+ Det finns en lösning i Ordet på brottningskampen!

Det finns en bättre lösning för Vatikanens problem än tester: katolska läror ('kött') som strider mot Skriften, förmörkar sinnet och håller själarna fångna i träldom - frälsning ('Andens verk') betyder däremot befrielse och inte fängelse....Om man gör upp med avgudadyrkan i katolicismen, så finns det ett löfte i Skriften om BEFRIELSE för människor - Rom.7 "Vem skall frälsa mig ifrån denna dödens kropp?" svar: Jesus Kristus, vår Herre! Det är vad Guds kärlek handlar om: FRIHET!
Vi får inte heller glömma att vi har fått ett löfte från Herren Jesus om förföljelse - att predika ett radikalt budskap kostar! Men vid kompromiss med Ordet kan vi inte heller förvänta oss Herrens befriande ingripande i vår livssituation...
Således finns det en lösning på svåra problem i Skriften OM vi håller Förbundet och inte förföljer Ordet som sätter oss fria!

Matt.19:28 "Jesus svarade dem: "Sannerligen säger jag eder: När världen födes på nytt, då när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni, som har efterföljt mig, få sitta på tolv troner såsom domare över Israels tolv stammar.
19:29 Och var och en som har övergivit hus, eller bröder eller systrar, eller fader eller moder, eller barn, eller jordagods, för mitt namns skull, han skall få mångfaldigt igen, och skall få evigt liv till arvedel.
19:30  Men många som är de första skall bli de sista, och många som är de sista skall bli de första."
..........
Mark.13:11 "När man nu för eder åstad och drager eder inför rätta, så gör eder icke förut bekymmer om vad ni skall tala; utan vad som blir eder givet i den stunden, det må ni tala. Ty det är icke ni som skall tala, utan den helige Ande.
13:12  Och den ene brodern skall då överlämna den andre till att dödas, ja ock fadern sitt barn; och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och skall döda dem.
13:13  Och ni skall bli hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.
13:14  Men när ni fån se 'förödelsens styggelse' stå där han icke borde stå - den som läser detta, han give akt därpå - då må de som är i Judeen fly bort till bergen,
13:15  och den som är på taket må icke stiga ned och gå in för att hämta något ur sitt hus,
13:16  och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel."
.....................
Varningar att ta på allvar....

Jesus testar vår tro och lojalitet i Förbundet. På denna överlåtelse följer löften om befrielse för människor här på jorden och ett evigt liv tillsammans med Gud - vi har ett enormt ansvar för vad vi predikar...Förbundstrohet eller avfall från Herren...Det finns hopp och lösning för alla som brottas med sin sexualitet men då får vi inte vända oss till avgudar utan i stället avskaffa dessa!

"Förödelsens styggelse" borde egentligen översättas korrekt med "den förödande styggelsen": (hebr. 'ha'shikuts meshomem'), där 'meshomem' inte är ett substantiv i genitiv ('förödelsens') utan är ett adjektiv = 'förödande', och pekar på att det handlar om en avgud ('shikuts') ställd av JHWH:s motståndare, som leder till ödeläggelse.

Alltså: 'den förödande styggelsen (=avguden) som orsakar ödeläggelse', eftersom Förbundsbrott (= otrohet) alltid leder till 'ödeläggande' konsekvenser.
....Frågan vid rannsakan av vår lärjungaskap gäller följande: håller vi Förbundet med Herren eller ersätter vi det med styggelser=avgudar ('shikuts') som i förlängningen är förödande ('meshomem')? Om vi däremot vänder om från avgudadyrkan och håller Förbundet, då kan Herren gripa in och hjälpa oss! Se löftet vid radikal omvändelse:
Joh.8:36 "Om nu Sonen gör eder fria, så blir ni verkligen fria."

........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159567


+ Herden borde vara med och bland fåren....

CH Jaktlunds artikel tar inte upp den andliga biten. Frågan gäller nämligen inte Pelle Hörnmarks förmågor....Och svaret på alla CH Jaktlunds undringar är enkelt: i egen kraft kommer Pelle Hörnmark ingen vart.....Frågan gäller i stället alltid följande: HAR HERREN UTSETT VEDERBÖRANDE....eller inte?

Psalm 127: "Om HERREN icke bygger huset, så arbeta de fåfängt, som bygga därpå. Om HERREN icke bevarar staden, så vakar väktaren fåfängt."

