+ Att urskilja förförelse

Bra undervisning från Sola scriptura:

 

Citat: ”Men ormen var listigare än alla andra markens djur, som Herren Gud hade gjort…” (Gen 3:1).

 

”Men också falska profeter uppstod bland folket, likasom jämväl bland er falska lärare ska komma att finnas, vilka på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar…” (2 Petr. 2:1).

 

Grundtextens pareisago ”på smygvägar införa” kan också översättas ”införa vid sidan om ..”

 

”Några människor har nämligen innästlat sig hos er …” (Judas v 4). pareisdyo – ”nästla sig in”, kan översättas ”komma in vid sidan om ”

 

Hur ofta hör man inte kommentaren: ”Men det verkar ju vara så bra och det ger så god frukt hur skulle det då kunna vara ett bedrägeri?”

 

Tror vi verkligen att ett andligt bedrägeri ska vara alldeles uppenbart? Varför skulle Bibeln i så fall beskriva de andliga bedragarna som ”listiga”, eller att de kommer ”på smygvägar” att de så att säga slinker in ”vid sidan om” det som är sant?

 

Barnes bibelkommentar förklarar i utläggningen av 2 Petrus 2:1, att:

 

”…[falska lärare] kommer aldrig till en början att gå ut öppet med sina läror, utan istället, samtidigt som deras undervisning till synes stämmer med Sanningen, i det fördolda håller sig med åsikter som i själva verket undergräver trons grundvalar.

 

Det grekiska ord [pareisago ] som använts i denna vers betyder egentligen ”att föra in vid sidan om (något annat)”. Inget kan heller bättre uttrycka hur falsk lära vanligtvis förs in i den kristna förkunnelsen.

 

Hela processen bygger på att man ägnar sin uppmärksamhet åt andra och vällovliga ämnen, vid sidan om det falska lärostoff som samtidigt obemärkt smyger sig in i förkunnelsen.

 

Det är således vid sidan om , eller tillsammans med, inhämtandet av sanna lärosatser, som sinnet leds att bit för bit göra avkall på fundamentala principer, och sedan i förlängningen hamna i direkt förvillelse.

 

De som lär ut falska dogmer gör det ju sällan öppet.”

 

http://solascriptura.se/wordpress/?page_id=575

................

// Mvh.


+ Den 'eviga' jungfrun Maria - sant eller falskt?

Den katolska katekesen undervisar om Maria: den ‘eviga jungfrun' (?) Maria är kallad ‘himlens drottning', man säger ‘hell dig, Maria', folk utropar under processionerna att ‘vi är helt uppfyllda av Maria' (jag har själv hört det), det heter också ‘rosenkransens mysterier' och självaste Thomas av Aquinos teologi bygger på den grekiska filosofin, som väver in mysterier i Ordet.

Exempel:

"De ärorika mysterierna (man ber dem på onsdagar och söndagar)

1. Jesu uppståndelse från de döda
2. Jesu himmelsfärd
3. Den Helige Ande utgjuts över apostlarna, förenade med Maria i bön
4. Marie upptagning i himmelen med kropp och själ
5. Marie kröning i himmelen


Vid varje mysterium börjar man på den ensamma kulan med ett Fader vår. På de tio kulorna ber man Hell dig Maria-bönen. Varje dekad avslutar man med Ära vare Fadern. Efter varje dekad ber man enligt Guds Moders begäran i Fatima: "O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest."

Efter att ha bett de fem dekaderna brukar man recitera eller sjunga Salve Regina eller en annan lämplig bön till Jungfru Maria."
(källa: http://www.stpaulus.se/rosenkransen.htm)
.....

Osv. osv. osv. osv. osv. osv.......

Ordet rekommenderar radikal omvändelse från sådant. Och framför allt: från lögnen...
.......


+ Det dubbla hjärtats problematik - igen...

SSPX förehavanden och uttalanden bekräftar bara, att det inte går att förena Skriftens Herre, Jesus, med andra 'andar' eller läror. Villoandars läror, som Ordet säger.

Att det finns antisemitism bekräftar bara Ordets undervisning om att det pågår en andlig strid i andevärlden mellan ljusets och mörkrets rike. Israel - enligt Skriften - är ett folk helgat åt Herren. Det är bara så, eftersom det är Guds vilja och det har med Förbundslöften att göra. Det spelar ingen roll vilka vi är - om vi syndar, så bryter vi Förbundet med Herren oberoende hur vi än kallar oss.
Omvändelse är ett rakt budskap från Herren till alla människor. Alla måste rannsaka sig själva i fråga om synd i stället för att generalisera och vända sig mot en grupp människor - detta gäller 'både juden och greken'.
Herren har alltid tagit itu med synden men alltid visat nåd mot syndaren! "Älska Herren din Gud och älska din nästa....!"

SSPX missar nåden, misstolkar Ordet, gör uppror mot Gud......och deras mässor är bara yttre, tom ritual. Tyvärr kan deras åsikter orsaka en ny våg av förföljelse...Och därför måste detta stoppas!
................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=163148

+ Jesus lyfter i stället fram det som skiljer åt!

Herren Jesus är noga med i stället att poängtera skillnader! Har man inte det i sinnet, då kommer man att hamna fel. Ur evighetsperspektiv är det oerhört viktigt att färdas på rätt väg...och inte gå dubbla vägar.
Det är därför som Herren säger: "mitt folk" till skillnad från "andra folk" - som inte är troget Honom utan tillber avgudar och blandar främmande namn med Hans Heliga Namn. Herrens folk är uppkallat efter HERRENS NAMN och håller Förbundet - till skillnad från dem som inte håller Förbundet och inte heller kan skilja mellan höger och vänster!

...Ljus kan ej förenas med mörker!
...Sanning kan ej förenas med lögn!
...Förbundet i Jesu blod kan ej förenas med avgudaförbund, ett förbund med döden!
...Herrens smörjelse kan aldrig förenas med människans egna utmärkelser, lovord och ära!
...Förbundstrohet kan ej förenas med otrohet!


Människan kan 'titulera sig' vad hon vill - det är endast Herrens välbehag som är nog och avgörande till evig tid...Mina titlar kommer inte att hjälpa mig på Herrens dag, på 'den dagen'...
 
1Mosebok 1:1
"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: "Varde ljus"; och det vart ljus.
Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud SKILDE ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.
Och Gud sade: "Varde mitt i vattnet ett fäste som SKILJER vatten från vatten." Och Gud gjorde fästet, och SKILDE vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så. Och Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton, och det vart morgon, den andra dagen.
.........

HESEKIEL 21:18-19  
"Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, märk ut åt dig två vägar på vilka den babyloniske konungens svärd kan gå fram; låt båda gå ut från ett och samma land. Skär så ut en vägvisare, skär ut den för den plats där stadsvägarna skilja sig."
 .....
HESEKIEL 44:23
"Och de skola lära mitt folk att skilja mellan heligt och oheligt och undervisa dem om skillnaden mellan orent och rent."
 ..........

JONA 4:9
"Men Gud sade till Jona:
"Menar du att du har skäl till att vredgas för ricinbuskens skull?" Han svarade: "Jag må väl hava skäl att vredgas till döds." Då sade HERREN: "Du ömkar dig över ricinbusken, som du icke har haft någon möda med och icke har dragit upp, som kom till på en natt och förgicks efter en natt.
Och jag skulle icke ömka mig över Nineve, den stora staden, där mer än ett hundra tjugu tusen människor finnas, som icke förstå att skilja mellan höger och vänster, och därtill djur i myckenhet!"

...........

Matt.13:47
"Ytterligare är det med himmelriket, såsom när en not kastas i havet och samlar tillhopa fiskar av alla slag. När den så bliver full, drager man upp den på stranden och sätter sig ned och samlar de goda i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så skall det ock ske vid tidens ände: änglarna skola gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan. Har ni förstått allt detta?" De svarade honom: "Ja."

