+ När Herren talar, då smälter bergen som vax!

Ulla Gudmundson, vald till ambassadör i Vatikanen, säger:
"Det ska bli mycket intressant. Påven är ledare för en miljard katoliker. När han talar lyssnar världen, säger hon till Dalarnas Tidningar." (Slut citat)

Meriter, meriter, meriter och meriter på meriter........
Men jag känner En som när Han talar, då står solen still och Hans Förbundsfolk lyssnar....Och Hans Namn är HERREN.

Amos 3:7-8
"Sannerligen, Herren, HERREN gör alls intet utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då icke frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då icke profetera?"
...........

Psalm. 97:1-12
"HERREN är nu konung! Därför fröjde sig jorden; havsländerna glädje sig, så många som de är. Moln och töcken omger honom, rättfärdighet och rätt är hans trons fäste.

Eld går framför honom och förbränner hans ovänner runt omkring. Hans ljungeldar lysa upp jordens krets; jorden ser det och bävar. Bergen smälter såsom vax för HERREN, för hela jordens Herre.

Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, och alla folk se hans ära. Alla de skall komma på skam, som dyrka beläten, de som berömma sig av avgudar. Alla gudar skall tillbedja honom.


Sion hör det och gläder sig, och Juda döttrar fröjda sig för dina domars skull, HERRE. Ty du, HERRE, är den Högste över hela jorden; du är högt upphöjd över alla gudar.

Ni som älskar HERREN, hata det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

Ljus är utsått för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga.

Gläds, ni rättfärdige, i HERREN, och prisa hans heliga namn."
 .........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161339


Kommentarer
Postat av: Katolik

Sluta upp med att vara så hatisk. Står det i skriften att du ska hata andra ? Vilket du bevisligen gör. Inse att din kyrka inte funnits om katolska kyrka inte funnits. (Kyrko Historiskt sett). Försök inte övertyga att bibeln skulle var enda rättesnöret för att missionera om kristus. Ta exempel Frälsningsarmen eller Pingst. Som bara älskar loppmarkander och använder det som ett medel att gå ut i världen och sprida evangeleium. (vips så har vi minst 2 saker gemensamt hur vi sprider frälsningshistorien ) Genom skriften och traditionen. Alltså inte skriften allenast. Sen ser vi ju er evangelikalas problem. Ni lyckas inte ena er under något gemensamt det ena samfundet smutskastar det andra. Möjligen bristen på en enhetlig ledare. Men det är klart att efter reformationen har det bildats 25000 olika samfund i världen. Det är klart att man försöker proselytera över katoliker "till den sanna läran" när man inte lyckas värvar några flera anhängare från de som tappat tron. För fakta är att ni misssionerar i redan starkt kristna länder vilket blir löjligt. Nu är det ju så vilket naturligtvis inte framkommer av hatboken Envangeli enligt Rom (jag vet att han som skrev den är föredetta katolik) är att många katoliker som blivit proselyterade av er så kallade bibeltrogna. Känner sig grundlurade och inser vilket misstag de gjort. Du läs inte lögnerna i Evangelie Enligt Rom innehåller bara massa ovetenskapligt presenterade lögner. Men det är klart att vissa griper efter ett halmstrå när det blåser snåla vindar kring den egen tro, ocn när Watt, vem som har den största Mikrofonanläggningen och storleken på högtalare ´blir det viktigaste i lovsången till vår herre.

2008-12-20 @ 09:31:23
Postat av: Deborah

Katolik!Jag förstår varför du anklagar mig för att

vara 'hatisk':

eftersom man i katolicismen 'programmerar' hjärnor i tidig ålder, så är det svårt att se bedrägeriet och själv hämta informationen ur Skriften - därför handlar man efter de inlärda mönstren som 'förgiftar' sinnet...Katolicismen har alla tecken på att vara ett feodalt system:

(Wikipedia) "Under medeltiden åtnjöt den från Rom och påven styrda kyrkan genom det andliga frälset en betydande självständighet gentemot världsliga myndigheter.

Den historiematerialistiska teorin ser emellertid kyrkan snarast som en ideologisk del av samma "feodala statsapparat", med funktionen att kontrollera folket, som försökte slita ihop till att betala all den skatt (näspenning) som de andra inte gjorde.

.......

