+ Det finns en lösning på problemet!

Det är bra, att det skall bli ordning på det området. Vi måste skydda barnen. Men....

Nu skriver jag detta med tanke på alla som har problem med pedofili och missbrukar Guds Namn genom att gömma sig bakom kyrkväggar och religiösa fraser.

Den största orsaken till att många präster hamnar i detta träsk ligger i de falska lärorna, som förvränger evangelium och därmed stänger möjligheten till en uppriktig omvändelse, upprättelse och befrielse från synd och plågoandar.

Varför dog Herren Jesus, Messias, på korset? För att vi skall introvert och stumt flummigt bli religiösa?

Icke! Herren tog på sig våra synder och gav oss en möjlighet till ett segerrikt liv över kött och den onde!
Därför heter det att endast sanningen kan göra oss fria.

Fri som en fågel!
........

Det är alltså inte hur som helst, vem det är som predikar Guds Ord utan det är av högsta vikt, att förkunnaren lever ett avskilt liv med Herren - i lydnad.

Varje predikan som lämnar förkunnarens mun, måste vara förankrad i det omskurna hjärtat. Annars förmedlar man Ordet utan Den Helige Andes auktoritet och smörjelse, vilket hindrar befrielse.

Således är vi pliktiga, att erbjuda pedofilerna samma chans till Herrens befriande nåd OM de verkligen vill göra Guds vilja och vända om till lydnad - Trons Lydnad enligt Ordet. Endast då blir befrielsen en varaktig vandring i ljusets rike - till skillnad från träldom inom en religion.

Om man bara stiftar regler/förbud utan att på djupet ta itu med problemet genom Jesu ingripande, så kommer individer, vilka inte klarar av att hantera syndens lag i egen kraft, att bli bara förstärkta i sitt beteende och de kan gå helt under den tunga bördan av skuld. För den finns där...

Endast ett oförfalskat evangelium predikat enligt Ordet under Herrens auktoritet kan sätta fångarna fria - det handlar ju om att leva i helade relationer med respekt för alla människor.

Herren har kommit för att uppsöka det, som var förlorat:


Luk.4:16 "Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet:

Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.  

Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar."

..........................................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=262061

+ Unionen är redan bildad - för länge sedan, bakom kulisserna.

Fler rapporter från Rom, Vatikanen....

Olof Djurfeldt verkar tala lika förvirrande, som en äkta jesuit: (citat) "- Målet med dialogen har hela tiden varit att lära känna varandra och att samtala i teologiska frågor. Inte att bilda union eller gå samman, förklarar Olof Djurfeldt som sa ungefär samma sak i en intervju i Vatikanradion i förra veckan." (slut citat)
.............................

Kommentar:

På andens område spelar det en stor roll, vart man åker och vilka signaler man ger till andra.

Om denna dialog har pågått sååå länge, då borde man veta idag - om man är vaken över vad Skriften säger - vad katolicismen representerar och vart alla samtal skall leda.

Man borde veta, att dessa förödande läror skapar förvirring och förleder bort från troheten till Herren.

Dessutom blir jag förvånad: hur kan Olof Djurfeldt påstå, att man inte vill bilda union med påvedömet, när han bifaller SKR-medlemskap och godkänner Charta oecumenicas riktlinjer - som just uppmanar till ett samgående - till en enhet?!


Citat ur Charta:

"I denna anda antar vi denna Charta som en gemensam förpliktelse till dialog och samarbete.


Den beskriver grundläggande ekumeniska uppgifter och en rad riktlinjer och förpliktelser som följer av dessa. Den är till för att främja en ekumenisk kultur av dialog och samarbete på alla nivåer av kyrkligt liv och för att ange bindande normer för detta.


Den har ändå inte karaktären av dogmatiskt lärodokument eller kyrkorättslig lagtext. Dess auktoritet kommer ur den förpliktelse de europeiska kyrkorna och ekumeniska organisationerna själva ålägger sig.


Med denna text som grund kan de göra tillägg och formulera gemensamma perspektiv, som direkt berör de egna specifika utmaningarna och därav följande förpliktelserna.


I. VI TROR PÅ "EN ENDA, HELIG, KATOLSK OCH APOSTOLISK KYRKA"..... (slut citat)Länk till Charta: http://www.flammor.com/artiklar/artikel064.asp

....................................................................................................................


Men Guds Ord är klart över dagens företeelser, det stora avfallet:


2Petr.2:1 "Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror.

De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig."

...

