon undervisar eder; ty vad hans smörjelse lär eder om allting, det är sant och är icke lögn. Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder."
...........................

.12) EN ENDA TRÖSTARE:

Joh.14:17 "...sanningens Ande, som världen icke kan taga emot, ty hon ser honom icke och känner honom icke. Men Ni känner honom, ty han bor hos eder och skall vara i eder. Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder."

Joh.14:26 "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder."
............................

.13) EN ENDA SANN TILLBEDJAN:

Luk.4:8 "Jesus svarade och sade till honom: "Det är skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.'"
............................


.14) EN ENDA ENKEL BÖN:

Matt.7:11-12 "Om nu ni, som är onda, förstår att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem som bedja honom! Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna."
.............................


.15) ALLA ÄR HELGADE och BLIR HELIGA:
1Kor.1:2 "...hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo."

1Tess.4:3 "Ty detta är Guds vilja, detta som hör till eder helgelse, att ni avhåller eder från otukt, ..."


Ef. 1:3 "Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig."
..............................

.16) EN ENDA HIMMELSKE FADER:

Matt.23:9 "Ej heller ska ni kalla någon på jorden eder 'fader', ty en är eder Fader, han som är i himmelen."
 ...............................

.17) EN ENDA PRÄSTERLIGT ÄMBETE:

Matt.23:8 "Men ni ska icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och ni är alla bröder."
................................

.18) EN ENDA TRO och LÄRA:
Judas 1:3-4 "Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till eder om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana eder att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga. Några människor hava nämligen innästlat sig hos eder - några om vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla under den domen - ogudaktiga människor, som missbruka vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och herre, Jesus Kristus."

Matt.28:19 "Gå fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, LÄRANDE dem att hålla allt vad JAG HAR BEFALLT ER. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände."
..............................


.19) EN ENDA GIVEN FULLBORDAD FRÄLSNING:
 Rom.6:23 "Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre."
...............................
.20) ETT ENDA HERRENS VERK - ej vårat:

Titus 3:4-7 "Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande, som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi, rättfärdiggjorda genom hans nåd, skulle, såsom vårt hopp är, få evigt liv till arvedel."
 .............................


.21) EN ENDA FULLKOMLIG FRÄLSNING:
Rom.8:-2 "Så finns nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus. [
för de som vandrar efter Ande och inte efter köttet]. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag."
 

Rom.5:8 "...men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare.

Rom 5:9 Så mycket mer skola vi därför, sedan vi nu hava blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bliva frälsta undan vredesdomen."
................................

.22) INGEN BINDANDE TRADITION:

Matt.15:3 "Men han svarade och sade till dem: "Varför överträden I själva Guds bud, för edra stadgars skull?"


Mark.7:13 "På detta sätt gören I Guds budord om intet genom edra fäderneärvda stadgar. Och mycket annat sådant gör ni."
................................

.23) INGEN SKÄRSELD, INGET PINORUM! :

Hebr.1:3 "Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han - sedan han hade utfört en rening från synderna - satt sig på Majestätets högra sida i höjden."


Hebr.9:13-14 "Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet, huru mycket mer skall icke Kristi blod - då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud - rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!"


1Joh.1:7 "Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd."
................................

.24) INGA AVBILDER:

Devarim (5Mos.) 4:23-24 "Tagen eder då till vara för att förgäta det förbund som HERREN, eder Gud, har slutit med eder, därigenom att I, alldeles emot HERRENS, eder Guds, bud, gören eder något beläte, något slags bild. Ty, HERREN, din Gud, är en förtärande eld, en nitälskande Gud."

Rom.1:22-24 "När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur. Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar."
...............................

.25) INGEN ÄNGLADYRKAN:

Uppb.22:8-9 "Och jag, Johannes, var den som hörde och såg detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ned för att tillbedja inför ängelns fötter, hans som visade mig detta. Men han sade till mig: "Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, profeternas, och deras som taga vara på denna boks ord. Gud skall du tillbedja."


