+ Reformationens bibliska bidrag kontra mysterier!

Det enkla evangeliet återupprättat av reformatorerna kontra den förvirrande traditionen i katolicismen: vad en Jesu lärjunge behöver veta för att inte gå vilse är ENKELT...
Herren JESUS ÄR en enda fullkomlig KÄRLEK (agape) 1Joh.18-19 och:

.1) EN ENDA FRÄLSARE:

Matt.1:21 "......och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder."
...............

.2) EN ENDA MEDLARE:

1Tim.2:3 "Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen. Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne."
..................

.3) ETT ENDA SKULDOFFER:

Hebr.10:14 Ty med ett enda offer har han för beständigt fullkomnat dem som bli helgade.  Härom vittnar jämväl den helige Ande för oss. Ty sedan Herren hade sagt:

 "Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar", säger han: "Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan, och i deras sinnen skall jag skriva dem"; och vidare: "Deras synder och deras orättfärdiga gärningar skall jag aldrig mer komma ihåg." Men där förlåtelse för dessa är given, där behöves icke mer något offer för synd."
...................

.4) ETT ENDA SYNDAOFFER:

Hebr.10:11-12 "Och alla andra präster står dag efter dag i sin tjänst och frambär gång på gång enahanda offer, som dock aldrig kunna borttaga synder; men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna, sitter han för beständigt på Guds högra sida."
....................

.5) EN ENDA FÖREBEDJARE:

Heb 7:25 "Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom komma till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem."

Jes.53:12 "Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna."
........................

.6) EN ENDA PRÄST:

Hebr.7:17 "Han får nämligen det vittnesbördet: "Du är en präst till evig tid, efter Melkisedeks sätt."


Hebr.7:23 "Och medan de förra prästerna har måst bli flera, därför att de genom döden hindrades från att förbli i sin tjänst, har däremot denne ett oförgängligt prästadöme, eftersom han förbliver "till evig tid".


Hebr.7:26 "En sådan överstepräst hövdes oss också att ha, en som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare och upphöjd över himmelen, en som icke var dag behövde frambära offer, såsom de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets; detta gjorde han nämligen en gång för alla, när han offrade sig själv."


Hebr.10:19 "Eftersom vi nu, mina bröder, har en fast tillförsikt att få gå in i det allraheligaste i och genom Jesu blod, i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten - det är genom sitt kött - och eftersom vi hava en stor överstepräst över Guds hus, låtom oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete, och till kroppen tvagna med rent vatten."

........................

.7) EN ENDA BIKTMOTTAGARE:

Psal.32:5 "Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde icke min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna för HERREN mina överträdelser"; då förlät du mig min synds missgärning. Sela."
.........................

.8) JESUS - TILLGÄNGLIG FÖR ALLA HELA TIDEN:

Matt.21:14 "Och blinda och halta kommo fram till honom i helgedomen, och han botade dem."
 .........................

.9) JESUS - BARMHÄRTIG MOT ALLA:

Mark.6:34 "När han så steg i land, fick han se att där var mycket folk. Då ömkade han sig över dem, eftersom de var "lika får som icke hade någon herde"; och han begynte undervisa dem i mångahanda stycken."
...........................


.10) EN ENDA GUD:

1Kor.8:5-7 "Ty om ock några så kallade gudar skulle finnas, vare sig i himmelen eller på jorden - och det finnes ju många "gudar" och många "herrar" - så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva är, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva är.

Dock, icke alla hava denna kunskap, utan somliga, som äro vana att ännu alltjämt tänka på avguden, äta köttet såsom avgudaofferskött. Och eftersom deras samvete är svagt, bliver det härigenom befläckat."
...........................

.11) EN ENDA LÄRARE:

Joh.14:26 "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder."

1Joh.2:26-27 "Detta har jag skrivit till eder med tanke på dem som söka förvilla eder. Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse ni har undfått från honom, och det behöves icke att någon undervisar eder; ty vad hans smörjelse lär eder om allting, det är sant och är icke lögn. Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder."
...........................

.12) EN ENDA TRÖSTARE:

Joh.14:17 "...sanningens Ande, som världen icke kan taga emot, ty hon ser honom icke och känner honom icke. Men Ni känner honom, ty han bor hos eder och skall vara i eder. Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder."

Joh.14:26 "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder."
............................

.13) EN ENDA SANN TILLBEDJAN:

Luk.4:8 "Jesus svarade och sade till honom: "Det är skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.'"
............................


.14) EN ENDA ENKEL BÖN:

Matt.7:11-12 "Om nu ni, som är onda, förstår att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem som bedja honom! Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna."
.............................


.15) ALLA ÄR HELGADE och BLIR HELIGA:
1Kor.1:2 "...hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo."

1Tess.4:3 "Ty detta är Guds vilja, detta som hör till eder helgelse, att ni avhåller eder från otukt, ..."


Ef. 1:3 "Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig."
..............................

.16) EN ENDA HIMMELSKE FADER:

Matt.23:9 "Ej heller ska ni kalla någon på jorden eder 'fader', ty en är eder Fader, han som är i himmelen."
 ...............................

.17) EN ENDA PRÄSTERLIGT ÄMBETE:

Matt.23:8 "Men ni ska icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och ni är alla bröder."
................................

.18) EN ENDA TRO och LÄRA:
Judas 1:3-4 "Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till eder om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana eder att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga. Några människor hava nämligen innästlat sig hos eder - några om vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla under den domen - ogudaktiga människor, som missbruka vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och herre, Jesus Kristus."

