+ Dubbla budskap = andlig träldom.

Denna obibliska enhet definieras så här:

Citat ur artikeln: "- Målet är att fullt ut dela sakramenten, säger han [Per Åkerlund].

Det betyder exempelvis att pingstvänner och katoliker ska dela nattvarden med varandra?
- I framtiden, ja. Det är absolut den Helige Andes mål, även om det i dagsläget ligger lång borta.
Med de olika synsätten som finns i dag inom de olika kyrkorna låter det som om man bäddar för teologisk konfrontation. Men det är något Per Åkerlund inte tror på.
- Enhetens vänner handlar absolut inte om att vi ska tycka samma sak. Vi får behålla egna smaker, seder och bruk. Vad vi skulle vilja se är att vi i Sverige börjar betraktar varandra som syskonkyrkor."
....
Med detta välkomnar man ett budskap 'utan salt', där de yttre ritualerna kommer att ersätta troheten i förbundet med Herren. Per Åkerlund åberopar den Helige Ande som auktoritet i frågan (en oerhörd allvarlig sak om det visar sig, att det inte är d. Helige Andes tilltal!!), trots att den Helige Ande, Herrens egen Ande, alltid verkar i enlighet med Ordet och inte "mot Ordet".

Vad händer om vi prövar med Skriften, vad som är förenligt med den Helige Andes tilltal?
Då finner vi, att...

Joh.14:23 "Jesus svarade och sade till honom: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom. Den som icke älskar mig, han håller icke mina ord; och likväl är det ord som ni hör icke mitt, utan Faderns, som har sänt mig. Detta har jag talat till eder, medan jag ännu är kvar hos eder.

Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder."

...
Den Helige Andes uppgift är att påminna oss om Jesu Ord. Så VAD har Jesus undervisat om?

.1) Att bl.a. "lyda Gud mer än människor" och att Gud är "ett" med sin undervisning.

.2) Apg.2:38 "Petrus svarade dem: "Gör bättring, och låt alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skall ni såsom gåva undfå den helige Ande."
...HUR kan man få den Helige Ande och samtidigt undvika att lägga bort synden, avgudadyrkan, reliker, bön till döda osv.?
.3) Apg.4:31 "När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de var församlade, och de blev alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet."
 ...VAR predikas Guds Ord med frimodighet i denna "enhet", eftersom ingen är intresserad av att följa Guds bud?
.4) Apg.5:32 "Om allt detta kunna vi själva vittna, så ock den helige Ande, vilken Gud har givit åt dem som är honom lydiga."
...ÄR DET lydnad, att be till döda, helgon, dyrka reliker, 'offra' Jesus i mässan om och om igen, tillbe statyer, bilder, uppmana folk att överlåta Bibelläsningen/utläggningen åt ett enda prästerskapssystem? 
.5) Apg.19:6 "Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade tungomål och profeterade."
...Det är först när man vänder om och döper sig till bättring, som man undfår den Helige Ande, som är profetians Ande - i enlighet med Guds Ord.
.6) Apg.20:28 "Så ha nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod."
...VAR finns det herdar som vårdar sig om fåren, predikar Ordet, i stället för att erbjuda folk yttre ritualer?

.7) Apg.28:25 "Och då de icke kunde komma överens med varandra, gick de sin väg, och därvid sade Paulus allenast detta ord: "Rätt talade den helige Ande genom profeten Esaias till edra fäder, när han sade: 'Gå åstad och säg till detta folk: Med hörande öron skall ni höra, och dock alls intet förstå, och med seende ögon skall ni se, och dock alls intet förnimma. Ty detta folks hjärta har blivit förstockat; och med öronen höra de illa, och sina ögon hava de tillslutit, så att de icke se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bliva helade av mig'."
...VAR finns det vilja till omvändelse i en obiblisk enhet, så att Herren kan hela?
.8) Heb 10:15 "Härom vittnar jämväl den helige Ande för oss. Ty sedan Herren hade sagt: "Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar", säger han: "Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan, och i deras sinnen skall jag skriva dem"; och vidare: "Deras synder och deras orättfärdiga gärningar skall jag aldrig mer komma ihåg." Men där förlåtelse för dessa är given, där behöves icke mer något offer för synd."
 ...VARFÖR denna eucharisti i så fall, som offrar Jesus om och om igen?
.9) 5Mos.8:2 "Och du skall komma ihåg allt vad som har skett på den väg HERREN, din Gud, nu i fyrtio åt har låtit dig vandra i öknen, för att tukta dig och pröva dig, så att han kunde förnimma vad som var i ditt hjärta: om du ville hålla hans bud eller icke. Ja, han tuktade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som du förut icke visste av, och som icke heller dina fäder visste av; på det att han skulle lära dig förstå att människan lever icke allenast av bröd, utan att hon lever av allt det som utgår av HERRENS mun."

