+ U.Ekman, den klassiska retoriken och Skriften...

Reflektion nr.7 - UE blogg:
Citat ur bloggen "Var står Livets Ord?": "Ett kristet arbete är inte hugget i sten. Genom Andens ledning utvecklas det och mognar, breddas och korrigeras utefter vägen. Det har varit en viktig och spännande process att uppleva Andens ledning steg för steg på detta sätt och där är vi naturligvis inte färdiga på något sätt. Följer man förkunnelsen från vår predikstol ser man en konsekvent linje men också en fördjupning och ibland vissa accentförskjutningar. Så borde det vara i varje församling. [...]  En viss form av s. k. väckelsekristet tänkande verkar ha en närmast alarmistisk syn på detta med enhet. Personligen tycker jag det är befriande att våga ifrågasätta sådana attityder, som jag ofta upplever som både okunniga och osakligt fördomsfulla.

Risken hos oss alla är ju att vi av andra omedvetet övertagit schablonmässiga inställningar gentemot andra kristna och integrerat dem som naturliga tankeled utan att egentligen ha funderat så mycket över om dessa föreställningar verkligen är sakligt grundade och vad de egentligen bottnar i. Här har vi nog alla fått en släng av sleven och ingen går helt fri från sådant. Menar man allvar med vad Jesus faktiskt säger om enhet så är det nog här man måste börja. Nämligen att våga ifrågasätta om man verkligen själv har tillräcklig kunskap om andra kristna och om man egentligen har villighet att närma sig dessa, inte bara för att omvända dem för den egna saken utan också för att uppskatta och lära sig av dem. Utan dessa grundläggande attityder, vilket jag tror kallas för ödmjukhet och sanningssökande, kan vi nog aldrig komma våra trossyskon i andra sammanhang närmare."
...........
Kommentar:
.1. Retorik.....För att kunna förstå UEs utläggning i inlägget, är det värdefullt att bekanta sig med den 'klassiska talkonsten' (från antiken alltså), som kallas retorik. Bitarna kommer då att falla på plats.
Retorik är läran om konsten att övertyga. Retoriken upptäcktes under antiken och termen användes då ungefär i betydelsen talekonst. [...] Retoriken beskriver och systematiserar argumentationsmetoder och kommunikationsformer som syftar till att övertyga mottagaren av budskapet. [...]

I den klassiska retoriken räknade man med tre huvudsakliga genrer:

  • Genus judiciale - I denna genre återfinner vi försvars - och klandertal. Benämningen "forensiskt tal" förekommer i en del litteratur.
  • Genus deliberativum - Talaren eller författaren förordar eller avråder en viss handling.
  • Genus demonstrativum - Här ingår alla former av så kallade lovtal eller klandertal. Talaren vill göra lyssnaren vänligt eller kritiskt inställd till någon eller något genom beröm eller smädelser.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Retorik
..........
.2. Retoriken propagerar inledningsvis: "Under Andens ledning" - "med vissa accentförskjutningar" predikas det från predikstolen på LO, menar UE.
Min kommentar: Skriften däremot frågar: 'vilken ande predikar?' Presenterar man sådana 'accentförskjutningar' som reklam för Maria- och Joseffstatyer i predikstolen - då uppstår genast frågan: 'var står det skrivet?'
.....
.3. Retoriken förlöjligar: "ett visst väckelsekristet tänkande har en nästan alarmistisk syn på detta med enhet".(?)      
Min kommentar: Skriften säger och Jesus alarmerar
: Matt.24:23-25 "Om någon då säger till eder: 'Se här är Messias', eller: 'Där är han', så tro det icke. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skall uppstå, så ock falska profeter, och de skall göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda. Jag har nu sagt eder det förut."
 .....
.4. Retoriken underminerar eget tänkande: "sådana attityder är...okunniga och osakligt fördomsfulla". (?)
Min kommentar: Skriften berömmer vaksamhet och visdom: 1Kor.3:18-20 "Ingen bedrage sig själv. Om någon bland eder menar sig vara vis genom denna tidsålders visdom, så blive han en dåre, för att han skall kunna bliva vis. Ty denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det är ju skrivet: "Han fångar de visa i deras klokskap"; så ock: "Herren känner de visas tankar, han vet att de är fåfängliga."
....
.5. Retoriken psykologiserar: "att man omedvetet övertagit schablonmässiga inställningar gentemot andra kristna och integrerat dem som naturliga tankeled" utan att fundera vad de bottnar i. (?)
Min kommentar: Skriften upplyser 'ögonen och ger urskiljning': Hebr.5:13 "Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet; han är ju ännu ett barn. Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, dem som genom vanan hava sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont."
....
.6. Retoriken skapar osäkerhet:
"har man själv tillräcklig kunskap om andra kristna?" (?)

