+ "De förståndiga skall förstå det." - Dan.12

 
 Oljeberget - Jerusalem 
 
Markus 13:3
 
"Jesus satt på Oljeberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom.
 
Då frågade de: "Säg oss när detta skall ske? Och vad är det för tecken som visar när allt detta till sist kommer att hända?"
 
Jesus sade till dem: "Se till att ingen bedrar er. Många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många.
 
När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit.
 
Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser, och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på 'födslovåndorna'.
...........................
 
Daniel 12:9

"Då sade han: "Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid.
 
Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det."
......................
 
 

+ Profetiskt skeende - Israel och... påven Franciskus...

 Tidens tecken....
 
En liten påminnelse om vilken tid vi lever i och vad det är som sägs.
 
Profetiskt skeende mitt framför våra ögon!
 
(Innan jesuit-påven Franciskus besök i Israel den 24-26 maj i år.)
 
"The Times of Israel" rapporterade angående premiärministerns B. Netanyahus besök i Vatikanen den 2 december 2013:
 
 
Citat:
 
"Prime Minister Benjamin Netanyahu met Monday morning with Pope Francis at the Vatican and presented the pontiff with a copy of his late father’s book about the Spanish Inquisition.

 

Netanyahu presented a Spanish translation of the 1995 book, “The Origins of the Inquisition,” to Francis during their 25-minute closed-door meeting, as well as a Hanukkah menorah.

(...)

“To his Holiness Pope Franciscus, a great shepherd of our common heritage,” the Israeli leader wrote on the inside cover of the book.

 

Francis thanked him and presented Netanyahu with a small bronze plaque of St. Paul.

 

The Vatican Press Office said the conversation touched on “complex political and social situation in the Middle East, with Particular reference to the reinstatement of Negotiations between Israelis and Palestinians, expressing Hope that a just and lasting solution Respecting the rights of Both Parties may be reached as soon as possible.”

.....................

 

Läs mer på:

 

http://www.timesofisrael.com/netanyahu-meets-with-pope-in-vatican/

........... ..........................

 


+ Vilken 'kyrka' och 'ersättning' med vad?

Jag vill hålla med Sven Nilsson och jag tror, att varje röst är viktig!

Hela Skriften är en uppenbarelse och sanna Jesu lärjungar borde absolut inte svamla i mörkret, när det gäller Ordets profetiska innebörd.

Kristi Ande är profetians Ande och vi som vill följa Herren, vi borde vara insatta bortom tvivel i vad Guds Ord säger om Israel. Vi tillber ju Israels Helige!

Men jag tror också, att Herren ställer oss i en valsituation, där olika begrepp som t.ex. 'kristen' måste prövas i Ordets ljus. "Inte alla som säger till mig Herre, Herre..."

Vi vet att många gömmer sig bakom begreppen eller missbrukar dessa för sina egna syften. Därför är det viktigt att vi känner till Guds vilja i fråga om Israel. Precis som Sven Nilsson säger, så får man inte reducera de profetiska utsagorna i GT till 'teologiska analogier'.

Herren förklarade sin kärlek - ahava - till folket, Israel och Herren gav oss andra en möjlighet att ta del av samma kärlek och - ingå ett Förbund med Honom.

Här handlar det inte om att 'ersätta' (?) utan om att förstå Guds vilja och Hans stora nåd! Det är åter det profetiska Ordet som visar vägen... Rättfärdighetens väg.

...... Kärleken är en gåva...

Den som inte förstår detta kan inte älska som Herren gör... Och Herren är kärleken!

JEREMIA 31:1 "På den tiden, säger HERREN, skall jag vara Gud för alla Israels släkter, och de skall vara mitt folk. Så säger HERREN: Det folk som kommer undan svärdet finner nåd i öknen. Israel får gå dit där jag ger det ro.

Fjärran ifrån uppenbarade sig HERREN för mig: "Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig.

