+ Lydnad i Förbundet enligt Ordet - viktigare än ekumenik!

Vi varnar för falsk ekumenik och SKR fortsätter stenhårt att marknadsföra ett människoverk som bygger på andligt bedrägeri, eftersom en liten elit vill styra människors vilja.

Artikel i Dagen idag, 2011-01-25: (citat)

”Frukten av böneveckan handlar också om att man skapar ett förtroende”

- Jag har ingen översiktsbild, men vi har en känsla av att det blir mer och mer spritt, säger Katrin Åmell, direktor för ekumenisk teologi på Sveriges kristna råd.

Den ekumeniska böneveckan anordnades för första gången i New York för 103 år sedan och är numera spridd till 70 länder. I materialet som tas fram av olika länder varje år finns gudstjänstordningar och böneämnen för veckans alla dagar.

- Vissa väljer att använda hela materialet, medan andra kanske plockar ut vissa delar. Man kan använda det som man vill, tanken är att aktualisera ekumeniken, säger Katrin Åmell.

- Det finns en vits att man ber för samma saker vid ungefär samma tidpunkt på olika håll i världen. Det ligger en enhet bara i det." (slut citat)
..................................................

En fundering: nu är det så, att Katrin Åmell är en katolsk nunna från dominikaner-orden som ansvarar för 'ekumenisk teologi'.

Det står inte i Dagen.

Och alldeles riktigt: man vill skapa ett förtroende mellan kyrkorna - eller snarare mellan ledarna, i en hierarki - och förleda dem till ett obibliskt samarbete.

Vad är det man skapar förtroende för? För 'ekumenisk teologi' (?) som är tillverkad av människor och strider mot Ordet?

Det måste varje troende fråga sig. Herren varnar:  "Låt ingen bedra er!"
........

Nästa sak som Ordet inte manar till: ENHET på bekostnad av sanningen.

Medan enhetstanken fokuserar på mänsklig ansträngning, där teologer talar om för andra vad 'enhet' är, så varnar Skriften för en enhet där det förekommer sammanblandning!

Mörkret kan inte förenas med ljuset.

Vi är kallade att hålla Förbundet och vara avskilda.

Luk.12:49 "Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd.

Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat.

Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan SPLITTRING.

Ty härefter kommer fem i en och samma familj att vara splittrade, tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor."

..............................................

Slutsats: jag vill inte gå in i en ekumenik som inte bygger på Skriften allena och kommer att förslava mig. Vi har redan tackat 'nej' till denna allians men ändå respekteras inte det utan man försöker påverka från SKR, att delta i detta.

Bara denna brist på respekt är ju ett varningens tecken!

Snart kommer vi inte att kunna läsa Bibeln alls, skall ni se, för den strider mot den filosofiska 'ekumeniken'. Så: Nej - tack!

Och om ledare vill vara 'enade' med varandra, då får de själva hålla på med 'ekumeniken' i stället för att inbilla andra, att det är Guds vilja.
.....................................

Studera ekumenikens rötter i filosofi bl.a. i NYPLATONISMEN (återupplivad av Thomas av Aquino, katolsk teolog från medeltiden), som talar just om 'enhet' - ett helt program hur det ska gå till i köttet - och jämför med Ordet, som i stället talar om LYDNAD:

Wiki: "Plotinus (204 – 270) betraktas av många som en av Västerlandets största tänkare och mystiker.

Med Platons metafysiska spekulationer som utgångspunkt utvecklade han en ganska komplicerad mystik filosofi om tre hypostaser, det Ena, Sinnet och Världssjälen, som kom att utöva stort inflytande över kristendomen och hela det västerländska tänkandet ända till våra dagar.

Det är denna lära som går under namnet nyplatonism. [...]

Under dessa omständigheter är det uppenbart att människans själ är evig, därför att den är en del av Världssjälen, som är fångad i villornas och illusionernas snaror (till sin lägre del).

Endast kunskap kan leda tillbaka till den sanna kontemplationen av det som föregår – av Själ, Sinne och Det Ena.

Det krävs en askes, ett helt program, som börjar med dygd, alltså rätt leverne, i avsikt att locka fram minnet av det Sköna. [...]

Frälsningen sker genom insikt och kunskap och består i återförening med ursprunget (även om Plotinus låter förstå att överflödet av existens alltid kommer att ge upphov till nya världar)." (slut citat)
...................

