+ Full förståelse för rabbinernas upprördhet!

En ny bön om judarnas 'omvändelse' i RKK:

"Låt oss be för judarna: att vår Herre må upplysa deras hjärtan, så att de bekänner Jesus Kristus som hela mänsklighetens frälsare. Låt oss bedja [knäfalla, stå upp]: Allsmäktige och evige Gud, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen, förläna nådigt att folkens hela skara inträder i Din Kyrka, så att hela Israel blir räddat. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen".
...
Denna bön stämmer inte överens med Guds Ord: vad Herren Jesus talar om, det är att "komma in i Guds rike" och inte in i ett synligt system som inte följer Herrens egna bud.
Luk.17:21 "...ej heller skall man kunna säga: 'Se, här är det', eller 'Där är det'. Ty Guds rike är invärtes i eder."
och: Joh.3:5 "Jesus svarade: 'Sannerligen, sannerligen säger jag dig: om en människa inte blir född av vatten och ande, så kan hon inte komma in i Guds rike."
...
Således talar Jesus om att leva i enlighet med Guds ord. Även om man blir medlem i en organisation, så är det ingen garanti för att man har "kommit in i Guds rike".
Frälsning har med hjärtats tro (trofasthet) att göra som är förankrad i rättfärdighet  - och inte med "medlemskap" i en organisation förankrad i yttre ritualism.
Är RKK:s dogmer (som går stick i stäv mot hela Bibeln) rätt sätt att undervisa alla människor om Israels Gud, vars förbundskrav är att hålla Hans bud "i rättfärdighet" = "Du skall icke andra gudar hava jämte mig" bl.a.?
.........
Rom.14.7 " Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan I RÄTTFÄRDIGHET och frid och glädje i den Helige Ande."
Man borde kanske först "städa sitt eget hus"....
...
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151438

Kommentarer
Postat av: Fredrik Norberg

Vad är det man måste "städa sitt eget hus" från?

2008-02-14 @ 22:03:42
URL: http://www.fredriknorberg.blogg.se
Postat av: Deborah

Fredrik...

Mycket bra fråga: men ännu bättre fråga är - vad är det som Jesus vill, att människan skall vända om ifrån? Varför menar Herren, att bara den som håller Hans bud, älskar Honom på riktigt?

Vad tror du?
....
Joh.5:13 "Men mannen som hade blivit botad visste icke vem det var; ty Jesus hade dragit sig undan, eftersom mycket folk var där på platsen. -
5:14 Sedan träffade Jesus honom i helgedomen och sade till honom: "Se, du har blivit frisk; synda icke härefter, på det att icke något värre må vederfaras dig."
.....

2008-02-14 @ 22:16:20
URL: http://deborah7.blogg.se
Postat av: Fredrik Norberg

Deborah...

Joh 14:6
Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Gal 2:21
Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.


Gal 3:13
Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.

Gal 5:4
Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden.

2008-02-14 @ 23:02:13
URL: http://www.fredriknorberg.blogg.se
Postat av: Gustaf

Tänk vad några ord kan göra skillnad! Att byta ut "komma in i Ditt rike" mot "inträder i Din Kyrka". Dessutom är VI (hedningar) inympade i Israel och inte tvärtom.

HALLELUJAH! Jag gläds att läsa din blogg. Guds ord är vår föda, den mättar oss.
Gud välsigne dig!

2008-02-14 @ 23:46:37
Postat av: Deborah

Fredrik:

Alldeles riktigt, det du citerar. Frälsning kommer inte genom "laggärningar". Men för att vi inte skall missuppfatta varandra, märk dock, att det är en skillnad mellan "Guds bud" givna av Herren för att leva i en annan lag - FRIHETENS LAG - och "människobud" (laggärningar).

Guds bud 'inristade' i hjärtat (hjärtats omskärelse genom Kristi verk, se Jer.31) kontra yttre ritualism UTAN hjärtats omskärelse.

Vad Paulus också varnar för i Romarbrevet, det är att "synda på nåden" - vilket är ett annat dike man kan hamna i.