Det absolut viktigaste vid Guds verk som alla Jesu lärjungar måste ta reda på, det är det profetiska tilltalet (i enlighet med Ordet!). Saknas det profeter eller hindras dessa från att förmedla budskapet från Herren i stil med "här är vägen - vandra på den!", då är risken stor att det blir ett 'köttsligt verk' i stället för ett Guds verk. Denna princip gäller alla, eftersom i det Nya Förbundet är ALLA PÅNYTTFÖDDA kristna "kungar och präster" åt Herren och därmed också herdar ('ledare') i Kristi Kropp. Således är Andens väg i enlighet med Ordet, att lyssna in profetiska tilltal från Gud - just för att inte gå vilse...

JEREMIA 1:9-10
. "Och HERREN räckte ut sin hand och rörde vid min mun; och HERREN sade till mig: "Se, jag lägger mina ord i din mun.  Jes. 6:7 Ja, jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall upprycka och nedbryta, förgöra och fördärva, uppbygga och plantera."  Jer. 5:14 18: 7, 18:9 31:28. 2 Kor. 10:4 f
.......
Varför Pingströrelsen inte växer i Sverige kan bero på, att man inte har förberett den 'förorenade jorden' (dvs. tagit bort falska läror, så att de inte förorenar människors sinnen) för att plantera nytt från Herren. Åter igen handlar det om lydnad - utan lydnad ingen framgång...Man måste alltså fråga efter profetiska tilltal, lyda Ordet för att gå rätt.
............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159362

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159382

+ Vad Jesu lärjungar alltid bör tänka på....

Några tankar angående Pelle Hörnmarks val till Pingstledare....och en uppmaning, att be för honom oavbrutet!

Den fråga, som Pelle Hörnmark kommer att brottas med, är en fråga som alla pånyttfödda kristna brottas med också:


...Håller jag Förbundet med Herren genom daglig överlåtelse?....Eller kompromissar jag genom att följa människor mer än Gud (Guds Ord)?


...Förkunnar jag nödvändigheten för ofrälsta, att ta emot Jesus Kristus som min personlige frälsare - att bli född på nytt - och följa Hans bud/lära som lärjunge? ....Eller blandar jag ihop hedendom med frälsningsbudskapet och urvattnar Ordet genom diverse tillägg av främmande/falska läror?


...Är det profetiska Ordet den enda, högsta auktoriteten i mitt liv?....Eller anser jag, att några ikoner ‘kryddade' med lite rökelse från avgudadyrkan kan ‘piffa upp' den andliga atmosfären i jakten på övernaturliga manifestationer?


...Vill jag av hela mitt hjärta se människor befriade ifrån mörkrets makter? ....Eller anser jag, att lite ekumenik med vår själafiende inte är såå farligt?

.........osv

Må vi alla be till Herren om öppnade ögon och vilja till en överlåtelse. För på denna överlåtelse hänger många människors liv! Det går inte att blanda ihop mörker och ljus om man vill att människor ska verkligen bli fria ifrån både synd och djävulens snara.... "Må Kristi kärlek regera i våra hjärtan" till de förlorade och Hans sanning strömma ut och befria dem alla från träldomsok!
.......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159310


+ Bibeln urvattnas och...spiritualiseras...

Guds Ord har varit under attack genom alla tider. Just nu håller det största bedrägeriet på att äga rum inför våra ögon: Guds Ord 'görs om' och fienden kommer denna gång att bedra hela världen (gr. oikomene = ekumenik!!!) med list. Det första som måste 'urholkas' är Ordet, för då kan man lättare 'så' ogräs...

De troende är förblindade för fiendens taktik och min bön är, att Herren i sin stora nåd öppnar deras ögon, så att de inte går förlorade! Budskapet i Bibeln är tydligt och klart: "fienden har kommit för att stjäla, slakta och förgöra". Jesus varnar för 'vargar i fårakläder' och vi får absolut inte ignorera Hans varningsrop!

