+ "Ingen lögn kommer av sanningen!" - 1 Joh.2

Kära syskon!
 
Ingen lögn kommer av sanningen.
 
Vi måste gå tillbaka till endast Skriften, de rena stigarna, och studera noga.
 
 
Än finns det tid att vända om:
 
1 Joh.2:18
 
"Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.
 
Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.
 
Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.
 
Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen."
 
................
 
 
 

+ "Många ska bli Kristus" - man blir vad man äter....?!

Kära syskon! 
 
Studera detta som sagts i det katolska systemet, för man kan ju inte säga 'kyrka'! Detta har ingenting med sann kristen tro att göra! 
 
Hämtat från Bibelfokus: "Många skall bli Kristus??
 

I katolska kyrkans 2:a Vatikankoncilium sägs att man blir vad man äter i eukaristin. Dvs att man blir Kristus när man tar del av brödet i katolska kyrkan.

  • . . . i eukaristin får vi del av Guds ende Sons kropp och blod... [och] delaktigheten av Kristi blod och kropp har ingen mindre effekt än att det förvandlar oss till vad vi har mottagit.” 
  • http://users.stargate.net/~ejt/corpchr3.htm
(...)

Eukaristin är en del i strategin


Hur viktig är eukaristin i katolska kyrkans missionsstrategi då? Jo, det som ligger i påvens plan, är att alla skall samlas kring eukaristin eftersom den är källan till fred och frälsning för ALLA! Och eukaristin är själva missionsverktyget i sig.

 

Läs här vad påven Johannes Paulus II sa år 2000:

Eukaristin är ett 'missionerande sakrament' inte enbart därför att missionens nåd strömmar ut därifrån, utan också därför att den innehåller i sig principen och den eviga källan till frälsning för alla.

Firandet av det eukaristiska offret är därför den mest effektiva missionshandling i världens historia som den kyrkliga gemenskapen kan utföra”.
The International Eucharist Congress, 21 juni, 2000, återgivet av L'Osservatore Romano 28 juni, 2000

 

Vi skall även ta ett citat från en känd katolsk författare Peter Kreeft (jesuit - min anm.) som visar hur viktig eukaristin är i den katolska kyrkans strategi.

  • "Den kraft som kommer att återförena Kyrkan och vinna världen är tillbedjan av eukaristin. Dessa två ting – återförena Kyrkan och vinna världen – är delar i samma projekt, sänt från ovan: det ekumeniska jihad."  (ett heligt ekumeniskt krig – min anmärkning).
  • Peter Kreeft, Ecumenical Jihad, s. 164

 

Observera att en återförenad kyrka som vunnit (över) världen innebär ju defacto en värld som styrs av den katolska kyrkan! Och kraften i denna seger är utförandet av det eukaristiska offret (Jesus som offras ånyo på altaret vid varje nattvard) enligt Johannes Paulus och enligt Peter Kreeft är det eukaristisk tillbedjan, alltså tillbedjan av den kristus som är i monstransen, egentligen en "istället-för-kristus" (anti christos på grekiska).

 

Monstrans där "oblat-Jesus bor".....(Min anm.)
 

Påminner inte detta en del om det scenario vi ser i Upp 13:14-15?

 

Läs mer om dessa tankar i min text "Några tankar om ”förödelsens styggelse”. (...)

 

Lennart Jareteg

 

http://www.bibelfokus.se/eukaristin?device=desktop

.......................................

 

Låt ingen bedra oss!
 
 .....................................
 

+ "Brobyggande" - lydnadslöfte till påven! Så klart...

 
Var den nya ekumeniken har sina rötter, borde de troende få veta - det råder inga tvivel om, att vi lever i den yttersta tiden där troheten i förbundet prövas utav Herren själv.

5Mos.13:1-4 "Om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig, och han utlovar åt dig något tecken eller under, och sedan det tecken eller under, verkligen inträffar, varom han talade med dig, i det att han sade:

"Låt oss efterfölja och tjäna andra gudar, som I icke kännen", så skall du ändå icke höra på den profetens ord eller på den drömmaren, ty HERREN, eder Gud, sätter eder därmed allenast på prov, för att förnimma om I älsken HERREN, eder Gud, av allt edert hjärta och av all eder själ.

HERREN, eder Gud, skall ni efterfölja, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni höra, honom skall ni tjäna, och till honom skall ni hålla eder."
........................................

 
Citat ur Catholic News Agency, där påven påminner jesuiterna om lydnaden mot påvestolen och att deras mission skall utföras "in the spirit of the Church" ..."i kyrkans anda"  - ungefär samma grund som jesuiten Per Beskow utformade för 'Enhetens vänner' och som man gör reklam för - dvs. den påvliga LOJALITETENS MISSION:

http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=11852


Vatican

"Pope Benedict asks Jesuits to reflect deeply on their vow of obedience to him"

Pope Benedict XVI and Fr. Adolfo Nicolás (jesuiternas ordensgeneral)
 
 

Vatican City, Feb 21, 2008 / 11:39 am (CNA).

- Pope Benedict XVI addressed the participants of the Society of Jesus' general congregation and encouraged them to continue in fidelity to their original charism and to "find the fullest sense of your fourth vow,'" which is a professed obedience to the Holy Father in matters of where they are sent on mission and in the spirit of the Church.'

 

The Pope continued saying, "The Society of Jesus, faithful to its best tradition, should continue forming its members with great attention to the sciences and to virtue, without conforming to mediocrity, because the task of confrontation and dialogue in very diverse social and cultural situations with the different mentalities of today's world is one of the most difficult and costly there is."


"*In the attempt to build bridges of understanding and dialogue with those who do not belong to the Church [min övers. *i syfte att BYGGA BROAR av förståelse och DIALOG med dem, som inte tillhör Kyrkan] or who have difficulty in accepting its positions and messages, you must loyally take charge of the Church's fundamental right to remain faithful to its mandate and adhere completely to the Word of God as well as to the Magisterium's charge of conserving the truth and unity of Catholic doctrine in its entirety."


Pope Benedict said that this fidelity to the Church's doctrine is "a particularly sensitive point" for many Jesuits, especially theologians and those involved in inter-religious dialogue. "Precisely for this reason I have invited you [here] and I invite you to reflect on how to find the fullest sense of your 'fourth vow' of obedience to the successor of Peter that is so characteristic of you, it implies not only the readiness to be sent in mission to far away lands, but also- *in the most genuine Ignatian spirit of 'sensing with the Church and in the Church' - to ?love and serve' the Vicar of Christ on earth with that ?affective and effective' devotion which must make of you valuable and irreplaceable cooperators in his service to the Universal Church.*" (slut citat) -

Översättning sista stycket *...*: *[i den mest äkta ignatianska andan av 'kännande med Kyrkan och i Kyrkan' - att 'älska och tjäna' Kristi Ställföreträdare på jorden med denna 'tillgivna och produktiva' andaktshängivna fromhet, vilken måste av er (jesuiter) skapa värdefulla och oersättliga samordnare i hans tjänst för den Universella Kyrkan].
.............................


Men Skriften säger: endast mot Herren skall vi vara trogna!

 

1Kung.2:4 "...så att HERREN får uppfylla det ord som han talade om mig, då han sade: 'Om dina barn har akt på sin väg, så att de vandrar inför mig i trohet och av allt sitt hjärta och av all sin själ, då' - sade han - 'skall på Israels tron aldrig saknas en avkomling av dig.'"

1Kung.3:6 "Salomo svarade: "Du har gjort stor nåd med din tjänare, min fader David, eftersom han vandrade inför dig i trohet, rättfärdighet och rättsinnighet mot dig. Och du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son till efterträdare på hans tron, såsom ju nu har skett."


Psalm 25:8 "HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.

Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.

Alla HERRENS vägar är nåd och trofasthet för dem som hålla hans förbund och vittnesbörd."
.....

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150508
.............................................................................
 
http://www.dagen.se/nyheter/ulf-ekman-om-att-bli-katolik-jag-bygger-broar/
 
 
 

+ Hög tid att göra upp med Bileams och nikolaiternas lära!

 
Om man bygger något utan att vara anställd av Herren själv, så blir det problem ..... säger Skriften.
 
PSALM 127
 
"Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves.
Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves."
........................
 
Herren varnar för falska läror, som förleder Guds folk från troheten i Förbundet och uppmanar till kompromiss.
 
Dessa läror går ut på att man inte ska få folket att vända Gud ryggen helt och hållet utan upphöja människor / avgudar vid sidan om.
 
Man ger makt åt en människa i församlingen, eller ett särskilt utvalt prästerskap, och skapar en på det sättet en struktur där all prövning med Skriften är utesluten.
 
De dubbel-tungade ledarna vill utsläcka Anden!
 
Alla ledare som har förbundit sig till att följa riktlinjerna i Charta oecumenica borde omedelbart träda ur SKR och vända om till Herrens vägar - till Hans Ord i Skriften!
 
Brevet till Pergamus:
 
Uppenb. 2:14
 
"Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt.
 
Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära.
 
Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd.
 
Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat.
 
Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det."
........................
 
2 Kung.17:15
 
"De förkastade hans stadgar och det förbund som han hade slutit med deras fäder och de förordningar som han hade givit dem.
 
De följde förgängliga avgudar och uppfylldes av det förgängliga liksom folken omkring dem, fastän HERREN hade förbjudit dem att göra som dessa.
 
De övergav HERRENS, sin Guds, alla bud och gjorde sig gjutna bilder i form av två kalvar. De gjorde också aseror åt sig och tillbad himlens hela härskara och tjänade Baal."
...............
 
 http://www.dagen.se/nyheter/ulf-ekman-om-att-bli-katolik-jag-bygger-broar/
 
 
 
 

+ Gästblogg av S-E Sköld: "När Herrens Ande viker från Guds folk..."

 
När Anden, sanningens Ande, förkunnaren "om synd, rättfärdighet och dom",  viker från Guds folk, som Han gör när kristenheten ställer Hans redskap åt sidan, de gåvor i vilka Han uppenbarar Sig, och som nu skett.
 