Och det är precis, vad jag menar med:

Rom.14.7 "Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan I RÄTTFÄRDIGHET och frid och glädje i den Helige Ande."
...
Matt.15:8 "'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig;
15:9 och fåfängt dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud.'"
15:10 Och han kallade folket till sig och sade till dem: "Hör och förstå.
15:11 Icke vad som går in i munnen orenar människan, men vad som går ut ifrån munnen, det orenar människan."
...
Kol.2:20
Om ni nu har dött med Kristus och så blivit frigjorda ifrån världens "makter", varför låter ni då allahanda stadgar läggas på eder, likasom levde ni ännu i världen:
2:21 "Det skall du icke taga i", "Det skall du icke smaka", "Det skall du icke komma vid",

2:22 och detta när det gäller ting, som alla är bestämda till att gå under genom förbrukning - allt till åtlydnad av människobud och människoläror?
2:23 Visserligen har allt detta fått namn om sig att vara "vishet", eftersom däri ligger ett självvalt gudstjänstväsende och ett slags "ödmjukhet" och en kroppens späkning; men ingalunda ligger däri "en viss heder", det tjänar allenast till att nära det köttsliga sinnet."
....
Det var det yttre - men nu - om det "inre":

Jak.1:21 "Skaffa därför bort all orenhet och all ondska som finns kvar, och mottag med saktmod det ord som är plantat i eder, och som kan frälsa edra själar.
1:22 Men var ordets görare, och icke allenast dess hörare, eljest bedrar ni eder själva.
1:23 Ty om någon är ordets hörare, men icke dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel:

1:24 när han har betraktat sig däri, går han sin väg och förgäter strax hurudan han var.
1:25 Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och icke är en glömsk hörare, utan en verklig görare, han vare salig i sin gärning."
...
Rom.7:6 "Men nu är vi lösta från lagen, i det att vi har dött från det varunder vi förr hölls fångna; och så tjäna vi nu i Andens nya väsende, och icke i bokstavens gamla väsende.
7:7 Vad skall vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden skulle jag icke har lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen hade sagt: "Du skall icke hava begärelse."
7:8
Men då nu synden fick tillfälle, uppväckte den genom budordet allt slags begärelse i mig. Ty utan lag är synden död."
...

Därför kom Jesus, för att "fullborda lagen" (som är andlig och god), som människan i "sitt kött" inte kan uppfylla.
Och om vi nu vandrar efter Livets Andes Lag, så skall vi "bära den frukt" det nya livet "frambringar" genom oss - och det är "på frukten" man känner igen trädet.

"Frukten" kan således inte vara laglöshet, synd eller orättfärdighet.
FRIHETENS LAG innebär ansvar. Se Jesu egen undervisning: "den som älskar mig, håller mina bud".
...

2008-02-15 @ 09:53:55
URL: http://deborah7.blogg.se
Postat av: Sven-Erik Sköld

Om ditt eget barn kommer hem till dig, vad behöver det då göra för slags hokuspokus för att behaga dig; för att få din tillåtelse att komma in i din famn? Rökelser, cermonier, relikben, ikoner och andra slags "mutor" kanske?!

Räcker det inte med att det är ditt barn, är inte det tillräckligt?

Eller måste det gå till grannen, eller någon annan omväg, via levande eller avsomnade påvar eller en obiblisk mariagestalt, för att via dessa fråga, om det är välkommet hem till dig?

Skulle ditt barn göra så, skulle du bli uppriktigt ledsen: då det är en markering, att det inte uppfattar dig som sin rättmätiga förälder: det saknar barn/föräldra förtroligheten.

Du är en främlig för ditt eget barn. Där finns inte det spontana "Abba Fader"-ropet! Andens gemenskap med Fadern, helt enkelt.

2008-02-15 @ 17:34:59
Postat av: Sven-Erik Sköld

En del debatterar om hur mycket man kan ställa vid Jesu sida, som relikskrin med dödas ben, ikoner, döda och levande påvar, en biblestridig Maria, rökelser, cermonier m.m. liknande, utan att det blir fel, d.v.s. inte längre är kristendom.

Sanningen är att ingenting går att ställa vid Jesu sida, utan att det blir avgudar: d.v.s. gudar "jämte mig".

En bra fråga att ställa sig i det sammanhanget är: varför skulle någonting ytterligare - utöver Jesu person - behövas?!

Och vad skulle det i så fall kunna tillföra, som JESUS alltså då skulle ha saknat!?

Upp. 5:11-14 "Och i min syn fick jag höra
röster av många änglar runt omkring tronen
och omkring väsendena och de äldste;

och deras antal var tiotusen gånger
tiotusen och tusen gånger tusen.

Och de sade med hög röst: Lammet, som blev
slaktat, är värdigt motta makten, så ock
rikedom och vishet och starkhet och ära
och pris och lov.