Min kommentar: Skriften uppenbarar vad som finns i hjärtat: Hebr.4:11-13 "Så låt oss nu med all flit sträva efter att få komma in i den vilan, för att ingen må, såsom de, falla och bliva ett varnande exempel på ohörsamhet. Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap."
....
.7. Retoriken skapar också 'tro'! (manipulation): "grundläggande attityder" kallas troligtvis "ödmjukhet och sanningssökande". (?)
Min kommentar: Skriften varnar för falsk ödmjukhet och skenhelighet: Kol.2:18-19 "Låt icke segerlönen tas ifrån eder av någon som har sin lust i "ödmjukhet" och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne och icke håller sig till honom som är huvudet, honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud, i det att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning. "
............... 

Min kommentar: så svaret på frågan "Var står Livets Ord?" som vi får av UE är dunkelt , manipulativt men ändå klart....'Den som har öra, han hör'.
Psal.119:100-106 "Jag är förståndigare än de gamle, ty jag tager dina befallningar i akt. Jag avhåller mina fötter ifrån alla onda vägar, för att jag må hålla ditt ord.  Jag viker icke ifrån dina rätter, ty du undervisar mig. Huru ljuvt för min tunga är icke ditt tal! Det är ljuvare än honung för min mun. Av dina befallningar får jag förstånd; därför hatar jag alla lögnens vägar.

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Jag har svurit och hållit det: att taga din rättfärdighets rätter i akt."
........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151905


Kommentarer
Postat av: Sven-Erik Sköld

Ulf Ekman är en skådespelare, EN ILLUSIONIST,
med Bibeln som manus. Det är därför han förmått lura/bedra nästan hela kristenheten i vårt land.

T.o.m. fått människor att följa sig i en 180-gradig strategiförändring: föranledd av att Ulf Ekman vill ha största möjliga estrad för sitt skådespeleri, helst global, och vilken skådespelare vill f.ö. inte det? Ha ett världsnamn?!

Hans egna, d.v.s. livetsordarna, torde inte vara fler än 10 - 15.000 personer i Sverige, och det hade - i längden - varit en alltför ringa spelplan för honom.

Först kristenheten i Sverige, och sedan påven och den globala katolska kyrkan; det är den estrad han kan se fram emot:

för varumärket Ulf Ekman.

För det är inte JESUS KRISTUS han vill göra känd
i världen; för i så fall skulle han ha efterföljt Honom: Hans Ord, och sammankallat alla dem - eller åtminstone så många som möjligt av dem - som han skadat med sin förra villolära:

JDS-läran,

som det nu sägs, att han tagit avstånd från; för att hjälpa dem tillrätta, och läka skadorna som han åsamkat dem, om det är möjligt.

Ulf Ekman är en andlig bedragare, och ingenting annat, och det är från den utgångspunkten han måste börja upprätta sitt namn, om han nu vill det?!

Det vore ju för honom, att börja från "ruta ett" och där befinner han sig förvisso inte i dag, utan snarare i översta våningen av sitt eget, och egenhändigt byggda Balbelstorn!

Så det bli nog Gud, som får riva det åt honom.

2008-04-11 @ 08:59:27
Postat av: Sven-Erik Sköld

Matt. 6:1-4 ``Ta er till vara
för att öva er rättfärdighet
inför människorna, för att
bli sedda av dem;

annars har ni ingen lön
hos er Fader, som är
i himmelen.

Därför, när du ger en gåva,
så låt inte stöta i basun
för dig, som skrymtarna gör
i synagogorna och på gatorna,

för att de skall bli prisade
av människorna. Sannerligen
jag säger er: De har fått
ut sin lön.