Då blir Guds folk humanister, en hjälpverksamhet bland alla andra. Välorganiserade kan vara, men utan den kristna "udden", som framkallar "stygn" i hjärtat, som leder till OMVÄNDELSE från Satans vägar, till Guds vägar.
 
Gud har nämligen INTE överlämnat Sitt verk på jorden i människohand, utan till Sig själv, i egenskap av Den helige Ande. Den Ande som först verkade genom JESUS -och Hans apostlar och nu skall verka genom Hans kropp på jorden, som är Den levande Gudens församling.
 
Men utan Andens gåvor blir den en humanistisk sörja, utan det inflytande i världen, i förruttnelsen, som den är avsedd att vara; ett ljus i mörkret och ett salt i förruttnelsen. Därför kan förruttnelsen pågå utan att Ordets tjänare säger ett enda pip i sammanhanget! Humanismen förbjuder dem det.
 
Vem rår för att mörkret sprider sig?
Ljuset, det vill säga församlingen.
 
Vem rår för att förruttnelsen utbreder sig?
Saltet, det vill säga församlingen.
 
Kristenheten skyller gärna tillståndet i vårt land på Djävulen, men denne är besegrad, av JESUS på korset.
 
Det är i den sanningen som församlingen lever, och den är utrustad av Den helige Ande för att kunna utbreda Guds kunskaps väldoft i vårt land, som är sanningen, men det kan INTE ske Anden förutan: det är ett Andens verk! som i Jesu liv -och i Hans apostlars- och den första församlingens liv- och tjänst.
 
Det är från denna sanning, Den helige Andes verk i -och genom församlingen, som vi  - kristenheten - spårat ur.
 
Och bland alla gåvor som Anden UPPENBARAR sig i, är - enligt Bibeln - profetians gåva den viktigaste. För utan den blir församlingen tyggellös: utan styrning.
 
Den gåvan är direktverkande från huvudet, Kristus. Och Han som känner gårdagen, nuet och framtiden verkar allt utifrån denna Sin totala kunskap.
 
Men när församlingen väljer att inte lyssna på Honom, utan på sina egna tankar, på människotankar, kan Guds vilja på jorden i -och genom församlingen, inte ske - och ett exempel på det, på människotankar, är de kristna ledarskapets vilja och strävan att förena Guds folk med villoandar och deras läror: med avgudar.
 
S-E Sköld
......................
 
 

+ Profetiskt skeende - Israel och... påven Franciskus...

 Tidens tecken....
 
En liten påminnelse om vilken tid vi lever i och vad det är som sägs.
 
Profetiskt skeende mitt framför våra ögon!
 
(Innan jesuit-påven Franciskus besök i Israel den 24-26 maj i år.)
 
"The Times of Israel" rapporterade angående premiärministerns B. Netanyahus besök i Vatikanen den 2 december 2013:
 
 
Citat:
 
"Prime Minister Benjamin Netanyahu met Monday morning with Pope Francis at the Vatican and presented the pontiff with a copy of his late father’s book about the Spanish Inquisition.

 

Netanyahu presented a Spanish translation of the 1995 book, “The Origins of the Inquisition,” to Francis during their 25-minute closed-door meeting, as well as a Hanukkah menorah.

(...)

“To his Holiness Pope Franciscus, a great shepherd of our common heritage,” the Israeli leader wrote on the inside cover of the book.

 

Francis thanked him and presented Netanyahu with a small bronze plaque of St. Paul.

 

The Vatican Press Office said the conversation touched on “complex political and social situation in the Middle East, with Particular reference to the reinstatement of Negotiations between Israelis and Palestinians, expressing Hope that a just and lasting solution Respecting the rights of Both Parties may be reached as soon as possible.”

.....................

 

Läs mer på:

 

http://www.timesofisrael.com/netanyahu-meets-with-pope-in-vatican/

........... ..........................

 


+ Mer reklam i Dagen för påvesystemet...

 
Och Dagen fortsätter att göra reklam för påvesystemet.
 
Varje vecka marknadsför man avgudadyrkans förehavanden...och tar inte Herrens Ord på allvar.
 
Matt.18:6
 
"Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup.
 
Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer."
.....................
 
1 Joh.2:18
 
"Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.
 
Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss.
 
Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.
 
Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen."
.........................
 
 

+ Olof Djurfeldt: "Det är inte så lätt att hitta de rätta vägarna". (Sagt 2013)

 
Pröva detta!
 
I denna krönika visar Olof Djurfeldt prov på en smidig retorik som luckrar upp lydnaden i Förbundet med Herren. 
 
Enligt honom är "att älska Jesus" lika med att "kärleken är Gud": här finns det inga gränser, Anden (?) är bortkopplad från Guds Ord - och därmed från sanningen själv. 
 
Det är mycket lätt att hitta de rätta vägarna, Olof Djurfeldt!
 
Sluta kompromissa och predika det rätta evangeliet om omvändelse från synd och lögn! 
 
1 Kor.10:20 "Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna.
 
Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han?"
............
 
Citat ur krönikan "Med-lem handlar om gemenskap"
(Dagen 2013-10-30):

 

Vi är nog överens om att den andliga storhet som kallas Kristi kropp finns där över alla våra gränser och trosuppfattningar.

 

Vi blir genom livet ofta förvånade över hur mycket välsignelse vi får av trossyskon som står långt ifrån oss i många lärofrågor men som är fyllda av kärlek till Jesus.

 

Vi känner som övertygade troendedöpare stor tacksamhet mot många barndöpta förkunnare och ledare i Sverige, som försvarar bibeltron och tar ett starkt evangeliskt och socialt ansvar.

 

Och vi är mycket ödmjuka inför likaledes barndöpta kristna i Syrien och Egypten som bär lidandet för Kristi skull med tålamod och uthållighet.

 

Lärofrågorna om dop och församlingsstruktur får inte relativiseras, men vi får aldrig glömma vad som är viktigast: kärleken till Jesus.

 

När vi inser hur fattiga vi skulle vara utan annorlunda tänkande trossyskon, blir det vår självklara uppgift att vara till för dem och att utan överlägsenhet med dem dela det som för oss känns viktigt och högheligt, inklusive vår dopsyn.

 

Det är inte så lätt att hitta de rätta vägarna. Men vi är lemmar som är till för varandra." (Slut citat)

........................   

 

http://m.dagen.se/kronikor/gastkronika/olof-djurfeldt-med-lem-handlar-om-gemenskap/
 

+ Olof Djurfeldt får beröm av papisten Bengt Malmgren för "Alla bottnar vi i pingstdagsundret." (Sagt 2013)

 
Fler lögner och förvrängningar som snickras ihop till en "ekumenisk teologi"!
 
Jag tar ett bestämt avstånd från Bengt Malmgrens och Djurfeldts uttalanden och felaktig förkunnelse.
 
Så här säger den påveutsände Bengt Malmgren på sin blogg 2013, och berömmer Olof Djurfeldts krönika med orden:
 
"Tillbaka till källorna för framtidens ekumenik. Djurfeldt: Alla bottnar vi i pingstdagsundret.
 
Djurfeldt påpekar att Lewi Pethrus var starkt positiv till andeutgjutelsen bland katolikerna. Han avslutar krönikan med följande ord:

”Inget skapar större möjlighet till kristen enhet än vårt gemensamma ursprung. Alla bottnar vi i pingstundret.”

 

Tillbaka till källorna, bibeln och kyrkofäderna, det var också en huvudpunkt för många av de teologer som banade vägen för Andra Vatikankonciliet.

 

Pingstundret, det vi alla bottnar i som Djurfeldt säger bör vi fortsätta att be om och ta emot och verka i de frukter som över 100 år av pingstkarismatisk förnyelse fört med sig.

 

1900-talet kom att bli den Helige Andes århundrade. Vid seklets början, nyårsdagen 1901 bad påven Leo XIII att den Helige Ande skulle komma med ny kraft över Kyrkan, och i sitt privata kapell sjöng han hymnen VENI CREATOR SPIRITUS!

 

Helt överraskande, som kan tyckas som ett svar på hans bön började andeutgjutandet på Azuza street i Los Angeles under ledning av William J Seymour, uppvuxen i ett katolskt hem.

 

Detta var början till Pingströrelsen som spred sig över hela världen, men även på andra orter, oberoende av Azuza Street skedde en andeutgjutelse på motsvarande sätt.

 

Efter några årtionden började även äldre protestantiska, anglikanska, metodistiska, baptistiska m.fl. samfund få del av andeutgjutelsen och slutligen precis efter Andra Vatikankonciliets slut också Katolska kyrkan.

 

Vi talar om den pingstkarismatiska förnyelseströmmen som är den i särklass största enskilda förnyelserörelsen inom kristenheten under sista 100 åren. Av 2 miljarder kristna i världen är c:a 1 miljard katoliker. 12% (120 miljoner) av dessa är involverade i karismatisk förnyelse.

 

Av 1 miljard icke-katoliker är c:a 40% (400 miljoner) involverade i karismatisk förnyelse eller Pingströrelsen. Under loppet av 100 år har 25 % av alla kristna blivit delaktiga i pingströrelse/karismatisk förnyelse.

(...)

De flesta möter också negativism och kritik, ibland också förskjutande av de egna samfunden.

 

Unikt för Katolska kyrkan är att dess högsta ledning, med alla påvar alltifrån Paulus VI varit positiva till den karismatiska förnyelsen och uttalat sitt stöd."

.............................  (Slut citat)

 

Låt ingen bedra oss!

 

2 Tim.4:3

"Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

 

 

De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst."

..............

 


+ Olof Djurfeldts katolska pingst: "Vårt gemensamma ursprung: Alla bottnar vi i pingstdagsundret." (Sagt 2013)

 

Dubbla budskap av Olof Djurfeldt i Dagen 2013-08-28 - helt i linje med påvens riktlinjer!
 