Än en gång skall jag upprätta dig, så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Än en gång skall du ta upp din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada.

Än en gång skall du plantera vingårdar på Samariens berg, och de som planterar skall själva njuta av frukten.

Ty en dag kommer då väktare skall ropa på Efraims berg: Kom, låt oss dra upp till Sion, upp till HERREN, vår Gud."
.........................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=274530

+ Har man inte tänkt på att bojkotta...sig själv?

Åter igen dyker det upp fraser som måste kollas av med Skriften. Vilken rätt har 'kyrkoledare' att uppmana till bojkott...mot andra länder?!
Var någonstans predikar man evengelium för 'både juden och greken' (vilket 'kyrkoledarna' borde göra om att vi ska älska varandra och be för alla människor) - i stället för att politisera Herrens Ord och dra alla över en kam?
Man borde uppmana till bön, ännu mera bön och till samtal.

Skall Israel åter behöva stå i skottgluggen genom generaliserande uttal som en syndabock? För ska kyrkoledarna vara konsekventa - i ärlighetens namn, så borde de uppmana till bojkott mot vartenda land på jorden! Det är inte Jesu lärjungars uppdrag att uppmuntra de troende till bojkott: vårt uppdrag är att lära ut Ordet, predika 'ett nådens år från Herren'. För tillåter man andra människor att bikta av sig sina synder, har man fördrag med deras svagheter gång efter gång och erbjuder dem nåd på nåd, på nåd, på nåd, då borde detta gälla alla - oberoende folkslag.

Här gäller det att tillämpa Herrens uppmaning om att "Ta först ut bjälken ur ditt eget öga..."
Vad undervisar oss Herren om när det gäller svåra situationer? Jesus förbjöd Petrus att ta till svärd, själv gick Herren till korset utan att öppna sin mun. Hela tiden får vi lärdom av Gud genom Ordet, att inte ge tillbaka utan följa den ordning som Skriften förespråkar.
"Be för dem som förföljer er och välsigna dem som talar illa om er". Vi har inte rätt att ta "kött" till arm!

Vi måste tänka på, att det man sår det får man skörda. Och i fallet Israel gäller det att vara helt klar på det, att vi talar här om Förbundsfolket som är Herrens ögonsten. Och skulle det vara så att Herren inte är nöjd med sitt eget folk ("den som är utan synd, kasta första stenen"!), då har Herren själv alla medel att tala både en eller flera gånger till dem genom sitt eget Ord.
Att uppvigla till bojkott är inte Kristi sinne! Och det kan få oönskade konsekvenser av stora mått, om man inte predikar i enlighet med Skriften, det har vi förhoppningsvis lärt av historien. Eller?

2Mos.13:1-2 "HERREN sade till Mose: "Helga allt förstfött åt mig. Allt hos Israels barn som öppnar moderlivet, både av människor och boskap, tillhör mig."
.............. 
JEREMIA 29:22 "Därför säger HERREN så till Jakobs hus, han som befriade Abraham: Jakob skall inte mer behöva blygas, hans ansikte skall inte längre blekna, ty när han, det vill säga hans barn, ser mina händers verk ibland sig, kommer de att hålla mitt namn heligt.

De kommer att hålla Jakobs Helige helig och bäva för Israels Gud. De som gått vilse i anden skall få förstånd, de missnöjda skall ta emot undervisning."
........................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=196693

+ Begreppsförklaringar som hjälp att förstå.

För att bättre förstå problematiken, klistrar jag in några förklaringar till de svåra begreppen som sionism - kristen sionism - antisemitism osv. Det blir viktigare framöver att noga studera Skriften och se vad Ordet säger.