Så nej tack till dubbla tungor, förvirring och villfarelse!
......................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=261918

+ Påtvingat, påprackat, falskt och förvridet...Suck!

Rapporter från Rom...? Sannerliger prövar Herren våra hjärtan!

Citat ur artikeln: "I intervjun, som går att lyssna till på nätet, fick de frågan varför en dialog behövs i Sverige. Svaret blev att det i ett sekulariserat land är viktigt med kyrkor som med en gemensam röst visar att gudsriket också finns i det svenska samhället.

- Det är viktigt också för oss själva att mötas, vi lär känna varandra och vi fördjupas faktiskt i vår tro genom att ta del av varandras ibland väldigt skilda traditioner, sa Sten-Gunnar Hedin." (slut citat)
...................................

Kommentar:

För det första: Skriften talar inte om att förena olika traditioner utan om att hålla Förbundet med Herren - som just skiljer åt alla traditioner från varandra och manar till trohet och lydnad i Förbundet.
............

För det andra: 'sekularisering' är ett katolskt begrepp för att förvirra hjärnor på folk och inbilla alla, att de måste ansluta sig till katolska kyrkan för att vara riktigt religiösa. Därmed vill man utöva makt över människor.

Genom att lägga upproriska villoläror till Ordet (se katolsk katekes) och på det sättet förakta endast Skriften-principen, har katolska företrädare bidragit till att Herrens Namn smädas och den frälsande lydnaden till Ordet överges för hedniska/ockulta ritualers räkning.
.............

För det tredje: om Sten-Gunanr Hedin och Olof Djurfeldt vill samtala med påven och umgås med mörkret, så får de göra det privat eller konvertera till katolicismen - det verkar som de redan är påvens utsända för att underminera Guds verk.

De representerar varken Herren eller Pingströrelsen, utan snarare förleder Herrens lärjungar till ett avfälligt system, som trälbinder människor och uttnyttjar barn.
..............

¤ ENHET? Vad Skriften handlar om, det är personlig OMVÄNDELSE från synd, avudadyrkan, och daglig överlåtelse till Herren utan sammanblandning, där Andens sanna enhet grundar sig på att man håller Herren Jesu Ord och lever i sanningen - i renhet och rättfärdighet.

Anders Arborelius säger - citat: "
Målet med de teologiska samtalen är enligt Anders Arborelius "en djupare enhet som Kristus själv har bett om".

- Det är ett mål vi inte kan uppnå av egen kraft. Vi måste göra allt vi kan för att undanröja de missförstånd och svårigheter som har funnits. Därför koncentrerar vi oss på det väsentliga i tron.
Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare och hur vi kan föra ut det glada budskapet i det sekulariserade Sverige, sa Anders Arborelius i Vatikanradion.
" (slut citat)
....

Kommentar:

.1) MOTSÄGELSEFULLT: om enheten är ett mål, som man inte kan uppnå i egen kraft, då går det inte 'att göra allt för att undanröja missförstånd' - som just precis är ett sådant arbete i egen kraft!


.2) INTE TRO UTAN TRONS LYDNAD: det är inte det väsentliga att rent allmänt tro på Jesus utan det är Trons Lydnad som är det!


.3) SAMMANBLANDNING: det glada budskapet handlar om att vara lydig ENDAST Ordet. Katolicismen blandar ockulta, otillåtna läror i sin undervisning och uppmanar människor att tillbe avgudar, påvar, därför kan man inte samarbeta.


.4) PÅTVINGAT: många troende VILL INTE samarbeta med katolska systemet och har tackat NEJ flera gånger. När skall man sluta tvinga människor till ekumenik?!

Vill inte samarbeta! TVINGA OSS INTE!

..........................................

5 Mosebok 13:1 "Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger:

"Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem", då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till."

...........................


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=261059

+ Sammanblandning skapar förvirring.


Jan-Olof!

I dina skrifter står det å ena sidan, (se förra utgåvan), att "Torah är frihetens lag".

Vilket inte stämmer med Ordet.

Det är Kristi Lag, som är Frihetens Lag i det Nya Förbundet, instiftat med Herrens eget blod, med fokus på Hans död OCH uppståndelse.
.....

Å den andra sidan skriver du: ”Så som vi förstår summan av Bibelns ord, när det gäller kristologin, så är Jesus 100% Gud uppenbarad i en 100% människa – Människosonen.

Våra mänskliga hjärnor förmår inte fatta längden, bredden och djupet av detta ofattbara uttryck för en gudomlig Gud." (slut citat)
................