Kol.2:18-20 "Låt icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som har sin lust i "ödmjukhet" och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne och icke håller sig till honom som är huvudet, honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud, i det att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning. Om ni nu har dött med Kristus och så blivit frigjorda ifrån världens "makter", varför låter ni då allahanda stadgar läggas på eder, likasom levden I ännu i världen..."

.................................

.26) INGEN HELGONTILLBEDJAN:

Apg.10:25-26 "Då nu Petrus skulle träda in, gick Kornelius emot honom och betygade honom sin vördnad, i det att han föll ned för hans fötter. Men Petrus reste upp honom och sade: "Stå upp; också jag är en människa."

Apg.14:11-15 "När folket såg vad Paulus hade gjort, hovo de upp sin röst och ropade på lykaoniskt tungomål: "Gudarna hava stigit ned till oss i människogestalt." Och de kallade Barnabas för Jupiter, men Paulus kallade de för Merkurius, eftersom det var han som förde ordet. Och prästen vid det Jupiterstempel som låg utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville jämte folket anställa ett offer.

Men när apostlarna, Barnabas och Paulus, fick höra detta, rev de sönder sina kläder och sprang ut bland folket och ropade och sade: "Ni män, vad är det ni gör? Också vi är människor, av samma natur som ni, och vi förkunnar för eder evangelium, att ni måste omvända eder från dessa fåfängliga avgudar till den levande Guden, 'som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är'."
...............................


+ Att rensa den gamla "surdegen", villolärorna...

Om kristenheten kan liknas vid en trädgård, så finns det onekligen en massa ogräs.....Den som vandrar personligen med Herren har fått urskiljning: man kan alltså skilja äkta blommor från ogräsplantor. Inte för ingenting varnar Herren Jesus för "fåglarna som äter upp säden"....


Därför står inte striden "om" kyrkosystem utan den andliga striden handlar om "ogräsfrön" sådda av fienden INOM kyrkosystemen. Jesu lärjungar har fått Skriften - endast Ordet - att rätta sig efter och rannsaka sig själva, samvetet, om det följer Ordet. Fiendens slughet består däri, att han försöker byta fokus från den troendes HJÄRTA (jordmånen) till att sysselsätta sig med oväsentligheter: nämligen vad som är "kristet" eller inte.

Frågan är således en helt annan och avgörande för den ENSKILDE troendes eviga liv:

.1) håller den enskilde troende Förbundet med Herren i sitt hjärta och följer endast Ordet utan att kompromissa och tända eld åt Baal?

.2) problemet ligger inte i att generellt kalla olika system för ‘kristna' utan problemet ligger på ett mycket djupare plan - nämligen i det enskilda HJÄRTAT!
Det är inget nytt att Guds folk kan både "tända eld" åt Herren och åt Baal - samtidigt (gäller i alla läger)!
.........
Det finns alltså en ond såningsman som "planterar" ogräs = falska läror, i alla system. Genom århundradena har detta pågått och "syrat" kristenheten. Jesuitorden har bl.a. haft för uppgift att bekämpa Ordet och dess förkunnare genom att tillverka dogmer och blanda Ordet med filosofier, hedendom och mysteriekulter.


Paulus varnar för "laglöshetens människa" som REDAN är verksam:

2Tess.2:3 "Låt ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett och "Laglöshetens människa", fördärvets man, ha trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. Kommer ni icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder? Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram.

Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen."
...........
Här talar Paulus om "avfall" - man avfaller alltså från någonting som man har kunskap om. "Från oss har de utgått" , de falska lärarna - dvs. från.....'kristenheten'! Därför är det viktigt att vakta HJÄRTAT och inte låta "ogräset" ta över....Och finns det minsta tecken på att besmittelse är å färde i vilket läger det må vara, då manar Herren att:
"GÅ UT UR HENNE, MITT FOLK!"

...............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=160731


+ Att hålla Förbundet och ära Herren, inte varandra.

Vi behöver inte ens tänka tanken på att det finns någonting som heter "gamla testamentet" eller "nya testamentet":

...utan det finns ett enda begrepp > "de profetiska Förbunds-skrifterna".