Obs! Den ekumeniska BÖNEVECKANS tillkomst: citat ur jesuit-tidskriften Signum, 2009, nr.7:

"Böneveckan för kristen enhet 100 år" Åmell, Katrin

För snart 100 år sedan, 1908, tog fader Paul Wattson (1863–1940) initiativ till en ”böneoktav” för kristen enhet 18–25 januari. Wattson, som var anglikansk präst och en av grundarna av Society of the Atonement i Graymoor (Garrison, New York), konverterade kort därefter till katolska kyrkan.

Tidpunkten för oktaven valdes utifrån det katolska kalendariet. Den 18 januari firade man vid denna tid Petri stol och den 25 januari firades – liksom nu – Paulus omvändelse. 2008 års Bönevecka för kristen enhet högtidlighåller detta 100-årsjubileum. Som tema har man valt Be ständigt från 1 Thess 5:17 och materialet har sammanställts av ekumeniska organisationer i New York där det hela började.

På 1930-talet gav abbé Paul Couturier i Lyon, Frankrike, böneoktaven en delvis ny inriktning. Han behöll tidpunkten men ändrade terminologin till ”Universella böneveckan för kristen enhet”.

Om Wattsons tanke med böneoktaven främst var att andra kyrkor skulle återförenas med den romersk-katolska, hade Couturier en öppnare och mer ekumenisk intention.

Hans idé var att människor runtom i världen under denna vecka skulle be om enhet på det sätt Gud vill och vid den tidpunkt han vill. Inspirationen var förstås Kristi bön om enhet för att världen skall tro (Joh 17:21). Couturier blev en enhetens pionjär och skapade i Lyon ett centrum för den andliga ekumeniken (spiritual ecumenism). Där sammanställdes bönehäftet, som skickades ut till stora delar av världen.

På 1920-talet började Faith and Order-kommissionen inom Kyrkornas Världsråd ge anvisningar för en liknande bönevecka. I och med Andra Vatikankonciliet öppnades vägen för ett katolskt samarbete med Faith and Order. Exakt 60 år efter Wattsons initiativ, 1968, kunde kyrkorna runt om i världen för första gången motta frukten av detta samarbete i form av ett gemensamt material för Böneveckan för kristen enhet.

Kardinal Walter Kaspers bok A Handbook of Spiritual Ecumenism, som utkom i början av 2007, aktualiserar ytterligare den andliga ekumeniken och uppmaningarna därtill i Andra Vatikankonciliets ekumenikdekret Unitatis redintegratio. En viktig punkt däri, som ofta framhölls av Johannes Paulus II, är ”hjärtats omvändelse”.

Enligt katolsk syn är den andliga ekumeniken själen i hela den ekumeniska rörelsen." (slut citat)
...........................................................


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=244662+ Vad säger Skriften?

Skriften varnar för ockulta praktiker! Men det är bra att se skillnaden mellan ett förbund med döden och Herrens Förbund med livet, som ett varnande exempel.

Dagen skriver 2011-01-18: "Påvens blod blir relik"

En medicinflaska med blod från påven Johannes Paulus II ska bli relik i en polsk kyrka efter den förre påvens saligförklaring. Det uppgav en officiell representant under måndagen. (slut citat)
........................................

Ur tidens tecken:

"Anders Arborelius befrämjar sakramentaliedyrkan i form av kroppsdelar från döda helgon"

Den katolske biskopen i Sverige Anders Arborelius murade den 26 januari 2003 (dagen innan han träffade pingströrelsens företrädare för ekumeniska samtal) in sex första klassens reliker i altaret i S:t Lars katolska kyrka i Uppsala.

 

Relikerna bars först in i procession under högmässan och därefter skedde insättningen enligt en särskild ritual. Med detta menar man att relikerna på ett speciellt sätt ska uttrycka Guds närvaro!

 

Kyrkan invigdes 1985 men saknade då reliker som dock nu genom en jesuitpaters förmedlan skänkts som gåva av en jesuitkommunitet i Chicago.

 

Samtliga reliker består av kroppsdelar från döda helgons kroppar. Makabert! Det är inte bara frimurarna som har benknotor och dödskallar i "garderoben"! (slut citat)

 
http://www.tidenstecken.se/kkrelik1.htm

.................................................


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=243624

+ För Herrens folk gäller 5 Mosebok 18!

Jag bifogar en utomordentligt bra, bibliskt förankrad sida BibelFokus, som varnar för avfallet.

http://www.bibelfokus.se/
....................