Och allt skapat, både i himmelen
och på jorden och under jorden och
på havet, och allt vad i dem var,
hörde jag säga:

Honom som sitter på tronen och Lammet
tillhör lovet och äran och priset
och väldet i evigheternas evigheter.

Och de fyra väsenena sa Amen, och de äldste
föll ned och tillbad"

Om vi har en sådan JESUSGESTALT att tillbe och ära, varför skulle vi då kyssa påvar på handen och be till dem sedan de är döda, eller hylla ikoner eller be till andra döda s.k. helgon och till en Maria som inte över huvudtaget finns omnämd i Bibeln, och även om hon gjorde det, vad skulle hon kunna bidra med, utöver vad JESUS redan har och ÄR?!

I den syn som Johannes fick se på Patmos, sedan han fått se "himmelen öppen" finns inga döda påvar eller någon Maria - Biblisk eller obiblisk - kring eller vid "Guds och Lammets tron"!

Det är här nere på jorden det fjanteriet pågår, på vissa håll, bland katoliker och andra, och det är in i den typen av falsk tillbedjan som vårt lands kristna ledarskap är på väg att föra Jesu får.

Men vem eller vad finns att ställa vid Dens sida som köpt dem åt Gud med Sitt Eget blod, och som hela himmlen tillbeder och ärar?!

Det bråte som katolicismen och andra ställer fram här nere på jorden har bara en enda uppgift, att skymma JESUSGESTALTEN och Hans härlighet så mycket som möjligt,

och vem kan vara intresserad av
att någonting sådant sker?!

Jag vet bar en.

2008-02-21 @ 20:25:10
Postat av: HaFo

Ja, vilken skillnad på att komma in i Guds rike enligt Guds Ords beskrivning. Än att tro sig komma in i Guds rike genom att införlivas med en sekt - kyrka, som anser sig vara den enda sanna moderkyrkan som alla andra utbrytare ska rätta in sig under.

En kyrka som menar att deras ledare är Kristi ställföreträdare på jorden och ofelbar när han uttalar sig i lärofrågor (alltså tagit Andens plats)...

Menar att man ska be Maria och kroppsligt avsomnade helgon om hjälp i förbön och menar att reliker och ikoner ska vördas, som om de hade en slags Gudskontakt, som de förmedlar (Spiritism, magi och ockultism)...

Har Mariadogmer, som egentligen gör att vi får "en annan Jesus" och där Maria egentligen intar Frälsarens plats...

Ja, en sådan kyrka är ett led in mot det avfall, som Bibeln säger måste ske innan antikrist ska kunna träda fram.

HaFo

2008-02-23 @ 07:23:03
URL: http://hem.spray.se/harry.forsgren/
Postat av: Sven-Erik Sköld

Gud vill inte ha innanför Sitt rikes gränser amuletter, ikoner, dödas ben, rökelser, radband, bön till en död obiblisk maria eller till någon annan människogestalt, död eller levande. Han vill inte ha någon form av människoupphöjelse!

Det enda Namn Han gett oss Människor genom vilket vi kan komma inför Honom, är Jesu Namn. Att Han inte vill ha det jag här räknat upp, inom Sina ägor, gränspålar, står i Guds Ord; alltså i Hans eget Ord.

Och det är väl ändå fortfarande så, att det är Han som styr över Sitt rike - ja egentligen över alla riken - och bestämmer över vad som tillhör Hans rike och Hans domäner och vad som inte gör det. De som vill ägna sig åt dessa obibliska företeelser som jag här räknat upp, får ju göra det - om de känner sig bekväma med det - men dessa ting skall inte släpas in; innanför Gudsrikets område.

Vid Sitt rikes gränser - murar - har Gud ställt väktare och Gud Själv står bakom dem; det måste alla de inse och förstå, som nu med all flit är i färd med att söka "smuggla" in sitt falska gods i avsikt att blanda upp det med sådant som Gud anbefallt skall gälla inom Hans rikes gränser. Dit in kommer inget orent; och inga människoverk.

2008-02-25 @ 13:58:11
Postat av: Sven-Erik Sköld

Apg. 5:1-11.

Det finns ingenting som inte Gud står redo att göra; till försvar för Sitt rikes territorium;

mot alla slags inkräktare, som främmande andar -och deras läror och de infiltrationer som pågår från det hållet: i den stund Han reser Sig upp för att göra det.

Han vill och förmår bevara Sitt rike rent från allt sådant; såväl som från synden.

2008-02-25 @ 21:19:11

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se