+ Skriften kontra mysteriereligiöst barn'dop'

 
 

Konsekvenser av en felaktig (mysteriereligiös) undervisning om dopet:

 

Barn-dopp tas ju inte emot Av Medveten Tro och strider:

 

1) Mot Rättfärdiggörelse Av Tro Allena –

Rom.1:17 ”Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, Av Tro till Tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva Av Tro.”

 

2) Mot den Sunda Läran om Trons Lydnad:

Rom.1:5 ”Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till Trons Lydnad för hans namns skull.”

 

3) Mot kallelsen om efterföljelse på bekännelse -> Lärjungaskap:

Rom.1:5 ”Genom honom har vi fått nåd och Apostlaämbete…”

 

4) Mot läran om ETT dop, EN tro, EN HERRE (ej avgudadyrkan):

Ef.4:1 ”Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, EN TRO, ETT DOP, en Gud som är allas Fader..”

 

5) Mot förkunnelsen enligt den Sunda Läran om Omvändelse:

Apg.11:18 ”När de hörde detta, lugnade de sig och prisade Gud och sade: ”Så har Gud skänkt också åt hedningarna den Omvändelse som ger liv.”

 

6) Mot ett medvetet mottagande av Den Helige Ande på omvändelse:

Apg.2:38 ”Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna.

DÅ skall ni få den helige Ande som gåva.”
………..

 http://www.dagen.se/webbdebatt/det-ar-inte-barndopet-som-bekraftas/

 http://www.dagen.se/webbdebatt/hall-fast-vid-troendedopet/

http://www.dagen.se/webbdebatt/lyssna-in-bibeln-om-dopet/


+ Hedniska influenser - religiös synkretism i den sista tiden...'New age'...


Intressant om New age från "Elvor och Janne"-hemsidan.

Olika faktorer och motiv bakom bedrägerierna... Vad är det som styr...?

.........................

Här kommer länkarna - klicka på del 2 efter första delen:

Del 1 och 2: 

http://elvorochjanne.se/new_age-mystik/OliveTree_Caryl%20Matrisciana.html

..........................................

JEREMIA 30:24 "HERRENS brinnande vrede skall inte vända åter, förrän han har utfört, ja, förrän han har fullbordat sitt hjärtas tankar.

I den yttersta tiden skall ni förstå det."

................................................


+ Joh.1:1 "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud."

Det pågår en mycket intressant debatt i ämnet på Aletheia.
..........

Det handlar inte om ni detta fall, att tycka något i egen kraft om Jesus är Gud eller inte utan det handlar om UPPENBARELSE.

Annars är det bara egenrättfärdighet - 'köttet' - som är ute och går och förvillar....

JESAJA 9:6 "Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta."
....................

1Joh.5:19 "Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld.

Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus.

Han är den sanne Guden och det eviga livet.

Kära barn, var på er vakt mot avgudarna."
....................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=234821+ Endast Skriftens ABC är sann kunskap!

Den bibliska kunskapen, som är sann och ren, hänger ihop med Förbundslydnad. På andens område handlar det inte om experiment med den andliga världen utan det handlar om att söka HERRENS ansikte och Hans ord i saken. Harry Månsus skriver förvirrande i artikeln om New age:
"- På teologiplanet instämmer jag inte med den. Men på terapiplanet - där Kay Pollak och andra rör sig - där finns det mycket som kyrkan borde tagit in för länge sedan. Men att jag bejakar de insikterna betyder inte att jag blivit buddhist eller något annat."
......
Kommentar: det farliga i Harrys uttalande är hans 'dubbelhet' - å ena sidan håller han inte med men å andra sidan, så gör han det. Bibeln kallar detta förhållningssätt "att halta på båda sidor". Detta tar udden av det allvarliga, profetiska budskapet om troheten i Förbundet med HERREN, då vid olydnad mot Honom drabbas vi av förvirring och löper risk att hamna i mörker. Skriften talar om att leva ett avskilt liv från hedendomens inflytande. Vi får inte blanda! Det finns nämligen ockult kunskap, som vi inte får ta del av.

5Mos.18:9-14 (Debarim
"När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssna väl till sådana som öva teckentydning och trolldom, men dig har HERREN, din Gud, icke tillstatt sådant."
........