Herren ingår alltid Förbund med människor: därför kan man lugnt säga, att det Nya Förbundet är ett mycket bättre namn på 'NT' eftersom de föregående Förbunden inte är upphävda utan FULLBORDADE.

'GT' låter som om det var föråldrat men så är inte fallet: i hedningarnas tider gäller precis samma principer = profetior, som för Förbundsfolket innan Jesu jordiska verk, samma välsignelser vid lydnad och förbannelser vid olydnad....


Luk16:15-17 "Men han sade till dem: "Ni hör till dem som gör sig rättfärdiga inför människorna. Men Gud känner edra hjärtan; ty det som bland människor är högt är en styggelse inför Gud. Lagen och profeterna har haft sin tid intill Johannes. Sedan dess förkunnas evangelium om Guds rike, och var man vill storma ditin.
Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av Torah (=undervisningen, buden, 'lagen') kan falla bort."
.................
Dvs. Torah har flyttats från det 'yttre' till det 'inre', till HJÄRTAT - hjärtats omskärelse!
 
Jer.31:27 "Se, dagar ska komma, säger HERREN, då jag skall beså Israels land och Juda land med säd av människor och med säd av djur.  Och likasom jag har vakat över dem till att upprycka, nedbryta, fördärva, förgöra och plåga, så vill jag nu vaka över dem till att uppbygga och plantera, säger HERREN.

31:29  På den tiden skall man icke mer säga: "Fäderna har ätit sura druvor, och barnens tänder bli ömma därav." Nej, var och en skall dö genom sin egen missgärning; var man som äter sura druvor, hans tänder ska bliva ömma därav.


31:31
 Se, dagar ska komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett NYTT FÖRBUND med Israels hus och med Juda hus; icke ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land det förbund med mig, som de bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger HERREN.

31:34 Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Då ska de icke mer behöva undervisa varandra, icke den ene brodern den andre, och säga: "Lär känna HERREN"; ty de ska alla känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärning, och deras synd skall jag icke mer komma ihåg."
..................


+ Ett profetiskt budskap - det är vad som behövs!

Jeremia 1:9 "Och HERREN räckte ut sin hand och rörde vid min mun; och HERREN sade till mig: "Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall upprycka och nedbryta, förgöra och fördärva, uppbygga och plantera."
......
För att gå vidare, måste man först åtgärda bristerna i förkunnelsen: fyra saker = åtgärder, nämner Herren för Jeremia:
1) Upprycka   2) Nedbryta   3) Förgöra   4) Fördärva. Det är bara två positiva åtgärder som behövs, UPPBYGGA och PLANTERA. Det är inte förrän man har gjort upp med 'surdegen' - de falska lärorna som besmittar församlingen - som Herren kan bygga något nytt....

Förslag på åtgärder:

UPPRYCKA: Matt.15:13-14 "Men han (Herren Jesus) svarade och sade: "Var planta som min himmelske Fader icke har planterat skall ryckas upp med rötterna. Fråga icke efter dem. De är blinda ledare; och om en blind leder en blind, så faller de båda i gropen."
.......

NEDBRYTA: 2Kor.10:3-5 "Ty fastän vi vandrar i köttet, för vi dock icke en strid efter köttet. Våra stridsvapen är nämligen icke av köttslig art; de är tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kan bryta ned fästen. Ja, vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi taga alla slags tankefunder till fånga och lägga dem under Kristi lydnad."
.......

UPPBYGGA och PLANTERA: Först när den fördärvliga "surdegen" är åtgärdad...då:

Jer.24:6-7 "Jag skall med välbehag vända mitt öga till dem och låta dem komma tillbaka till detta land. Jag skall uppbygga dem och icke slå ned dem; jag skall plantera dem och icke upprycka dem. Och jag skall ge dem hjärtan till att känna att jag är HERREN; och de ska vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Ty de ska omvända sig till mig av allt sitt hjärta."