...........

Matt.25:31
"Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom skola församlas alla folk och han skall skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra. Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse."
...........

Hebr.5:8
"Så lärde han, fastän han var "Son", lydnad genom sitt lidande; och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som äro honom lydiga, upphovet till evig frälsning och hälsades av Gud såsom överstepräst "efter Melkisedeks sätt".

Härom hava vi mycket att säga, mycket som är svårt att göra tydligt i ord, eftersom I haven blivit så tröga till att höra. Ty fastän det kunde vara på tiden att I själva voren lärare, behöves det snarare att man nu åter undervisar eder i de allra första grunderna av Guds ord; det har kommit därhän med eder, att I behöven mjölk i stället för stadig mat. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet; han är ju ännu ett barn.
Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, dem som genom vanan hava sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont."
..............
Därför får vi inte ära varandra utan vi måste betala ett pris - följa Herrens Ord. Lyda...och inte blanda ljus med mörker.
..............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=163046


+ "Jungfru Maria krossar alla kätterier." (?!?)

"På frukten känner man igen trädet"... Och hoppas att fler vaknar! Det går inte i längden att tala med 'en dubbel tunga'...

Här kommer t.ex. ett citat ur Anders Arborelius' uttalande i jesuit-tidskriften ‘Signum', där han stakar ut vägen för den ‘nya' enheten. Anders Arborelius säger:
Citat: "Häri ligger mycket av nåd och en Guds uppgift. Tar vi ekumeniken på allvar tror vi ju att Gud vill att vi har något ömsesidigt att ge varandra. Att det verkligen är tal om dialog och relation i biblisk mening.
Det obekväma är naturligtvis att vi katoliker inte sticker under stolen med att vi har mottagit uppenbarelsens fullhet, även om att vi tror att vi bär en skatt i våra lerkärl som vi är kallade att ge till de andra.

Vi skulle vara otrogna mot vår kallelse om vi alltför lätt sade att vi står på samma nivå. Att uttrycka detta på ett sätt som inte ens antyder självgodhet är svårt. Det tolkas så lätt som om vi sätter oss på våra höga hästar.
Att återföra ekumeniken till sanningslidelse i stället för trivsel och stämning tror jag är oerhört viktigt men svårt. Man kan återföra detta till Kant och Thomas. Om man inte är överens om att det finns en sanning utan att det bara finns en tolkning, blir ekumeniken svår. [...]

Egentligen har vi redan hunnit förbi det. I praktiken har vi nått en allmän konsensus i andliga frågor när det gäller bön, spiritualitet, Kristusförening, frälsning. Det finns en konsensus bland de fromma från pingstvänner till ortodoxa. Man läser Lönnebo, Stinissen, Halldorf. Det är inget problem längre. Här finns också den mer problematiska sidan i att man är mer pragmatiker än dogmatiker i Sverige.

Ingen talar om rättfärdiggörelse, allra minst Svenska kyrkan. I den klassiska lutherdomen talade man om rättfärdiggörelse. Vi talar snarare om heliggörelse. De ortodoxa talar om gudomliggörelse. Det är en linje som ligger i själva bibeln som man bör kunna ena sig om. Positivt är det aktuella Birgittajubiléet som kommer fjorton dagar efter Augsburg. Det finns en symbolisk linje från Augsburg till Rom.

Här är man tillsammans för att vörda Birgitta som en himmelsk vän och förebedjare, även om man kanske inte har tänkt igenom det strikt logiskt, dogmatiskt. Det är därför man är där och på så sätt har man - medvetet eller omedvetet - gett ekumeniken en puff framåt. Man har implicit accepterat helgonkulten. Men har man tänkt igenom det. Har man dragit de teologiska konsekvenserna?

Ekumeniken och kyrkans roll i Sverige är beroende av om vi vågar gå vidare med jungfru Maria. Den klassiska synen hos kyrkofäderna är att HON KROSSAR ALLA KÄTTERIER. Om hon inte är Guds moder är kristendomen bara idéer.
Jag tror att det finns en gammal svensk klockarkärlek till Maria. Det ser vi hos sekulära svenska författare som så ofta skrivit om henne. Blommor har uppkallats efter henne liksom korna. För vår inre katolska integration är det också viktigt att Maria får en folklig förankring - hur den nu skall gestalta sig - som då samtidigt bygger på en dogmatisk tradition.
Vi ser ett slags renässans för Maria i Svenska kyrkan som inte alltid är teologiskt förankrad men som kanske skulle kunna bli det utifrån rättfärdiggörelsen. Maria är ju modellen av den rättfärdiggjorda människan. Om vi kunde gå vidare med detta skulle det också kunna fördjupa dialogen med de ortodoxa kyrkorna, som vi har en djup gemenskap med. "
.............
Läs hela artikeln:

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=432
............................................


"Den som har öra.....!!!" Låt ingen.....
................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=162182


+ Enhet med avgudadyrkan måste/borde/ska splittra!

Alla som bryter Förbundet med Herren och vänder sig till avgudar varnar Skriften för! Det är en konsekvens av Förbundsbrottet, att man tappar kontakten med den Levande Herren och i stället allierar sig med mörkrets rike. Bakom avgvudar står nämligen den onda andevärlden och förvränger Guds vägar.

Vi måste se klart, att katolicismen bygger på den sinnliga 'kärleken', på eros-dyrkan. T.o.m Platon sade, att 'den store demonen eros reser sig inom mig'. En oerhört bra bok i ämnet har skrivits av Anders Nygren - rekommenderar alla att läsa den för att förstå skillnaden mellan agape och eros!
Man kan inte förena agape och eros - det går inte. Det är som att försöka få himlen att vidröra jorden. Dessa två begrepp är långt ifrån varandra:

AGAPE är Guds nåd, kärlek, barmhärtighet
. EROS är det egna jagets strävan, TÖRST att tillfredsställa begäret. 
AGAPE är riktad från Herren till människan - EROS riktas från jaget uppåt till att skåda det sköna och det goda.

Wikipedia om eros:
"Den grekiska religionen saknade förkunnare och profeter, istället var det diktarna och oraklen som återgav detaljerna i den mytologiska världen och deras konsekvens för människorna."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Grekisk_mytologi
.............
Här har vi roten till kvacksalveri i kristendomen, som efterapar Herrens vägar genom 'gudomliga män' med kunskap i grekisk mytologi och inte i Guds Ord - Bibeln. När skall folk inse att alla dessa 'änglar' i katolicismen egentligen är erosar för hela slanten! Vi uppmanas av Herren att inte tillverka beläten, eftersom de förleder människan från den andliga verkligheten till en sinnlighet som förleder och förstärker begären! 

Begären kommer att ta kål på oss om vi inte håller före att 'vi är korsfästa tillsammans med Kristus' - bort från 'köttet'=eros-begäret.

Wikipedia om den kärlek, som Bibeln kallar BAALSDYRKAN:
 "Kärleken -

Afrodite, Amor Angus Cupido, Eros, Freja, Frej, Ishtar, Kama, Layla, Rati, Tlazolteotl, Venus, Yarilo"


http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_mytologiska_gestalter_i_tematisk_ordning#K.C3.A4rleken
..............

Därför kan vi inte ha ekumenik med EROS-fromheten! Skriften har redan 'korsfäst' denna fromhet med Jesus...
......................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161625

+ Bättre lösning än att göra bot - Jesu SEGER över 'köttet'!

Det kan låta bra med bot för andra - men det löser inte problemet. Mycket bättre är det att studera Romarbrevet och överlåta sig till Herren som har kommit för att befria oss från oss själva!
Jag bifogar mitt förra inlägg om TRONS LAG, syndens och dödens lag och Livets Andes Lag:
Jesu verk på korset är flerfaldigt! Vad är det för något Herren tar itu med så grundligt? Vilken betydelse har Jesu offer?

