+ "Det är fullbordat!"

Studier i Skriften angående det Nya förbundets syn på "sabbatterna" (plural) - ej att förväxlas med "sabbat" (singular)!: Paulus skriver i Kol.2:16 "Låt därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat [sabbater]. 2:17 Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulla komma, men verkligheten själv finnes hos Kristus."
............
Hur mycket kunskap och kärlek till de judiska syskon man än har, så bör vi beakta aposteln Paulus' varning angående "sabbater" (de judiska festivalerna). I grundtexten används det grekiska ordet - σαββατων - (i plural).

Således är de judiska högtiderna (ej sabbaten!) en del av deras ceremoniella förpliktelser och inte en del av den MORALA 'lagen', buden, som gäller universellt. Dessa förpliktelser ålägger man inte 'hedningen', vilket juden Paulus undetsryker här i Kolosserbrevet. Det är en sak att känna till högtiderna (halleluja!) men en helt annan sak, att börja s.a.s. tillämpa dessa högtider för Jesu lärjungar.
..............
Joh.7:21-24 "Jesus svarade och sade till dem: "En gärning allenast gjorde jag, och alla förundrar ni eder över den. Moses har givit eder omskärelsen - icke som om den vore ifrån Moses, ty den är ifrån fäderna - och så omskär ni människor också på en sabbat. Om nu en människa undfår omskärelsen på en sabbat, för att Moses' lag icke skall göras om intet, huru kan ni då vredgas på mig, därför att jag på en sabbat gjorde en människa hel och frisk? Döm icke efter skenet, utan dömen en rätt dom."
.........
Hebr.10:1-3 "Ty lagen innehåller en skugga av det tillkommande goda, men framställer icke tingen i deras verkliga gestalt; därför kan den aldrig genom de offer som ständigt frambäras, år efter år på samma sätt, fullkomna dem som framträda med sådana. Annars skulle man väl hava upphört att offra, då ju de som så förrättade sin gudstjänst icke mer kunde veta med sig någon synd, sedan de en gång hade blivit renade. Men just i offren ligger en årlig påminnelse om synd."
..........
Bara så att man inte ÖVERSKUGGAR kungars Kung och herrarnas Herre......
"DET ÄR FULLBORDAT!"
..............


+ Herren har redan smort 'en David' efter sitt hjärta!

Herrens vägar är inte våra vägar, halleluja! De som endast ärar HERREN Gud och inte sig själva eller andra, dessa vet hur och vart Andens vind blåser....

1Sam.16:10 "På detta sätt lät Isai sju av sina söner gå fram för Samuel; men Samuel sade till Isai: "HERREN har icke utvalt någon av dessa." Och Samuel frågade Isai: "Är detta alla ynglingarna?" Han svarade: "Ännu återstår den yngste, men han går nu i vall med fåren." Då sade Samuel till Isai: "Sänd åstad och hämta hit honom, ty vi skola icke sätta oss till bords, förrän han kommer hit."

Då sände han åstad och lät hämta honom, och han var ljuslätt och hade sköna ögon och ett fagert utseende. Och HERREN sade: "Stå upp och smörj honom, ty denne är det." Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder; och HERRENS Ande kom över David, från den dagen och allt framgent. Sedan stod Samuel upp och gick till Rama. Men sedan HERRENS Ande hade vikit ifrån Saul, kvaldes han av en ond ande från HERREN."
 ............
Så det spelar ingen roll, om Saul-själar anlitar, letar upp och rådfrågar spåkvinnor eller andebesvärjare!

1Sam.28:5-8 "Men när Saul såg filistéernas läger, fruktade han och förskräcktes högeligen i sitt hjärta. Och Saul frågade HERREN, men HERREN svarade honom icke, varken genom drömmar eller genom urim eller genom profeter. Då sade Saul till sina tjänare: "Sök upp åt mig någon andebesvärjerska, så vill jag gå till henne och fråga henne." Hans tjänare svarade honom: "I En-Dor finnes en andebesvärjerska." Då gjorde Saul sig oigenkännlig och tog på sig andra kläder och gick åstad med två män; och de kommo till kvinnan om natten. Och han sade: "Spå åt mig genom anden, och mana upp åt mig den jag säger dig."
..................
Just därför kan vi inte bara stå och gapa och svälja allting ockult! Nej! Vi skall förkunna HERRENS underbara Namn och seger över fienden!
Lovad vare HERREN!
............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=152846


+ Sök enhet till varje pris?

Sök enhet till varje pris?


"Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor."

Matt 12:50

Jesus ger här den sanna grunden för enhet. Jesu egen mor och bröder kom för att de var "ett med honom", de tillhörde samma familj. Men Jesu svar visar på vad Han ansåg om enhet: Den som gör Faderns vilja har jag enhet med...

Var ska vi dra gränserna mellan det som är någorlunda teologiskt korrekt på ytan och sann enhet?

Fariséerna och de skriftlärde hade mycket rätt enligt traditionen men Jesus sa i Joh 8:44 Ni har djävulen till er fader!

Varför hade inte Jesus enhet med dem när de sa att de hade samma tro som Han på deras himmelska Fader?

Vi hör så ofta Jesus översteprästerliga förbön om enhet citeras men man utelämnar just på det sätt som Jesus sa att vi skulle vara ett. Han bad i Joh 17: 11 "Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett."

Hur var Jesus och Fadern ett? Genom en likadan teologi? Genom en likadan agenda för världens fattiga? Genom olika traditioner med samma "kärninnehåll"?

Nej, de var ett i Den Helige Ande!

Just därför att de var ett kunde Jesus göra alla under han såg Fadern göra, säga det som Fadern sa, utvälja de lärjungar som Fadern utvalde osv.


Enhet uppstår av sig själv där dessa två grundstenar finns: Det är några som gör Fadern vilja och de träffar andra som gör Faderns vilja: Dessa upptäcker varandra just därför att de är ett i Den Helige Ande - de gör ju Faderns vilja!!!

Det behövs inte en organiserad form av enhet för att åstadkomma det - tvärtom, all organiserad form tvingar ju någon part till kompromisser på sin övertygelse. Hur vore det om vi lärde oss av Salomos vishet i Höga Visan 2:7 " Oroa inte kärleken, stör den inte, förrän den själv vill."

Faktum är att när vi försöker bygga stora enhets formationer så splittrar vi den sanna enheten!

Hur ska vi kunna ha enhet med en förfallen kyrka som tillåter denna världens humanistiska filosofi forma dess teologi? Eller hur ska vi ha enhet med en kyrkorörelse vars lära står i direkt strid med uppenbara sanningar i Ordet?

Det skapar enbart splittring och förvirrade medlemmar.


Nej, låt enhet uppstå i varje stad och i varje gott projekt som kommer från Fadern, de som ansluter sig till sådant gör det ju av fri vilja och för att de upplever andens enhet - behöver det vara svårare än så?


Timo Lordhem
...........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=152560


+ Kyrkopolitikens 'vackra fasad' på högsta nivå...