Citat ur  "S:ta Clara kyrka, Ekman, katolicism och eukaristisk tillbedjan"

(...)   Låt varna er!

Varför skriver jag då om detta? Jo, jag vill varna för att så mycket som doppa tårna i denna flod av orent vatten. Jag vill varna för att hoppa på detta ekumeniska tåg som har Rom som slutstation. Jag tror det slutar i bundenhet och slaveri!

Katolsk tro är inte evangelium! Katolsk tro är inte ett barnaskap hos Gud och en trons vila! Katolsk tro äger inte en förvissning om frälsning! Katolsk tro har aldrig varit och är än mindre idag en helt bibliskt förankrad tro.

Är det en biblisk tro du söker, så lämna alla dessa sammanhang som går den nya ekumenikens väg!

(slut citat)

....................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=243000


+ Endast Ordet gäller!

”En samling kring vetenskaplig teologi
slutar med tal om praktisk eklesiologi (?) -


Som numera står ‘i centrum’ i stället för Gud,
där man lägger fram fler fiffiga bud
på en uppsjö av ‘fina’ begrepp och ideologier
kryddade med köttsliga fantasier,
om hur Herrens verk skall se ut -
men som plötsligt – akta! – kommer att ta slut…


Den egna förträffligheten i öronen kittlar,
men i botten handlar det endast om titlar…


Under tiden går fåren vilse på brist av sann föda,
för herdarna lägger ner all sin möda
på att fixa tekniker och modeller utan hänvisning
till Ordets Andesmorda och enkla undervisning…


Men Herren för sakta alla moderfåren fram,
Han samlar och bär på sina axlar alla små lamm,
och de följer den gode Herden, för de känner Hans röst -
hos Honom finns det alltid äkta omsorg och tröst….”

................................................


+ Varnande röster höjs, tack och lov!

Det är bra att debatten om församlingsbegreppet är 'på tapeten'. Här kan vi alla ta lärdom av varandra och se till att Guds vilja sker på jorden, eftersom det är lärjungarna som förvaltar Ordet och förkunnar evangelium.

Här kommer de senaste artiklarna i Dagen under rubriken Opinion, som man kan läsa i sin helhet genom att klicka på bifogade länkar längst ner under inlägget.

1.. "Pruta inte på bibeltroheten!" inskickat av Arne Brännström:

Citat: Vi hjälper inte
människor in i Guds rike genom att ta bort "trösklarna" omvändelse och troendedop. "Den som tror och blir döpt skall räddas" (Mark 16:16).

Det vore mycket olyckligt om man inom Pingst fick två medlemsbegrepp.
I dag behövs det sannerligen mod att vara kyrka, att stå för bibelordet och rätta sig efter det! (slut citat)
.....................................

2.. "Många frågetecken inför en ny församlingsordning i Pingst" av Nils-Olov Nilsson:

CitatPersonligen tror jag att debatten omkring den nya församlingsordningen kan bli häftigare och mer dramatisk än själva samfundsdebatten. För mig kommer den definitivt att avgöra min framtid inom pingströrelsen.Pingst tappar mer och mer sin karaktär av folkrörelse och får mer och mer en episkopal karaktär.

De teologiska samtalen sker numera långt från de gamla samtalsplatserna - rikskonferenserna - där tidigare alla hade möjlighet att höja sin röst och ha synpunkter på lärofrågorna. Dessa samtal fortsatte senare i församlingarna, och under evangelist- och bibelveckor. Våra tidningar var också öppna för utbyte av tankar i viktiga teologiska frågor. (slut citat)
.......................................

3.. "Olycklig generationsklyvning till skada för Pingströrelsen" av Lars Grip:

Citat: Är det möjligt att få till en "generalsamling" och mötas över åldersgränserna för samtal? Det vore skönt att öppet få lyssna till varandra och höra vad som pågår. Eller ska vi fortsätta att bära allt inom oss? Vi har alla ett ansvar. Det gäller vår framtid. Förkunnare, församlingar, samfundsledning:


Kom igen! Vi behöver ett uppvaknande och ett ansvarstagande för församlingarnas inre liv, själavinnandet och vår uppgift i världen.
(slut citat)
........................................