Här erbjuder Herren alla troende NÅD att tillämpa olika lagar som måste träda i kraft aktiverade av vår lydnad för trons lag, för att vi skall kunna bli födda på nytt, rättfärdiggjorda i anden genom att vandra i den Helige Ande:


1) Jesus tar itu med våra SYNDER i sitt blod genom TRONS LAG: Rom.3:23 
................

2) Jesus försonar oss med Gud genom att ta itu med SYNDEN och DÖDEN, vilka orsakas av syndens och dödens lag i 'dödens kropp' genom att fullborda lagen: Rom.5:10
................

3) Jesus tar itu med vårt 'kött', den gamle Adam, genom att
KORSFÄSTA VÅR KROPP på trädet tillsammans med sig själv - vi måste hålla före då, att vi är 'DÖDA MED HONOM' och 'BEGRAVNA' i dopet: Rom.6:3
............ 

4) Jesus besegrar döden genom sin UPPSTÅNDELSE och erbjuder oss FRIHET, ett liv under LIVETS ANDES LAG till frälsning - OM vi vandrar efter Anden och inte efter 'köttet': Rom.8
.................

5) Jesus besegrade och avväpnade den onde
: Kol.2:14 + Hebr.2:14 + 1Kor.15:22
..................

Lydnad leder till evig frälsning - "Inte längre lever jag utan Kristus lever i mig!":

Hebr.5:8
"Så lärde han, fastän han var "Son", lydnad genom sitt lidande; och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som äro honom lydiga, upphovet till evig frälsning och hälsades av Gud såsom överstepräst "efter Melkisedeks sätt". Härom hava vi mycket att säga, mycket som är svårt att göra tydligt i ord, eftersom I haven blivit så tröga till att höra.

Ty fastän det kunde vara på tiden att I själva voren lärare, behöves det snarare att man nu åter undervisar eder i de allra första grunderna av Guds ord; det har kommit därhän med eder, att I behöven mjölk i stället för stadig mat. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet; han är ju ännu ett barn.

Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, dem som genom vanan hava sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont."
...........................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161586


+ "Ge oss, Herre, det levande vattnet så vi ej törstar mer!"

Bibeln är uppenbarelsebok och undervisar oss människor, på ett agape-kärleksfullt sätt, om den väg vill skall vandra med Herren i ljuset, i sanningen. Sexualiteten har alltid varit belagd med tystnad, eftersom det handlar om det mest intima umgänget. Problemet med homosexualitet är ett problem som i botten handlar om sexualitet rent allmänt.
De svar vi vill få och de lösningar vi behöver, de finns redan i Skriften: Bibeln pekar inte bara på vårt fallna tillstånd (SYND) och dess konsekvenser (SYNDER) utan Herren har även visat oss en lösning på 'kroppens begär' (SYNDENS LAG) - och OM vi lyder Honom, kan vi bli fria genom att vandra i Livets Andes Lag! (Rom.8)

Märk att Romarbrevet talar om tre begrepp: SYND - SYNDER - SYNDENS LAG! Oerhört viktigt! Men först:
Vad säger katolsk katekes om homosexualitet
? Citat ur http://www.katolik.nu/ om homosexualitet:

"Katolska kyrkan lär alltså att "genom att basera sig på helig skrift, som framställer homosexuella handlingar som handlingar som allvarlig last, har traditionen alltid hävdat, att homosexuella handlingar är inre sjukdom. De står i motsats till den naturliga lagen. De hindrar den sexuella akten att ge livets gåva. De härrör inte från genuina känslor och sexuell komplettering. De kan under inga omständigheter erkännas. (Katolska Kyrkans Katekes 2357).

Emellertid erkänner Kyrkan också, att "Homosexualitetens psykologiska ursprung till stor del fortfarande inte fått någon förklaring. Ett stort antal män och kvinnor företer instinktivt homosexuella tendenser. De har inte valt sin homosexuella läggning. För majoriteten av dem utgör det ett autentiskt bekymmer. De bör behandlas med respekt, medlidande och känslosamhet. Man måste respektera dem och undvika att utsätta dem för orättvis diskriminering. Dess personer är kallade att fullfölja Guds vilja i sina liv och, om de är kristna att förena de svårigheter de möter på grund av sin läggning med vår Herres offer på korset.

"Homosexuella personer är kallade till kyskhet. Genom självbehärskningens dygder, som fostrar till inre frihet, ibland med stöd av osjälvisk vänskap, kan och skall de stegvis och beslutsamt närma sig den kristna fullkomligheten. (2359).

Paulus påminner oss tröstande: "Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningar visar han också en utväg, så att ni kan komma igenom dem." (1 Kor 10:13)." (Slut citat).
......................
Jag håller med om: alla människor som brottas med sina begär - oberoende vilka - MÅSTE behandlas med respekt och får absolut inte diskrimineras! Herren har kommit för att befria oss och inte för att 'slå ner oss'....Men Skriften visar på hur Herren Jesus möter utstötta människor i nöd utan att 'dalta med synden' - och det är inte genom 'självbehärskningens dygder', eftersom dygder (köttslig=själslig lösning) kan aldrig ta itu med SYNDENS LAG i vår 'dödens kropp':


.1) Joh.4:5 "Så kom han [Jesus] till en stad i Samarien som hette Sykar, nära det jordstycke som Jakob gav åt sin son Josef. Och där var Jakobs brunn. Eftersom nu Jesus var trött av vandringen, satte han sig strax ned vid brunnen. Det var vid den sjätte timmen."
Min kommentar: siffran 6 är människans tal i biblisk terminologi. Man kan tänka sig att Herren kom 'i människans tid' mitt på dagen i den värsta hettan, för att uppenbara en gudomlig lösning. För den 7:e timmen (7 är fullkomlighetens tal) som följde på den 6:e timmen, förändrade kvinnans liv för evigt....


.2) Joh.4:7
"Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: "Giv mig att dricka." Hans lärjungar hade nämligen gått in i staden för att köpa mat."
Min kommentar: Herren BER en utstött kvinna om en bägare vatten - för ingen annan hämtar vatten vid brunnen mitt på dagen - och skapar härmed en kontakt. HON HAR någonting som en annan behöver....


.3) Joh.4:9
"Då sade den samaritiska kvinnan till honom: "Huru kan du, som är jude, bedja mig, som är en samaritisk kvinna, om något att dricka?" Judarna hava nämligen ingen umgängelse med samariterna. Jesus svarade och sade till henne: "Förstod du Guds gåva, och vem den är som säger till dig: 'Giv mig att dricka', så skulle i stället du ha bett honom, och han skulle då ha givit dig levande vatten."
Min kommentar: här finns flera andliga dimensioner. Jag väljer att poängtera skillnaden mellan fromma religiösa människor och de utstötta. De första 'syndar inte' och är rädda för andra i nöd, de andra blir pga. detta inte hjälpta. Men Herren kom för att hjälpa kvinnan! Han byter fokus från kvinnans oförståelse till LÖSNINGEN på hennes problem, 'det levande vattnet': det visar sig alltså, att det är HON som behöver 'dricka' (frälsas) och inte Jesus....

.4) Joh.4:11 "Kvinnan sade till honom: "Herre, du har ju intet att hämta upp vatten med, och brunnen är djup. Varifrån får du då det friska vattnet?" Icke är du väl förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv med sina barn och sin boskap drack ur den?"
Min kommentar: kvinnan uppfattar inte det djupa andliga budskapet och tänker 'i köttet', i det naturliga.