Jag skall förklara, hur du - enligt mig - balanserar på randen till en avatar-tänk dvs. att "Gud är uppenbarad I en människa."

Men det är inte vad Skriften lär. Herren Jesus, Gud, ÄR Människosonen - Han är inte bara 'uppenbarad I EN människa."

Här kommer det till en from sammanblandning och diverse tillägg från lagen. Det är svårt att bena upp men det är bedrägligt.

För att hänvisa till Ordet som förklarar tydligt RÄTTFÄRDIGGÖRELSE  AV TRO ALLENA, citerar jag Paulus i Fil.3:

Fil.3:3 "Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting, fast också jag kunde förlita mig på yttre ting.

Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det ännu mer, jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, jag som i fråga om lagen var en farisé, i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man.

Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull.

Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre.

För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med MIN EGEN rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom TRO PÅ Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.

Då känner jag Kristus och KRAFTEN från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda."

..............................

+ "The show must go on..." Hurra, hurra, hurra...


"Pingstföreståndaren Pelle Hörnmark predikade på Livets ord"

Citat
: "På initiativ av Ulf Ekman kom också en rungande applåd för hela pingströrelsen "eftersom "den betytt så mycket".

Pelle Hörnmark tackade och sa att "med den applåden orkar vi ett halvår till nu i Pingst".
.......................................................
Kommentar
:

2Tim.4:1 "Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.

Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter
."
..................................................................................................


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=260716

+ Man synliggör inte Jesus genom tavlor...

Det ser fromt ut - att göra en tavla .... som inte stämmer med Ordets undervisning.

Vad säger Skriften?

Ett köttsligt projekt - vi skall inte göra oss avbilder av Herren.
Sedan kan man försöka rättfärdiga projektet, hur mycket man vill - det stämmer ändå inte med Guds vilja.

Att synliggöra Jesus gör man genom att predika Guds Ord och lyda det:

Skrifterna


2 Mosebok 20:1  "Och Gud talade alla dessa ord:

Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden."


..............................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=260220

+ Herrens utmaning + vår lydnad = rätt ordning.

Roger Arnfjell skriver angående Pingströrelsen:

Citat
: "Från information till mission. Det är frestande att tro att bred och stark intern informationsverksamhet kan skapa riktning.

Det är troligen felaktigt. Studier visar med tydlighet att en rörelse växer i relation till antalet medlemmars aktivitet för att aktivt föra ut rörelsens idéer till dem som fortfarande inte vet" (slut citat)
.................

Herrens verk växer, när man lyder Ordet, lägger kött åt sidan och släpper fram de profetiska budskapen.

Det vill säga Herren Jesus själv talar genom de som Han utväljer och sänder ut. Kristi Ande är profetians Ande och kommer inte Herrens röst fram, då tar mörkrets krafter över
.Omvändelse från Emerging church-tanken, där man offrar/stänger små lokala församlingar genom utförsäljning och buntar ihop alla under ett paraply, är förutsättningen för att Gud skall kunna bygga sitt eget verk - som Han själv vill. Enligt Ordet.

Så länge det finns synd i lägret blir det inga resultat
.
................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=260018

+ Saligförklaring? Endast de renhjärtade är saliga.....

Tack Joel Sjöberg för varningarna!

Joel Sjöberg skriver undrande om påven Johannes Paulus II:s saligförklaring:

Citat: "Under saligförklaringsceremonien i Rom fanns ett provrör med Johannes Paulus II blod. Provröret satt i en vacker spira och hölls upp inför påven och världens tv-kameror.

Det var under Johannes Paulus II sista dagar som fyra provrör fylldes med blod. Kardinal Stanislaw Dziwisz, som var påvens privata sekreterare och numera är ärkebiskop i Polen sa till nyhetsbyrån AFP att "De är reliker av högsta rang". (slut citat)
...................................................

Självklart att det mesta saknar stöd i Skrfiten.

Att hålla på med reliker är inte vad vi skall syssla med. Vi skall predika det oförfalskade Ordet!

..............................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=260026

+ Det är bra att dra upp riktlinjerna!


Samuel Svensson - tack för ditt inlägg!

Det är bra att vi återgår till biblisk förunnelse och lämnar alla mysterier bakom oss: dopet sker på tro, som kommer i kraft av Ordet och på bekännelse till efterföljelse.

Ett medvetet beslut att följa Herren.

...............................................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=260028

+ Tack & lov att Herren inte bor i byggnader.

Mycket får man vara med om.

Men Ordet säger, att om en person har Kristi Ande, så är han ett Guds barn - en Levande Sten i ett Guds Levande Tempel.