"Förnyad bön om pingst"
 
Vi ska alltså inte vara rädda för tungo­tal och profetia.
 

Ivar Lundgren berättade i Dagen den 6 augusti om den katolske prästen Raniero Cantalamessas inspirerande pingstvittnesbörd på Livets ords konferens i Uppsala. Hans möte med Anden blev också en kallelse till kristen enhet. Ivar manar oss pingstvänner att förnyas i förkunnelsen och upplevelsen av Anden – detta för att kunna tjäna Gud med mer brinnande hjärtan, för att vinna människor och delta i läkedomsprocessen i Kristi kropp.

 

Jag har på sistone känt mig starkt manad att uppmuntra andra pingstvänner till bön om en förnyad Andens utgjutelse ibland oss. När jag var ung fick vi ständigt höra av våra ledare, hur viktigt det var att bli döpt i Anden och att öppna sig för Andens olika gåvor. Vi bad ofta intensivt för varandra till dess Anden föll. Under min tid som missionär i Afrika fick jag se samma Andens kraft i verksamhet. En mäktig andeutgjutelse bland afrikanska ungdomar år 1959 betydde mycket för deras fortsatta andliga utveckling under stormiga tider.

 

Vi fick i Sverige i samband med den karismatiska förnyelsen på 1960– och 1970-talen besök av kristna ur de gamla kyrkorna som öppnat sig för samma slags erfarenheter.

 

De var mer lågmälda än vi men inte mindre trosfriska. De vittnade om under och tecken och Andens ledning precis som entusiastiska pingstvänner. Det var inte svårt att känna spontan gemenskap. Pionjären Lewi Pethrus välkomnade detta Andens verk som han mött i USA och ville slå en bro mellan pingstvänner och andefyllda kristna i olika kyrkor och församlingsrörelser. Han var starkt positiv till andeutgjutelsen bland katolikerna.

 

Många pingstvänner har dock blivit brända av andlighet som inte känts äkta, både i egna sammanhang och från den vidare karismatiska rörelsen. Dessa negativa erfarenheter borde göra oss ännu mer hungriga efter det som är äkta. Låt oss be om nåden att vara föredömen i ett sunt bruk av de andliga gåvorna. Låt oss också förnya den allsidiga förkunnelsen om Andens verk och inte fly in i cynism eller försiktighet.

 

Vi ska alltså inte vara rädda för tungotal och profetia. Vi har rätt att be om många fler under – men framför allt om Andens kraft och ledning i vår evangelisation. Bara Anden kan röra samvetena, väcka längtan efter förlåtelse och ge kraft till förvandling. Lika viktiga som andefyllda förkunnare är andeledda vardagskristna. Varje församling borde sjuda av Andens liv i uthållig bön om ett större Andens genombrott. Förbön för längtande var förr ett vanligt uttryck, värt att förnya.

 

Pingstväckelsens iver att söka sig tillbaka till de apostoliska rötterna behöver leva och påverka andra kristna.

 

Det utesluter inte nyfikenhet inför vad de äldre kyrkorna rymmer av insikter, andlig erfarenhet och djuplodande bibelarbete.

 

Men inget skapar större möjlighet till kristen enhet än vårt gemensamma ursprung. Alla bottnar vi i pingstdagsundret. (slut citat)

..............................

 

http://m.dagen.se/kronikor/olof-djurfeldt-fornyad-bon-om-pingst/

 


+ Olof Djurfeldts katolska teologi - skolastik: "Teologer har formulerat sina gudsbevis." (Sagt 2009)

 
Förnuft möter förnuftiga resonemang.
 
Olof Djurfeldt svarar med skolastisk teologi och Thomas av Aquinos "gudsbevis" - är detta en säker trosbekännelse? (Dagen 2009-06-30):
 

 "Humanisternas osäkra trosbekännelse"

 

Något stort och märkligt har skett i svensk kulturdebatt. Frågor om Guds existens, om den historiske Jesus och om religionernas värde och berättigande diskuteras med hetta. Dan Browns spekulationer kring Da Vinci-koden beskrev evangeliernas bild av Jesus som ett enda stort bedrägeri – detta med stöd av mycket suspekta källor. Jonas Gardell halkar i sin Jesus-bok in på samma spår. Det är inte mycket av evangeliernas historiska bild som han erkänner, men han kan inte släppa hoppet om nåd och barmhärtighet genom Jesus.

 

På midsommaraftonen publicerades i Dagens Nyheter ett "humanistiskt manifest" undertecknat av tolv svenska intellektuella, sådana som Dagens Nyheters förre chefredaktör Hans Bergström, Humanistiska förbundets ordförande Christer Sturmark, astronauten Christer Fuglesang, författaren P C Jersild, musikskaparen Björn Ulvaeus och skådespelaren Stellan Skarsgård, som vände sig mot allt förtryck av mänskliga rättigheter som sker i religionernas namn

 

Humanismens mål är enligt dem att "återupprätta människan som myndig varelse med förmåga att ta ansvar för sitt eget liv". De erkänner att religion – då det finns "en personlig och symbolisk tolkningsram "– rentav kan vara berikande och ett stöd och tröst för många, ungefär som poesi, musik eller klassiskt drama. Men på det hela taget förknippar de religion med förtryck. De är skeptiska till religiösa friskolor och till religiös fostran av barn. De vill ha ett sekulärt samhälle där allmänmänskliga grunder, inte religiösa, skall bestämma lagar och allmängiltiga normer.

 

Själv hör jag till de tio undertecknarna av en replik till det humanistiska manifestet, publicerad i lördags i DN. Vi erkänner att både religion i allmänhet och kristendom kan missbrukas till förtryck, vi vill inte att kristendom och statsmakt skall gå i armkrok men vi påminner också om den roll som kristen tro spelat i den demokratiska utvecklingen och som inspiration till humanitära och civiliserande insatser. Vi menar också att ett sekulärt samhälle kan kväva religionsfriheten genom att bannlysa vissa meningar – så som det skedde i den kommunistiska världen.

 

Det är egentligen oerhört intressant att en av dagens stora debattfrågor är Guds existens. Humanisterna ställer tro och förnuft mot varandra och är starkt övertygade om att de själva står för förnuftet, när de närmast vill förbjuda människor att i sina politiska ställningstaganden blanda in sin tro. Men grunden för ett sådant resonemang är bräcklig. När de säger: "Gud finns nog inte", lämnar de ju dörren öppen. Deras besked är ju: "Ingen kan veta". Det finns en konflikt mellan det de vill tro och det de inte vet.

 

Nu är det ju så att också de troende har tänkt. Teologer har formulerat sina gudsbevis.

 

Filosofer och naturvetenskapare har ofta ansett det omöjligt att förklara den ordning som råder i naturen på annat sätt än att det måste finnas ett ordnande fönuft som en yttersta orsak.

 

Hur kommer det sig att det trots alla olikheter i etiska normer ändå finns så stora likheter? Finns det ändå inte ett medfött etiskt medvetande som gör det möjligt att tala om allmänna naturliga rättigheter och skyldigheter. Humanisterna i DN-manifestet kan inte tänka sig en godhet som kommer uppifrån utan bara en godhet som kommer inifrån.

 

Men om vi möter människor som utstrålar inre godhet, är det väl inte orimligt att tänka att den godheten också har en yttre källa. Och om de dessutom – vilket inte är ovanligt – kan vittna om gudsmöten som förändrat dem, så bör de vittnesbörden tas på allvar.

 

Gudsbevisen håller inte brukar det sägas. Ingen kan bevisa Gud. Men ingen kan heller motbevisa Gud.

 

En verklig agnostiker lämnar alltid en dörr öppen för tron. Och det är en av de saker som gör debatten med humanisterna spännande. Inte så få helt otippade svenskar har på sistone fått kristna ansikten. (Slut citat)

...........................

 

http://m.dagen.se/kronikor/gastkronika/humanisternas-osakra-trosbekannelse/

 


+ Berno Widén: "Fullständig påvlig avlat."

Så här skriver Berno Widén på sin blogg 2012-10-09:
 

"Fullständig påvlig avlat utlovad!"

 
Den katolska mässan är
avgudadyrkan.
 
Från Vatikanen utgick påbudet att endast kyrkans heliga sakrament kan ge syndernas förlåtelse. Nu har påven kommit med ett nytt dekret som lovar fullständig avlat för de medlemmar som uppfyller vissa riter.

Erbjudandet, som är överlämnat Ex-cathedra av en ofelbar påve, tas emot med förtjusning av flera  katolska  hemsidor att döma.

För att vara värdig avlaten får medlemmen räkna med att skärpa sin närvaro och öka sitt engagemang avsevärt:

  • De ska delta vid minst tre predikningar under den Heliga Missionen, eller åtminstone vid tre lektioner ur katekesen, i kyrkan eller på annan plats.
  • Varje gång de under en pilgrimsvandring besöker en basilika, en katakomb, en katedral eller en helig plats, tex platser dedikerade till jungfru Maria eller de heliga apostlarna. Där ska de delta i ett heligt firande eller åtminstone tillbringa lite tid i bön och from meditation, vilket ska avslutas med reciterandet av Fader vår och Ave Maria.
  • Speciellt utvalda dagar under det utvalda Trons år ska de delta i Eukaristin eller Tidegärden.
  • Någon dag ska de besöka den plats de blev barnbegjutna för att på ett legitimt sätt förnya doplöftet.
  • Domkapitel eller biskopar och de som har samma rättsliga status, ges myndighet att dela ut en påvlig välsignelse med åberopande av fullständig avlat.
 
Avlatstiden gäller från och med den 11 oktober i år och sträcker sig till den 24 november 2013. 
Det är skrämmande hur lättpåverkade folk är.
 
Enligt Bibeln så är detta påvliga dekret inget annat än humbug. Det finns inga som helst kyrkliga sakrament eller ceremonier som på något sätt kan ge syndernas förlåtelse, oavsett hur många goda gärningar eller uppoffringar som görs. 
 