.5) Joh.4:13
"Jesus svarade och sade till henne: "Var och en som dricker av detta vatten, han blir törstig igen; men den som dricker av det vatten som jag ger honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag ger honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv."
Min kommentar: Herren pekar på, att 'köttsliga lösningar' löser inte våra andliga problem: man blir törstig av vanligt vatten...och måste ha mer. Det är också så med våra begär: de tillfredsställs bara för ett ögonblick och sedan kommer tomheten. Det Herren erbjuder, blir i stället EN KÄLLA med evigt liv som kan flöda ut till andra! Vi blir GIVARE och inte emottagare som ständigt konsumerar, vilket bara göder begäret...


.6) Joh.4:15
"Kvinnan sade till honom: "Herre, giv mig det vattnet, så att jag icke mer behöver törsta och komma hit för att hämta vatten." Han sade till henne: "Gå och hämta din man, och kom sedan tillbaka." Kvinnan svarade och sade: "Jag har ingen man." Jesus sade till henne: "Du har rätt i vad du säger, att du icke har någon man. Ty fem män har du haft, och den du nu har är icke din man; däri sade du sant."
Min kommentar: Herren ger inte det levande vattnet till kvinnan i första hand utan det som måste till, det är att avslöja mörkret - bara sanningen kan göra oss fria, för den Helige Ande ('det levande vattnet') kan inte bo i ett 'orent hjärta'. Det måste 'städas' först...Således måste ljuset avslöja mörkret. Inga genvägar här!


.7) Joh.4:19
"Då sade kvinnan till honom: "Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg, men ni säger att i Jerusalem den plats finnes, där man bör tillbedja."
Min kommentar: kvinnan börjar plötsligt SE! Bara Jesu Kristi profetiska Ande kan belysa hjärtats innandömen och efter befrielsen börjar man SE med andliga ögon.


.8) Joh.4:21
"Jesus sade till henne: "Tro mig, kvinna: den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbedja Fadern. Ni tillbeder vad ni icke känner, vi tillber vad vi känner - ty frälsningen kommer från judarna - men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare skall tillbedja Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern ha."
Min kommentar: Herren undervisar kvinnan om den framtida vägen i ljuset: SANNA tillbedjare tillber Gud i 'ande och sanning' - och det är bara detta som är förutsättningen för total befrielse och ett liv i seger över köttets begär. 


.9) Joh.4:24
"Gud är ande, och de som tillber måste tillbedja i ande och sanning."
Min kommentar: lösningen på synden är ANDLIG! Inte intellektuell eller filosofisk.


.10) Joh.4:25
"Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias skall komma, han som ock kallas Kristus; när han kommer, skall han förkunna oss allt." Jesus svarade henne: "Jag, som talar med dig, är den du nu nämnde."
Min kommentar: kvinnans andliga seende UTVIDGAS! Hallelu'jah! Messias är frälsningen, lösningen på alla våra problem! OM vi vandrar efter Ande och inte efter köttet - först och bara då försvinner törsten, begären!
(Rom.7 och 8)
 ... forts. i nästa inlägg.....
...........................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161411


+ Hoppas bara att detta är ett rop på hjälp...

Egentligen så borde påvens uttalande tolkas - hoppas jag - som ett rop på hjälp. Alla är vi ‘behäftade' med köttet och det ställer till problem för oss. Att kringgå problemet genom att säga att "homosexualitet" inte är synd, det är att omintetgöra möjligheten för Herren Jesus att gripa in...
Man kan inte gå mot Guds Ord och förvänta sig lösningen på problemet. Det är som att gå till doktorn, få diagnos om magsår och...få plåster på magen..... TYP: Så! Nu är det åtgärdat! Men så enkelt är det inte.


Påvens kamp mot homosexuellt leverne är s.a.s ‘humanistiskt tänk', som Paulus behandlar i Romarbrevet 7.

Detta kapitel är oerhört viktigt, därför att det beskriver köttets brottningskamp:


Rom.7:8 "Men då nu synden fick tillfälle, uppväckte den genom budordet allt slags begärelse i mig. Ty utan lag är synden död. Jag levde en gång utan lag; men när budordet kom, fick synden liv, och jag hemföll åt döden. Så befanns det att budordet, som var givet till liv, det blev mig till död; ty då synden fick tillfälle, förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det.

7:12 Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott. Har då verkligen det som är gott blivit mig till död? Bort det! Men synden har blivit det, för att så skulle varda uppenbart att den var synd, i det att den genom något som självt var gott drog över mig död; och så skulle synden bliva till övermått syndig, genom budordet.

7:14 Vi veta ju att lagen är andlig, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden. Ty jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. Så är det nu icke mer jag som gör sådant, utan synden, som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke.

7:19 Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan synden, som bor i mig. Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig.

7:22 Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar.

7:24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? -
Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre
! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag."
...............
LÖSNING på köttsliga problem: omvändelse, bekännelse, överlåtelse - bort från avgudar och synd - och förnyelse av SINNET med Guds Levande Ord!

RESULTAT: ett liv i SEGER! En vandring efter Anden och inte efter köttet (träldom) - och den onde kan inte plåga en längre.
Hallelu'jah!
..........................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161404


+ Varningar från Herren är nåd som frälsar!

Skriften varnar oss alla att ta Förbundsvillkor på allvar! Det finns inget annat sätt på vilket vi kan leva utanför Guds lebande Ord. 'Köttet' vill inte böja sig för Ordet och därför manar Herren i sin kärlek om och om igen att vända om och hålla Förbundet:

Hes.33:1-10 "Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, tala till dina landsmän och säg till dem: Om jag vill låta svärdet komma över ett land, och folket i landet har utsett bland sig en man som det har gjort till sin väktare, och denne ser svärdet komma över landet och stöter i basunen och varnar folket, men den som får höra basunljudet ända icke låter varna sig, och svärdet sedan kommer och tager honom bort, då kommer hans blod över hans eget huvud.

Ty han hörde ju basunljudet, men lät icke varna sig; därför kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit varna sig, så hade han räddat sitt liv. Men om väktaren ser svärdet komma och icke stöter i basunen och folket så icke bliver varnat, och svärdet sedan kommer och tager bort någon bland dem, då bliver visserligen denne borttagen genom sin egen missgärning, men hans blod skall jag utkräva av väktarens hand.

Dig, du människobarn, har jag satt till en väktare för Israels hus, för att du å mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun.

Om jag säger till den ogudaktige: "Du ogudaktige, du måste dö", och du då icke säger något till att varna den ogudaktige för hans väg, så skall väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige för hans väg, på det att han må vända om ifrån den, och han likväl icke vänder om ifrån sin väg, då skall visserligen han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat din själ."
................

Hes.33:12-19 "Men du, människobarn, säg till dina landsmän: Den rättfärdiges rättfärdighet skall icke rädda honom, när han begår överträdelser; och den ogudaktige skall icke komma på fall genom sin ogudaktighet, när han vänder om från sin ogudaktighet, lika litet som den rättfärdige skall kunna leva genom sin rättfärdighet, när han syndar. Om jag säger till den rättfärdige att han skall få leva, och han sedan i förlitande på sin rättfärdighet gör vad orätt är, så skall intet ihågkommas av all hans rättfärdighet, utan genom det orätta som han gör skall han dö. Och om jag säger till den ogudaktige: "Du måste dö", och han sedan vänder om från sin synd och övar rätt och rättfärdighet, så att han, den ogudaktige, give tillbaka den pant han har fått och ersätter vad han har rövat och vandrar efter livets stadgar, så att han icke gör vad orätt är, då skall han förvisso leva och icke dö.


Ingen av de synder han har begått skall då tillräknas honom; han har övat rätt och rättfärdighet, därför skall han förvisso få leva. Men nu säga dina landsmän: "Herrens väg är icke alltid densamma", då det fastmer är deras egen väg som icke alltid är densamma. Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, så måste han just därför dö. Men om den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och övar rätt och rättfärdighet, då skall han just därför få leva.
..........................
http://www.dagen.se/dagen/lasargenererat/Article.aspx?ID=129


+ Reformationens bibliska bidrag kontra mysterier!