Matt.28:19 "Gå fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, LÄRANDE dem att hålla allt vad JAG HAR BEFALLT ER. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände."
..............................


.19) EN ENDA GIVEN FULLBORDAD FRÄLSNING:
 Rom.6:23 "Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre."
...............................
.20) ETT ENDA HERRENS VERK - ej vårat:

Titus 3:4-7 "Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande, som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi, rättfärdiggjorda genom hans nåd, skulle, såsom vårt hopp är, få evigt liv till arvedel."
 .............................


.21) EN ENDA FULLKOMLIG FRÄLSNING:
Rom.8:-2 "Så finns nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus. [
för de som vandrar efter Ande och inte efter köttet]. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag."
 

Rom.5:8 "...men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare.

Rom 5:9 Så mycket mer skola vi därför, sedan vi nu hava blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bliva frälsta undan vredesdomen."
................................

.22) INGEN BINDANDE TRADITION:

Matt.15:3 "Men han svarade och sade till dem: "Varför överträden I själva Guds bud, för edra stadgars skull?"


Mark.7:13 "På detta sätt gören I Guds budord om intet genom edra fäderneärvda stadgar. Och mycket annat sådant gör ni."
................................

.23) INGEN SKÄRSELD, INGET PINORUM! :

Hebr.1:3 "Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han - sedan han hade utfört en rening från synderna - satt sig på Majestätets högra sida i höjden."


Hebr.9:13-14 "Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet, huru mycket mer skall icke Kristi blod - då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud - rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!"


1Joh.1:7 "Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd."
................................

.24) INGA AVBILDER:

Devarim (5Mos.) 4:23-24 "Tagen eder då till vara för att förgäta det förbund som HERREN, eder Gud, har slutit med eder, därigenom att I, alldeles emot HERRENS, eder Guds, bud, gören eder något beläte, något slags bild. Ty, HERREN, din Gud, är en förtärande eld, en nitälskande Gud."

Rom.1:22-24 "När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur. Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar."
...............................

.25) INGEN ÄNGLADYRKAN:

Uppb.22:8-9 "Och jag, Johannes, var den som hörde och såg detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ned för att tillbedja inför ängelns fötter, hans som visade mig detta. Men han sade till mig: "Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, profeternas, och deras som taga vara på denna boks ord. Gud skall du tillbedja."


Kol.2:18-20 "Låt icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som har sin lust i "ödmjukhet" och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne och icke håller sig till honom som är huvudet, honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud, i det att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning. Om ni nu har dött med Kristus och så blivit frigjorda ifrån världens "makter", varför låter ni då allahanda stadgar läggas på eder, likasom levden I ännu i världen..."

.................................

.26) INGEN HELGONTILLBEDJAN:

Apg.10:25-26 "Då nu Petrus skulle träda in, gick Kornelius emot honom och betygade honom sin vördnad, i det att han föll ned för hans fötter. Men Petrus reste upp honom och sade: "Stå upp; också jag är en människa."

Apg.14:11-15 "När folket såg vad Paulus hade gjort, hovo de upp sin röst och ropade på lykaoniskt tungomål: "Gudarna hava stigit ned till oss i människogestalt." Och de kallade Barnabas för Jupiter, men Paulus kallade de för Merkurius, eftersom det var han som förde ordet. Och prästen vid det Jupiterstempel som låg utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville jämte folket anställa ett offer.

Men när apostlarna, Barnabas och Paulus, fick höra detta, rev de sönder sina kläder och sprang ut bland folket och ropade och sade: "Ni män, vad är det ni gör? Också vi är människor, av samma natur som ni, och vi förkunnar för eder evangelium, att ni måste omvända eder från dessa fåfängliga avgudar till den levande Guden, 'som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är'."
...............................


Kommentarer
Postat av: S-E Sköld

Det katolska kyrkan – katolicismen – ägnar sig åt, är människoupphöjelse/förgudning:Rom. 1:22-29 ”När de berömde

sig av att vara visa, blev de dårar.

De har bytt bort Gud sanning,

mot lögn och har tagit sig för att

dyrka och tjäna de skapade före

Skaparen, honom som är högtlovad

i evighet, amen.För den skull gav Gud dem till

pris åt skamliga lustar: deras

kvinnor utbytte det naturliga

umgänget mot ett onaturligt,

på samma sätt övergav männen

det naturliga umgänget med

kvinnan och upptändes i lusta

till varandra och bedrev styggelser,

man med man.Så fick de på sig själva uppbära

sin villas tillbörliga lön”Guds Ord: ”De har bytt bort Guds sanning, mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjänade skapade före Skaparen..”1. De har bytt bort Guds Ord, Bibeln mot sin egen lära, katolicismen.2. De har upphöjt en människa, sin Maria, att i princip ikläda sig Jesu roll, som ”återlöserska”3. De har upphöjt Påven som Jesu ställföreträdare på jorden, som ersättare för Anden;Den enda som JESUS sänt i Sitt ställe: ”Älskar ni mig så håller ni mitt ord, och jag skall bedja Fader och han skall ge er en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos er; sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, ty hon ser honom inte och känner honom inte.Men ni känner honom, ty han bor hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa..”4. De har upphöjt avlidna människors ben – kallade reliker – att vörda/ära.5. De har upphöjt avlidna s.k. helgon att tillbedja och räkna med hjälp ifrån.6. De gör avbilder - ikoner - av människor i samma syfte.

2008-12-06 @ 17:35:46

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se