Citat ur artikeln "Påven höll starkt FN-tal om religionsfrihet":
"Påven Benedikt XVI talade på fredagen inför FN:s generalförsamling i New York. Talet, som framfördes med skärpa, handlade främst om mänskliga rättigheter och rätten för alla människor i världen att utöva sin religion.

- Det är ofattbart att människor ska behöva undertrycka sin tro, som är del av dem själva, för att få rätten att vara aktiva medborgare, sade påven."
.............
En liten reflektion: det är bra att komma ihåg mottot "Allt är inte Gud som glimmar", för hur kan påven i så fall gå med på att fortfarande tillåta en bön att "judarna skall erkänna Jesus och bli införlivade i Kyrkan"? Strider inte detta mot 'religionsfriheten'?
Att se upp för 'dubbla budskap' i olika tal (dvs. olika motiv bakom vackra ord) kommer att vara avgörande för den troendes seger i kampen 'om sinnet' i den yttersta tiden. Studera noga citatet nedanför: låter vissa påståenden bra? Desto större anledning att vara försiktig!

Citat ur Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/28.8.98 :

"I den kristna kyrkan finns det en auktoritet, och dess uppgift är att tjäna sanningen. Det sade Johannes Paulus II när han i fredags tog emot den internationella anglikansk-katolska kommissionen (ARCIC) som håller sitt årliga sammanträde. Frågan om auktoriteten i kyrkan är en av de mest svårlösta i den ekumeniska dialogen.

"Det är viktigt att kristna klart hävdar att det finns en sanning," sade påven, "att det går att lära känna sanningen, och att Kristus har inrättat en undervisande auktoritet i kyrkan som skall värna om trons sanningen och göra den känd." [...] Frågan om vilken typ av auktoritet Kristus ville att det skulle finnas bland hans lärjungar är en svårlöst ekumenisk knut. Påven betonade att auktoriteten i kyrkan har en viktig funktion, men att den skall tjäna, och framför allt skall den tjäna sanningen:..."
http://www.katolsk.no/nyheter/1998/09/n980901b.htm
............
Kommentar: den absoluta auktoriteten i Kristi kropp har Guds Ord, Skriften, inspirerad av den Helige Ande. Därför uppmanar oss Herren idag att inte överge Ordet utan 'predika det rent och klart' med en bibehållen individuell frihet, där samvetet belyses av det profetiska ordet och står ansvarigt inför Gud utan 'mellanhänder'.

Betyder det något att påven talar i FN? - undrar Dagen. Utifrån ett kyrkopolitiskt perspektiv, så har påvens röst en viss verkan i FN. Utifrån Skriftens perspektiv tjänar detta ett helt annat syfte...Det är enbart Jesu röst i enlighet med Ordet som 'fåren lyssnar till'. För när det gäller Guds Ord, så handlar allting om HJÄRTATS tillstånd: talar man med 'en dubbel tunga' eller 'i hjärtats enfald'?
Om påven vill manifestera 'sin egen makt' (för det är inte Guds makt), varför åtgärdar han inte alla pedofil-problem som i stället 'sopas under mattan', tills det inte går att 'sopa någonting under mattan' längre???
Härav ser vi, var den sanna auktoritetn ligger: endast hos Herren och i Hans Ord! Halleluja!
"Låt ingen bedra er!" är därför en varning som Herren utfärdar i denna tid fylld av kamp om själar...

................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=152500


+ Det börjar alltid med ett 'gott' syfte....

"50-årsfirande uppmärksammas med madonnor"...Citat ur artikeln: "Vårens första utställning hette Trasiga madonnor och bestod av Gunnila Astridsdotters Mariabilder, gjorda av skurtrasor. - Den rönte stor uppmärksamhet. En av hennes målningar köptes in och hänger nu över ljusbäraren i Mariakoret, berättar Mikael Mogren."
..........
Jeremia 7:16-19 "Så må du nu icke bedja för detta folk eller frambära någon klagan och förbön för dem eller lägga dig ut för dem hos mig, ty jag vill icke höra dig. Ser du icke vad de gör i Juda städer och på Jerusalems gator?

Barnen samlar tillhopa ved, fäderna tänder upp eld och kvinnorna knådar deg, allt för att baka offerkakor åt himmelens drottning; och drickoffer utgjuter de åt andra gudar, mig till sorg. Men är det då mig som de bereda sorg därmed, säger HERREN, och icke fastmer sig själva, så att de komma på skam?"
 .............

Jeremia 7:22-27 "Ty på den tid då jag förde edra fäder ut ur Egyptens land gav jag dem icke någon befallning eller något bud angående brännoffer och slaktoffer; utan detta var det bud jag gav dem: "Hör min röst, så vill jag vara eder Gud, och ni skall vara mitt folk; och vandra i allt på den väg som jag bjuder eder, på det att det må gå eder väl." Men de ville icke höra eller böja sitt öra till mig, utan vandrade efter sina egna rådslag, i sina onda hjärtans hårdhet, och veko tillbaka i stället för att gå framåt.
Allt ifrån den dag då edra fäder drog ut ur Egyptens land ända till nu har jag dag efter dag, titt och ofta, sänt till eder alla mina tjänare profeterna. Men man ville icke höra mig eller böja sitt öra till mig; de var hårdnackade och gjorde ännu mer ont än deras fäder. Och om du än säger dem allt detta, så skall de dock icke höra dig; och om du än ropar till dem, så skall de dock icke svara dig."
........

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=152290


 


+ Att älska Guds Ord och få evigt liv till arvedel!

Vilket är viktigare: att undervisa om religionernas ansvar eller predika Guds Ord till frälsning och evigt liv? Vilket gläder Herrens hjärta mest, vad har Han sagt?

Uppb.3:14-22 "Och skriv till Laodiceas församlings ängel: "Så säger han som är Amen, den trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse: Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Du säger ju: 'Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet'; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se. 'Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.' Så gör nu bättring med all flit. Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron.

Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna.
......
Rom.8:13-17
"Ty om ni lever efter köttet, så skall ni dö; men om ni genom ande dödar kroppens gärningar, så skall ni leva. Ty alla de som drivas av Guds Ande, de är Guds barn. Ni har ju icke fått en träldomens ande, så att ni åter skulle känna fruktan; ni har fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!" Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn, så är vi ock arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lida med honom, för att också med honom bliva förhärligade."
......
Titus 3:4-7 "Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande, som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi, rättfärdiggjorda genom hans nåd, skulle, såsom vårt hopp är, få evigt liv till arvedel."
 .........

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=152199


+ Finns det någon som vill följa den Levande Guden?

Jag klistrar in en artikel ur "Hemmets vän":
http://www.hemmetsvan.se/viewNews.do?NewsID=1355

Profetiskt?

Debatt Publicerad: 2008-04-10 Är det verkligen så att de präster och pastorer som undertecknat skrivelsen i Världen Idag den 23 januari uttrycker den svenska evangeliska väckelsekyrkans tro och åsikter? Absolut inte! Återigen, ABSOLUT INTE!!!
Finns det ett profetiskt innehåll i skrivelsen?
Nej, jag påstår att det istället finns ett synkretistiskt innehåll.
Här blandas trosundervisning, pingstväckelse, karismatisk rörelse, samfund och romersk katolska kyrkans vilseförande teologi med varandra. Lägg till detta ökenfädernas eremitlära.
Vad får vi då?
Vi får en osalig blandning som inte leder oss till Kristi kors där allting började. Det är ju där, vid korset, som allting i väckelse- och enhetssträvan borde ha sin absoluta referenspunkt, inte någon annanstans.