Det enkla evangeliet återupprättat av reformatorerna kontra den förvirrande traditionen i katolicismen: vad en Jesu lärjunge behöver veta för att inte gå vilse är ENKELT...
Herren JESUS ÄR en enda fullkomlig KÄRLEK (agape) 1Joh.18-19 och:

.1) EN ENDA FRÄLSARE:

Matt.1:21 "......och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder."
...............

.2) EN ENDA MEDLARE:

1Tim.2:3 "Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen. Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne."
..................

.3) ETT ENDA SKULDOFFER:

Hebr.10:14 Ty med ett enda offer har han för beständigt fullkomnat dem som bli helgade.  Härom vittnar jämväl den helige Ande för oss. Ty sedan Herren hade sagt:

 "Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar", säger han: "Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan, och i deras sinnen skall jag skriva dem"; och vidare: "Deras synder och deras orättfärdiga gärningar skall jag aldrig mer komma ihåg." Men där förlåtelse för dessa är given, där behöves icke mer något offer för synd."
...................

.4) ETT ENDA SYNDAOFFER:

Hebr.10:11-12 "Och alla andra präster står dag efter dag i sin tjänst och frambär gång på gång enahanda offer, som dock aldrig kunna borttaga synder; men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna, sitter han för beständigt på Guds högra sida."
....................

.5) EN ENDA FÖREBEDJARE:

Heb 7:25 "Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom komma till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem."

Jes.53:12 "Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna."
........................

.6) EN ENDA PRÄST:

Hebr.7:17 "Han får nämligen det vittnesbördet: "Du är en präst till evig tid, efter Melkisedeks sätt."


Hebr.7:23 "Och medan de förra prästerna har måst bli flera, därför att de genom döden hindrades från att förbli i sin tjänst, har däremot denne ett oförgängligt prästadöme, eftersom han förbliver "till evig tid".


Hebr.7:26 "En sådan överstepräst hövdes oss också att ha, en som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare och upphöjd över himmelen, en som icke var dag behövde frambära offer, såsom de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets; detta gjorde han nämligen en gång för alla, när han offrade sig själv."


Hebr.10:19 "Eftersom vi nu, mina bröder, har en fast tillförsikt att få gå in i det allraheligaste i och genom Jesu blod, i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten - det är genom sitt kött - och eftersom vi hava en stor överstepräst över Guds hus, låtom oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete, och till kroppen tvagna med rent vatten."

........................

.7) EN ENDA BIKTMOTTAGARE:

Psal.32:5 "Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde icke min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna för HERREN mina överträdelser"; då förlät du mig min synds missgärning. Sela."
.........................

.8) JESUS - TILLGÄNGLIG FÖR ALLA HELA TIDEN:

Matt.21:14 "Och blinda och halta kommo fram till honom i helgedomen, och han botade dem."
 .........................

.9) JESUS - BARMHÄRTIG MOT ALLA:

Mark.6:34 "När han så steg i land, fick han se att där var mycket folk. Då ömkade han sig över dem, eftersom de var "lika får som icke hade någon herde"; och han begynte undervisa dem i mångahanda stycken."
...........................


.10) EN ENDA GUD:

1Kor.8:5-7 "Ty om ock några så kallade gudar skulle finnas, vare sig i himmelen eller på jorden - och det finnes ju många "gudar" och många "herrar" - så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva är, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva är.

Dock, icke alla hava denna kunskap, utan somliga, som äro vana att ännu alltjämt tänka på avguden, äta köttet såsom avgudaofferskött. Och eftersom deras samvete är svagt, bliver det härigenom befläckat."
...........................

.11) EN ENDA LÄRARE:

Joh.14:26 "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder."

1Joh.2:26-27 "Detta har jag skrivit till eder med tanke på dem som söka förvilla eder. Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse ni har undfått från honom, och det behöves icke att någon undervisar eder; ty vad hans smörjelse lär eder om allting, det är sant och är icke lögn. Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder."
...........................

.12) EN ENDA TRÖSTARE:

Joh.14:17 "...sanningens Ande, som världen icke kan taga emot, ty hon ser honom icke och känner honom icke. Men Ni känner honom, ty han bor hos eder och skall vara i eder. Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder."

Joh.14:26 "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder."
............................

.13) EN ENDA SANN TILLBEDJAN:

Luk.4:8 "Jesus svarade och sade till honom: "Det är skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.'"
............................


.14) EN ENDA ENKEL BÖN:

Matt.7:11-12 "Om nu ni, som är onda, förstår att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem som bedja honom! Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna."
.............................


.15) ALLA ÄR HELGADE och BLIR HELIGA:
1Kor.1:2 "...hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo."

1Tess.4:3 "Ty detta är Guds vilja, detta som hör till eder helgelse, att ni avhåller eder från otukt, ..."


Ef. 1:3 "Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig."
..............................

.16) EN ENDA HIMMELSKE FADER:

Matt.23:9 "Ej heller ska ni kalla någon på jorden eder 'fader', ty en är eder Fader, han som är i himmelen."
 ...............................

.17) EN ENDA PRÄSTERLIGT ÄMBETE:

Matt.23:8 "Men ni ska icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och ni är alla bröder."
................................

.18) EN ENDA TRO och LÄRA:
Judas 1:3-4 "Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till eder om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana eder att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga. Några människor hava nämligen innästlat sig hos eder - några om vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla under den domen - ogudaktiga människor, som missbruka vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och herre, Jesus Kristus."

Matt.28:19 "Gå fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, LÄRANDE dem att hålla allt vad JAG HAR BEFALLT ER. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände."
..............................


.19) EN ENDA GIVEN FULLBORDAD FRÄLSNING:
 Rom.6:23 "Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre."
...............................
.20) ETT ENDA HERRENS VERK - ej vårat:

Titus 3:4-7 "Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande, som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi, rättfärdiggjorda genom hans nåd, skulle, såsom vårt hopp är, få evigt liv till arvedel."
 .............................


.21) EN ENDA FULLKOMLIG FRÄLSNING:
Rom.8:-2 "Så finns nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus. [
för de som vandrar efter Ande och inte efter köttet]. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag."
 

Rom.5:8 "...men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare.

Rom 5:9 Så mycket mer skola vi därför, sedan vi nu hava blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bliva frälsta undan vredesdomen."
................................

.22) INGEN BINDANDE TRADITION:

Matt.15:3 "Men han svarade och sade till dem: "Varför överträden I själva Guds bud, för edra stadgars skull?"


Mark.7:13 "På detta sätt gören I Guds budord om intet genom edra fäderneärvda stadgar. Och mycket annat sådant gör ni."
................................

.23) INGEN SKÄRSELD, INGET PINORUM! :

Hebr.1:3 "Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han - sedan han hade utfört en rening från synderna - satt sig på Majestätets högra sida i höjden."


Hebr.9:13-14 "Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet, huru mycket mer skall icke Kristi blod - då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud - rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!"


1Joh.1:7 "Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd."
................................

.24) INGA AVBILDER:

Devarim (5Mos.) 4:23-24 "Tagen eder då till vara för att förgäta det förbund som HERREN, eder Gud, har slutit med eder, därigenom att I, alldeles emot HERRENS, eder Guds, bud, gören eder något beläte, något slags bild. Ty, HERREN, din Gud, är en förtärande eld, en nitälskande Gud."

Rom.1:22-24 "När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur. Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar."
...............................

.25) INGEN ÄNGLADYRKAN:

Uppb.22:8-9 "Och jag, Johannes, var den som hörde och såg detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ned för att tillbedja inför ängelns fötter, hans som visade mig detta. Men han sade till mig: "Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, profeternas, och deras som taga vara på denna boks ord. Gud skall du tillbedja."


