+ En Nyårshälsning inför 2012....

Kära syskon i Herren och alla som söker Gud! ... Läs Skriften och glöm ej att...
  
 ..... klockan slår snart 12:00! .......


Kol. 1:9

"Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud.

Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.

Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors - frid genom honom både på jorden och i himlen.

Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden.

Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna."
.........................................

VARMA HÄLSNINGAR! ...    Deborah    :-)


+ Den bästa metoden: "Skrift skall med skrift förklaras."

En liten fundering:

Jag blev förvirrad av vissa påståenden från artikeln "Vi har en evengelikal bibelsyn". Hur kan man skriva på detta sätt:

Citat: "Om man på förhand utgår från att "Bibeln är människors ord", kommer detta naturligtvis att påverka hur man ser på Bibeln som auktoritet för tro och liv.

På ett liknande sätt, om man på förhand enbart utgår från att "Bibeln är Guds ord", finns det risk att man till varje pris måste värja sig för tanken att det skulle finnas eventuella "fel" eller motsägelser i Bibeln.

Vi tror att varken den ena eller den andra förståelsen av Bibeln helt motsvarar det Bibeln själv utger sig för att vara. Vi är inte rädda för den moderna bibelforskningens resultat, men vi utgår inte heller från att den moderna bibelforskningens antaganden i allt har företräde.

Vi vill med en seriös metod söka Guds tilltal i de bibliska texterna för vår tid." (clut citat)
.........................

Kommentar: jag hänger inte med i denna logik.... Om man på förhand utgår från att "Bibeln är Guds Ord", SÅ FINNS DET EN RISK att man... inte kan acceptera vissa motsägelser i Bibeln??!

Det behöver inte alls vara på det sättet!

.1) Om man vill med en seriös 'metod' söka Guds tilltal i de bibliska texterna, så MÅSTE MAN PÅ FÖRHAND UTGÅ från att Bibeln ÄR GUDS ORD! Det finns ingen annan 'hand'.

.2) Den mest seriösa metoden att söka Guds tilltal i Ordet är följa principen "Skrift skall med Skrift förklaras".

1 Kor.15:1 "Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro.

Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv."


Så enkelt är det.

.......................


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=291618


+ Jes.28:15 "...vi har ingått ett fördrag med dödsriket..."


JESAJA 28:15  "Ni säger: "Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe."

Därför säger Herren HERREN så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.

Och jag skall låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Hagel skall slå ner lögnens tillflykt, vatten skall skölja bort gömstället."

...............................


+ Ef.5:25.... Renad genom vattnets bad, i kraft av Ordet!

Intressant artikel av Guno Nylander "Bibeln har bara en ordning om dop".


Citat: "Låt oss gå in i bön och fasta för att vinna seger i andevärlden och få uppleva väckelse och framgång.
Det är vad Gud vill. Läs Bibeln - inte för att söka stöd för dina tankar utan för att söka Guds tankar och planer."

Gunno Nylander, Danderyd.   (slut citat)
.......................

Det är underbart att fler syskon står upp för Guds Ord och skriver i saken!

Ef.5:25 "Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet."
....................................

Först ett rent samvete genom pånyttfödelsen = tro, och sedan ett dop som en bekännelse till Gud, till efterföljelse:

1Petr.3:18 "Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden.

I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten.

Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ETT RENT SAMVETES BEKÄNNELSE till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom."
......................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=287860


RSS 2.0