Hit men inte längre
Vad vi ser är människor som vill utgöra en självutnämd elit, människor som gör sig till språk-rör för sina rörelser.
Vad de inte tar hänsyn till är de människor som finns i deras led, människor som inte alls delar dessa uppfattningar.
Oron i pingst- och trosförsamlingar i Sverige idag är mycket stor!
Men ingen vågar säga eller göra något av rädsla för att stöta sig med dessa språkrör och hamna i kylan, utfrusna av den egna rörelsens ledare.
Nu har vi kommit till den punkt där några måste stå upp och säga "STOPP - hit men inte längre!"
Den längtan efter enhet i Guds församling som finns hos varje sant troende kan inte fyllas med en ekumenisk sammanblandning där alla ska bjudas in på sina egna villkor. Att tro att man genom att lägga ut dimridåer när man använder ett teologiskt svårförståeligt språk kommer inte att hålla i längden.

Andens enhet
Det är varje troendes skyldighet att pröva vad som sägs genom att på djupet ta reda på innehållet i de olika kyrkornas läror. I den romersk katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna finns det innehåll som vi som väckelsekristna måste ta avstånd ifrån.
Den enhet vi som troende längtar efter finns bara hos den Helige Ande, den kallas i Efesierbrevet för Andens enhet! Det är något helt annat!
Vi uppmanar Guds väckelsefolk att lyda vad den Helige Ande säger i ditt hjärta. Att lyda Guds ord, att inte låta sig skrämmas och förledas av ett fåtal ledare som hamnat snett i läran.

Signalen
Vi uppmanar väckelsefolket att inte gå tillsammans med kyrkor som hamnat i avfällighet och på det sättet dras med i avfallet.
Vi behöver nu få se ett nytt gudsfolk som reser sig upp och vågar vara trogna den kallelse och uppenbarelse som vi fick när vi blev frälsta och döpta i Helig Ande.
Det är många idag som väntar på signalen, här är signalen!
Deltag inte i oheliga allianser utan finn dina trosfränder som inte heller de vill vara en del av ett skökoväsen, sök istället Andens enhet bland Andens folk.
Ett nytt folk reser sig i Sverige, de kommer ur olika sammanhang men de har ett gemensamt, de vill följa Jesus och hans Ord, de vill vara ledda av Helig Ande och de vill se Guds rike utbreda sig i Sverige.
Jan Lindéh
.................

+ Jesu församling är inte historielös, den har rötter!

Joel Halldorf skriver i Dagen "Historielös kyrka fånge i tidsandan":
Citat: "För det tredje kan ett verkligt möte med förflutenhetens folk hjälpa oss ur vår hopplösa tempo­centrism, det vill säga tron att vår egen tid och vår egen kultur är främst och fullkomligast. Vi kan, som det brukar heta, lära av historien. Min slutliga invändning mot bristen på kyrkohistoria i utbildningen av präster och pastorer är kanske den mest teologiska. Den har med synen på uppenbarelsen och vår relation till denna att göra. Vi måste ställa oss frågan hur vi närmar oss den gudomliga uppenbarelsen. I dagens modernistiska kultur är detta närmande i mångt och mycket ett individuellt projekt. Allt jag behöver, säger vi, är skriften och mitt förnuft. Ja, vi säger det kanske inte explicit, men vi beter oss så. Jag menar till exempel att dominansen av exegetik (bibel­vetenskap) och systematisk teologi i utbildningen av svenska präster och pastorer speglar denna tidsanda. Läsaren ställs ensam inför uppenbarelsen, beväpnad bara med sin rationalitet.
I botten ligger här Luthers "Skriften allena", men det är ett slagord vars naivitet modernitetens eskalerande individualism ofrivilligt avslöjat. "Skriften allena" skapar ensamma människor som kramar sin bibel men är avskurna från gemenskap med andra kristna."
..........
Kommentar
:
.1. Vad menar Joel Halldorf med en 'historielös kyrka'? Vilka kallas 'förflutenhetens folk'? Menar Joel Halldorf, att det är profeterna och apostlarna (Skriften) eller...menar han 'den klassiska kristendomen' (det helleniserade bibliska budskapet)? Det verkar vara den 'klassiska kristendomen' han menar, eftersom längre fram i artikeln underminerar han totalt på ett 'smygande sätt' Skriftens auktoritet.
.2. Ett närmande till den gudomliga uppenbarelsen kallar Joel H. för 'ett individuellt projekt' (?), där 'allt vad vi behöver är skriften och förnuftet'...en ensam läsare står beväpnad bara med sin rationalitet.

Sanningen däremot är, att det är den gudomliga uppenbarelsen som närmar sig individens hjärta!
Individen står inte beväpnad med 'ratio' (förnuft) - utan han blir avväpnad av Herren själv genom Ordet!

.3. Skulden läggs på M.Luther för hans 'Skriften allena' - och då börjar bilden klarna, varifrån Joel H. hämtar sin teologi - och den har inte sina rötter i Jerusalem! Rötterna sitter i den 'nya ekumenikens mylla', där man redan har kompromissat med Guds Ord...Jag bara undrar: var skulle Joel H. vara idag om det inte var för Luthers verk?
.4. Det är bättre att ensam krama sin Bibel och leva nära den, än att bryta förbundet med Herren och alliera sig med andra som förringar Guds Ord och förlöjligar korset...
.....
.5. Ett stycke historia och uppenbarelse, som individen själv får begrunda i sitt hjärta - räkenskap inför Herren kommer vi inte göra kollektivt utan personligt (individuellt):

Apg.7:39-43 "Men våra fäder ville icke bli honom lydiga, utan stötte bort honom och vände sig med sina hjärtan mot Egypten och sade till Aron: 'Gör oss gudar, som kunna gå framför oss; ty vi vet icke vad som har vederfarits denne Moses, som förde oss ut ur Egyptens land.' Och de gjorde i de dagarna en kalv och bar sedan fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. Då vände Gud sig bort och prisgav dem till att dyrka himmelens härskara, såsom det är skrivet i Profeternas bok: 'Framburen I väl åt mig slaktoffer och spisoffer under de fyrtio åren i öknen, I av Israels hus? Nej, I bar Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbedja. Därför skall jag låta eder föras åstad ända bortom Babylon.' "
........
.6. Tillbaks till Ordet, till rötterna och den sanna Gudsförsamligen, ett andligt tempel i den Helige Ande:

Ef.2:18-22 "Ty genom honom har vi, de ena såväl som de andra, i en och samme Ande tillträde till Fadern. Alltså är ni nu icke mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, i vilken allt det som uppbygges bliver sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden."
...........
.7. Alldeles riktigt, Joel! Mera kyrkohistoria! Man får se upp dock, att denna jakt på 'historicitet' inte gör folk i stället till fångar i 'historieandan'.....
För vad har vi lärt av historien? - Att vi inte har lärt någonting...
............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=152165


+ U.Ekman, den klassiska retoriken och Skriften...