Kol.2:18-20 "Låt icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som har sin lust i "ödmjukhet" och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne och icke håller sig till honom som är huvudet, honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud, i det att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning. Om ni nu har dött med Kristus och så blivit frigjorda ifrån världens "makter", varför låter ni då allahanda stadgar läggas på eder, likasom levden I ännu i världen..."

.................................

.26) INGEN HELGONTILLBEDJAN:

Apg.10:25-26 "Då nu Petrus skulle träda in, gick Kornelius emot honom och betygade honom sin vördnad, i det att han föll ned för hans fötter. Men Petrus reste upp honom och sade: "Stå upp; också jag är en människa."

Apg.14:11-15 "När folket såg vad Paulus hade gjort, hovo de upp sin röst och ropade på lykaoniskt tungomål: "Gudarna hava stigit ned till oss i människogestalt." Och de kallade Barnabas för Jupiter, men Paulus kallade de för Merkurius, eftersom det var han som förde ordet. Och prästen vid det Jupiterstempel som låg utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville jämte folket anställa ett offer.

Men när apostlarna, Barnabas och Paulus, fick höra detta, rev de sönder sina kläder och sprang ut bland folket och ropade och sade: "Ni män, vad är det ni gör? Också vi är människor, av samma natur som ni, och vi förkunnar för eder evangelium, att ni måste omvända eder från dessa fåfängliga avgudar till den levande Guden, 'som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är'."
...............................


+ Ny bok: "Enhet under påven"...?

Skriften är klar på detta med kontakt med de döda: vi får inte syssla med människor som har lämnat jordelivet!


DEVARIM = 5Mos.18:9

"När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser.

18:10 Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri,

18:11 ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda.

18:12 Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

18:13  Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud.

18:14  Hedningarna som du nu fördriver lyssna väl till sådana som öva teckentydning och trolldom, men dig har HERREN, din Gud, icke tillstatt sådant."

.......

Skriften talar klart om, att man KAN kontakta de döda men att detta är hedendom och avskyvärt för Herren. Då ska vi inte syssla med det.

Eftersom man hårdnackat håller fast vid hedniska seder, så måste det finnas 'en hund begraven' här. Vi måste alltså titta på de andra religionernas inflytande, när det gäller kontakt med de döda...

Svaret på den katolska sentimentala hållningen kring döden hittar vi i.....buddhismen, i META-MEDITATIONEN:

"Inom den tibetanska traditionen finns många ritualer kring döende och de döda. En ritual som kan vara till hjälp i sorgen efter en död, en nära anhörig, en släkting, en god vän, ett älskat husdjur eller kanske i den kollektiva sorg som man upplever vid svåra katastrofer är att sända kärlek, metta till den döda eller de döda. Du kan använda de vanliga orden i mettameditationen:

Må du bli lycklig, känna frid och bli fri från svårigheter och må du nå Nibbana.

Se framför dig denna person och föreställ dig hur han/hon ser ut när han eller hon är lycklig och känner frid. Vidga gärna din medkänsla till andra som du känt som har dött kanske för flera år sedan och även till döda människor du inte känt. Att utöva mettameditation lugnar sinnet och sorgen kan lindras när du utfört detta för den döde.


I den Tibetanska Livs-och Dödsboken av Sogyal Rinpoche, översatt av Anders Simonsson, citerar Rinpoche ur Den Tibetanska dödsboken följande inför den egna döden:


O, du son/dotter av en upplyst familj, det som kallas "döden" har nu kommit, så förhåll dig nu på detta vis: "Jag har nått dödens timme, så med döden som redskap ska jag nu inta endast det upplysta medvetandet, den kärleksfulla välviljans och medkänslans hållning, och nå upplysning till gagn för alla kännande varelser, som är lika gränslösa som rymden..."

.........

Se länken: http://www.dhamma.se/buddha/24.htm

...........

Men vi får inte överskrida gränser, om vi vill tjäna Herren. Vi har Hans Ord i stället för att kontakta andevärlden via ockulta praktiker - den onde opererar i den dimensionen och vi blir utsatta för begrägeri! Allt som skymmer Jesus måste läggas åt sidan, för att det är bara Han som kan skydda oss mot den onde.


"....och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi de oss skyldiga är förlåtit har, och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån den onde."

Det är bara Jesu blods beskydd vi får åberopa i bön för de levande i de levandes land - all kontakt med de döda i strid mot Skriften blir alltså en akt av olydnad som kommer att leda oss vilse...Att lyda Ordet ger däremot beskydd. Valet är vårt.

...............


+ Aposteln Petri ord: "Lyd Gud mer än människor!"

Man diskuterar flitigt påveämbetet idag. Petrus var dock inte den förste 'påven' eller 'fadern' (latin: 'papa' - fader) utan han var Jesu lärjunge och Ordets förkunnare och välförankrad i de profetiska, hebreiska skrifterna. Låt oss titta närmare på den judiske Petri ord i Skriften - i kontexten, eftersom RKK åberopar hans ord i Apostlagärningarna (alltså här: i Skriften):


1) Apg.1:15 "En av de dagarna stod Petrus upp och talade bland bröderna, som då var församlade till ett antal av omkring etthundratjugu; han sade: "Mina bröder, det skriftens ord skulle fullbordas, som den helige Ande genom Davids mun hade profetiskt talat om Judas, vilken blev vägvisare åt de män som grep Jesus."....


...OBS!
Petrus förankrar sin utsaga i SKRIFTENS ORD, kallar dessa ord för profetiska och klarsynt återger den Helige Andes verk 'genom Davids mun'.
.......................
2) Apg.2:14 "Då trädde Petrus fram, jämte de elva, och hov upp sin röst och talade till dem: "Ni judiske män och ni alla Jerusalems invånare, detta må ni veta, och lyssna nu till mina ord: Det är icke så som ni menear, att dessa är druckna; det är ju blott tredje timmen på dagen. Nej, här uppfylles det som är sagt genom profeten Joel:

‘Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar ska profetera, och edra ynglingar ska se syner, och edra gamla män ska ha drömmar; ja, över mina tjänare och mina tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera."


...OBS!
Den Skriftförankrade Petrus JÄMTE DE ELVA [inte ensam!], vars stamfader är David, vänder sitt tal till det judiska folket och åberopar profeten JOEL - vi lär av hans tal, att när den Helige Ande verkar, då PROFETERAR man - i enlighet med Skriften.
.......................
3) Apg.2:38 "Petrus svarade dem: "Gör bättring, och låt alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då ska ni såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar." Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han sade: "Låt frälsa eder från detta vrånga släkte."


...OBS!
Petrus uppmanar alla till en radikal omvändelse, han ger ingen uppmaning till att 'konservera synden' i ett slutet system.
.......................
4) Apg.2:42 "Och dessa höll fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över var och en; och många under och tecken gjordes genom apostlarna."


...OBS!
Petrus var välförankrad i skrifterna och tillsammans med de andra apostlarna undervisade han i enlighet med Ordet.
........................
5) Apg.3:11 "Då han nu höll sig till Petrus och Johannes, strömmade allt folket, utom sig av häpnad, tillsammans till dem på den plats som kallades Salomos pelargång. När Petrus såg detta, tog han till orda och talade till folket så:
"Ni män av Israel, varför undrar ni över denne man, och varför se ni så på oss, likasom hade vi genom någon vår kraft eller fromhet åstadkommit att han kan gå?
Nej, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus,...."


...OBS!
Petrus åberopar den ende levande Guden som "Abrahams och Isaks och Jakobs Gud - våra fäders Gud"!
Här råder det ingen förvirring i fråga om vilken Gud det handlar om! Samme Herre som "ledde sitt folk ut ur Egyptens land, ut ur träldomshuset".