Bibeln säger: Tro på Herren Jesus så blir du frälst! Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda så blir du frälst. 
 
Tyvärr råder det idag en enorm förvirring bland kristenheten i fråga om den romerska katolska religionen. Tidigare väckelserörelser som Pingst och Trosrörelsen har mer eller mindre resignerat i den kamp där man tidigare varit mycket noggrann med att dra upp tydliga riktlinjer.
 
Tidigare pingströrelsens organ Dagen rapporterar flitigt och gärna om framgångarna i det kyrkoekumeniska arbetet mellan pingstsamfundet och Vatikanen, eller om Livets ords helomvändning, som från att ha varnat för påveväldet, idag är en av dess främste förespråkare inom frikyrkligheten. Katolska talare och författare har idag stort inflytande i Livets ord. 
 
I det välbesökta debattforumet Aletheia spretar åsikterna åt många olika håll, något som speglar den förvirring som råder.
 
Uppenbarelseboken ger oss en mycket tydlig beskrivning av vad den romerska katolska kyrkan är och representerar:
 
Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.
 
Det räcker att lyfta en aning på locket till det Vatikanen representerar för att se hur träffsäkert Bibelns budskap är. Påvedömenas historia är en blodig och ond historia som har skördat många oskyldiga människoliv och påvedömets rikedomar är i stort sätt uppbyggda med konfiskerade medel. Under senaste decennierna finns det ett flertal personer med insikt som velat lyfta fram och avslöja Vatikanens  smutsiga affärer. 
 
Efter påven Johannes Paulus I död, efter bara 33 dagar vid makten, har det framkommit att han troligen var ett offer för den ekonomiska maffia som då styrde över Vatikanens tillgångar. Johannes Paulus försökte nämligen röja upp i ekonomin, men stoppades. 
 
En utmärkt bok som på ett initierat och avslöjande sätt skriver om påvens plötsliga död är "I Guds namn" (1984) av den engelska journalisten David A. Yallop, vilken efter flera års gedigen forskning presenterar bevis som tyder på att påven mördades av sina egna.
 
Den nu aktuelle påvens fd butler dömdes bland annat för att ha läckt obehaglig information om korruption:
 
– Mitt motiv var att avslöja korruption, maktspel och falskhet inom den katolska kyrkan, har Gabriele själv försvarat sig med i förhör.
 
..................
 
http://www.berno.se/2012/10/fullstandig-pavlig-avlat-utlovad.html?m=1

+ Mer om dialogen med rkk 2012: "Ingen kommer att konvertera".....

 
Ur Dagen 2012-10-18
 
 "Vänskapen mellan oss djupnar med åren"

 

Framme på podiet i Newman­institutets lokaler i Uppsala sitter en nunna, en katolsk biskop, en pingstföreståndare och en pingstprofil, om man får kalla Olof Djurfeldt för det sistnämnda.

 

Tillsammans utgör de kärntruppen i den offentliga dialog som pågått i tio år mellan Katolska kyrkan och pingströrelsen. Olof Djurfeldt och den katolska nunnan, syster Veronica, har båda varit med från start.

 

– Den största lärdomen tycker jag har varit att känna igen Guds verk i varandra, svarar syster ­Veronica på Dagens fråga om vad hon lärt sig under dialog­arbetet.

 

– Kanske hade vi förut fördomar och såg varandra lite ”von oben” men nu har vi en djup respekt för vad Anden gör i respektive sammanhang.

 

Imponeras av disciplinen

 

Det Olof Djurfeldt bär med sig från dialogens tio första år rör det personliga andaktslivet.

 

– Jag imponeras över den disciplin som finns vad gäller den dagliga andakten. Varje dag läser eller ber katoliker i tjänst ur Bibeln. Den disciplinen får inte bli gärningslära, men det är värdefullt att ständigt utsättas för Guds ord på det sättet. Det har vi all anledning att fundera på.

 

Anledningen till att man för tio år sedan påbörjade ett offentligt samtal var dels att markera samhörigheten i tron på Kristus, dels en önskan att öka förståelsen för varandras samfund och även slå hål på en del djupt rotade fördomar om varandra.

 

Vänskap som djupnar

 

Under dialogarbetet har man mötts två gånger per år. På våren har det ingått en övernattning, på hösten har det varit en heldag. Tillsammans har man besökt bland annat Bjärka Säby, katolska klostret i Omberg och Rom i Italien.

 

Både Pelle Hörnmark och Anders Arborelius, som verkar som högste ledare för respektive halva, vittnar om en vänskap som bara djupnat genom åren. En vänskap som inte väjer för de känsliga frågorna.

 

– Marias jungfrulighet och upptagande till himlen, att be om de bortgångnas förböner och reliker – det är stötestenar vi återkommit till, berättar Olof Djurfeldt under sitt anförande.

 

– Vi har konstaterat att det finns frågor där vi aldrig riktigt kommer överens.

 

Lutherska himlen tom

 

Syster Veronica å sin sida erkänner att hon har svårt att begripa den lutherska himlen som hon tycker verkar så tom.

 

– Där är bara Gud som sitter på sin tron. Jag har svårt att förstå detta motstånd till helgonen.

 

Men motsättningar och stötestenar till trots, under redovisningen av dialogarbetets tio första år är det vänskapen och samhörigheten som betonas.

 

– Mycket kanske skiljer oss från varandra i verkligheten, men inte i vår bön eller i vår relation till vår frälsare, konstaterar syster Veronica.

 

Kommer inte konvertera

 

– Jag tror inte vi kommer att konvertera till varandra, trots att vissa befarade det när vi reste till Rom tillsammans, men vi kan lära oss av varandra, fundera vidare på olika frågor och på så sätt fördjupa våra egna traditioner.

 

Pelle Hörnmark håller med och nämner pingsts jämförelsevis korta tradition som något att fundera över.

 

– Som pingstvän behöver man också inse att det har hänt något innan 1907 som vi ibland kanske tar för lite hänsyn till, säger han." (Slut citat)

..................

 

http://www.dagen.se/nyheter/vanskapen-mellan-oss-djupnar-med-aren/


+ 10 år av dialog med rkk firas i jesuiternas högkvarter Newmaninstitutet med Olof Djurfeldt i spetsen! Är det verkligen ett jubileum?! (2012)

 
Kära syskon! Varning!
 
Samtalen med rkk var allt annat än offentliga! Och de var inte förankrade i församlingen - utan pågick bakom kulisserna.
 
2 Petr.2:1
"Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.
 
Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte."
.........................
 
En videoinspelning:
 
http://m.youtube.com/watch?v=Ozl8nEBQlRs
.................................
 
Sparar hela artikeln (Dagen 2012-10-04):
 
Pingst FFS och Katolska kyrkan i offentligt samtal
 

Under tio års tid har Pingst och Katolska kyrkan i Sverige haft en dialog. Den 17 oktober hålls ett seminarium med anledning av jubileet. Talar gör Olof Djurfeldt och Syster Veronica.
 

Under de tio åren har man, förutom att lära känna varandra, även diskuterat teologiska och socialetiska frågor.

 

Syftet med det offentliga samtalet, som kommer att hållas på Newmaninstitutet i Uppsala, är att öppet redovisa hur arbetet har gått. Det säger Fredrik Emanuelsson, talesperson från Katolska kyrkans håll.

 

– Det blir ett tillfälle för frågor och ny inspiration. Vi ska även lägga ut kursen för framtiden och tala om hur vi arbetar vidare med olika frågor.

 

De stora klassiska frågorna som diskuteras handlar enligt Emanuelsson om tolkningen av den heliga skrift, ledarskap inom kyrkan och dopet.

 

– Vad gäller äktenskapssyn, sexualitet och andra socialetiska frågor är vi ofta överrens utåt sett, men utgångspukterna skiljer sig ofta markant, säger Fredrik Emanuelsson.

 

Under seminariet, som har temat Andens ekumenik eller ohelig allians – samförstånd och skiljelinjer i dialogen mellan Pingst och Katolska kyrkan" kommer hela samtalsgruppen att delta vilket innebär sex personer från respektive håll.

 

Ordföranden är Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst FFS, och Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift. Från pingsthåll kommer Dan Salomonsson att vara moderator. Även Sten-Gunnar Hedin och Peter Halldorf ingår i samtalsgruppen. Talare är Olof Djurfeldt, tidigare chefredaktör för tidningen Dagen och Syster Veronica, dominikansyster och författare.

 

Fredrik Emanuelsson tror att den svenska dialogen kan få göra avstamp i ett större perspektiv.

 

– Jag tror att vi i Sverige även kan bidra till den internationella dialog som finns mellan Katolska kyrkan och Pingst. Det ekumeniska klimatet där vi funnit ingångar och en vänskap handlar inte bara om att vi kan utan att vi faktiskt vill samtala.

 

Anledningen till att seminariet hålls på Newmanistitutet i Uppsala är att man vill fånga upp den yngre målgruppen.

 

Katolska prästseminariet håller till på Newman och Pingst pastorsakademi finns i staden. Vi vill fånga upp de hungriga teologstudenterna som är och nosar på de här frågorna." (slut citat)

...........................

 

http://m.dagen.se/nyheter/pingst-ffs-och-katolska-kyrkan-i-offentligt-samtal/
 
 

+ Dubbla budskap från den jesuit-vänlige Olof Djurfeldt - i gott sällskap med likasinnade. (Sagt 2005)

Ledare som trivs i ett ekumeniskt samarbete med Rom:

1)  Flera predikanter: Kathryn Kuhlman, Dennis Bennet, Robert Schuller, Billy Graham, Benny Hinn osv...

http://www.apostasyalert.org/REFLECTIONS/Ecumenical%20Poisoners.htm
 
 
 
Oakland Bishop Floyd begin chats with Billy Graham. They discuss Jesuit's book lauding Graham's ministry 

..............

Billy Graham at Roman Catholic Belmont College receiving the yoke from ROME. Graham was granted an honorary doctor's degree from this Roman Catholic College.

