+ Herren går förbi etablissemanget - som vanligt...

1) Göte Olingdahl skriver en högst eftrelängtad predikan - inte en artikel - och visar på konsekvensen av att förkasta Herrens ordningar och tilltal.

Citat: "Ett annat slags radikalt ledarskifte har skett i vår tid på samfundsområdet. Den svenska Pingströrelsen har övergått till att bli ett samfund "som alla andra trossamfund". ......


Pingstförsamlingarna övergav den grundläggande bekännelsen till "den bibliska mönsterbilden" med sin udd riktad mot samfundsbildning och framhävandet av nytestamentligt församlingsliv som ideal.

När denna i praktiken hyllade trosdogm om församlingssynen övergetts förvandlades tidigare klart uttalade samfundsmotståndare till samfundsvänner.


Profeten Samuel förblev trots allt trogen sin himmelska kallelse. Han fortsatte att be för sina landsmän fastän han blev bekämpad och aldrig accepterad av kretsen kring kungen. Folket i stort fick ofta anledning att fråga sig varför man inte i tid lyssnat på Samuels varningar.
" (slut citat)

...........................................................

 

På spiken, Göte! Problemet är, att en liten elit har missbrukat sin ställning och förlett folket till att gå sida vid sida med mörkrets rikes prästerskap, med katolicismen.

I stället för att vårda sig om fåren har man ORGANISERAT i köttet och förkastat profetiska tilltal.

Men Herren har en annan väg, långt härligare, för alla som vill vandra på den!

JESAJA 55:6 "Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.

Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN.

Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.


Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.

Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna."
.............................................

Lewi Pethrus

2) Marcus Jonsson skriver mycket bra i artikeln "Varför hänvisas numera aldrig till Lewi Pethrus?":

Citat: "Arthur Sundstedt skriver i sitt fem band omfattande verk om pingstväckelsen, att det som kännetecknade pingstvännerna var att de i allt frågade: Vad säger Bibeln?

Denna bibeltrogenhet och fasta övertygelse om att de löften Jesus gav "kunna ej svika" eller begränsas till en bestämd tidsepok, gav en ofrånkomlig följd: En tydlig fokusering på Jesus, Andens dop med tungotalet, själavinnande och helbrägdagörelsen. Detta kan vi kalla för "pingsttonen" och här utmärkte sig pingströrelsen från övriga frikyrkor.......

 

Lewi Pethrus var som bekant motståndare mot både samfundsbildning och predikantutbildningar. Och det utifrån en biblisk syn. I boken "Brytningstider - Segertider" argumenterar han grundligt för dessa ståndpunkter. Trots att boken utkom 1969 bjuder den på en oerhört aktuell läsning." (slut citat)

 

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=246968
..............................................................

3) Leif Backman skriver i artikeln "Enkla, olärda människor är de som skapat väckelse":

Citat: "Jag har följt debatten i Dagen om den påtänkta pastorsakademien och det har rört om i mitt andliga liv. Så vitt jag kan se har det aldrig uppstått någon större väckelse av liknande tilltag. Inte heller kan jag finna stöd för att det går att överbevisa människor till frälsning genom teologiska studier och samtal. Jag menar inte att vi ska förakta kunskap och lärdom, men i Guds rike råder en annan prioritet.

Redan i Apostlagärningarna står det att det var "olärda män ur folket" som fick vara med och göra kraftgärningar, under och tecken i Jesus namn. Trots, eller på grund av, att de var olärda. Kanal 10 visade nyligen ett reportage från Kina som stärkte min övertygelse om att vi är på väg åt fel håll. Ett exempel var en pastor som var analfabet.


Alla skrattade åt honom och såg ingen framtid för honom. På fyra månader hade han startat en ny församling som växte så snabbt att den måste delas på grund av platsbrist vid samlingarna. Många sådana exempel visades.


Alla med samma bakgrund, outbildade enkla människor med ett hängivet hjärta för människors frälsning. När församlingarna etablerades och växte i Sverige leddes de i de allra flesta fall av människor tillhörande den kategorin. Enkla, olärda, svaga men i förstånd att Guds kraft fullkomnas i svaghet." (slut citat)

 

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=246969

...................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=246967


+ "På frukten känner man igen trädet..."

Dagen: MÅNGA VILL "AVDÖPA SIG" EFTER PEDOFILSKANDAL

Publicerad: 2011-01-31 12:45 | Uppdaterad: 2011-01-31 15:03


Pedofilskandalen i Belgien har lett till att allt fler inom Katolska kyrkan vill att deras dop ska förklaras ogiltigt.

Nu kommer efterspelet till den skandal som rullades upp hösten 2009. I höstas kom en rapport som visar att katolska präster i Belgien förgripit sig sexuellt på cirka fem hundra barn.

 

Många har reagerat med avsky mot att prästerna hållit varandra om ryggen, och tretton av offren har under årens lopp tagit sina egna liv. Konsekvenserna för Katolska kyrkan är förödande.

 

En färsk opinionsundersökning visar att förtroendet för kyrkan sjunkit drastiskt bland belgarna. Endast 8 procent av belgarna har i dag förtroende för Katolska kyrkan.

 

Och nu visar det sig att många reagerar så kraftigt att de begär att kyrkan ska ogiltigförklara deras dop.

 

I praktiken går det till så att den som vill få sitt dop ogiltigförklarat skriver till den församling där dopet ägde rum. Namnet stryks sedan i registret men får till följd att personen i fråga aldrig kan gifta sig i katolska kyrkan eller få en katolsk begravning, skriver AFP. (slut citat)

.............................................................

  • Andra mediers bevakning
Powered by Aitellu

...........................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=245821


RSS 2.0