.1. Sionism är en nationalistisk rörelse med rötter i 1800-talet som strävar efter att åstadkomma en judisk stat i Eretz Yisrael (landet Israel). Namnet kommer av bergsfästet Sion utanför Jerusalem som under diasporan fick symbolisera judarnas längtan tillbaka till landet Israel. Även om sionismen är baserad på en religiös tradition som kopplar judarna till Israel är det i huvudsak en politisk rörelse med rötter i 1800-talets antisemitism och förtryck mot judarna i Europa.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sionism

.2. Kristen sionism, evangelisk sionism, är en form av sionism som är vanlig bland fundamentalistiska och pentekostala kristna rörelser, särskilt i USA. Kristna Sionister anser att Guds löften i Gamla testamentet till Judarna fortfarande gäller. Detta i motsättning till den ersättningsteologi som många kristna bekänner sig till. Den säger att den kristna församlingen har övertagit det judiska folkets roll, därför finns ingen anledning att bilda en judisk stat ur ersättningsteologers synpunkt. Kristna sionister tolkar Israels skapelse som en uppfyllelse av en del gamlatestamentliga profetior. De brukar tolka Uppenbarelseboken så att det judiska folket måste återförenas i Israel före Kristi återkomst. Därför stöder de judars invandring till Israel, och Israels ockupation av Västbanken och Gazaremsan, vilka anses ingå i Israel (Yeretz Jisroel) sådant det geografiskt beskrivs i Bibeln.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristen_sionism

.3. Antisemitism är en beteckning för fientlighet mot judar och judendomen. Antisemitismens teman har varierat genom historien. De flesta kristna kyrkor brukade förr framställa judarna som Jesu mördare, genom dåtidens idéer om kollektivt och historiskt fortplantad skuld; men vare sig dessa idéer eller idén om det ursprungliga gudsmordet har numera stöd i någon viktigare gren av kristen teologi. I modern tid har dock syftet ofta varit att belägga judar med medfödda föraktliga karaktärsegenskaper.
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Antisemitism
...................
Rom.3:1-10 "Vilket företräde har då judarna, eller vad gagn har de av omskärelsen? Jo, ett stort företräde, på allt sätt; först och främst det, att de har blivit betrodda med Guds löftesord. Ty vad betyder det, om några av dem blevo trolösa? Kan då deras trolöshet göra Guds trofasthet om intet? Bort det! Må Gud stå såsom sannfärdig, om ock "var människa är en lögnare". Så är ju skrivet: "På det att du må finnas rättfärdig i dina ord och få rätt, när man sätter sig till doms över dig." [...] Huru är det alltså? Är vi då något förmer än de andra? Ingalunda. Redan härförut har jag ju måst anklaga både judar och greker för att allasammans vara under synd. Så är ock skrivet: "Ingen rättfärdig finnes, icke en enda. Ingen förståndig finnes, ingen finnes som söker Gud. Nej, alla har de avvikit, allasammans har de blivit odugliga, ingen finnes som gör vad gott är, det finnes ingen enda."
 ...

Rom 10:1-5 "Mina bröder, mitt hjärtas åstundan och min bön till Gud för dem är att de må bliva frälsta. Ty det vittnesbördet giver jag dem, att de nitälska för Gud. Dock göra de detta icke med rätt insikt. De förstå nämligen icke rättfärdigheten från Gud, utan söka att komma åstad en sin egen rättfärdighet och har icke givit sig under rättfärdigheten från Gud. Ty lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet för var och en som tror. Moses skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen, att den människa som övar sådan rättfärdighet skall leva genom den."
.............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=152011


+ Igen: full förståelse för rabbinernas protester!

Dagen ställer en missvisande fråga: "Är kristen evangelisation riktad till judarna ett uttryck för antisemitism?", samtidigt som man skulle kunna tro, att "katolsk evangelisation" är kristen. Då måste vi först definiera ordet 'kristen': den som kallar sig 'kristen' och inte har Jesu lära med sig utan predikar det som strider mot Guds Ord, är antingen en 'falsk kristen' eller så är han inte Jesu lärjunge. Jesu (äkta) lärjungar däremot predikar Jesu lära i enlighet med Skriften, som bygger på profeterna.