Psal.119:61-71 "De ogudaktigas snaror omgiva mig, men jag förgäter icke din lag. Mitt i natten står jag upp för att tacka dig för din rättfärdighets rätter. Jag sluter mig till alla dem som fruktar dig och till dem som hålla dina befallningar. Jorden är full av din nåd, o HERRE; lär mig dina stadgar.

Du gör din tjänare gott, HERRE, efter ditt ord. Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag tror på dina bud. Förrän jag fick lida, for jag vilse, men nu håller jag mig vid ditt tal. Du är god och gör vad gott är; lär mig dina stadgar. De fräcka hopspinna lögn mot mig, men jag vill av allt hjärta taga dina befallningar i akt.
Deras hjärtan är okänsliga såsom fett, men jag har min lust i din lag. Det var mig gott att jag vart tuktad, så att jag fick lära mig dina stadgar."
 .......
Kommentar: för att inte gå vilse, borde vi studera Ordet och ha lust i HERRENS bud. Villkoren är klart uttryckta i Skriften och den som vill hålla Förbundet med HERREN Jesus får inte kompromissa! Således handlar det om HJÄRTATS tillstånd. Om vårt hjärta inte är SYNKRONISERAT med Guds Ord, så korrumperar vi Ordet, budskapet, och den Helige Ande kan inte flöda ut genom vår ande till befrielse för andra.

Tillbaks till Ordet! Och Förbundet! Det är bara de trogna HERREN som kommer att kallas 'bruden'...och får möta Honom.
................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155886


+ Bibelns frälsningsbudskap & olika frälsningsläror.

Hur uppmärksammar man olika frälsningsläror som är lika Bibelns frälsningsbudskap?
För alla troende, som älskar Messias (den Smorde, Christos) alltså: Herren Jesus, och vill leva enligt Ordet men som upplever en obekant förvirring i fråga om olika begrepp, tappar fotfästet och börjar grubbla kring saker som förut varit en självklarhet - här kommer en trolig förklaring till detta tillstånd:....att man har lagt till eller dragit ifrån Skrifterna viktiga moment.
.1. Biblisk frälsning: vad är källan? Att hålla koll på källan till olika påståenden som åberopar Skriften -

2Sam.23:1-5 "Dessa voro Davids sista ord: Så säger David, Isais son, så säger den man som blev högt upphöjd, Jakobs Guds smorde, Israels ljuvlige sångare: HERRENS Ande har talat genom mig, och hans ord är på min tunga; Israels Gud har så sagt, Israels klippa har så talat till mig: "Den som råder över människorna rätt, den som råder i Guds fruktan, han är lik morgonens ljus, när solen går upp, en morgon utan moln, då jorden grönskar genom solsken efter regn. Ja, är det icke så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allo stadgat och betryggat. Ja, visst skall han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig."........

Av ovanstående ser man, att den som talar å Herrens vägnar (profet, lärare, predikant) känner till Guds Namn:
a) att Gud heter 'Israels Helige' och inte avviker från sitt Ord
b) när Herrens Ande lägger Guds Ord 'på tungan', då är det i enlighet med de profetiska utsagorna
c) man åberopar förbundet med Herren och håller stadgar och bud nedskrivna i Ordet
d) med detta som grund predikar man frälsning som i sin tur ger glädje (buden överbevisar inte om synd, det rena samvetet skapar glädje)
............
.2. Utombibliska frälsningsvägar som liknar Skriften:

a) Gnosis är grekiska och betyder kunskap. Begreppet används mest i teologi och i synnerhet som ett begrepp inom gnosticismen. Den gnostiska filosofin tar många vägar då målet är att upptäcka och väcka sin egen andlighet, men flertalet tänkare har resonerat så här när det gäller dualistisk gnosticism:

Det finns en Himmelsk Helig Värld som få av oss ens kan skönja och en Högsta Gudomlighet som själv är denna Andliga Helighet. Dess motsats är den materiella världen här och nu, där miljarder människosjälar lever som "fångar" i sina kroppar och är vilse i ett slags Skymningslandets labyrint utan att finna vägen ut.