...PÅ VILKET SÄTT håller man Guds bud i en... obiblisk enhet?
...
"Enhetens vänner" kommer att leda folk under EN människas styre. Biskop Anders Arborelius och ärkebiskop emeritus Gunnar Weman bildar redan den apostoliska basen (!?) för denna gemenskap och vägen mot Vatikanen är redan utstakad. Det inser t.o.m. icke troende människor utanför kyrkorna.
Jesuiterna hjälper till att skriva förvirrande kommentarer till detta, i grunden, platonska projekt och säger: att läsningen av Bibeln är oskiljbar från dess tolkning - om man vill övervinna tidens splittring måste man återvinna den tolkning som har varit den gemensamma sedan begynnelsen (den katolska begynnelsen!?). Den förutsätter att läsningen sker inom ramen för kyrkans trosmedvetande, sensus fidelium, och under Andens ledning, och att den ses som en del av den sakramentala verklighet som kom till stånd då Gud blev människa i inkarnationen och med detta också blev Skriftens beständiga mittpunkt och ljuskälla.....(!???)

Vad betyder "inom ramen för kyrkans trosmedvetande"? Vilken kyrka, vilken ram, vilka sakrament? Fullständigt 'mystiskt' obegripligt....
Så här kommer den breda vägen att se 'religiös och bra' ut men som leder långt bort från förbundet med Herren....
...
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150507


Kommentarer
Postat av: SVEN

DET SKALL JU BLI SÅ HÄR DE SISTA DAGARNA.

Människorna skall älska njutning i stället för Gud

och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess

kraft.Bibeln säger håll dig borta från dem!

2008-02-29 @ 20:46:04
Postat av: JANNE

Några tankar om Enheten1 Enhet i Anden och2 Enhet i/med världen (ekumenik, nätverk)---Guds barn1 Ursprung i Kyrkan (som delar ut frälsning efter förtjänst och trohet) eller2 Ursprung hos Gud (i frälsningen, inympningen i Guds skara, av nåd)---Vad står mest i vägen för en klar och levande tro?1 synden

2 medlare, som för troende från bibeltron tillbaka till världens tankesätt

3 världens enhetssträvanden - ett nytt evangelium (1 försoning mellan kristna trosriktningar och 2 försoning mellan Israel och kyrkan)---Bryggan som för oss tillbaka1 Bryggan mellan GT och NT är Jesus Kristus2 Bryggan mellan Guds ord och världen är RKK och ekumeniken/interfaith dialogue---Herrens Ord1 När vi ser Herren i bibelordet förstår vi det genom DHA vägledning2 När vi följer RKK:s kyrkotraditioner och upptrampade teologiska stigar tar hon/Kyrkan själv ansvar för själarna och bibeltolkning---Eskatologi ett och tvåVad jag såg finns åtminstone två stora stigar i tolkningen av bibelprofetiorna om den sista tiden (tiden efter Jesu uppståndelse, innan Han kommer tillbaka) som båda från början har jesuitiskt ursprung:1 Antikrist är ett hedniskt system (Roms imperium) och försvann med RKK:s framträdande (iofs direkt UR Rom!) (postmillenialism, amillenialism)2 Antikrist är en PERSON som ska komma i tidens avslutning i vedermöda och världskrig (premillenial dispensationalism)Nr 1: Profetiorna i Joh Uppb är uppfyllda redan

Nr 2: Profetiorna i Joh Uppb ska uppfyllas, och antikrist är INTE RKK eller "pappa"---Nr 1: Antikrist är världens funktionssätt (aborter och osedlighet) och inte kyrkligtNr 2: Antikrist är en världslig diktator och Islam (Israels fiender) är den falske profeten (kristen sionism)---Guds rike eller människors?Vid nr 1 kan Guds rike byggas med människohänder (ekumenik och interfaith, UN, New Age, "The Gospel is antisemitic," "dialogue is needed and respect is the fundamental issue")Vid nr 2 kan också Guds rike byggas med människohänder (Kingdom now, dominion theology)Clerical whitewashBåda dessa eskatologiska synsätt har sitt upphov i RKK.