Skriften har urholkats genom felaktiga översättningar av människor, som snarare har sina rötter i spiritismens korridorer än i det bibliska budskapets mylla...
http://www.bibel.se/

"År 1881 tog professorerna Westcott och Hort fram en ny grekisk grundtext, som utgår ifrån två gamla handskrifter från 400-talet, Sinaiticus och Vaticanus, där det finns skillnader. Dessa två handskrifter avviker på många ställen från den överväldigande majoritet av handskrifter som stämmer överens med varandra. Den nya grekiska grundtexten som Westcott och Hort gav oss avviker på mer än 1000 ställen från den grekiska grundtexten Textus Receptus och avviker på ungefär 500 ställen från den latinska Vulgatabibeln." (Citat ur länken ovan)
....
Spiritualism:

"Spiritualism är tron att själen "vandrar", och att det går att upprätta en sorts kommunikation med sådana "vandrande" själar, själv eller genom en seans med medium. Alias: spiritism, spirit,spiritualism." [...]  Grundtanken i spiritualismen (spiritismen) är att den fysiska döden endast är en övergång till ett annat existensplan. Eviga straff räknar man inte med. I regel tror man att den döde fortsätter att utvecklas i andevärlden."

http://paranormal.se/topic/spiritualism.html

.....Vilket ju strider mot Skriftens undervisning om förbud mot att kommunicera med andarna eller de dödas andar (se 5Mos.18) samt mot den bibliska läran om evigt straff... (se Uppb.20:11-15 och Rom.6:23).
............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159038


+ Kraften finns i Jesu blod - inte i encyklikor om eros!

Åter igen får man vara uppmärksam mot de katolska influenserna: påvens encyklikor är en blandning av bl.a. hellenistiskt tänkande och Guds Ord. Och vi får inte blanda! Encyklikan "Gud är kärlek" innehåller en sammanblandning mellan 'eros och agape', enligt påven. Citat ur encyklikan "Gud är kärlek",
se länken: http://www.vaticanradio.org/sv1/Articolo.asp?c=63576
Påven säger:
"Encyklikan "Gud är kärlek" består av två delar: en om kärlek, och en om kyrkans hjälporganisationer. I den första delen skiljer påven på olika former av kärlek med de grekiska orden eros och agape: eros driver människan till Gud, som är agape, nästankärlek, och som ger människan kärlek att ge vidare till andra. I den andra delen av encyklikan skriver påven att det är politiken, inte kyrkan, som har till uppgift att skapa ett rättvist samhälle, men att kyrkan har rätten och plikten att tala till förnuftet och stimulera viljan att hjälpa andra. Staten å sin sida måste garantera plats och frihet åt kyrkan och andra trossamfund och deras kollektiva aktiviteter, inte minst hjälpverksamhet.

Både eros och agape hör hemma i relationen mellan människa och Gud. Eros är inte bara människans längtan efter en annan människa utan också efter Gud.
-Eros vill lyfta oss i extas till det gudomliga och leda oss ut ur oss själv, skriver påven.

Men Gud är agape, självutgivande och förlåtande kärlek som vill den älskades bästa, och mötet med Gud förvandlas vår eros till agape." Slut citat av påven.
 ............
Om vi studerar noga de båda begreppen 'agape' (= Guds kärlek) med 'eros' (= sinnlig kärlek), så kan vi konstatera, att eros inte används en enda gång i Bibeln. Då får vi inte lägga till detta ord till Skriften!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Eros_(gud)

Eros handlar om extas ('kött') och agape handlar om Guds barmhärtighet och nåd ('Ande'). Eros kan aldrig förvandlas (?) till agape, eftersom eros är ett 'jordiskt' (= 'köttsligt' begrepp) och allt 'köttsligt' för strid mot den Helige (Avskilde) Ande. Inte undra på, att folk som kämpar med sin sexualitet, aldrig kan bli befriade med hjälp av sådana läror!
Det är bara Guds rena Ord utan sammanblandning, som kan sätta oss fria! Skriften handlar således om att inte blanda ihop begreppen utan snarare avskilja - urskilja det som är från Herren (= Anden) från det som är sinnligt (= kött). Och den som lyder Ordet och inte blandar 'kött' och 'ande', den personen kan uppleva en underbar BEFRIELSE från köttets träldom och leva ett liv i andlig SEGER!
.............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159031

+ Guds Ord bär inte bojor - gäller alla!

Hur viktigt är det inte, att be för våra trossyskon och predika Ordet! Det finns en underbar befrielse i Guds Ord och om vi inte kompromissar, så kan många fler bli befriade och upprättade.

Jesu kärleksbudskap, nåd och frälsning från synd, evigt liv om man håller Förbundet, borde predikas för alla!
Vi måste hålla Förbundet - först då kan Gud bekräfta sitt eget Ord med kraft.....till liv i seger!
.........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=158901

+ "Kommer domen över Sverige nu?"...