 

Graham told his audience that the 'Gospel that founded this college is the same gospel which I preach today.''

...........

2) ALPHA: den nya ekumeniken i Alphas' regi - 

Alpha News March-June 2004
:
 

Beneath the photo of Nicky Gumbel and the pope, is a personal statement made by Gumbel after returning from Rome :

 

"It was a great honor to be presented to Pope John Paul II, who has done so much to promote evangelism around the world. We have been enormously enriched by our interaction with Catholics in many countries. It is a great privilege to meet inspiring leaders from different parts of the church - Catholic, Baptist, Salvation Army, Pentecostal, Lutheran, Methodist and so many more - and discover that what unites us is infinitely greater than what divides us."
................


3) Pingströrelsens ledarskap gör den katolska läran "rumsren":...Och åker till Rom!

 

 

Olof Djurfeldt skrev i en artikel i Dagen 2005, dubbeltydigt utan att ge klara besked om 'Skriften allena'-principen:

Citat ur länken nedan: "Men snarare är det en strid mellan å ena sidan en evangelisk mittfåra inom Svenska kyrkan och frikyrkorna som håller fast vid den klassiska kristna tron och å andra sidan en extrem liberalism som är beredd att förvisa mycket av det bibliska materialet till historiens skräpkammare. 
Evangeliska kristna som reagerar mot liberalismen är lika måna som någonsin den katolska kyrkan att ha Jesus som trons centrum och som tolkningsnyckel till hela Bibeln." (slut citat)

SVAR:

Romersk-katolska systemet har inte 'Jesus som centrum i Bibeln' (det var Luther som sa att 'Jesus är Bibelns kärna och stjärna') - RKK har däremot LÄRAN om Jesus (enligt den katolska katekesen) bland många andra obibliska läror.

Trons centrum i katolicismen är i stället ....Maria. 

 

Och det är en enorm skillnad!


......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=84286Lewi Pethrus: Ekumenik i bibelns ljus. Del 3

1 Tim.4:1 "Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror."  
............  
 
Del 3:
 
 
 
"Vi ha män i Svenska Kyrkan, som arbeta på lång sikt. Det de inte vinna i dag, det vinna de i morgon. Och så nära, som vi nu är, att öppna för katolicismen, ha vi aldrig varit.

Här finns präster i vårt land, som öppet förklara sina sympatier för katolicismen men ändå stå kvar och äta statskyrkans bröd och underhållas av oss och andra frikyrkliga. 

Katolicismen är i antågande allt mer och mer -denna sköka vars händer drypa av blod, denna hemska kyrka, som har många millioner mäns och kvinnors blod på sitt samvete; denna samvetslösa påvekyrka är på väg att komma in i Sverige igen.

Katolikerna är mästare uti att arbeta bakom kulisserna, och det är icke tu tal om att icke ett sådant arbete pågår också i Sverige.

Gud förbarme sig och hjälpa svenska folket att vakna inför detta. Vi ha som protestanter mycket gott, som katolikerna sakna. Ju renare ett folk har sanningen från Gud ibland sig, ju lyckligare är det, och protestantismen är i alla fall renare än den romerska och grekiska katolicismen.

Dessa kyrkor och nyteologer skulle icke tänkas existera utan den brinnande urkristendomen, som de nu förakta. 

De leva som snyltgäster på väckelsekristendomen, utan vilken de icke skulle existera.
" .......
...............
 
 
http://gospelofchrist-bibel.blogspot.se/2009/08/lewi-pethrus-ekumenik-i-bibelns-ljus.html?m=1
 
 

Lewi Pethrus: Ekumenik i bibelns ljus. Del 2

Fortsättning:
 
 
 
"Huru allvarligt är icke detta! Jag tänker på de frikyrkliga, som komma med och träffa präster av alla slag. Det är klart att ett sådant möte måste trubba av känslan för den personliga frälsningens betydelse.

Det är även en fara för, att gränslinjen mellan tro och otro utplånas.

I detta möte är troligen de flesta, som deltager, nyteologer, och man gör ingen hemlighet därav. Man tror inte på Bibelns inspiration, på Kristi gudom, på försoningen, på uppståndelsen, på det övernaturliga. och dessa män går i täten för detta arbete.

Man har övat sig oerhört med att använda ord, som dölja ens inre avsikter.

På detta sätt kommer det ekumeniska att bidraga till nyteologiens framryckning och att sålunda grundvalarna för den levande kristna tron upprivas.

Hur ska de frikyrkliga kunna hävda sanningen om personlig omvändelse som villkor för medlemskap i församlingarna, dopsanningen och andra bibliska läror, då de allierat sig med världskyrkorna. 

Saken är den att, utan att man vet eller förstår det, så glider man in i något, som man egentligen ytterst inte vill komma in i.Men man är där, och så måste man plåna ut gränslinjerna.

En oerhörd fara också därför, att det förebereder katolicismens intåg i landet. Säga vad man säga vill, detta är ett faktum, som ingen människa kan tillbakavisa."
........................... 
 
 

Lewi Pethrus: Ekumenik i bibelns ljus. Del 1

Så här undervisade Lewi Pethrus om ekumeniken:
 
 
 
"Först och främst är det fråga om en stor uppslutning av alla kristna samfund på jorden (Upp13). Det skall bliva en stor religiös makt i den yttersta tiden, som skall stå som ett stort religiöst trustvälde vid sidan av det stora politiska trustväldet!

En dansk huvudstadstidning skrev härom under veckans lopp, att det ekumeniska mötet och den organisation, som kommer att uppstå därur, blir på det religiösa området, var Nationernas förbund är på det politiska. Det är alldeles riktigt. Det är vad Bibeln säger skall ske.
 
Och en dag skall Kyrkan, denna stora religiösa federation i världen, bli ett sprängbräde för Antikrist.
 
Den kommer att vara en plattform för vad Skriften kallar "det andra vilddjuret" eller "den falska profeten".

Någon säger det är icke fråga om trosfrågor, utan endast om sociala frågor. Mina vänner, vad är detta: "En Herre, en tro, ett dop"? Är det inte själva trosbekännelsens kärna, man här rör vid.
 
Ekumeniska möten måste nödvändigt bidraga till, att andliga gränslinjer utplånas, gränslinjer som är tydligt utmärkta i Guds ord och som måste upprätthållas om ett verkligt, andligt liv skall kunna existera i Guds församling.
 
Luther stod ensam på riksdagen i Worms mot den kyrka som har fått så många hedersbetygelser i dagens ekumenik. 

Luther stod också en gång inför en lysande skara, men han stod där anklagad, för att han förkunnat den personliga frälsningen och för sina angrepp mot en vilsegången kyrka.Och följden av hans förkunnelse var, att en gränslinje åter blev uppdragen mellan sanning och villfarelse i fråga om frälsningen.

Det är fruktansvärt, att man tager med ogudaktiga människor av alla slags och så säger, att man vill utföra Kristi församlings uppgift i världen.

Borde man icke först se till att få människor omvända.

Men här stå vi inför detta, att man vill ha med hela kristenheten i en världskyrka,där man icke längre fäster sig vid personlig omvändelse, utan blott att man är född i ett kristet land och godtager kyrkoformen, även om man opponerar sig mot den kristna lärans viktigaste grundsatser."
...........
 
 
http://gospelofchrist-bibel.blogspot.se/2009/08/lewi-pethrus-ekumenik-i-bibelns-ljus.html?m=1
 
 

+ Vad sa Lewi Pethrus om den sista tiden?

 

Vad sa Lewi Petrhus om den sista tiden?

     Ur Brytningstider Segertider

 

Det finns en grupp kristna. De genomskådar de fruktlösa mänskliga försöken och inser att dess ledare leder dem allt längre bort från andlig väckelse. Det är de som lever ett verkligt trosliv och har förtroende för bönens och Ordets makt. Det är dessa som i kyrkorna världen över dras tillsammans i grupper till bön och bibelläsning.

 

Detta är vad som alltid skett i begynnelsen till ett stort uppvaknande. Så var det i de stora väckelsernas begynnelse i Sverige  på 1800-talet och så var det under de år som närmast föregick pingstväckelsen frambrytande i Skandinavien. Det var enskilda personer inom de existerande församlingarna som hade längtan efter en djupare upplevelse av sin kristendom.

 

Det började i allmänhet med att en sökte sig fram till ett rikare böneliv. Därvid kontaktade han eller hon bekanta som hade samma längtan och så uppstod bönegrupper. Dessa grupper kom så gott som aldrig till stånd genom församlingens åtgörande.

 

Det skedde spontant på personligt initiativ. Som regel mötte detta motstånd från församlingens sida. Jag känner fall där man stängde kyrkornas lokaler för dessa bönemöten.

 

Ofta hade de troende en så stor andlig hunger att dessa bönemöten drog ut till sent på kvällarna. På så sätt ordnades det så småningom bönemöten i hemmen och hela den andliga förnyelsen banade sig väg utanför församlingen. I den apostoliska församlingen hade man sammankomster hemma i husen samtidigt som i helgedomen.

 

Man bör också lägga märke till att det var inte någon egen kyrka de samlades uti utan i helgedomen, stadskyrkan. De hade också brödbrytelse, Herrens heliga nattvard, hemma i husen. Kyrkorummet hade i begynnelsen ingen bindande kraft över det andliga livet och verksamheten. Det talas inte i hela Nya Testamentet om en enda egen kyrkolokal!

 

I det här påtalade avseendet hade den apostoliska församlingen en värdefull frihet. I hög grad bidrog detta till medlemmarnas trivsel. Det lyfte ner religionen från den höga piedestal, där det gammaltestamentliga prästerskapet satt upp den, ner till vardagens gudsgemenskap, till hemmets  miljö och umgängessätt.

 

Vi har från början haft den åsikten att den apostoliska tidens kristendom skulle vara vårt mönster även i församlingsfrågan. Det är också vid denna syn vi håller fast intill denna dag. 

(...)