Åter igen aktualiseras detta ämne, som Romersk katolska kyrkan i sin stora okänslighet (och ohörsamhet) fortsätter att ignorera. Det finns nämligen en sak som RKK missar hela tiden: Herren tvingar sig inte på någon människa utan allt vad Han har uppenbarat och som står skrivet i Skrifterna, måste varje människa själv ta ställning till. Således handlar det om att 'hålla förbundet' med Israels Helige. Eftersom Herren har stiftat ett EVIGT FÖRBUND med sitt folk, så kan inte RKK be för Israel, att i princip bryta detta eviga förbund - och låta sig införlivas i en organiserad "Kyrka" med rötter i mysteriekulter raka vägen från Egypten och Babylon!

Vad Herren har i stället förberett, det är ett UTTÅG ifrån allt detta! Herren Jesus menade aldrig, att Hans frälsningserbjudande till alla folk skulle upphäva de tidigare förbunden!!! Han har aldrig ersatt Israel med något nytt folk utan vi som är Jesu lärjungar, är INYMPADE i stammen, i det 'äkta olivträdet'. Vi är medarvingar och vi får inte förhäva oss! I stället borde vi lära av 'tsadikim' (hebr. 'de rättfärdiga') och studera Skriften mera!

Rom 11:28-29 "Se vi nu på evangelium, så är de hans ovänner, för eder skull; men se vi på utkorelsen, så är de hans älskade, för fädernas skull. Ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud icke ångra. Såsom ni förut var ohörsamma mot Gud, men nu genom dessas ohörsamhet har fått barmhärtighet, så har nu ock dessa varit ohörsamma, för att de, genom den barmhärtighet som har vederfarits eder, också själva skola få barmhärtighet."


Mark.12:28-30 "Då trädde en av de skriftlärde fram, en som hade hört deras ordskifte och förstått att han hade svarat dem väl. Denne frågade honom: "Vilket är det förnämsta av alla buden?" Jesus svarade: "Det förnämsta är detta: 'Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.'
..........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151438


+ Full förståelse för rabbinernas upprördhet!

En ny bön om judarnas 'omvändelse' i RKK:

"Låt oss be för judarna: att vår Herre må upplysa deras hjärtan, så att de bekänner Jesus Kristus som hela mänsklighetens frälsare. Låt oss bedja [knäfalla, stå upp]: Allsmäktige och evige Gud, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen, förläna nådigt att folkens hela skara inträder i Din Kyrka, så att hela Israel blir räddat. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen".
...
Denna bön stämmer inte överens med Guds Ord: vad Herren Jesus talar om, det är att "komma in i Guds rike" och inte in i ett synligt system som inte följer Herrens egna bud.
Luk.17:21 "...ej heller skall man kunna säga: 'Se, här är det', eller 'Där är det'. Ty Guds rike är invärtes i eder."
och: Joh.3:5 "Jesus svarade: 'Sannerligen, sannerligen säger jag dig: om en människa inte blir född av vatten och ande, så kan hon inte komma in i Guds rike."
...
Således talar Jesus om att leva i enlighet med Guds ord. Även om man blir medlem i en organisation, så är det ingen garanti för att man har "kommit in i Guds rike".
Frälsning har med hjärtats tro (trofasthet) att göra som är förankrad i rättfärdighet  - och inte med "medlemskap" i en organisation förankrad i yttre ritualism.
Är RKK:s dogmer (som går stick i stäv mot hela Bibeln) rätt sätt att undervisa alla människor om Israels Gud, vars förbundskrav är att hålla Hans bud "i rättfärdighet" = "Du skall icke andra gudar hava jämte mig" bl.a.?
.........
Rom.14.7 " Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan I RÄTTFÄRDIGHET och frid och glädje i den Helige Ande."
Man borde kanske först "städa sitt eget hus"....
...
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151438

RSS 2.0