RKK däremot har konserverat och bevarat Egyptens mysterier och därför är själarna fångna. Således kan inte Petrus vara någon 'första påve', eftersom hans rötter finns i TaNaK, de hebreiska skrifterna och ingen annan grund kan därför läggas till - såsom påvedömet med mysterierna.
......................
6) Apg.4:18 "Därefter kallade de in dem och förbjöd dem helt och hållet att tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade och sade till dem: "Om det är rätt inför Gud att vi hörsammar eder mer är Gud, därom må ni själva döma; vi för vår del kunna icke underlåta att tala vad vi har sett och hört."


Apg.5:29
"Men Petrus och de andra apostlarna svarade och sade: "Man måste lyda Gud mer än människor."


...OBS!
Petrus uppmanar att LYDA Gud mer än människor! Det är precis tvärtom i påvedömet.
.....................
7) Apg.5:14 "Och ännu flera trodde och slöt sig till Herren, hela skaror av både män och kvinnor."


...OBS!
Folket som trodde slöt sig till HERREN och upphöjde inte människor.
......................
8) Apg.8:20 "Då sade Petrus till honom: "Må dina penningar med dig själv gå i fördärvet, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för penningar. Du har ingen del eller lott i det som här är fråga om, ty ditt hjärta är icke rättsinnigt inför Gud. Gör fördenskull bättring och upphör med denna din ondska, och bed till Herren att den tanke som har uppstått i ditt hjärta må, om möjligt är, bli dig förlåten. Ty jag ser att du är förgiftad av ondska och fången i orättfärdighetens bojor."


...OBS!
Petrus uppmanar till RÄTTSINNIGHET!
........................
9) Apg.10:25 "Då nu Petrus skulle träda in, gick Kornelius emot honom och betygade honom sin vördnad, i det att han föll ned för hans fötter. Men Petrus reste upp honom och sade: "Stå upp; OCKSÅ JAG ÄR EN MÄNNISKA."
...
Härmed anser jag frågan om påvens 'Petri ämbete' och 'Kristi ställföreträdare' (se bodhisattva!) vara avgjord till hans nackdel, (eftersom varken Jesus eller påven är någon 'buddha'):

avgudadyrkan och orättfärdighet i bekräftas inte av den Helige Ande, som är profetians och Jesu Kristi egen Ande och som alltid verkar i enlighet med de hebreiska Förbundsskrifterna, med summan av Guds nedskrivna Ord.
........Amen.
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=160971


+ Ulf Ekman: "Att bråka med katoliker" i Vi

Debatten fortsätter:
Ulf Ekman skriver i Världen idag 12 november 2008:
Den senaste har det börjat bråkas med katoliker på ett sätt som inte förekommit i vårt land på länge. Naturligtvis kan man hävda att man har rätt att få lufta sina åsikter, men många av dessa åsikter är nog tyvärr inget annat än gamla och väl permanentade fördomar. Det har varit obehagligt att höra vissa predikanter som med skärpa hävdat att katoliker inte är kristna och inte vill ge något hopp för den kyrkan över huvud taget. När man sedan talar vidare märker man att många aldrig ens varit i kontakt med eller utvecklat relationer med katoliker. En del har bara sett katoliker på vykort.

För min egen del har jag upplevt både starka tilltal från Herren angående fördjupad enhet med hela Kristi kropp och en utmaning att ändra mig när det gäller slentrianuppfattningar jag burit på. En hel del av dessa uppfattningar visade sig vara inte speciellt väl grundade utan sådant jag övertagit från de andliga sammanhang jag vuxit upp i. Så är det nog med många av oss, även om vi inte alltid vill tillstå det. Den diskussion som nu pågår är ganska känslosam och har ett högt röstläge. Rädslan för enhet verkar stor hos somliga, i synnerhet gentemot våra katolska syskon. Här gäller det nog att mildra tonen, bli mer saklig i analysen och mer kärleksfull i attityderna. Att det finns skillnader mellan protestanter och katoliker är inget nytt och de lär nog bestå ett tag till. Att vi däremot bör våga mötas, samtala, be tillsammans och framför allt visa kärleksfull respekt för varandra är helt nödvändigt. Vi har mycket mer gemensamt än det som skiljer oss åt.

Vad har vi då gemensamt? Här är några saker: För det första har vi Bibeln gemensamt. Utan den katolska kyrkans arbete att samla, förvalta och beskydda Skrifterna i vår tidiga historia, hade vi stått oss slätt. För det andra står varje evangelisk kristen i skuld till katolikerna för definitionen av de grundläggande dogmerna som vi delar med dem. För de tredje delar vi den traditionella kristna moralen och etiken. För det fjärde delar vi den karismatiska erfarenheten av den helige Ande med cirka 120 miljoner karismatiska katoliker. Så nog har vi mycket gemensamt. Visst finns det saker som skiljer, men man måste nog tillstå att vi protestanter även har mycket som skiljer oss själva åt också. Sedan är det nog så att de flesta av oss inte har gjort oss bekymret att ta reda på vad andra kristna egentligen tror på.

Många uppfattningar skulle då falla som korthus. Jag blir inte så förtjust när, som alldeles nyligen, jag talade med en kristen vars uppfattning om Livets ord var helt präglad av det som så kallade avhoppare hade skrivit i sin ilska. Det ger inte en saklig bild alls. En del antikatolsk litteratur som publiceras är i den genren. Att man citerar något betyder inte automatiskt att man citerar det rätt. Bättre då att ställa frågor, lyssna och låta företrädare för andra kyrkor själva få förklara vad de egentligen tror på. Så vill vi själva bli behandlade och då kan man också lära sig något nytt. Tyvärr är det inte så säkert att alla vill det, för det kan vara smärtsamt att ompröva den egna inställningen och upptäcka att man måste ändra sig. Till sist: Det finns ett teologiskt hat som vi alla måste vända om ifrån.
När bibelcitaten och de teologiska sanningarna blir släggor som vi attackerar varandra med och hånet, föraktet och högmodet lyser ur ögonen på de "renläriga", då är vi långt ifrån Jesus, hur rätt vi än menar att vi har."

Ulf Ekman huvudpastor, församlingen Livets Ord i Uppsala.
.........................................

Nästa artikel i Världen idag:
David Wilkerson varnade för falsk enhet i Kristi kropp
2008-11-12

" Det är med ett oroligt hjärta som jag följer utvecklingen av den ekumeniska rörelse som talar om "enhet i Kristi kropp", där olika samfund och i förlängningen religioner blandas ihop (synkretism).

Det jag syftar på är det grunddokument som går under namnet Charta Oecumenica. Dokumentet går ut på att Europas olika samfund och kyrkor närmar sig varandra, och i realiteten syftar det på den romersk-katolska kyrkan. Det låter fint och vackert, men under ytan kan jag se att det döljer sig företeelser och underordnanden som hotar det enda, sanna evangeliet. Ett konkret exempel är erkännandet av den eukaristiska nattvarden (offergången) som den katolska kyrkan har. Dokumentet hänvisar också till förbindelser med judar och muslimer - därtill möten med andra icke-monoteistiska religioner.
"Finans­krisen profetiskt förutsagd av Wilkerson?" (Världen idag, 22 oktober) i åtanke, varför inte stanna upp och fundera lite på vad Wilkersons "Synen" (1973) kan tänkas säga om Charta Oecumenica: "En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet.

Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ekumeniska ledarna och får sin vilja igenom." Framtiden får utvisa om Wilkerson har rätt också denna gång. Om nu samfund och kyrkor närmar sig den romersk-katolska kyrkan, betyder det alltså uttryckligen att samfunden och kyrkorna inte längre kan kalla sig för protestantiska. Ordet protestantism betyder just "kyrklig riktning som utgår från Luthers brytning med den romersk-katolska kyrkan".