Uppdaterat från Debatt under Pingst.se:

Citat:  "Var är debatten inom Pingst?" 11 jan 2011

När den kristna tron befinner sig under ett ständigt tryck och nya kontroversiella tankar med jämna mellanrum slungas ut av kyrkornas ledare, verkar de flesta förkunnare inom Pingst ställa sig helt utanför den öppna debatten eller samtalet. Ett fåtal deltar i debatten på nätet. Har vi inga ledare som vågar säga sin mening om denna och andra teologiska frågor? Eller tycker alla lika?

 

Det undrar Lennart Jacobson, som är församlingsledare i Pingstkyrkan i Umeå.

Pelle Hörnmarks utspel om synen på medlemskap där även dopet som medlemsgrund ställs under omprövning (utspelet är egentligen gammalt, från 2009, och kan läsas på Pingsts hemsida) borde uppröra även förkunnarnas känslor. Men så verkar det inte vara.


Varför är de annars så tysta? Å ena sidan sköter sig varje församling och förkunnare själv. Förklaringen kan kanske vara att de inte anser sig behöva bry sig om vad föreståndaren i Pingst - fria församlingar i samverkan eller andra pastorer tycker. Eller möjligen har de inga egna åsikter. Eller klarar de inte av att formulera dem.


Men som förkunnare måste man väl ändå våga och kunna uttrycka sina åsikter även i skrift. Det borde väl vara så att varje förkunnare har ett ansvar för Guds rike, oavsett var det är, om inte annat byter man ju anställning ibland. Och då deltar man i samtalet, säger sin mening. Just denna fråga har som jag ser det en enorm sprängkraft och måste upp på bordet.


Jag är starkt oroad av utvecklingen, inte bara inom Pingst utan givetvis även inom de andra kyrkorna. Det rådet väl ingen tvekan om att vi befinner oss i ett profetiskt skeende som liknar den yttersta tidens. 
Anpassningen har kommit så långt att man i de flesta kyrkor inte längre frågar efter vad Bibeln säger utan bara efter vad folk tycker. Man försöker gör porten vidare och vägen bredare.


Kan Du som förkunnare eller församlingsledare acceptera eller tiga inför en sådan utveckling?
Vi vet att djävulen vill så split och få oss ur kurs. Därför måste vi avvisa alla hans försök att ställa oss utanför Ordet. Så länge vi är överens om att Bibeln ska följas så långt som bara är möjligt, kommer vi nämligen att hålla ihop. Jag kan känna längtan efter den tid när man kunde lita på att ledarna, inte minst Lewi Pethrus, stod pall för trycket utifrån oavsett hur det blåste.


Vi vet att den främsta framgångsvägen är att följa Guds ord så nära som möjligt. Det är ju bara att räkna. De samfund som gått mest bakåt är de som varit mest liberala.

 

Lennart Jacobson
Ffrsamlingsledare i Pingstkyrkan i Umeå. (slut citat)

..........................................


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=242480

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=242482

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=242478


+ Faran med 'fina' bekännelser, filosofier utan omvändelse!

"Den svåra konsten att kombinera gammalt och nytt" är namnet på Sten-Gunnar Hedins förvirrande krönika och en varning är på sin plats:

1) Varning för trolldom: Vi är inga 'konstnärer' som skall utföra Den Helige Andes verk i egen kraft och 'kombinera' gammalt och nytt. Och vad menas med 'nytt' förresten? Egna konster kallar Skriften för 'trolldom'. Olydnad kallar Ordet 'trolldomssynd'.


2) Varning för olydnad: Man kan visst som människa brottas med viktiga frågor. Vi kan gå både vilse och tappa visionen. Men som Jesu lärjungar är vi förpliktigade av Herren att LYDA. Att hålla Förbundet och förnya sinnet med Guds Ord. När man har fått varningar från den profetiska Skriften att man är på fel väg, då är det omvändelse som gäller och inte 'livs-filosofi' för att rättfärdiga en egen felaktig väg.


3) Varning för förnyelse som inte stämmer överens med Ordet: S-G Hedin skriver, citat: "Personligen tror jag att historisk kunskap och förnyelse ger perspektiv och rätt riktning för enskild likaväl som för kyrka och samhälle." (slut citat)

Vad menas med 'historisk kunskap'? Nu blir jag förvirrad: är det rötterna till 'kunskapens träd' som man anar här? Det är nämligen skillnad mellan sann biblisk kunskap och mänsklig filosofi.