Nej, när du ger en gåva,
så låt då din vänstra hand
inte få veta vad den högra gör,

så att din gåva ges i det fördolda,
då skall din Fader, som ser i
det fördolda, vedergälla dig´´.

Är det någon som har funderat över, varför Ulf Ekman ger ekonomiskt stöd till Östanbäcks kloster i Ulf Ekmans namn?

Kan det ha att göra med, att varumärket Ulf Ekman också på det sättet, kan förstärkas, och kanske t.o.m. en ny dörr kan öppnas - med lite gåvomedel - till en ny aréna, en ny plattform för honom?!

I vart fall går det stick i stäv med Jesu undervisning; som i en del andra frågor
när det gäller honom.

2008-04-11 @ 16:39:44
Postat av: Harry Forsgren

Det är intressant att se hur Ekmans manipulativa retorik förändrats genom åren. Allt för att tjäna hans egna syften, mål och motiv för vad som just då gagnar honom mest till att få stå i rampljuset, glänsa, briljera och få äras.

I början nådde han bäst detta genom att förmedla trosförkunnelsens villfarelse. Bli angripen av det "kristna etablisemanget" och med en taktik att fånga upp missnöjda kristna, som tyckte det hände för lite i den egna församlingen.
Han kunde så skapa sig en egen plattform, där han var kung och herre. Helt själv kunde kontrollera, styra ställa med en sektliknande makt och kontroll utövning.
Men arenan blev för trång för hans ambitioner att bli "världsapostel". Retoriken och taktiken fick ändras. Nu började det handla om att infiltrera de kristnas församlingsledningar och olika organ. LO skulle "betjäna" de andra med "trosord".

Arenan blir för liten igen, som "världsapostel". Retoriken/manipulationen behöver nytt uttryckssätt.

Nu vinner Ekman mest på att, från att tidigare ha varit emot en falsk ekumenik, som han varnade för låg i spåren av katolicismen.
Så blir han nu istället väldigt positiv till en enhet under katolicismen och påven.
och från att tidigare ha varit negativ till i stort sett alla "döda kristna sammanhang", så svänger retoriken till att "betjäna" och "berikas" av alla olika "delar av Kristi kropp" i den "kristna familjen".

Allt för att Ekman ska nå sina drömmars mål att "vara världesapostel" och ha "världen som arena" att få glänsa på och bli ärad.
Mitt i det skeendet tror jag inte han bryr sig om vad som är villolära eller inte. Men han behöver komma ur en del "hörn", som han målat in sig i från sin tidigare retorik, när det gagnade honom att förmedla JDS - läran.

Då blev det nu plötsligt ngt som andra spekulerat kring och ngt som han aldrig har befattat sig med.
Att katolicismen skulle vara villfarelse är det väl också nu andra som felaktigt spekulerat kring, fast det är han själv som svart på vitt sagt det.

Hur länge ska kristna ledare fortsätta att låta sig duperas?
HaFo

2008-04-19 @ 18:47:13
Postat av: David

Lustigt vilka vilda spekulationer och konspirations teorier det finns på den här sidan. Jag undrar hur många som i varit med i Livetsord.
Själv har jag varit aktiv medlem i över 15 år. Jag har sett många många människor bli välsignade av undervisningen från livetsord. Det finns många svagheter här oxå. Men som sagt av frukten känner man trädet.
Sen tycker jag man överdriver Ulfs "makt" ganska hårt här. Många Pastorer tar del av undervisningen från livetsord men det är knappast så att Ulf personligen styr dessa församlingar. Många kommer från olika kristna bakgrunder och det som livetsord starkt fört fram är tros undervisningen som har välsignat stora delar av kristi kropp.
Att ulf kopplat med olika delar av kristi kropp som finns över hela jorden är positivt. Det finns hängivna kristna både i katolska kyrkor och andra typer av kyrkor. Det betyder inte att man automatiskt erkänner påvens överhöghet. Bara att det finns en rik kristen tradition som är full av andefylld undervisning. Sen finns det oxå mycket som man gör bäst att avhålla sig från.

2008-05-11 @ 02:32:17

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se