Reflektion nr.7 - UE blogg:
Citat ur bloggen "Var står Livets Ord?": "Ett kristet arbete är inte hugget i sten. Genom Andens ledning utvecklas det och mognar, breddas och korrigeras utefter vägen. Det har varit en viktig och spännande process att uppleva Andens ledning steg för steg på detta sätt och där är vi naturligvis inte färdiga på något sätt. Följer man förkunnelsen från vår predikstol ser man en konsekvent linje men också en fördjupning och ibland vissa accentförskjutningar. Så borde det vara i varje församling. [...]  En viss form av s. k. väckelsekristet tänkande verkar ha en närmast alarmistisk syn på detta med enhet. Personligen tycker jag det är befriande att våga ifrågasätta sådana attityder, som jag ofta upplever som både okunniga och osakligt fördomsfulla.

Risken hos oss alla är ju att vi av andra omedvetet övertagit schablonmässiga inställningar gentemot andra kristna och integrerat dem som naturliga tankeled utan att egentligen ha funderat så mycket över om dessa föreställningar verkligen är sakligt grundade och vad de egentligen bottnar i. Här har vi nog alla fått en släng av sleven och ingen går helt fri från sådant. Menar man allvar med vad Jesus faktiskt säger om enhet så är det nog här man måste börja. Nämligen att våga ifrågasätta om man verkligen själv har tillräcklig kunskap om andra kristna och om man egentligen har villighet att närma sig dessa, inte bara för att omvända dem för den egna saken utan också för att uppskatta och lära sig av dem. Utan dessa grundläggande attityder, vilket jag tror kallas för ödmjukhet och sanningssökande, kan vi nog aldrig komma våra trossyskon i andra sammanhang närmare."
...........
Kommentar:
.1. Retorik.....För att kunna förstå UEs utläggning i inlägget, är det värdefullt att bekanta sig med den 'klassiska talkonsten' (från antiken alltså), som kallas retorik. Bitarna kommer då att falla på plats.
Retorik är läran om konsten att övertyga. Retoriken upptäcktes under antiken och termen användes då ungefär i betydelsen talekonst. [...] Retoriken beskriver och systematiserar argumentationsmetoder och kommunikationsformer som syftar till att övertyga mottagaren av budskapet. [...]

I den klassiska retoriken räknade man med tre huvudsakliga genrer:

  • Genus judiciale - I denna genre återfinner vi försvars - och klandertal. Benämningen "forensiskt tal" förekommer i en del litteratur.
  • Genus deliberativum - Talaren eller författaren förordar eller avråder en viss handling.
  • Genus demonstrativum - Här ingår alla former av så kallade lovtal eller klandertal. Talaren vill göra lyssnaren vänligt eller kritiskt inställd till någon eller något genom beröm eller smädelser.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Retorik
..........
.2. Retoriken propagerar inledningsvis: "Under Andens ledning" - "med vissa accentförskjutningar" predikas det från predikstolen på LO, menar UE.
Min kommentar: Skriften däremot frågar: 'vilken ande predikar?' Presenterar man sådana 'accentförskjutningar' som reklam för Maria- och Joseffstatyer i predikstolen - då uppstår genast frågan: 'var står det skrivet?'
.....
.3. Retoriken förlöjligar: "ett visst väckelsekristet tänkande har en nästan alarmistisk syn på detta med enhet".(?)      
Min kommentar: Skriften säger och Jesus alarmerar
: Matt.24:23-25 "Om någon då säger till eder: 'Se här är Messias', eller: 'Där är han', så tro det icke. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skall uppstå, så ock falska profeter, och de skall göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda. Jag har nu sagt eder det förut."
 .....
.4. Retoriken underminerar eget tänkande: "sådana attityder är...okunniga och osakligt fördomsfulla". (?)
Min kommentar: Skriften berömmer vaksamhet och visdom: 1Kor.3:18-20 "Ingen bedrage sig själv. Om någon bland eder menar sig vara vis genom denna tidsålders visdom, så blive han en dåre, för att han skall kunna bliva vis. Ty denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det är ju skrivet: "Han fångar de visa i deras klokskap"; så ock: "Herren känner de visas tankar, han vet att de är fåfängliga."
....
.5. Retoriken psykologiserar: "att man omedvetet övertagit schablonmässiga inställningar gentemot andra kristna och integrerat dem som naturliga tankeled" utan att fundera vad de bottnar i. (?)
Min kommentar: Skriften upplyser 'ögonen och ger urskiljning': Hebr.5:13 "Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet; han är ju ännu ett barn. Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, dem som genom vanan hava sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont."
....
.6. Retoriken skapar osäkerhet:
"har man själv tillräcklig kunskap om andra kristna?" (?)

Min kommentar: Skriften uppenbarar vad som finns i hjärtat: Hebr.4:11-13 "Så låt oss nu med all flit sträva efter att få komma in i den vilan, för att ingen må, såsom de, falla och bliva ett varnande exempel på ohörsamhet. Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap."
....
.7. Retoriken skapar också 'tro'! (manipulation): "grundläggande attityder" kallas troligtvis "ödmjukhet och sanningssökande". (?)
Min kommentar: Skriften varnar för falsk ödmjukhet och skenhelighet: Kol.2:18-19 "Låt icke segerlönen tas ifrån eder av någon som har sin lust i "ödmjukhet" och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne och icke håller sig till honom som är huvudet, honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud, i det att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning. "
............... 

Min kommentar: så svaret på frågan "Var står Livets Ord?" som vi får av UE är dunkelt , manipulativt men ändå klart....'Den som har öra, han hör'.
Psal.119:100-106 "Jag är förståndigare än de gamle, ty jag tager dina befallningar i akt. Jag avhåller mina fötter ifrån alla onda vägar, för att jag må hålla ditt ord.  Jag viker icke ifrån dina rätter, ty du undervisar mig. Huru ljuvt för min tunga är icke ditt tal! Det är ljuvare än honung för min mun. Av dina befallningar får jag förstånd; därför hatar jag alla lögnens vägar.

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Jag har svurit och hållit det: att taga din rättfärdighets rätter i akt."
........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151905


+ För att underlätta dialogen...

Det förekommer stunder, då många upplever att de vill kommunicera med sina egna pastorer. Många har öppnat bloggar - vilket är bra - men vissa kommentarer man skickar till deras bloggar, kommer inte fram.

Det finns alltså ingen möjlighet att i en öppen dialog pröva lärorna som florerar på den andliga arenan, med Skriften. Därför finns denna rubrik, att de som undrar över någonting (som inte stämmer med Skriften) skall kunna 'i ett öppet brev' uttrycka sina funderingar (i Kristi kärlek, så klart!), för att jämföra utsagorna med Ordet.
Välkommen!    :-)
.................

+ Begreppsförklaringar som hjälp att förstå.