Vad sa då Lewi Pethrus om närmandet till katolicismen: "För min personliga del känner jag mig djupt tacksam till Gud, att jag får tillhöra en andlig inriktning, som konsekvent hållit sig utanför detta ödesdigra alliansväsen. Den dag vi stryka flagg inför dessa påtryckningar, har pingstväckelsen fått sin dödsdom.

 

Den kan icke leva sitt liv tillsammans med katolska villfarelser och bibelkritik.  Vi veta av Guds ord, att avfallet skall bliva stort i den yttersta tiden, men att det på så kort tid skulle få en sådan makt över en så mäktig andlig rörelse som frikyrkorörelsen i Sverige, det har troligen ingen kunnat tänka sig.

Må Gud bevara sitt fria folk från att följa med i utförsbacken!"

(Evangelii Härold Nr 50 1927)

...................

 

http://www.ingahopplosa.com/bibelundervisning/vad-sa-lewi-petrhus-om-den-sista-tiden

 


+ "Friförsamlingen borde förvalta det reformatoriska arvet - vandra i trons lydnad efter Guds ord."

 
Sven Nilsson skriver i Hemmets vän den 21 november 2013:
 
 
 
Den ofullbordade reformationen
 
(Hemmets vän 2013-11-21)
 

Vi närmar oss raskt 500-årsjubileet av den lutherska reformationen, som anses tog sin början med att Luther år 1517 spikade upp sina 95 teser på porten till Allhelgonakyrkan i Wittenberg. Sammanfattningsvis kan de beskrivas som en protest mot rådande doktriner, ritualer, ledarskap och själva kyrkostrukturen i den romersk-katolska kyrkan vilket ledde till skapandet av nya nationella protestantiska kyrkor.

 

Det skall bli intressant att se hur den svenska lutherska kyrkan skall möta utmaningen att celebrera denna kyrkohistoriska händelse. Om man ser till vad Luther egentligen var ute efter måste man konstatera att mycket blev ofullbordat när alla hänsyn tagits till furstarnas villkor för att beskydda den nya rörelsen.

 

De som egentligen förvaltade Luthers ursprungliga radikala intentioner var den samtida friförsamlingsrörelsen, vilken fick sitt starkaste uttryck i den baptistiska delen av reformationen. Eftersom både den lutherska och kalvinska grenen av reformationen utvecklades till statskyrkor med i princip samma institutionella struktur som den romersk-katolska kyrkan har man beskrivit friförsamlingsrörelsen som den ”tredje reformationen”.

 

När alla delar av kristenheten idag berörs av en djupgående identitetskris konfronteras vi på nytt med vår historia och frågan om vad det innebär att bevara den tro som en gång för alla överlämnats åt de heliga.  Det radikalaste och mest apostoliska uttrycket för en verklig reformation var friförsamlingsrörelsen.

 

Tyvärr har arvtagarna till denna del av reformationen inte förstått att uppskatta betydelsen av det man fått att förvalta. Essensen av friförsamlingens evangeliska innehåll är dess karaktär av den helige Andes gemenskap där människor bejakat Jesus Kristus som Herre i sitt liv och är villiga att låta sig förändras i trons lydnad efter Guds Ord.

 

Det är i det sammanhanget som dopet får sin egentliga betydelse som referenspunkt i förmaningen till ett heligt liv. Det är därför märkligt att den uppenbarelse av troendedopets betydelse som de baptistiska fäderna var villiga att dö för  – och faktiskt led martyrdöden för, numera relativiseras till anpassningsbar mystik i det teologiska samtalet.

 

Det vore tragiskt om friförsamlingen som de troendes gemenskap skulle förlora sin frimodighet inför den Romersk- katolska kyrkans anspråk att vara det enda sanna uttrycket för den apostoliska ekklesia och koinonia. Friförsamlingen representerar en lika viktig kyrkohistorisk kontinuitet som institutionskyrkorna. (Läs gärna Gunnar Westins avhandling ”Den kristna friförsamlingen genom tiderna”.)

 

Detta är något som måste beaktas i allt tal om hur vi söker enheten med varandra i Kristus. Att formalisera enheten i en kyrkorättslig struktur som till exempel Katolska kyrkan är inte vägen till Andens enhet.

 

Det räcker inte med att teologisera ståndpunkterna så att de blir hanterbara i smidiga semantiska kompromisser.

 

Jag tror att vi står inför ett mycket mer djupgående verk genom den helige Ande. Det finns en andlig organisk struktur som formas i trons lydnad till Guds ord. Den har alltid funnits genom historien sedan apostlarnas dagar och den har bärkraft också idag.

 

Tyvärr tycker jag mig märka en förlägenhet hos dem som står som andliga ledare för friförsamlingsrörelsen idag. Man ber närmast om ursäkt för nästan allt det som kännetecknat denna väckelseådra i kristenheten och inte minst under reformationen – enkelheten, tydligheten i vad korset står för, dopets betydelse som lärjungaskapets insegel, proklamationen av Jesu unika betydelse och en levande tro.

 

Det finns en tendens att intellektualisera evangeliet till oigenkännlighet genom en teologisk semantik som leder människor in i en andlig öken.

 

Jesus är ingen idé, syndernas förlåtelse är inte ett uttryck för Guds välvilja, korset är inte en gest – evangeliet har ett substantiellt innehåll som vi måste förhålla oss till, inte som en ”option” utan som en nödvändighet för att bli frälst och född på nytt.

 

Reformationen är inte ett avslutat kapitel. Som förnyelse av evangeliet och förståelse av församlingens väsen har den ännu mycket att tillföra.  

 

Sven Nilsson

 .........................

http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=5440&coid=3

 

+ Några råd inför ett rådslag? För den som vill....

 

Nyheter från Dagen:
 

Pingst formerar sina styrkor för framtiden

 
I dag och i morgon samlas Pingst – fria församlingar i samverkan (FFS) till rådslag i Stockholm. Huvudsyftet är att formera styrkorna för framtiden.
 

Det är nu snart tio år sedan svensk pingströrelse officiellt bildade samfund. I dag representerar Pingst 308 lokala församlingar med sammanlagt cirka 77 000 medlemmar. Inför dagens rådslag säger Pingsts föreståndare Pelle Hörnmark att nu är det dags för arbetsgemenskapen att ta ett steg vidare.

 

– Det har gått tio år och vi har hittat formerna, vi är samlade ekonomiskt och organisatoriskt. Kanske kan vi använda vår organisation till att fokusera ännu mer när det gäller uppdraget. Vi kan vässa visionen, säger Pelle Hörnmark.

 

Ett lagbygge

Rådslaget blir ett tillfälle att lyssna på olika röster. Det handlar om avstämning och lagbygge när missionsuppdraget ska genomföras.

 

Ett hett samtalsämne på rådslaget lär handla om hur Pingst ska formera sina internationella insatser. De senaste veckorna har det blåst kalla vindar kring Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, PMU, i och med att statliga biståndsorganet Sida sagt upp samarbetet och PMU därmed mister många miljoner i statligt stöd till sina projekt.

 

– Det kommer en information på rådslaget om var vi befinner oss i den processen. Däremot har vi fortsatt dialog med Sida. Jag vet inte om pingströrelsen någon gång i historien gjort sig beroende av statens pengar. Blir det förändringar så blir det också nya möjligheter och i så fall har vi en spännande tid framför oss, tror Pelle Hörnmark samtidigt som han är noga med att problemet inte får bagatelliseras.

(...)

Urban Thoms (2014-05-09)

..................................................

 

Reflektion:

 

Herren vill ha en trogen och överlåten skara - ett folk som håller Förbundet.

 

De ritningar som finns finner vi i Skriften allena, som undervisar att alla lärjungar är kungar och präster och ska följa endast Huvudet Kristus.

 

Då är det inte fråga om vad man kan göra - för det kan man! - utan OM man vill LYDA Ordet.

 

Troheten i Förbundet går före allt annat. Har man avvikit från kursen, då måste man först ändra sin väg...

 

1 Kor.10:20

"Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna.

 

Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han?"

.....................

 


+ Åke Hällzon: "Vi är alla präster." Funktion är viktigare än position!

Hemmets vän:
 
Vesper, vadå?
Publicerad: 2014-04-30
 

Från tid till annan är det nyttigt att lyfta blicken och se på sig själv utifrån. Inte minst gäller det i våra kyrkor och församlingar.

 

Av Jesus har vi fått ett uppdrag att göra alla folk till lärjungar och i det arbetet är det viktigt att kontinuerligt fråga sig vad som bär frukt, vad som skapar tillväxt, var verksamheterna blomstrar. I den protestantiska delen av kristenheten har vi också en lång historia av att så långt det är möjligt tillgängliggöra evangeliet om Jesus. Vi på Hemmets Vän är i högsta grad del i denna tradition. Varje vecka försöker vi göra vårt yttersta för att så många som möjligt ska få fatt i en tro på Jesus och upptäcka att Guds ande är lika nära som luften i våra lungor.

 

Vi tror på det allmänna prästadömet och att ledarskap primärt är en funktion snarare än position. Självklart har kristna olika gåvor och förutsättningar men det finns ingen hierarki vad gäller vem som kan leda en gudstjänst, läsa Bibeln eller dela nattvarden.

Den här synen kan ställas mot en annan trend i Sverige idag. Flera klassiskt frikyrkliga sammanhang går mot en ökad professionalisering av ämbete, gudstjänst och språk. De sammanhang som utgår från kommuniteten på Bjärka-Säby representerar kanske tydligast denna riktning.

 

För en utomstående märks det främst i vokabulären och gudstjänstens utformning. Vesper är det nya bönemötet. Laudes den nya morgonbönen. Detta leds av preses, som också är den som delar bröd och vin i eukaristin. Till detta dräkter, rökelse, ikoner och symbolik.

 

I en tid när Svenska kyrkan går mot allt större lekmannamedverkan i gudstjänstlivet och ett allt större medlemsengagemang i församlingarna, finns alltså en stark motsatt, ortodox och katolsk rörelse inom frikyrkan. Inte minst efter paret Ekmans konvertering och slitningarna i Sionförsamlingen i Linköping.