Men vi bär alla inom oss ett Heligt Ljus, vi kan för enkelhetens skull kalla det själ, som är våra verkliga jag och som har ett Himmelskt ursprung. Detta Ljus "gudsgnistan", som en gång utgått från den Högsta Gudomlighetens överflöd av godhet, har dock blivit fjättrat i kroppen och riskerar hela tiden att besudlas av materien. Målet för var och en av oss är att befria våra Andliga jag och därigenom kunna uppstiga till det Himmelska ursprunget. Detta kan ske genom att en människa väcks till insikt (gnosis) om sin egen situation och om den Högsta Gudomlighet hon emanerat från. (Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Gnosis)

...SKRIFTEN: den insikt en människa kan få, bygger endast på den uppenbarelse som Herren har gett och egna ansträngningar hjälper ej. Här gäller lydnad i linje med det profetiska, nedskrivna Ordet. Vi kan inte själva 'befria' vårt andliga jag dvs. frälsa oss själva. Vi lyder Ordet och 'fixar' ingenting: "Utan mig kan ni ingenting göra." sa Jesus. Genom tro på Jesus Kristus blir man frälst.

b) Platonism: Ett centralt inslag i Platons filosofi går under det något missvisande namnet idéläran. Enligt idé- eller bättre formläran är "verkligheten" (det som kan uppfattas av sinnena) ej verklig utan endast en skenbild av tillvaron. Den existerar endast på grund av de ofullkomliga kunskapsorgan som sinnena är. Tillvaron som däremot är verklig, oföränderlig och sann, är idévärlden. Abstrahering av tron - själen är 'odödlig-oförstörbar' skild från materien och den kan befrias ifrån den. (Wikipedia.org)

...SKRIFTEN: kropp och själ hör ihop - det blir "köttets uppståndelse" - antingen till evigt liv eller så kan den "lida straff i evig eld" efter domens dag (Jud.5-7).

Matt.10:28 "Och frukta icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke har makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna."


c) Nyplatonism: Plotinos lära är ingen oförmedlad nyskapelse av platonismen utan sista länken i en pågående utveckling; hans företrädare brukar kallas medelplatoniker. Vad Plotinos tar fasta på hos Platon är dennes metafysik och idéläran, men utvecklar dessa. I grunden finns en världsuppfattning som bygger på en åtskillnad mellan den andliga världen (mundus intelligibilis) och den materiella världen. Endast den andliga världen är verklig, i Plotinos filosofi. (Wikipedia.org)

...SKRIFTEN: Joh.1:14 "Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi såg hans härlighet, vi såg likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning."
 
d) Buddhism
: människan får frälsning genom kunskap om de fyra ädla sanningarna genom att följa den åttafaldiga vägen. Mahayana menar, att man kan nå frälsning genom tillit till budhisattvor (upplysta varelser) som skall befria andra från lidandet.


Bodhisattva
(sanskrit; pali: bodhisatta) är inom buddhismen en benämning på en blivande buddha, en varelse som står på randen till buddhaskapet.  (http://sv.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva)

...SKRIFTEN:tro på Herren Jesus, Hans uppståndelse, "köttets uppståndelse", domens dag och löfte om ett evigt liv - evig död. (Ingen nirvana man uppnår själv - människans olydnad är synd och har eviga konsekvenser).
Vid lydnad får vi 'frid' (ej uppnår själva, med hjälp av bodhisattvor, ett tillstånd av utslocknande):

Joh.14:26 "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder. Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid ger jag eder; icke ger jag eder den såsom världen ger. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda."
.........
e) Mysteriereligioner: ger mystika vägar att uppnå frälsning genom olika hemliga initiationer (invigningar). "Det skall liksom vara säker reskost för det sista vägstycket. Enligt katolsk tro förmedlas frälsningen genom sakrament, som ju också kallas "frälsningsmedel".

http://www.solascriptura.se/kts/sakra.html
.......

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151066
 


+ Herrens verk - människans lydnad.

FOKUS: Paulus talar om GUDS VERK kontra människans verk. Guds kraft kontra människans kraftlöshet!
På andens område gäller inte människans egna ansträngningar att uppnå helgelse utan människans LYDNAD under Guds Ord, Herrens vilja, dvs. ÖVERLÅTELSE åt Herren, så att HAN (inte vi) skall kunna utföra sitt verk i våra hjärtan genom den Helige Ande!
Vi gör ingenting utom lyder och Herren utför sitt verk > då kan vi "bära Andens frukt". (Vi gör fortfarande inget, vi är "kanaler" för Guds Andes eget verk! Därför heter det att vandra "i frid".) "Köttet" lyder och "hittar inte på" egna vägar - men då måste vi tro på, att det som Guds Ord säger är sannnig.