För att bättre förstå problematiken, klistrar jag in några förklaringar till de svåra begreppen som sionism - kristen sionism - antisemitism osv. Det blir viktigare framöver att noga studera Skriften och se vad Ordet säger.

.1. Sionism är en nationalistisk rörelse med rötter i 1800-talet som strävar efter att åstadkomma en judisk stat i Eretz Yisrael (landet Israel). Namnet kommer av bergsfästet Sion utanför Jerusalem som under diasporan fick symbolisera judarnas längtan tillbaka till landet Israel. Även om sionismen är baserad på en religiös tradition som kopplar judarna till Israel är det i huvudsak en politisk rörelse med rötter i 1800-talets antisemitism och förtryck mot judarna i Europa.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sionism

.2. Kristen sionism, evangelisk sionism, är en form av sionism som är vanlig bland fundamentalistiska och pentekostala kristna rörelser, särskilt i USA. Kristna Sionister anser att Guds löften i Gamla testamentet till Judarna fortfarande gäller. Detta i motsättning till den ersättningsteologi som många kristna bekänner sig till. Den säger att den kristna församlingen har övertagit det judiska folkets roll, därför finns ingen anledning att bilda en judisk stat ur ersättningsteologers synpunkt. Kristna sionister tolkar Israels skapelse som en uppfyllelse av en del gamlatestamentliga profetior. De brukar tolka Uppenbarelseboken så att det judiska folket måste återförenas i Israel före Kristi återkomst. Därför stöder de judars invandring till Israel, och Israels ockupation av Västbanken och Gazaremsan, vilka anses ingå i Israel (Yeretz Jisroel) sådant det geografiskt beskrivs i Bibeln.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristen_sionism

.3. Antisemitism är en beteckning för fientlighet mot judar och judendomen. Antisemitismens teman har varierat genom historien. De flesta kristna kyrkor brukade förr framställa judarna som Jesu mördare, genom dåtidens idéer om kollektivt och historiskt fortplantad skuld; men vare sig dessa idéer eller idén om det ursprungliga gudsmordet har numera stöd i någon viktigare gren av kristen teologi. I modern tid har dock syftet ofta varit att belägga judar med medfödda föraktliga karaktärsegenskaper.
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Antisemitism
...................
Rom.3:1-10 "Vilket företräde har då judarna, eller vad gagn har de av omskärelsen? Jo, ett stort företräde, på allt sätt; först och främst det, att de har blivit betrodda med Guds löftesord. Ty vad betyder det, om några av dem blevo trolösa? Kan då deras trolöshet göra Guds trofasthet om intet? Bort det! Må Gud stå såsom sannfärdig, om ock "var människa är en lögnare". Så är ju skrivet: "På det att du må finnas rättfärdig i dina ord och få rätt, när man sätter sig till doms över dig." [...] Huru är det alltså? Är vi då något förmer än de andra? Ingalunda. Redan härförut har jag ju måst anklaga både judar och greker för att allasammans vara under synd. Så är ock skrivet: "Ingen rättfärdig finnes, icke en enda. Ingen förståndig finnes, ingen finnes som söker Gud. Nej, alla har de avvikit, allasammans har de blivit odugliga, ingen finnes som gör vad gott är, det finnes ingen enda."
 ...

Rom 10:1-5 "Mina bröder, mitt hjärtas åstundan och min bön till Gud för dem är att de må bliva frälsta. Ty det vittnesbördet giver jag dem, att de nitälska för Gud. Dock göra de detta icke med rätt insikt. De förstå nämligen icke rättfärdigheten från Gud, utan söka att komma åstad en sin egen rättfärdighet och har icke givit sig under rättfärdigheten från Gud. Ty lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet för var och en som tror. Moses skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen, att den människa som övar sådan rättfärdighet skall leva genom den."
.............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=152011


+ 25 år på villovägar - och ingen självrannsakan?

Reflektion nr.6 ang. UE-blogg:

Citat ur det senaste inlägget "25 år-en lång tid":  "Häromdagen gjorde 10 samfund ett gemensamt uttalande där man förordar bildandet av nya församlingar. Detta låter mycket bra och speglar också den rejäla omsvänging man gjort de senare åren, där det inte längre är officiellt tabu att starta nya församlingar. Annat var det för 25 år sedan, ett kvarts sekel alltså, då vi startade Livets Ord. Motståndet var formidabelt och beskyllningarna stod som spön i backen. Det var nog ingen tvekan att de många och ofta helt obefogade beskyllningarna om allehanda villoläror också hade sin grund i en djup psykologisk rädsla för att bli av med medlemmar snarare än nitälskan för sanningen."
................
Kommentar:
.1. Ur Skriftens synpunkt har det aldrig varit tabu att starta nya församlingar - däremot står det ingenting om, att starta 'bibelskolor' eller splittra den befintliga gemenskapen, vilket UE tyvärr har gjort...

.2.
Motståndet mot Livets Ord berodde inte på bildandet av en församling - det berodde på OVILJAN att undgå biblisk prövning: OM någon kommer och påstår sig vara PROFET (?), så måste han först ansluta sig till den lokala gemenskapen och låta sig prövas av de äldste samt de troende i församlingen i enlighet med Skriften. Gör han inte det, då har han redan visat att han inte går Guds ärenden i första hand utan sina egna.

Pred.7:7 (7:8) "Ty vinningslystnad gör den vise till en dåre, och mutor fördärvar hjärtat."

.3. Beskyllningarna var ofta helt befogade - de läror som började florera (t.ex. JDS) och som Jesu lärjungar ville undersöka, pröva, förblev oprövade. Herren tillsätter olika tjänster i sin Kropp och alla nådegåvorna måste vara i funktion - därför borde vi underordna oss varandra i Kristi kärlek och låta Herren använda sina gåvor till Kroppens uppbyggande. Kristi Kropp är inte plattformen för en ENMANSSHOW! ('One shepherd'-läran)

.4. FEL, UE!: det är oerhört kränkande att påstå, att de troende i församlingarna hade en 'djup psykologisk rädsla' för att bli av med medlemmar: de flesta är kallade att förvalta Kristi Ord och vara kärleksfulla Herdar! Det var Kristi äkta kärlek som såg vad som skulle komma (och det var inte sanning!): när man som herde vårdar små lamm å Herrens vägnar, ger föda åt de vuxna fåren och predikar ett äkta oblandat evangelium för de pånyttfödda med endast Herren som Huvud (och inte en människa!), då blir man bedrövad (också å Herrens vägnar!) när man ser folk med falska motiv som ödelägger Herrens verk.......

1Petr.5:1-4 "Till de äldste bland eder ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden, och som jämväl har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: Var herdar för Guds hjord, som ni har i eder vård, var det icke av tvång, utan av fri vilja, icke för slem vinnings skull, utan med villigt hjärta. Uppträden icke såsom herrar över edra församlingar, utan bliven föredömen för hjorden. Då skall ni, när Överherden uppenbaras, undfå härlighetens oförvissneliga segerkrans."