Skriften uppmanar alla att rannsaka sig själva och ha en egen relation med Herren dvs. hålla Förbundet och studera Ordet. Ingen är ämnad till att lyda blint en ledare på toppen utan alla ska friheten att tänka själva. Herren är mäktig att 'öppna' Ordet åt alla som söker och vägen går inte via 'präster'.(Wikipedia) "Det feodala samhället har ibland framställts som en pyramid. Kungen var toppen, under honom fanns storvasaller som lydde och fick mark av kungen. Undervasaller som lydde storvasallerna, kunde t.ex. vara riddare och soldater. Längst ner var det bönder i stora massor. I medeltidens Europa var jordbruket den dominerade näringen.Denna och liknande bilder av det "feodala samhällssystemet" som en pyramid har vunnit spridning genom sin pedagogiska och propagandistiska slagkraft. De återfinnes inte sällan i skolans historieböcker, men bör användas med försiktighet eftersom de ger en överförenklad bild av de samhälleliga relationerna och inte kan sägas spegla något verkligt existerande historiskt samhälle."

...............

Vad gör du för vinst, katolik, genom att upphöja bristfälliga människor i stället för att endast hålla dig till Herren? Tänk om du gör förlust?Tycker du, att Skriften 'hatar dig', när den pekar på synd men sedan även visar vägen att överge synden permanent?

Tycker du att Skriftens Ord 'hatar dig' när Herren erbjuder dig andlig frihet, kraft och ett liv i seger?

Jag försöker få dig att TÄNKA, katolik! Visa mig i Skriften bevis på, att varningar från Herren angående den eviga döden är 'hat'...Varför skulle Gud varna för att inte hålla Hans bud?Skaka av dig träldomsok och följ den levande Herren i ställer för öppna ditt hjärta för falska läror som inte kan frälsa...Min bön är att du läser Ordet och ber Herren om Hans ledning! Och om du verkligen vill, då kommer du att se klart och du får kraft att överge avgudarna!VAR välsignad! Mvh Deborah

2008-12-21 @ 10:53:03
URL: http://deborah7.blogg.se/
Postat av: S-E Sköld

JESUS är Själv början till Kristendomen, dess början och dess fullbordan, och Han undervisar Själv -och genom Sina apostlar, elva plus Paulus, den lära som gäller för Kristendomen ned genom alla tider.Nu syftar jag på dem - av apostlar - som fick en personlig kallelse, ett personligt tilltal och ett personligt utpekande av JESUS Själv; Den ende som ÄR Överherden och Läromästaren, ja själva grunden/grundaren! och Utkoraren.Och Han har sänt EN Hjälpare, Anden, som ned genom tiderna skall uppenbara vad JESUS sagt, gjort och lärt; Själv och genom Sina elva apostlar, plus Paulus; som de elva godkänt och upptagit i sin krets.Alla läror som inte stämmer överens med vad dessa, JESUS och Hans apostlar, gjorde och lärde, är falska. Och skall förpassas till sopstationens brännugn fortast möjligt; utan dröjsmål, innan de hinner skada Människorna.Inga andra läror, än Jesu -och Hans apostlars lära skall in i kristenheten. Därför att inga andra läror hör hemma där.Och det är väktarnas sak se till, att inget obehörigt kommer in bland Jesu får, och eftersom de som skulle göra tjänst som väktare för fåren, herdarna, nu arbetar i maskopi med villolärare; måste Gud tillsätta åt Sig nya väktare;sådana som sköter sitt uppdrag: att vaka över fåren, över dess mat och dryck, och över att de inte blir offer för rovdjur.Apg. 2:41-42 “De som då tog

emot hans ord lät döpa sig;

och så ökades församlingen

på den dagen med vid pass

tre tusen personer.Och dessa HÖLL FAST vid

VID APOSTLARNAS UNDERVISNING

och brödragemenskapen, vid

brödsbrytelsen och bönerna”.Denna undervisning, apostlarnas undervisning/lära, finns kvar bland Guds folk än i dag; men var finns de som HÅLLER FAST VID DEN, på samma sätt som de första kristna gjorde?