1Kor.1:29 "Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud. Men hans verk är det, att ni är i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning, för att så skall ske, som det är skrivet: "Den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren."
Det är Herrens verk,
att vi är "i Kristus Jesus".
Det är vårt ansvar, att vi låter bli vissa saker > vilket underlättar för den Helige Ande att "fullborda" helgelse i oss.

Om människan söker nåd hos Herren, för att samvetet tynger henne, så finns Herren där till hjälp. Det finns alltså ett samarbete mellan Herren och den troende - detta kallas att "ingå ett förbund med Herren".
...
Om jag däremot "löper efter" egna tankar dit Herren inte har sänt mig, öppnar jag mitt sinne för nedbrytande krafter som kan ödelägga mitt liv! Vi kan inte rationalisera bort Guds Ord.
Att tala om helgelse utan att tala om förbundsvillkor (Guds bud) som människan skall hålla, för att inte gå vilse, lägger bara ok på folk. Helgelse är samma sak som att lyda Guds Ord - vända om - och låta sig fyllas av den Helige Ande. Det är barmhärtighet - att predika sanning, så att man inte "syndar på nåden".

Guds nåd är inte en "billig nåd" som man kan missbruka utan det kostade Jesus Hans blod: det är dyrbart! För att vi skall bära "rättfärdighetens frukt" och för att vi inte skall hamna under lagens fördömelse.

1Petr.1:1-7 "Petrus, Jesu Kristi apostel, hälsar de utvalda främlingar som bo kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, provinsen Asien och Bitynien, utvalda enligt Guds, Faderns, försyn, i helgelse i Anden, till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröke sig hos eder.
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat åt eder, ni som med Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför må ni fröjda eder, om ni ock nu en liten tid, där så måste ske, lider bedrövelse under allahanda prövningar, för att, om eder tro håller provet - vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat - detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse."
...

Vi är kallade till "helgelse i Anden, till lydnad"....och inte till bortförklaringar och egna tankar.
...
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150479
 


+ Nåd OCH sanning....

Vad Sara beskriver i sin artikel, är en brottningskamp av samma slag, som alla människor går igenom, som Herren redan har åtgärdat och som Paulus beskriver i Romarbrevet. Men det finns ett tillägg i artikeln som pekar på en annan kamp, nämligen med människofruktan. "Får jag vara med i gemenskapen eller inte? Vad skall folk säga?" Att Jesus har kommit för att frälsa syndare är inget att tvista om (Herren dog ju för oss! Vilken nåd!), däremot vad problemet ligger i, det är, att syndaren (i sin kamp) inte får det stöd från församlingen som han behöver. Vilket kan vara så sant, så.... Men!


Att ta till sig Herrens frälsninsgverk fullt ut handlar om TRO > Tro på Guds Ord: "Det står skrivet". Står det skrivet, att Herren har kommit för att RÄDDA OSS, så är det så. Då tror jag det. Vår själafiende däremot gör allt för att underminera denna TRO och här är det viktigt, att läsa Ordet och bli varse, att vi befinner oss i en strid om VEM som skall ha tillgång till vårt SINNE. Herren eller fienden?

Fil.4:1 "Därför, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, STÅ FASTA i Herren MED DETTA SINNE, ni mina älskade."


Vem skall stå fast? Vi - det är vi som väljer att stå fasta i Herren med förnyat sinne.

Hur skyddar vi vårt sinne? Genom att läsa Ordet och genom att be.

...

Om fienden lyckas rubba mitt "fasta i Herren sinne" (= LYDNAD), då kommer jag TRO på LÖGN och blir inom kort bedragen av lögnen. Vi är ingenting annat än det, vad Guds eviga, trofasta Ord säger att vi är!

Gud har inte skapat mig syndig utan jag är "begränsad av köttet". För att jag (dvs. min "köttsliga natur") inte skall falla i synd, måste jag LYDA Guds Ord. Olydnad öppnar för begränsningens konsekvenser: jag blir en lagbrytare > "Olydnad mot Herren är trolldomssynd." > och den heliga, goda lagen dömer mig omedelbart!