OBS! Vid olydnad - konsekvenser:

24:8 "Men såsom man gör med usla fikon, som är så usla att de icke kunna ätas, likaså, säger HERREN, skall jag göra med Sidkia, Juda konung, och med hans furstar och med kvarlevan i Jerusalem, ja, både med dem som har blivit kvar här i landet och med dem som har bosatt sig i Egyptens land. På alla orter dit jag fördriver dem skall jag göra dem till en varnagel och en skräckbild för alla riken jorden, till en smälek, till ett ordspråk och en visa, och till ett exempel som man nämner, när man förbannar. Och jag skall sända bland dem svärd, hungersnöd och pest, till dess att de bliva utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder."
 .............
Slutsats: trädgården väntar på att Herrens tjänare förvaltar den enligt Herren Jesu anvisningar enligt Skriften! Hårt arbete väntar innan man kan tala om någon "tillväxt" eller succé!
..............
 http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=160831


+ Ny bok: "Enhet under påven"...?

Skriften är klar på detta med kontakt med de döda: vi får inte syssla med människor som har lämnat jordelivet!


DEVARIM = 5Mos.18:9

"När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser.

18:10 Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri,

18:11 ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda.

18:12 Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

18:13  Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud.

18:14  Hedningarna som du nu fördriver lyssna väl till sådana som öva teckentydning och trolldom, men dig har HERREN, din Gud, icke tillstatt sådant."

.......

Skriften talar klart om, att man KAN kontakta de döda men att detta är hedendom och avskyvärt för Herren. Då ska vi inte syssla med det.

Eftersom man hårdnackat håller fast vid hedniska seder, så måste det finnas 'en hund begraven' här. Vi måste alltså titta på de andra religionernas inflytande, när det gäller kontakt med de döda...

Svaret på den katolska sentimentala hållningen kring döden hittar vi i.....buddhismen, i META-MEDITATIONEN:

"Inom den tibetanska traditionen finns många ritualer kring döende och de döda. En ritual som kan vara till hjälp i sorgen efter en död, en nära anhörig, en släkting, en god vän, ett älskat husdjur eller kanske i den kollektiva sorg som man upplever vid svåra katastrofer är att sända kärlek, metta till den döda eller de döda. Du kan använda de vanliga orden i mettameditationen:

Må du bli lycklig, känna frid och bli fri från svårigheter och må du nå Nibbana.

Se framför dig denna person och föreställ dig hur han/hon ser ut när han eller hon är lycklig och känner frid. Vidga gärna din medkänsla till andra som du känt som har dött kanske för flera år sedan och även till döda människor du inte känt. Att utöva mettameditation lugnar sinnet och sorgen kan lindras när du utfört detta för den döde.


I den Tibetanska Livs-och Dödsboken av Sogyal Rinpoche, översatt av Anders Simonsson, citerar Rinpoche ur Den Tibetanska dödsboken följande inför den egna döden:


O, du son/dotter av en upplyst familj, det som kallas "döden" har nu kommit, så förhåll dig nu på detta vis: "Jag har nått dödens timme, så med döden som redskap ska jag nu inta endast det upplysta medvetandet, den kärleksfulla välviljans och medkänslans hållning, och nå upplysning till gagn för alla kännande varelser, som är lika gränslösa som rymden..."

.........

Se länken: http://www.dhamma.se/buddha/24.htm

...........

Men vi får inte överskrida gränser, om vi vill tjäna Herren. Vi har Hans Ord i stället för att kontakta andevärlden via ockulta praktiker - den onde opererar i den dimensionen och vi blir utsatta för begrägeri! Allt som skymmer Jesus måste läggas åt sidan, för att det är bara Han som kan skydda oss mot den onde.


"....och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi de oss skyldiga är förlåtit har, och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån den onde."

Det är bara Jesu blods beskydd vi får åberopa i bön för de levande i de levandes land - all kontakt med de döda i strid mot Skriften blir alltså en akt av olydnad som kommer att leda oss vilse...Att lyda Ordet ger däremot beskydd. Valet är vårt.

...............


RSS 2.0