Därav närmar sig Pingst och frikyrkorna RKK, utan problem (sedan köttet blivit mört!)RKK har traditionellt stått för nr 1 och anammat nr 2 sedan 2002!

Bryggan mellan RKK och Israel heter UN Interfaith dialogue och katolsk-judisk dialog (vanligt på universiteten, biskop Rowan Williams och rabbi Jonathan Sacks tex)---Evangelium eler respekt full dialog?Darby och Scofield och några till har fungerat som medlarna mellan frikyrkligheten och RKK:s sista tiden tankar.Frikyrkorna ser inte RKK:s mörka förflutna och dess ritualism och mystik idag.(Ingen av oss är syndfri iofs)---Innan 1840 fanns inte dessa tankar inom kristenheten. Innan förintelsen tänkte sig kristna att Israel måste bli frälst i Jesus Kristus (tex genom kristen mission).---Nr 1 och nr 2 säger:

Ingen ska behöva missionera i världen idag. Kristen mission hotar och bryter med mänskliga rättigheter. Kristen tro är antisemitisk i grunden och respekterar inte att det finns många vägar till Gud.En väg för kristna och en väg för Israel...(Darby och Scofield)---Vad ska vi göra, sägs det?VI behöver bara slappna av och komma in i fållan. Nr 1 eller nr 2 leder in i samma gemenskap! :)---Hebrew roots är judisk kristen försoning/interfaith.

Försoningen består i att kristna baserar sin tro i Torah och GT och anammar traditionell judisk messias (som själv Jesus inte axlade)I trad judisk föreställning är/var Messias en människa som skulle frigöra Israel från Rom och träldomen under makternaGenom att det traditionella motståndet mot fariseisk judendom mjukas upp, kan kristna och Israel gå sida vid sida, utan tal om Jesus eller omvändelse---Så tror jag Gud säger i bibeln:

Kom in i Herrens gemenskap! Där finns frid och sanning!Det är varken jude eller grek, kvinna eller man. Ni är allt i Kristus."There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus who walk not after the flesh, but after the Spirit." (Romans 8:1)For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. (Romans 8:2)---To be raised with the LORD and to stay with HimFor the LORD himself shall descend from heaven with a shout, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:then we which are alive and remain shall be caught up together in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.Wherefore comfort one another with these words.

(1 Thess 4:16-18)

2011-12-05 @ 01:59:49
URL: http://jannesnackar.blogspot.com
Postat av: JANNE

Vad jag menade här ovan är inte att Israel och de kristna ska delas och tillhöra två läger. Precis tvärtom!Hos Jesus är Guds barn (de pånyttfödda från alla folk/stammar).Däremot verkar vägen över försoning mellan Israel och kristna på världens sätt (FN, dialog, kommissioner, neutralisera evangeliet, ingen mission/vittnande) var helt fel väg. Ett lockande alternativ som gör at vi på ekumeniskt sätt kommer in i "myset."Försoningen mellan Israel och de kristna i judisk-kristen mission (Rabbi Schneerson, mark Biltz, Ephriamrörelsen osv) låter ofta som om kristen tro/evangelliet var verksamt under en historisk period som nu är ÖVER! Nu är det dags för kristna att ta emot Torah och lära sig att bli judar. (Noahide laws, bring Torah to the Nations)Vem vet exakt i allt virrvarr?Jag har varit troende kristen i fem år, och nu kommer de och säger att vi ska fokusera på mose mer än Kristus.. och att kristen tro är grekisk avvikelse och den rätta tro finns på hebreiska!.Vad skulle Paulus säga om det?Det handlar bara om vad och vem man tror är frälsningen: människor har inte frälsningen och människor kan inte göra sig rättfärdiga genom våra handlingar, vilka de än är. vi behöver alla komma till Kristus!Evangeliets löfte gäller till Jesus kommer. Så har jag förstått det!Det finns hebreerkristna som vill Israels frälsning i Jesus Kristus och det är nog vägen.De judiska folket misstror kristna med all rätt. Hos många ortodoxa rabbiner jag lyssnat på/läst, tycker de jesus var en slarver som inte genomförde lagen, utan gav oss slapphet i lagfrågor, mer än frälsning och Guds Ord.Deborah!

Jag vill inte hävda saker och skriva någon på näsan utan bara ventilera några tankar! Det är inte så lätt att diskutera dessa frågor och du verkar ha sån kolla på teologin på ett fint och ödmjukt sätt!Vad säger du om Israels frälsning?Janne

2011-12-05 @ 11:24:20
URL: http://jannesnackar.blogspot.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se