 

Personligen kan jag uppleva detta som en tillbakagång. Visionen om det allmänna prästadömet – så som det målas upp i Nya testamentet – att vi alla är präster, är en vacker bild. Alla kan göra tjänst inför Gud, alla är viktiga även om funktionerna är olika.

 

Den viktiga frågan för kyrkan idag måste vara hur vi bäst gestaltar Guds rike i dagens kultur och samhälle. Att leva i isolerade klosterliknande gemenskaper kan inte vara det breda svaret för framtiden.

 

Tvärtom behöver vi hjälpa varandra att hitta ett nytt språk för kristen tro som en uppväxande generation förstår och kan identifiera sig med. Och det brådskar. Enligt en undersökning uppfattar en övervägande del av svenska gymnasister ordet ”evangelium” som en medicinsk term snarare än ett ord om befrielse genom Jesus. Det borde stämma till eftertanke.

Åke Hällzon

 .....................

 


+ "Guds rike och den lokala församlingen" - Hemmets vän

Hemmets vän:
 
Guds rike och den lokala församlingen
 Publicerad: 2014-05-08 

 

Kristenheten har under hela sin historia levt i ett spänningsfält mellan Andens verk och mänskliga ambitioner. I de samtal som förs i kristen press och sociala medier märks en stark längtan efter att förstå sambandet mellan Andens liv och en relevant struktur för enhet och kristen gemenskap. Liv är ju aldrig endast ett flöde av kraft – liv har alltid en specifik identitet. Därför utvecklar sig livet i en bestämd struktur som både uppenbarar dess identitet och betjänar dess fortsatta existens. Livet i en tulpanlök blir en tulpan i enlighet med sin natur, dess form och färg är vacker för ögat men också funktionell för dess liv som tulpan.

 

Utan att övertolka bilden kan den användas för att förstå principen för Andens liv. Vi förfogar inte över den helige Ande som om det vore en kraft som vi kan manipulera. I Guds rike är Andens liv ett Kristusliv och Gud förväntar sig, att växt och mognad i det livet uttrycker Kristi karaktär i den enskilde troende och att Kristi fullhet uppenbarar sig i den gemenskap av troende som har sin utgångspunkt i den lokala församlingen. Men ingen kyrka kan göra anspråk på att representera den universella enheten av Kristi kropp. Idag är de historiska kyrkornas kulturområden missionsfält i lika hög grad som det sekulära samhället.

 

De senaste åren har intresset för de så kallade historiska kyrkorna vuxit. De är alla vad vi kallar institutionskyrkor som var för sig gör anspråk på att representera det fulla uttrycket för sann kristendom. Oftast ligger betoning då i första hand på rätt lära och en apostolisk succession i ämbetssynen. Tyvärr är det dessa kyrkor som dikterat den kristna historieskrivningen. I värnandet om sin egen hegemoni har man exkluderat eller förtalat den kristna församlingsrörelsen och underskattat dess betydelse.

 

Ändå är det här man möter de verkliga helgonen som gett sitt liv för kristen tro. Detta måste i sanningens namn kunna sägas samtidigt som vi erkänner att det också i de historiska kyrkorna finns en kontinuitet av andligt liv.

 

Men det är hög tid att uppvärdera den lokala kristna församlingens betydelse. Den är nämligen den naturliga växtpunkten för Guds rike. Om det inte finns ett starkt lokalt uttryck för Kristi kropp kan inte kyrkoorganisationer kompensera för detta.

 

Endast den lokala församlingen kan erbjuda den miljö som är förutsättningen för Kristuslivets utveckling och mognad. All apostolisk undervisning och förmaning, all själavård, allt tal om enhet och att ge sitt liv i tjänst för var-andra förutsätter att de troende delar ett verkligt liv med varandra i den lokala församlingen.

 

Snarare än att känna sig underlägsen institutionskyrkornas historiska anspråk, behöver den kristna lokalförsamlingen ta sig an sin kallelse med förnyad frimodighet. Men för att den lokala församlingen skall kunna vara ett trovärdigt vittne om vad frälsningen syftar till måste vi ha samma fokus på dess innehåll som apostlarna – nämligen frälsning som upprättelse i enlighet med skapelseordningen.

 

Guds frälsningsgärning genom Jesu död och uppståndelse syftar till en upprättelse av det som var från begynnelsen. Det betyder att Guds vilja för människan efter pingsten inte är annorlunda än den som finns uttryckt i själva skapelseordningen. Pingsten gör det möjligt för oss att leva ett autentiskt mänskligt liv i enlighet med skapelseordningen.

 

Eller som Stefan Gustafsson uttrycker saken i titeln på en av sina böcker; ”Gör som Gud, bli människa!” All Jesu undervisning, all kristen etik, alla apostlarnas förmaningar i enlighet med ”den sunda läran” handlar om att leva ett liv i enlighet med de villkor och förutsättningar som är givna för människan från begynnelsen.

 

Att utveckla sin integritet och identitet som manligt, kvinnligt och mänskligt. Att leva med ansvar för äktenskap och familj. Att leva med arbetet som förvaltarskap och kreativitet. Att ta ansvar för helheten i gemenskap med andra männi-skor i en samhällsordning.

 

Den lokala församlingen har förutsättningar för att utveckla församlingslivet i vidare mening till en Gudsrikeskultur som innefattar livet i dess helhet. I den mån det sker manifesteras Guds rike genom församlingen. ”Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.” (Ef 3:10, 11).

Sven Nilsson

 ...........................

 


+ Jesusmanifestationen: skapar förvirring genom sammanblandning. Gör inte främmande läror rumsrena!

Jesusmanifestationen är ett människoverk.
 
 
Det ser fromt ut men ger felaktiga signaler: den nicenska trosbekännelsen borde inte vara den gemensamma nämnaren.
 
Den grunden är otillräcklig.
 
Endast de som håller Förbundet, är pånyttfödda, och har Skriften som sitt ENDA rättesnöre har en gemensam grund att stå på.
 
JEREMIA 23:10
 
"Ty landet är fullt av äktenskapsbrytare. 
Under förbannelse ligger landet sörjande, 
och betesmarkerna i öknen är förtorkade. 
Man inriktar sig på att göra ont och har sin styrka i orättfärdighet. 

Ty både profeter och präster är gudlösa. 
Även inne i mitt hus finner jag deras ondska, 
säger HERREN. 
 
Därför skall deras väg bli för dem som hala stigar i mörkret. 
De skall drivas bort och där skall de falla. 
Ty jag skall låta olycka drabba dem det år deras straff kommer, säger HERREN.
 
Också hos Samarias profeter har jag sett dåraktiga ting: 
De profeterade i Baals namn och förde mitt folk Israel vilse. 
 
Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. 
De begår äktenskapsbrott och ljuger, de uppmuntrar dem som gör ont 
så att ingen skall vända om från sin ondska
."
...........................
 
 

Del 4: Riktlinjer för tron - enhet bygger på den sunda läran.

Joh.8:31
 
"Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."
.......
 
 
"Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek."
.............
 
2 Tim.4:1
 
"Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.
 
Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.
 
De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.
 
Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst."
.................
 
 
 

+ S-E Sköld: "Guds församling måste byggas på Guds ord och följa Huvudet Kristus, inte människotankar."

 
Matt.13:24 "En annan liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker.
 
Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg."
.............
 
"Församlingarna är i dag - allmänt sett - ockuperade av "köttet", det vill säga av människotankar!
 
Det har kunnat ske medan "husbondsfolket" sovit, och därigenom överlämnat församlingsrodret till andra än de i Guds Ord uppräknade ledartjänsterna: 

apostlar, profeter, herdar och lärare, 

som ju är församlingens "styrinrättning", om den skall kunna ledas av huvudet, Kristus. 


I annat fall är det köttet -och köttets tankar som styr. Och köttets tankar organiserar Guds församling på köttsligt, världsligt, vis, till att vara någonting annat än det Gud tänkt! 

Och där är vi nu. De mest tragiska är, att Pingströrelsen som ju byggts upp i enlighet med Skrifterna, av Lewi Pethrus och andra, nu fallit offer för församlingsmarodörer! och vem som har sänt dem, kan vi utan svårighet räkna ut. Gud är det inte, som INTE går emot Sig själv! 

Sitt eget Ord.
 
S-E Sköld
........................
 
 

+ Intressant av Sigvard Svärd om ledarskap.

 Saxat ur Dagen: (2014-04-16)
 
"Rannsakande och avståndstagande"
  

Stig Andersson frågar (Dagen 3/4) utifrån min artikel (25/3) hur man prövar dåligt ledarskap.

 

För det första vill jag säga att vid prövning av ledarskap allmänt sett, kan en osynlig rannsakansmall med tre fönster för kontroll brukas.

 

Ett fönster gäller iakttagelse av läran och förkunnelsen, via ett annat fönster studeras attityd och uppträdande, genom det tredje fönstret kollas beteende och handlingar. En dylik tänkt mall kan alla i en församling hålla sig med.

 

När det kommer till Stigs fråga om hur man hanterar ett dåligt ledarskap som utövar makt utan att riskera repressalier, menar jag att frågan är fel ställd. Om läget är sådant i den församling man är medlem i, kan man inte räkna med något annat än maktmissbruk.

 

Har medlem, vem som helst eller en grupp i församlingen, under en tid försökt få bukt med det dåliga ledarskapet och det inte lett till någon förändring är inget annat än avståndstagande kvar. I stället för att utsätta sig för mer och kanske värre maktövergrepp, får man helt enkelt stiga upp och gå därifrån – alltså begära sitt utträde ur församlingen.

 

Sigvard Svärd

.........................
 

Del 3: Riktlinjer för tron - Den Helige Ande bekräftar endast Skriften, Guds Ord. Utan sammanblandning.

 
Vi får ofta höra att någon åberopar Andens tilltal men när vi tittar i Skriften, så finner vi att det inte stämmer med Ordet.
 