Det är det allra viktigaste.

Vad som händer i världen med förgängliga byggnader hit och dit, det är av ringa betydelse......  ..... Vete


Matt.3:11 "Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler.

Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.

Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.
"

...................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=259762


+ Guds Andes befriande auktoritet kontra mänsklig exorcism.

Det råder förvirring när det kommer till talet om den onde och andeutdrivning.

Jag håller med Torsten Åhman angående djup själavård och medkänsla, som varje Jesu lärjunge borde visa sin nästa.


Citat: "
När det går snett i karismatiska församlingar menar Torsten Åhman att det nästan alltid är en ledarskapsfråga och nämner att Paulus ofta varnar för destruktiva ledare.

Ett exempel finns i Apostlagärningarna 20: "Ur era egna led skall det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida".
- Det är typiskt att de sällan är pionjärer utan arbetar bland de redan troende för att få folk på "sin sida".

De andliga gåvorna är tänkta till Guds ära, men den här typen av fanatism är ju till Guds vanära. Det är en frukt som inte smakar gott." (slut citat)
........................................

Kommentar:
Man använder begrepp som 'exorcism' - utdrivning av onda andar genom besvärjelser, vilket inte alls är samma sak som när Herren själv, genom sin Ande, befriar en människa.

Exorcism utövas i många religioner av shamaner och besvärjare - däremot borde man inte bruka detta ord i Herrens tjänst.

Det är nämligen skillnad på människans exorcism och befrielse genom Guds Andes auktoritet.

Det förra har med olika konster, tekniker att göra - det andra med Herrens eget ingripande (lydnad).

Guds Ord


Många bedragare har kommit i eget syfte och i stället för att låta Herren verka - befria människan, tvingar de sig på andra 'i köttet' (utövar trolldom) med förödande resultat.

"Utan mig kan ni ingenting göra!" - sade Herren Jesus. Man måste hela tiden vara ledd av Gud.

Därför får vi reagera och korrigera människor som missbrukar Jesu namn, för att stärka sin egen makt och ställning och undervisa dem vad Ordet verkligen säger.
...................................................................


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=259245

+ Kyrkobyggaren eller kyrkosplittraren?

Alla verkar skriva memoarer numera. Som om det kunde ersätta viljan att göra upp med sargade människor och be dem om förlåtelse för uteblivet ansvar när det gäller spridandet av den förödande teologin.

Det är helt enkelt ett sätt att byta fokus från det som är väsentligt, dvs. endast Herren och Hans Ord, till något oväsentligt, dvs. sin egen person.

Många, många människor har lidit i spåren av JDS-läran och det auktoritära Lo-styret.

Artikeln av journalisten Daniel Breece verkar bekräfta detta, eftersom Hosianna-sekten verkar ha direkta kopplingar till Ulf Ekman. Det finns mycket annat att ta itu med än att skriva 'memoarer'...

Nej, det är bäst att hålla sig till endast Ordet.


...........................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=259181

+ David Wilkerson - en rättfärdig man, en broder i Herren.

Det viktigaste är, att David Wilkerson var en broder ledd av Guds Ande.

David Wilkerson

Eftersom Kristi Ande är profetians Ande, så är det inte alls konstigt att Herren kan både tala till och mana sina lärjungar, att förmedla budskap till Kroppen.


Att de flesta 'stora ledare' inte tog emot budskapet och vände om - bara det är ju ett bevis på att David gick Herrens ärenden. Var är alla pastorer idag, som gråter över tillståndet i landet?

Med tanke på att de flesta kyrkoledare är på väg till Rom, vilket Wilkerson varnade för, så borde man inte sätta något frågetecken efter rubriken...

Herren manade David och sände honom iväg till den avfälliga kristenheten för att förmedla budskapet. Då är han profet å Herrens vägnar, eftersom han manade till vaksamhet och omvändelse till Guds Ord.

Dessutom var det inte endast att David 'kände att något behövde göras' (som en fin humanistisk tanke) utan han fick ett direkt tilltal från Herren - det sade han i alla fall till mig, när vi samtalade i Stockholm under besöket - och så upplevde jag det själv också.

David Wilkerson gick inte egna ärenden utan han tjänade Den Levande, Herren Jesus, Messias.

Just nu tror jag, att han skulle vilja att vi tog vara på Guds Profetiska Ord och började förvalta Himmelrikets nycklar i lydnad och ledda av Kristi profetiska Ande.

Det är Herrens vilja...

................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=258931

RSS 2.0