Citat ur artikeln "Kommer domen över Sverige nu?"
"Trots allt kom aldrig den uppenbarelsen att uppfyllas då. Orsaken tror många av oss var att landets kristenhet upplevde en landsomfattande förnyad väckelse med intensiv förbön för vårt land. En väckelse vars like vi inte upplevt sedan dess. Nu menar åtskilliga att denna uppenbarelse var ett utfall av "löjeväckande rysskräck". Men vår bibel ger exempel på att Gud kan skjuta upp verkställande dom då folket gör bättring och omvänder sig. Det var vad som skedde med Nineve, då folket gjorde bättring genom Jona-väckelsen. Men hundra år senare inträffade Jonas domsprofetia. Då framträdde profeten Nahum, med ett förnyat budskap om domen över Nineve. Folket hade på nytt förfallit till synd, och nu fanns ingen återvändo.
Tydligen hade den omvändelse som skildras i Jona bok inte gått på djupet. Eller så hade en ny generation åsidosatt Guds ord till den äldre generationen. I varje fall hade man avfallit i sitt trosliv, och nu kom den uppskjutna domen."
 .........
Åter igen en aktualisering av syndaproblemet: Skriften talar klart om, att det är vi som skall 'vända om' från synden.
Herren vänder sitt ansikte mot oss och är oss nådig NÄR vi vänder om! Jesu död tar itu med synd och död MEN det är vi som 'måste hålla före att vi är döda från synden'.
Jesu död ger synda-förlåtelse MEN inte synda-tillåtelse (dvs. att man medvetet syndar på nåden ). Annars blir det konsekvenser, om vi bryter Förbundet med Herren! Jeremia såg fienden 'välla fram'...Herren är 'densamme'...stor i nåd men också stor i råd....

JEREMIA 4:

 "1om du omvänder dig, Israel, säger HERREN, skall du få vända tillbaka till mig; och om du skaffar bort dina styggelser från min åsyn, skall du slippa vandra flyktig omkring.

    2Då skall du svärja i sanning, rätt och rättfärdighet: »Så sant HERREN lever», och hednafolken skola välsigna sig i honom och berömma sig av honom.

    3Ja, så säger HERREN till Juda män och till Jerusalem: Bryten eder ny mark, och sån ej bland törnen.

    4Omskären eder åt HERREN; skaffen bort edert hjärtas förhud, I Juda män och I Jerusalems invånare. Eljest skall min vrede bryta fram såsom en eld och brinna så, att ingen kan utsläcka den, för edert onda väsendes skull.

    5Förkunnen i Juda, kungören i Jerusalem och påbjuden, ja, stöten i basun i landet, ropen ut med hög röst och sägen: »Församlen eder och låt oss fly in i de befästa städerna.»

    6Resen upp ett baner som visar åt Sion, bärgen edert gods och dröjen icke ty jag skall låta olycka komma från norr, med stor förstöring.

    7Ett lejon drager fram ur sitt snår och en folkfördärvare bryter upp, han går ut ur sin boning, för att göra ditt land till en ödemark; då bliva dina städer förstörda, så att ingen kan bo i dem.

    8Så höljen eder nu i sorgdräkt, klagen och jämren eder, ty HERRENS vredes glöd upphör icke över oss.

    9På den tiden, säger HERREN, skall det vara förbi med konungens och furstarnas mod, och prästerna skola bliva förfärade och profeterna stå häpna.

    10Men jag sade: »Ack Herre, HERRE, svårt bedrog du sannerligen detta folk och Jerusalem, då du sade: »Det skall gå eder väl.» Svärdet är ju nära att taga vårt liv.

    11På den tiden skall det sägas om detta folk och om Jerusalem: En brännande vind från höjderna i öknen kommer emot dottern mitt folk, icke en sådan vind som passar, när man kastar säd eller rensar korn;

    12nej, en våldsammare vind än som så låter jag komma. Ja, nu vill jag gå till rätta med dem!

    13Se, såsom ett moln kommer han upp och såsom en stormvind är hans vagnar; hans hästar är snabbare än örnar, ve oss, vi är förlorade!

    14Så två nu ditt hjärta rent från ondska, Jerusalem, för att du må bliva frälst. Huru länge skola fördärvets tankar bo i ditt bröst?"
..........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=158302


RSS 2.0