Det finns inga "köttsliga vägar" att kringgå lagen. Den som väljer "köttsliga" lösningar på att mildra eller upphäva lagens krav på ett rättfärdigt leverne, hamnar i en schizofren situation som Skriften kallar "en andlig kamp".

  

Rom 7:12-21 "Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott. Har då verkligen det som är gott blivit mig till död? Bort det! Men synden har blivit det, för att så skulle vara uppenbart att den var synd, i det att den genom något som självt var gott drog över mig död; och så skulle synden bli till övermått syndig genom budordet.

Vi vet ju att lagen är andlig, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden. Ty jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. Så är det nu icke mer jag som gör sådant utan synden, som bor i mig.

Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke. Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det utan synden, som bor i mig. Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig. Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar. Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? -"

...

Vem? Frälsaren, Jesus Kristus, vår Herre!

Det finns en underbar lösning på våra problem. Men vi måste "hålla före" att vi är "lösta från synden" och vandra i enlighet med Ordet. Då hjälper oss Herren varje dag i vår kamp!

Sanningen = Jesus Kristus - sätter mig fri från synd och död, för att nåden skall kunna bära mig igenom lagens krav på rättfärdighet.

  

"Gå .....och synda icke mera...."  Och så får vi alla hjälpas åt att nå målet.....

......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150484


+ "Tillkomme Ditt rike, ske Din vilja, såsom i himlen, så ock på jorden..."

Matt.6:33 "Nej, sök först efter hans rike och hans rättfärdighet,....."

För att veta Guds vilja i fråga om bl.a. sexualitet, måste man leta - SÖKA - efter svar i Skriften. Jesu samtal med den prostituerade kvinnan avslutades med en radikal lösning på hennes problem, träldom under synden, där förlåtelsen ledde till en ny riktning i hennes liv - "Gå och synda icke mera" var ett befrielsebudskap från Herren!
Den som letar efter svar kommer att finna KUNSKAP om Guds vägar och ställs då inför ett VAL:

.1) VAD är Guds vilja i himlen "som skall ske" på jorden? > Befrielse! (Lydnad leder till frihet från synd.)
 

5Mos.31:11-13 "...då hela Israel kommer för att träda fram inför HERRENS, din Guds, ansikte, på den plats som han utväljer, då skall du [Mose] läsa upp denna lag inför hela Israel, så att de hör den.

Församla då folket, män, kvinnor och barn, och främlingarna som är hos dig inom dina portar, på det att de må höra och lära, och på det att de må frukta HERREN, eder Gud, och hålla och göra efter alla denna lags ord;

och på det att deras barn, som då ännu icke känna den, må höra den och lära den, så att de fruktar HERREN, eder Gud. Detta skolen ni göra, så länge ni lever i det land dit ni nu drar över Jordan, för att ta det i besittning."

....
Matt.5:15 "Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som äro i huset. På samma sätt må ock edert ljus lysa inför människorna, så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelen.

Ni skall icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.
Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.

Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket."
 ...
.2) Har Herren uttryckt klart sin vilja i Skriften eller inte?
.3) Om vi har KUNSKAP om Guds vilja, om Hans bud, får vi ändra reglerna eller inte?
.4) Vad är "Guds rike" och varför skall vi söka det - vad är "himmelriket" och vilka regler gäller där?
.5) Vilka kommer in, säger Skriften, och vilka kommer inte in?
.6) Förekommer det "dubbla budskap" angående det bibliska syndabegreppet? 
.7) Varför manar Ordet till OMVÄNDELSE? Från vad? Finns det en lösning?

.8) >> VEM SKALL FRÄLSA MIG IFRÅN DENNA DÖDENS KROPP? >
Svar:  Rom.7:25 "Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre!
Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag."
...
.9) Vad är Guds rättfärdighet och hur blir jag rättfärdig? Måste Gud ändra sig eller jag?
Svar:  "Det är fullbordat!" för alla som vill ta emot, vandra i seger över "kött" i Jesu uppståndelsekraft och bära rättfärdighetens frukt. "På frukten känner man igen trädet..."
Valet är vårt: LYDNAD (jag måste vända om, ej Herren) eller.... olydnad som bara leder till förvirring och träldom...
...
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150422


RSS 2.0