.5. Nästa citat ur UEs inlägg: "Nu finns, om man är seriös, och inte fortsätter med kyrkopolitiska obstruktionstaktiker, en stor möjlighet att komma samman och att ta nya initiativ för att återevangelisera Sverige. Då kan många blommor få spira och blomma ut. Därför blir det extra intressant att se vad som kommer ut av pastor Stanley Sjöbergs initiativ att samla tusentals kristna i Stockholm den 3 maj för en stor manifestation. Det kan bli ett startskott för ytterligare enhet och nya evangelisationsinitiativ."
......

I detta stycke får de troende en uppmaning av UE att 'slappna av' och 'slumra till' trots Jesu skarpa ord om att alltid be och vaka - den som inte följer den falska ekumenikens väg löper alltså risk att bli kallad en 'kyrkopolitisk obstruktionstaktiker'. Medan UE går själv 'kyrkopolitikens ärenden' för att 'återevangelisera Sverige' tillsammans med Stanley Sjöberg, skapas det förvirring bland folket...
Vad sade Jesus om förförelse?

Matt.18:7-8 "Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!"
.............
Nedanför: Robert Ekh gör reklam för Maria- och Josefstatyetter på Livets Ord i mitten på mars 2007


ekh_11.jpg


....................
"Låt ingen bedra er!"
..................

Hosea 7:13-14 "Ve över dem, ty de har flytt bort ifrån mig! Fördärv över dem, ty de hava avfallit från mig! Och jag skulle förlossa dem, dem som föra mot mig så lögnaktigt tal! De ropa icke till mig av hjärtat, allenast jämrar sig på sina läger; de har ångest för sin säd och sitt vin, men de är gensträviga mot mig."
......................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151905


+ Stenhård marknadsföring i en skrytsam monolog, UE.

Reflektion nr.5 - UE blogg...
Citat ur inlägget "Ett annorlunda år" på bloggen av UE: "Nästa resa var till Israel med 80 pastorer och fruar. Det var lite långsammare tempo än våra andra Israelresor (men även där gör vi vissa förändringar) med mycket tillfälle att på djupet meditera över Jesu liv och inte minst Passionshistorien och vad som hände utmed Via Dolorosa."
........
Kommentar:
jag tittade just på ett mycket bra program på History channel om Jerusalem - enligt jättekända forskare med alla de rätta titlarna (som prof.dr.-fil.kand.), prominenta arkeologer (också med otroligt höga titlar t.ex. den kunniga arkeologen Magness) och universitetsprofessorer från Tel Aviv University och många prominenta amerikanska universitet (jag hann inte skriva alla meriter och titlar men jag lovar att bättra mig till nästa gång!), så fick man veta, att Jesus aldrig gick utmed Via Dolorosa.
Däremot är ju Passionshistorien ett mystiskt-våldsamt skådespel som har 'klassiska kristna rötter' dvs. den kommer från Romersk katolska kyrkan och vädjar till det 'köttsliga sinnet'.

Med tanke på hur skickligt UE väver in de katolska elementen i sin berättelse, så kan man konstatera att han inte alls är intresserad av en dialog med Jesu lärjungar utan försöker helt enkelt få med sig så många som möjligt på ett tåg som går till Rom.....Att det förekommer ordet 'Israel' eller Jerusalem i hans text som blandas med annat, tyder på en extra 'krydda' inför den Högste så att Herren....inte glömmer att välsigna...
Men det går inte att gå på två vägar.......Vilket tiden kommer att utvisa.
"Låt ingen bedra er!"
JEREMIA 2:35-37
"Och dock säger du: "Jag går fri ifrån straff; hans vrede mot mig har förvisso upphört." Nej, jag vill gå till rätta med dig, om du än säger: "Jag har icke syndat." Varför har du nu så brått att vandra åstad på en annan väg? Också med Egypten skall du komma på skam, likasom du kom på skam med Assyrien. Också därifrån skall du få gå din väg, med händerna på huvudet. Ty HERREN förkastar dem som du förlitar dig på, och du skall icke bli lyckosam med dem."
............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151905


+ UEs 'klassiska kristendom' saknar en judisk Messias.

Reflektion 4 (Ulf Ekmans blogg) om vart han är på väg i det 'kristna landskapet':

UE skriver under rubriken "Att våga vara relevant för mer än en dag" följande (relevant: betydelsefull, viktig, tillämplig, adekvat). Citat: "Det har talats mycket om att det kristna landskapet förändrats i Sverige idag och så tror jag att det är. För ett tag sedan hade jag besök av några kända förkunnare ifrån skilda sammanhang på mitt kontor. Det hade bara kalendermässigt råkat bli så men det såg ut som en tanke och för några år sedan skulle detta inte knappt varit möjligt. Det känns som om vi står inför både härliga och bistra tider. Härliga, eftersom så många troende nu leds samman av Herrens Ande och talar och umgås med varandra mer fritt, men också bistrare tider när man ser vacklande medlemsantal, ökad sekularisering och förnekelse av klassisk kristen tro utmana kristenheten i Europa.

Kristi kropp kan inte vara ett offer för moderniteten. Vi är inte nuets slavar. Vi behöver faktiskt inte heller vara överdrivet "relevanta", i ordets ytliga bemärkelse, utan vi är för alltid bundna till Jesus och hans kropp, kyrkan, till Skriften och Andens tilltal genom historien. Jag hörde någon säga häromdagen:" Kyrkan är bara värd att lyssnas på när den förmedlar det Gud säger." Hon är ju rösten av den som ropar i öknen, alltså av någon annan. Hon är ju inte sin egen röst och för inte sin egen talan."
.........
Kommentar:
.1. Vad betyder 'klassisk kristen tro'? Tittar man på ordet 'klassisk' i ordlistan, så finner man att 'klassisk' står egentligen i motsats till 'kristen':

klassisk1 gammal och välkänd, berömd, uppskattad; ren, tidlös, fulländad, harmonisk 2 antik, från antiken, forngrekisk, fornromersk; traditionsrik, traditionsfylld; traditionell; humanistisk 3 av bestående värde, bestående, mönstergill, förstklassig, mästerlig

kristenkristlig, troende, döpt, from, gudfruktig, tillhörig Kristus

http://www.synonymer.se/?query=klassisk&btnS=Hitta+synonymer
..............
Från ovanstående ser vi, att 'klassisk' betecknar många saker och refererar till Rom och Athen, till en 'klassisk tid' mellan 480-323 FÖRE Kristus, vilket kan bli förvirrande: kristen tro kan visserligen vara 'välkänd' men den är definitivt inte 'forngrekisk' eller 'fornromersk' ...eftersom definitionen av 'kristen' pekar på 'tillhörig Kristus' (Messias), som levde i Judéen.
Däremot passar 'klassisk kristen tro' alldeles utmärkt i den Romersk katolska kyrkans vokabulär - som ju är både 'fornromersk', 'traditionsfylld' och med sin thomiska teologi djupt förankrad 'i antiken' - i Aristoteles och Platon. (UE länkar till Keryx-magasinet på sin blogg, som är katolskt/thomistiskt influerad).
¤ Thomas av Aquino "anpassade Aristoteles filosofiska system till den kristna tron. Aristoteles hade menat att universum var evigt, men att detta hade försatts i rörelse av den första röraren, något som inte samstämde med kristendomens linjära tidssyn, vilken kräver skapelse (därmed även en skapare) och domedag."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_av_Aquino