Då kan vi utgå ifrån att det inte är Herren som har talat:
 
1 Kor.4:6
 
"Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad."
.......
 
2 Joh.1:7
 
"Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön.
 
Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.
 
Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar."
..............
 
// 
 

Del 2: Riktlinjer för tron - ett enda dop - troendedopet.

Kära syskon!
 
Ingen förvirring - Andens enhet, som tillhör kallelsen in i den andliga gemenskapen, är ett Herrens verk efter den troendes omvändelse och pånyttfödelse - EN Ande och EN kropp:
 
Ef.4:3 "Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla."
...
 
ETT enda dop - efter kallelsen:
 
1) Dopet anses vara den sista akten av pånyttfödelseprocessen.

2) Dopet är inte endast ett bevis på omvändelse, samvetets rening av synd och uppståndelse till ett nytt liv utan även bekräftar den troendes medvetna ställningstagande i tro.

3) Enligt Jesu Kristi befallning, kan dop ske endast när man tror (Mark 16:16, Matt 28:18-20, Heb 11:06) - när man omvänder sig och förkastar synden genom att uttrycka uppriktig ånger, bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare (Apg 2:38-39, 8:37, 10:44-48, 16:30-32) och vill ingå i Församlingen och troget tjäna den lokala enheten (Apg 2:41-42, 2:47, 4:4).

4) Dopet, i biblisk mening, skall vara den troendes fria viljeakt till Jesu efterföljese - ett lärjungaskap.
 
Matt.16:24 "Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.
 
Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.
 
Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?"
.............................
 
Fridshälsningar!
 
 

Del 1 - Riktlinjer för tron: Skriften allena! Utan sammanblandning.

 
Kära syskon!
 
Jak.1:17 "Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.
 
I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder."
.....
 
Några viktiga, reformatoriska, riktlinjer för den sanna, skriftenliga tron - att alltid komma ihåg!
 
1) Skriften allena.
 
2) Herren Jesus Kristus allena.
 
3) Tron allena.
 
4) Nåden allena.
 
5) Ära till Gud allena.
...................
 
Endast Herren är FrälsarenLuk.2:11
 
"Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren*
 
...HerdenHebr.13:20
 
"Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja."
..........................
 
...Medlaren:  1 Tim.2:5

"Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus."
...........................
 
...Översteprästen - ett enda offer: Hebr.9:11
 
"Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning."
...........................
 
...Förebedjaren: Hebr.7:24
 
"Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem."
.............................
 
...Huvudet för sin Församling: Kol.1:17
 
"Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen.
Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste."
...............................
 
Fridshälsningar!
 
 

+ Varning för oblaten! Det är inte det "bröd som bryts"! (1 Kor.11:23)

Kära syskon i Herren!
 
Som ni vet så pågår det en "tyst tillväjning" till sakramentalismen, där man suddar ut gränserna och flyttar de bibliska positionerna för att ersätta Guds Ord med yttre ritualer.
 
Det är inte så ofarligt att "ta oblaten". Det finns en mysteriereligiös betydelse "inbakad" i den runda kakan, hostia (Jesus), som "blir människokött" i ett skåp och tillbes som "Gud".
 
Citat ur www.tidenstecken.se:
 
"Påven transsubstantierar här en stor hostia (katolska benämningen för brödet i nattvarden).
 
En sådna kan placeras i en gyllene monstrans, som man paraderar med för tillbedjan av hostian  (Jesus). Det är en annan Jesus än den Bibeln har."
 
mässa1
 
 http://www.tidenstecken.se/kkeukaristi.htm
................
 
Oblaten är en rund ”kaka” som bakats av en speciell deg med ett krucifix på. I början av den katolska mässan ringer man i en ringklocka medan prästen håller fram oblaten framför sig. Observera att oblaten är bakad i form av en sol!
 
Så här står det på Ersta diakoni hemsida: "Det var med största vördnad man förr arbetade med allt som hörde till oblatbakningen. Munkar och nunnor utvalde vetekornen och framställde mjölet under bön.
 
Även bakningen omgavs av många ceremonier, som alla gick ut på att oblaterna skulle framställas på ett så rent sätt som möjligt."
..............................
 
Men Skriften undervisar annat:
 
Vi bryter BRÖDET till åminnelse av Jesu död!
 
Apg.2:42
 
"De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna."     
.................
 
1 Kor.11:23
 
"Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er: Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: "Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig."
......................................
 
 

+ Gästblogg av S-E Sköld: Väckarklockan har ringt. Ta vara på profetiska röster idag!

 
 
 
Pingströrelsen, Guds stora sorgebarn!
 
Saxat från Pingst.nu, skrivet av Pelle Hörnmark, ledare för samfundet Pingst och Pingst ffs:
 
Rådslag

BLOGG | 02 MAJ 2014

 

Nästa helg har Pingströrelsen Rådslag i huvudstaden. Hoppas att er församling planerat att vara med. Er röst och engagemang är av stor betydelse för att Pingst skall utvecklas i rätt riktning och att våra gemensamma verksamheter på bästa sätt kan stödja er församlings dröm och vision.

 

De senaste veckorna har ju varit lite omtumlande efter, enligt min mening, Sidas lite oklara och luddiga motivering till avslag av PMU som ramorganisation. Vi är dock övertygade att den process vi lever i kommer att stärka oss och göra oss än mer dugliga för det stora uppdrag vi lever i. Om Sidas beslut kvarstår så blir det naturligtvis information och samtal om det på Rådslaget.


Lördagens framtidsamtal handlar om framtiden. Vad är nästa steg för Pingst –fria församlingar i samverkan? Från min personliga horisont så tycker jag att vi idag har en bra, stark, sund gemenskap och verksamhet. Men fortfarande har vi inte riktigt lyckats att använda våra gemensamma resurser för Sveriges och världens evangeliserande.

 

 Jag tror att det riktigt stora fortfarande ligger framför oss. Vi står väl samlade för att göra skillnad i världen. Men hur gör vi det? Vad är visionen för oss tillsammans? Vad vill vi uppnå? Vad tror vi Gud tänker när Han ser på oss?

 

Välkommen till drygt 16 timmars gemenskap, intressanta samtal, bön, nattvard och formande av framtiden.

 

"Nästa helg har Pingströrelsen Rådslag i huvudstaden. Hoppas att er församling planerat att vara med. Er röst och engagemang är av stor betydelse för att Pingst skall utvecklas i rätt riktning och att våra gemensamma verksamheter på bästa sätt kan stödja er församlings dröm och vision.....


Lördagens framtidsamtal handlar om framtiden. Vad är nästa steg för Pingst –fria församlingar i samverkan? Från min personliga horisont så tycker jag att vi idag har en bra, stark, sund gemenskap och verksamhet. Men fortfarande har vi inte riktigt lyckats att använda våra gemensamma resurser för Sveriges och världens evangeliserande. Jag tror att det riktigt stora fortfarande ligger framför oss. 
 

Vi står väl samlade för att göra skillnad i världen. Men hur gör vi det? Vad är visionen för oss tillsammans? Vad vill vi uppnå? Vad tror vi Gud tänker när Han ser på oss? Välkommen till drygt 16 timmars gemenskap, intressanta samtal, bön, nattvard och formande av framtiden".
 
 
http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=35&oid=17644
 ...............................
 
Kommentar:
 
Min fråga är: Var finns Guds profeter?  Amos 3:7 "Sannerligen Herren, Herren gör alls intet utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna".
 
2 Krön20:20 "Men tidigt följande morgon drog de ut från Teokas  öken. Och när de drog ut, trädde Josafat fram och sade: "Hör mig, ni av Juda och ni av Jerusalems invånare. Ha tro på på Herren, er Gud, så skall ni ha ro. Och tro på hans profeter, så skall ni bli lyckosamma".
 

Pingströrelsen, men Pelle Hörnmark i täten, gör precis tvärt om: De lyssnar INTE till profeterna, och litar sig därmed inte till Gud -och Hans Ord, för att i stället samla så mycket människotankar som möjligt, för att med dem hålla stora s.k. Rådslag.
 
Domarboken 5:15-16"Bland Rubens ätter hölls stora rådslag. Men varför satt du kvar bland dina fållor och lyssnade till flöjtspel vid hjordarna? Ja, av Rubens ätter fördes stora överläggningar".
 
 
Vad Gud har sagt, och säger till kristenheten i vårt land, och särskilt då till Pingströrelsen, som Han ville använda, är att svåra tider kommer över oss, som en följd av skörden som kommer över oss på grund av vår sådd av oskyldiga barns blod. Det budskapet har Guds Ande sammanfattat i boken OFREDSTIDER, som utkom i december 1991. Och det budskapet har inte ändras på en enda punkt, som en följd av Pingströrelsens kompakta OHÖRSAMHET.
 
S-E Sköld
..............................
 

+ Ju enklare - desto bättre... Enkel tro i ett rent hjärta!

 
 
Intresant debatt - saxat ur Dagen:
 
 
"Till den enkla trons försvar"
 

Färdigpaketerad kristendom med en ensidig betoning av form, struktur och makt försvårar för oss att dagligen följa Jesus.
 
Det skriver debattörerna Bo Nyberg och Dan Lindmark.
 

Svensk kristenhet sjuder just nu av en intensiv debatt om bibel­syn, lära och liv. Den har sin betydelse, men det är slående att utgångspunkten oftast tas i ledarskap, styrelseformer och strukturer.

 

Den profana historien kritiseras ibland för att den begränsar sig till ”kungarnas historia och inte folkens”. Löper den kristna rörelsen samma risk i sin nutidsanalys och historieskrivning?" (..)

 

http://m.dagen.se/opinion/debatt/till-den-enkla-trons-forsvar/

..........................

 

Herren Jesus undervisar:

 

Matt.5:1

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem:

 

"Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. (...)

 

Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.(...)

 

Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

 

Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.

 

Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

 

Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor."

 

Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan*, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset.

 

Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen."

....................

Guds frid!

 


RSS 2.0