4) Varning för begreppet 'Kyrkans centrum är Jesus Kristus': detta låter mycket bra och samtidigt är totalt förvirrande. Herren Jesus Kristus är inte 'Kyrkans centrum' (låter katolskt) utan Herren är Huvudet för Kroppen, de pånyttfödda, för den avskilda från avgudadyrkan Församlingen. Och då LYDER man Huvudet Herren i enlighet med Ordet, det räcker inte att konstatera att Jesus står i centrum - den onde vet detta också men lyder inte.

5) Varning för uppluckring av Skriftens begrepp: S-G Hedin skriver, citat: "Den bibliska profetismens arbetssätt var att utifrån en bestämd situation ge färdriktning för framtiden. Som bakgrund till förutsägelserna fanns som regel en analys av misstag och felsteg i det förflutna och en bedömning av orättvisor och missförhållanden i nuet. Så kunde korrigering ske:

...det förgångna blev en historisk lärobok med korrigering av erfarenheter och missgrepp,...nuet blev den verkstad där handlingsmönster och felsteg kunde repareras,...framtiden blev den visionära utsikten där man fick en ny möjlighet." (slut citat)

........

Då undrar jag:

 

a) 'Det förgångna' blev inte enbart en historisk bok! Och den bibliska profetismen var inget köttsligt 'arbetssätt'. Profetiska tilltal ÄR fortfarande direkta LEVANDE tilltal från Herren som skulle-skall åtlydas utan knorr! Det var-ÄR 'säck och aska' som gällde, om man tog-TAR Herrens Ord på allvar och vände om-VÄNDER OM i djup syndanöd!

 

b) Nuet är inte heller en verkstad, där köttet i egen kraft skall reparera felstegen. Nuet handlar om en enda sak: OMVÄNDELSE och LYDNAD!

 

2 Kor.6:2 "Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag."
.....

Hebr.4:6 "Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull.

Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan."
........................


c) Framtiden handlar inte om nya möjligheter för obibliska visioner utan den handlar om vänta in VAKANDE Jesu andra tillkommelse, att fylla lampan med oljan!


Matt.24:37 "Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall Människosonens ankomst vara."
.........................


Slutsats: Jag önskar att det Nya Året skall verkligen bli en möjlighet för alla som sover, att de skall vända om och lyda den sunda läran! Allt annat är bara vackra ord, filosofier och tomma fraser - ett köttsligt huvudkunskap som bara förvirrar och förleder folket.

Låt ingen bedra oss!

......................................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=241556

+ Guds Ord bestämmer verkligheten: enligt den sunda läran!

Kol. 2:6 "Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse."

.......................

 

Herren är mycket noga – är det inte Han som bygger staden, fåfängt bygger de, som inte går efter Ordet.

Egna tankar och egna modeller som avviker från Herrens plan kommer alltid att vara byggen gjorda på sanden – det kommer att rasa.

 

Citat ur artikeln: ”Det handlar inte om teologin utan mer om föreningen, gemenskapen och hur vi konstituerar den.”
……………..

 

Alltså: hur ”VI KONSTITUERAR DEN”, står det, och då är det inte Ordet som bestämmer utan människan.

Är det människan som ‘konstituerar’ saker mot Skriftens klara, sunda lära, då är det en fråga om motsatsen till välsignelse som kan drabba bygget…Herren välsignar bara det som är i linje med Ordet. Ingenting annat. Punkt.

 

Dessutom finns det alltid i fråga om ‘lydnad kontra olydnad’ en annan aspekt av Herrens välsignelse:… det är AUKTORITET – eller brist på auktoritet från Gud.

 

Människan som ändrar Guds Ord har ingen auktoritet från Herren och löper risk att gå totalt vilse och tyvärr även det värsta – förleda Herrens folk!

 

Det här är ingen lek.

 

3 Mosebok 10:1 ”Men Arons söner Nadab och Abihu tog var sitt fyrfat och lade eld i dem, strödde på rökelse och bar fram främmande eld inför HERRENS ansikte, något som han inte hade befallt dem.

Då gick eld ut från HERREN och förtärde dem, så att de dog inför HERREN.”
…………..

 

Matt.18:2 ”Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: ”Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.

 

Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.

 

Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup.

Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.”
………………………..

 

Man ändrar inte Ordet eller leker inte med Herren=FÖRTÄRANDE ELD.

 

2Tim.4:3 "Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter."
.....

Det är bara så. Därför varnar Herren i förväg.
................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=241701RSS 2.0