.............
.2. Den 'klassiska kristna tron' verkar alltså sakna en judisk Messias och Frälsare....För tittar man på definitionen av ordet 'judisk', så passar den kristna tron snarare i denna kategori - ingen kan ju förneka att 'frälsningen kommer från judarna'.....Kan man då förena 'Athen och Jerusalem'? Svar: nej.

judiskmosaisk, hebreisk, semitisk, israelitisk, som hör samman med judarna; israelisk

.................................
.3. Vad betyder att "vi är för alltid bundna till Jesus, och hans kropp, kyrkan (min anm. vilken kyrka?), till Skriften och Andens tilltal genom historien."??? (vilken ande?)
Det står inte så i Skriften att vi är 'bundna till Jesus, kyrkan, Skriften, Andens tilltal genom historien' utan det står skrivet, att....den troende 'är ett Guds tempel' som 'Guds Ande bor i' ('Kristus i mig'), att han/hon skall rannsaka Skriften och låta den Helige Ande undervisa genom Skriften i enlighet med Skriften och inte 'genom historien' (vilken historia?). 
Dessutom måste man 'arbeta på sin frälsning' dvs. hålla förbundet, för om man överger Herrens väg, då kan man gå förlorad. Vi är "frälsta redan nu men inte riktigt än..." Vi varnas för att 'utsläcka den Helige Ande' genom olydnad!

Apg.5:32 "Om allt detta kan vi själva vittna, så ock den helige Ande, vilken Gud har givit åt dem som är honom lydiga."

1Tess.5:18-24 "Tacka Gud i alla livets förhållanden. Ty att ni så gör är Guds vilja i Kristus Jesus. Utsläck icke Anden, förakta icke profetisk tal, men pröva allt, behåll vad gott är, avhåll eder från allt ont, av vad slag det vara må. Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finns bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse. Trofast är han som kallar eder; han skall ock utföra sitt verk."
 .........
Slutsats: det är inte bara att byta den väg som Herren har befallt oss att gå på utan det gäller att själv se till förbundets villkor, så att vi blir funna ostraffliga vid Jesu Kristi tillkommelse!

Uppb.3:10-13 "Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov. Jag kommer snart; håll fast det du har, så att ingen tager din krona.

Den som vinner seger, honom skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det; och jag skall skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ned från himmelen, från min Gud, så ock mitt eget nya namn. Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna."
..............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151905


+ 400 lyckoprofeter eller...en enda Herrens profet?

Reflektion 3:
på Ulf Ekmans...blogg finns det en länk till ett ekumeniskt institut: "Kristen ekumenisk tankesmedja bildad" och...titlarna flödar! 'Prominenta akademiker', professorer, fil.dr. och ledamöter avlöser varandra, opinion skall bildas. Olika fromhetsriktningar som blandar olika religiösa 'namn' är represenerade/sammanblandade och man börjar följa 'andra gudar'...Och vad säger Skriften?

5Mos.13:1-4  "Om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig, och han utlovar åt dig något tecken eller under, och sedan det tecken eller under, verkligen inträffar, varom han talade med dig, i det att han sade: "Låt oss efterfölja och tjäna andra gudar, som ni icke känner", så skall du ändå icke höra på den profetens ord eller på den drömmaren, ty HERREN, eder Gud, sätter eder därmed allenast på prov, för att förnimma om ni älskar HERREN, eder Gud, av allt edert hjärta och av all eder själ. HERREN, eder Gud, skall ni efterfölja, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni höra, honom skall ni tjäna, och till honom skall ni hålla eder."
.............

400 lyckoprofeter profeterar lycka....Men vad säger en enda Herrens profet? Vem följer man?
1Kung.22:4
  "Och han frågade Josafat: Vill du draga med mig för att belägra Ramot i Gilead?" Josafat svarade Israels konung: "Jag såsom du, mitt folk såsom ditt folk, mina hästar såsom dina hästar!" Men Josafat sade ytterligare till Israels konung: "Fråga dock först HERREN härom."

Då församlade Israels konung profeterna, vid pass fyra hundra män, och frågade dem: "Skall jag draga åstad mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller skall jag avstå därifrån?" De svarade: "Drag ditupp; Herren skall giva det i konungens hand."

Men Josafat sade: "Finns här ingen annan HERRENS profet, så att vi kan fråga genom honom?" Israels konung svarade Josafat: "Här finns ännu en man, Mika, Jimlas son, genom vilken vi kan fråga HERREN; men han är mig förhatlig, ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan allenast olycka." Josafat sade: "Konungen säge icke så."
............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151905


+ "Deras hjärtan är långt ifrån mig..." Matt.15:8-9

Reflektion nr.2:
Frågorna hopar sig och en varning är på plats: ledare är i fokus - 'fåren lyder blint'...?
Vad säger Skriften om denna sammanblandning mellan trosrörelsens ledare och katolska ledare? Vad säger Ulf Ekman om denna sammanblandning och budskap, som förstör tron på Jesus?
Citat ur länken nedan från "Hemmets vän" av Stanley Sjöberg, där han upphöjer...påven!!! 
"Den Romerska katolska kyrkans påve Benedikt XVI har i sin bok om Jesus från Nasaret beskrivit en kristologi som höjer sig över allt annat i västerlandets teologiska arbete genom att försvara och befästa tron på vem Jesus verkligen är. [...]
Lika dramatiskt som det innebär för latinamerikanska pingstvänner i Sverige att vara med i Jesusmanifestationen den 3 maj, så är det för många ett dramatiskt ögonblick att den här dagen samarbeta med några av trosrörelsens ledare som själva gör enorma uppoffringar i sitt stöd för Jesusmanifestationen. Jag är gripen av att ortodoxa och katolska kyrkoledare, tillsammans med Svenska kyrkans och frikyrkosamfundens ledare, ska stå tillsammans med trosrörelsens ledare Ulf Ekman och hans medarbetare.
Stanley Sjöberg"

http://www.hemmetsvan.se/viewNews.do?NewsID=1336
..........
Citat ur den andra artikeln av Stanley Sjöberg "Ett budskap som upprättar tron på Jesus", där han talar om 'andlig upprättelse'  (men frågan är: "I vilken ande?! och vilken andlig väckelse, eftersom predikan ur Ordet och OMVÄNDELSE saknas totalt?") :
"Även i Kungsträdgårdens stora allkristna gudstjänst kommer kyrkoledare från de ortodoxa, katolska och lutherska kyrkornas tradition att leda oss alla in i syndabekännelse, bön om förlåtelse och andlig upprättelse.
Tidigt på morgonen lördagen den 3 maj räknar vi med att Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan ska fyllas med bedjande kristna, och vår tro och förväntan är att tiden nu är mogen för en andlig väckelse, ett genombrott för en ny period av kristen tro och hänförelse i vårt land. Vi räknar med tusentals kristna som på olika öppna platser i vår huvudstad kommer att proklamera budskapet."

http://www.hemmetsvan.se/viewNews.do?NewsID=1343
..........