2008-12-23 @ 14:10:12
Postat av: S-E Sköld

Det är JESUS och Hans apostlar - vad de gjorde och lärde - vi skall efterfölja, om vi vill nå himlen! Och inte tillåta några charlataner, påvekyrkan och andra, att beröva oss vår “krona”.Upp. 3:11 “Jag kommer snart;

håll fast det du har, så att

ingen tar din krona”.Vad lärde JESUS Sina lärjungar, vad gav Han dem och människorna i övrigt för andlig föda? Det står nedtecknat i Bibeln, Guds Ord, och är också i dag den föda - andliga föda - som Jesu lärjungar och folket i övrigt skall ha.Och den födan skall inte beblandas med några smutsiga matreser och baciller från människotankarnas många matbord; genom avfälliga förvaltares orena händer, påvars och andra.Jesu får skall ha ren och oförfalskad föda - och den finns - som den står skriven/nedtecknad i Guds Ord, Bibeln, och ren oförfalskad andlig dryck, Guds Ande, och inte villoandars:Det handlar om mat utgången från Guds mun: Guds Ord och dryck som är Gud Själv, genom Den helige Ande. Det är detta som den andliga Människan skall ha till föda -och dryck, för att KUNNA “växa upp till frälsning”.Allt annat är gift i en eller annan form; och således inte tjänlig som andlig Människoföda och skall destrueras; förkastas, för den eviga överlevnadens skull.2008-12-23 @ 14:15:52
Postat av: S-E Sköld

När JESUS träder fram i Uppenbarelsebokens "sändebrev" till församlingarna, tillrättavisar Han ingen församling för att den skulle ha för dåliga relationer till Hans mamma..däremot, att de i vissa avseenden har för dåliga relationer till Honom Själv och en del har sataniska läror.Det verkar f.ö. inte som att Hans mamma har någon betydelse alls, i egenskap av Hans mamma, i de sammanhangen: Han nämner inte ens hennes namn, samma är förhållandet när Johannes får se in i himlen, den eviga värld där Gud bor, inte heller där finns Maria med i något sammanhang;vilket ju är märkligt med tanke på vilken ställning Påvekyrkan, den katolska kyrkan, gett henne.. Hon borde ju ha stått intill -eller strax framför JESUS - det slaktade Lammet - eller framför Guds tron, som förebedjerska eller någonting annat.Guds mamma, som tillbeds som återlöserska, av katolska kyrkans företrädare, borde ju ha funnits med i den värld -och i det sammanhang som Uppenbarelseboken de facto berättar om, och där de katolska läromästarna tilldelat henne en så betydelsefull, central ställning.Men inget av detta syns i Uppenbarelseboken: den ger inget som helst stöd för katolicismens "Mariadogm", vilket f.ö. inte Bibeln i övrigt heller gör.Sanningen är den, att anledningen till att hon inte finns med - är omnämd - i Uppenbarelseboken, är Katolska kyrkan hämtat sin marialära - mariadogm - ur sin egen fantasi; ur sin egen andliga sagobok/fabler och när den sagoboken ställs i belysning av Guds Ord, bl.a. Uppenbarelseboken, avslöjas deras fantasifoster.Och detta är själva grunden i deras okultism: de beder in i en andliga värld, utan att ha något som helst fäste för sina böner i den Guds verklighet som Bibeln, Guds Ord, beskriver.Skall man ha fäste i den världen - Guds värld - då finns det bara ett enda Namn som vi kan komma inför Gud med, tillbe inför Fadern med, och det är Namnet JESUS! Och i inget annat namn jämte Honom. All annan form av bön är okultism.Apg. 4:12 "Och i ingen annan

finns frälsning; ej heller finns

under himmelen något annan namn,

bland människor givet, genom vilket

vi kan bli frälsta".Joh. 14:13-14 "Och vad ni än beder

om i mitt namn, det skall jag göra,

på det att Fadern må bli förhärligad

genom Sonen.Ja, om ni beder om något i

mitt Namn, så skall jag

göra det."

2008-12-25 @ 10:18:03
Postat av: S-E Sköld

I den från Guds Ord avfallna kristenhet som vi - till stora delar - har i vårt land i dag, utbreder sig villolärorna: mörkret breder ut sig på ljusets bekostnad och lögnens på sanningens;och i den miljön är Katolska kyrkans villfarelser på väg att återta förlorad mark; mark som den förlorade genom den Lutherska reformationen och som frikyrkorna därefter förstärkte: Luther grovstädade och frikyrkorna dammade; gjorde rummet dammfritt från Katolska kyrkans alla villfarelser/läropåhitt.Men nu har det katolska återtåget börjat, med Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin i täten, och efterföljare - alla kristna ledare på toppnivå - som skanderar med i villfarelserna.Fåren får se sig om efter andra herdar: herdar efter Guds sinne och hjärta, som tar ansvar för fåren och inte tillåter några villfarelser få makt över dem.Herdar i Jesu efterföljd m.a.o.2008-12-25 @ 13:54:30

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se