Den katolska biskopen Anders Arborelius lär ha sagt, att hans mål är att återkatolisera Sverige. Vad skulle Martin Luther ha sagt om allt detta, om han levt idag? Vid ett tillfälle svarade en frikyrkopastor i det katolska Polen helt desperat, då han fick höra om denna utveckling i Sverige: "Är ni inte riktigt kloka! Hur kan ni närma er denna kyrka, som vi har blivit frälsta ifrån?". I min bibelläsning har jag stannat upp vid Galaterbrevet 1:6-10: "Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium (...)."

Här syftar visserligen Paulus på judaismen, men orden grep ändå tag i mig och kanske har de något att säga oss i dag om denna kyrkliga rörelse jag just nu låtit beskriva?"

Marcus Ahltun
.............................
Min kommentar: UEkmans argument är generaliserande och faktiskt sentimentala (känslomässiga). Generaliserande, eftersom han talar om 'katoliker' i allmänhet medan vad det handlar om, det är i synnerhet det exklusiva prästerskapets förtryckande system med obibliska läror uppblandade med Skriften, som trälbinder folket.

Sentimentala är UEkmans argument pga. hans totalt illvilliga inställning till all biblisk prövning, där han använder sig av en genereliseringar som: det handlar om ett 'teologiskt hat' samt om 'rädsla' - vilket det inte alls är sant.
Var finns viljan till att rannsaka Skrifterna? Och Jesu uppmaning till att vaka och inte låta någon bedra oss!? Vi är ålagda av Herren, att förvalta Ordet och vara herdar för Hans hjord. Det är inte OK att bara hänvisa till de kristna syskonens klarsynta tilltal från Gud genom att kalla dessa för 'fördomar'!

Det blir räkenskap för allting... Avvisar man varningarna, profetiska tilltal i enlighet med Ordet, då blir det konsekvenser, vilket alla noga Skrift-studerande har lärt utav genom historien. "Den som har öra, han höre."
.............................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159891

+ "Evangelium enligt Rom" - debatt i 'Världen Idag'.

Det pågår en intressant debatt om katolska läror i 'Världen idag'. Jag klistar in alla aktuella artiklar, så att vi kan följa debatten och komma med synpunkter:

"Det som bygger på sanningen tål granskning"  2008-10-29 10:21 av Rune Karlsson
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=3145&Itemid=29

"Sture Lundqvist sågar boken Evangelium enligt Rom och menar att bokens utgångspunkt är inskränkt och sekteristisk. Jag vill påstå att boken är ovanligt bra underbyggd med över 28 sidor källhänvisningar och massor av hänvisningar till katekesen, vilka man själv kan kolla på www.katekesen.se och sedan jämföra med vad Guds ord säger.
Kritiken av en så omfattande bok var dock ganska mild. Det verkar som recensenten av boken är mest missnöjd över att den granskar RKK och dess läror.
I kritiken av rättfärdiggörelsen tog inte recensenten med hela sammanhanget, där författaren menar att RKK talar med "två tungor" eftersom "dop­kandidaterna"förväntas fullgöra ett antal punkter innan "dopet". Författaren får det inte att stämma med påståendet att rättfärdiggörelsen är en fri gåva. Så det är helt korrekt att belysa bägge sidor."
...........
"SVAR DIREKT: utgångspunkten måste vara att lyssna och försöka förstå"  2008-10-29 10:23 av Sture Lundqvist
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=3146&Itemid=29

"Om man vill ha en redogörelse för katolska kyrkans tro och lära får man det bäst och mest objektivt genom att gå till den kyrkans egna dokument, till exempel katolska kyrkans nyutkomna katekes. Den kan man sedan pröva mot Bibeln och då finna sådant som är grundat i Bibeln och sådant som inte finns där. Det beror helt enkelt på att katolska kyrkan sätter kyrkans tradition högre än vad vi inom evangeliska kyrkor gör."
..............
Kommentar: Skriften kallar detta dubbla förhållningssätt med ena foten i Skriften och den andra i mänskliga dokument för sammanblandning, synkretism - "att halta på båda sidor".
1Kung.18:21 "Och Elia trädde fram för allt folket och sade: 'Huru länge vill ni halta på båda sidor? Är det HERREN som är Gud, så följ efter honom; men om Baal är det, så följ efter honom.' Och folket svarade honom icke ett ord."

Sture Lundqvist säger i sin artikel att: "Precis som man kan tolka Bibeln olika kan man tolka en katekes olika." och härmed skapar han förvirring! Bibeln 'tolkas' nämligen inte utan den utläggs. Guds Ord är klara och raka villkor i Förbundet till folket att åtlyda.

Nästa exempel på uppmaningar till trohet i Förbundet finenr vi i 5Mos.29:1-19:
"1 Dessa är förbundets ord, det förbunds som HERREN bjöd Mose att sluta med Israels barn i Moabs land, ett annat förbund än det som han hade slutit med dem på Horeb. Och Mose sammankallade hela Israel och sade till dem: ni har sett allt vad HERREN har gjort inför edra ögon i Egyptens land, med Farao och alla hans tjänare och hela hans land, de stora hemsökelser som du med egna ögon såg, de stora tecknen och undren." [...] 9 Så håll nu detta förbunds ord och gör efter dem, för att ni må ha framgång i allt vad ni gör. Ni står i dag allasammans inför HERREN, eder Gud: edra huvudmän, edra stammar, edra äldste och edra tillsyningsmän, var man i Israel, så ock edra barn och hustrur, och främlingen som är hos dig i ditt läger, din vedhuggare såväl som din vattenbärare, för att du må inträda i HERRENS, din Guds, förbund, det edsförbund som HERREN, din Gud, i dag vill sluta med dig. Ty han vill i dag upphöja dig, så att du skall vara hans folk och han din Gud, såsom han har sagt dig, och såsom han med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.

14 Och det är icke med eder allenast som jag i dag sluter detta förbund, detta edsförbund, utan jag gör det både med dem som i dag står här med oss inför HERREN, vår Gud, och med dem som icke är här med oss i dag. Ni vet ju själva huru vi bodde i Egyptens land, och huru vi drog mitt igenom de folks land, som ni nu har lämnat, Och ni såg deras styggelser och eländiga avgudar, de gudar av trä och sten, silver och guld, som fanns hos dem. Så må då bland eder icke finnas någon man eller kvinna, någon släkt eller stam vars hjärta i dag vänder sig bort ifrån HERREN, vår Gud, för att gå åstad och tjäna dessa folks gudar; bland eder må icke finnas någon rot varifrån gift och malört växer upp, så att någon som hör detta edsförbunds ord välsignar sig i sitt hjärta och tänker att det skall gå honom väl, där han vandrar i sitt hjärtas hårdhet. Ty då skall hela landet, både vått och torrt, förgås."
..................
Obs! En utläggning om Förbundet med Herren skulle innebära ett klargörande av konsekvenserna vid Förbundsbrott eller Förbundstrohet: dvs. vid brott följer förbannelse och vid lydnad/trohet följer välsignelse. En utläggning skulle understryka allvaret i Herrens uttalade Ord till folket, en tolkning däremot skulle bara omintetgöra det raka budskapet, förvränga det, kringgå det och ta bort Gudsfruktan ur Herrens Ord.

Varför? Jo, därför att 'kött' vill inte lyda Guds bud utan det vill gå sina egna vägar. "Den som älskar mig, han håller mina bud." sa Jesus. Således låt oss konstatera en gång för alla: det handlar inte om tolkningar hit och dit utan det handlar om att 'hålla Herrens bud'. Ordet kan därför utläggas med bibehållen respekt för Herrens Förbundsvillkor (= Gudsfruktan) i stället för att 'omtolkas' efter 'köttsligt' tyckande (olydnad). Och Skriften säger, att 'olydnad är trolldomssynd'......Tolkar jag Skriften på ett sätt som leder till synd, då behöver jag vända om och i stället UTLÄGGA Ordet på ett sådant sätt som leder till Förbundstrohet, Herrens välsignelse och seger!
...............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159567

RSS 2.0