Matt.15:8-9
"'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig; och fåfängt dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud.'"
........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151905


+ Ekumeniskt 'envägsprojekt' via Ulf E-monolog?

En liten reflektion nr.1........
UE skriver i sin nya webbdagbok (ej blogg!): http://ulfekman.nu/  att:
(citat) "Detta forum, att kunna skriva av sig på ett spontant sätt, att snabbt reagera på vissa företeelser, besvara frågor eller kommenterar där enstaka tidningar vägrar publicera, ett sådant forum finns då tillgängligt via en blogg. [...] En del kanske blir besvikna om jag inte genast besvarar alla människors olika frågor, påståenden eller beskyllningar och fyller sidorna med kontroversteologi. Så kommer det nog knappast att bli, i alla fall inte till att börja med, utan mer lite reflektioner över olika företeelser som jag tycker är viktiga eller intressanta. Jag känner ingen större brådska över detta utan i dessa tider av aldrig sinande ordströmmar och ett mediebrus som ständigt gör sig påmint så tänker jag ta det hela lite lugnt, steg för steg."
........
Kommentar:
.1. Vägrar tidningar att publicera UEs kommentarer?! Jag vet i alla fall en tidning - Världen idag - som inte heller publicerar allt....Så hur skall man tolka denna premiär i bloggvärlden? Blir det en envägskommunikation av "dubbla budskap, vackra ord, tomma fraser" i en titel-teologisk-filosofisk-platonsk webbdagbok-förpackning?
.2. Vad betyder 'kontroversteologi'?
.3. Däremot påståendet: 'dessa tider av aldrig sinande ordströmmar och ett mediebrus' verkar vara en korrekt återgiven beskrivning av det andliga läget i landet, där man friskt blandar ihop både 'mörker och ljus'.
Kan det vara så, att 'dessa aldrig sinande ordströmmar' är helt enkelt motsatsen till det enkla, profetiska Ordet och kallas av Skriften...'spetsfundigheter' (sofismer - filosofi)...?

Kol.2:1-10 "Jag vill nämligen, att ni skall veta, vilken kamp jag har att utstå för eder och för församlingen i Laodicea och för alla de andra som icke personligen har sett mitt ansikte. Ty jag önskar, att deras hjärtan skall få hugnad, därigenom att de sluts tillsammans i kärlek och kommer till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus; ty i honom finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Detta säger jag, för att ingen skall bedraga eder med skenfagert tal.

Ty om jag ock till kroppen är frånvarande, så är jag dock i anden hos eder och gläder mig, när jag ser den ordning, som råder bland eder, och när jag ser fastheten i eder tro på Kristus. Såsom ni nu har mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandra i honom och var rotade i honom och låt eder uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning ni har fått, och överflöda i tacksägelse.

Se till, att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga "vishetslära", i det att han åberopar fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens "makter" och icke till Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen, och i honom har ni blivit delaktiga av den fullheten, i honom som är huvudet för alla andevärldens furstar och väldigheter."
......
Tack och lov för Guds Ord utan en 'ekumenisk förpackning'!
Då behöver man aldrig oroa sig för när man predikar, att 'beskylla någon för något' eller att bli 'vulgär'! Samtidigt är det också skönt att vila i Herren, för då slipper man att 'disciplinera sig själv' - det enda man behöver göra för att slippa självkontroll, det är att lyda Guds Ord och låta den Helige Ande utföra sitt verk....
Halleluja!
.........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151905


+ Tiden utvisar motiven bakom UE-blogg...

Med tanke på att Ulf Ekman i första hand är en affärsman, så är det ändå rätt konstigt att han beslutade att 'gå in bloggvärlden' så sent........

Ligger 'en hund begraven' här? Mycket spännande att se hur det utvecklar sig.

Den bästa utvärderaren är alltid tiden: vi får se, helt enkelt...
.........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151905

+ "Att först ta ut bjälken ur sitt eget öga..."

Det är så med oss människor, att Guds Ord har verkan av ett 'tveeggat svärd' på våra hjärtan...
Marianne Andréas, frikyrkosamordnare (?) på Sveriges Kristna Råd, råder Lena Adelsohn Liljeroth att 'noga välja sällskap': (citat) "Som kristna är vi kallade att försvara människovärdet och arbeta för ett bättre samhälle för alla människor. De kommande Olympiska spelen i Peking uppfordrar till samtal om vi stillatigande ska acceptera att mänskliga rättigheter i Kina kränks eller aktivt arbeta för de mål svenska regeringen säger sig prioritera. Idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth bör noga välja sitt sällskap."

Kommentar: Nu är det så, att Marianne Andréas som 'frikyrkosamordnare' borde först och främst stå upp för Guds Ord - (jag förstår inte riktigt vad man skall 'samordna' inom frikyrkligheten?) Som kristna är vi inte i första hand kallade att försvara människovärdet utan vi är kallade att bli Jesu lärjungar, predika Guds Ord och förkunna omvändelse från synd - som sedan i sin tur - när hjärtat är rätt, kommer att leda till förbättrade människoförhållanden.
Det finns inga genvägar här - frälsningsbudskapet är så radikalt, att människan måste ta ställning och fatta ett beslut: antingen tar man emot Herren eller inte (med påföljande konsekvenser) - alla egna ansträngningar att skapa fred utan det radikala evangeliet predikat i enlighet med Kristi profetiska Ord till hjärtats omvändelse, kommer att misslyckas, eftersom problemet (roten) till ondskan i världen ligger så djupt i människohjärtat, att endast Kristi försoningsverk kunde ta itu med det. 
Lösningen på problemen går genom hjärtats omvändelse och inte genom förståndet. Den 'goda viljan' kan också vara trälbunden, om den inte böjer sig och lyder Guds Ord. (Rom.7)
Med tanke på, att Marianne A. har ett nära samarbete på Sveriges Kristna Råd med dem, som varken vill följa Bibeln eller har viljan att vända om, borde hon inte också noga välja sitt eget sällskap?
............

Hebr.4:12-16 "Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap.

Eftersom vi nu har en stor överstepräst, som har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds Son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen. Ty vi har icke en sådan överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid."
.........
Det är viktigt för vår vandring med Herren, att hämta hjälp från nådens tron till att vandra i enlighet med Skriften. Så att alla bitarna kan falla rätt på plats. Att välja rätt sällskap på andens område kan få en för evigt avgörande betydelse...
.......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151747


+ "Mina får känner igen min röst..." - säger den Levande.

Problemet med kristendomen är inte 'tomma kyrkor' utan problemet är, att Jesu lärjungar som förkunnar riket och håller sig till det profetiska Ordet, inte släpps fram i kyrkorna.
Men där man förmedlar Jesu liv, där finns det människor!

Så fort man försöker 'organisera tro', då aktiverar man 'sekulariseringskrafterna'.

Men det finns ett budskap som lever - för att Jesus lever!

Fåren känner igen Översteherdens röst och den främmandes röst följer de ej....

Därför tömms 'kyrkorna'... Herdens profetiska röst har tystnat där...
..........

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151725

RSS 2.0