+ Rättfärdiggjord genom tron allena, genom trons lag.

Några funderingar kring Ketriel Blads undervisning:

CITAT ur KB: "Nästa steg i uppstigandeoffret är när inälvorna och fötterna tvättas i vatten. Det motsvarar den reningsprocessen i Toràn, som det står skrivet om i Johannes 15:3:
"Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er."
I Efesierbrevet 5:26 står det skrivet:
"...för att avskilja den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet."
Våra motiv och vår vandring måste bli renade genom Toràn för att kunna offras inför den Evige som ett välbehagligt offer. HaShem kommer aldrig att tycka om våra begär om de inte först blir renade genom Toràn." (SLUT CITAT)
.......

Min kommentar:
1) ovanstående citat är inte menat, tror jag, som en rening ‘genom Torahn' utan som EN HJÄRTATS RENING GENOM TRO PÅ HERREN (JHWH) JESU BLOD = I KRAFT AV TRONS ORD i det Nya Förbundet i anslutning till Jesu verk på korset dvs. då Han utropar: "Det är fullbordat!"


Titus 3:4
"Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, GENOM ETT BAD TILL NY FÖDELSE OCH FÖRNYELSE I HELIG ANDE, som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi, rättfärdiggjorda GENOM HANS NÅD, skulle, såsom vårt hopp är, få evigt liv till arvedel."
....
OBS! Jag tror inte, att Skriften talar om att RENA NÅGRA BEGÄR - eftersom Jesu verk på korset KORSFÄSTER i stället VÅRA BEGÄR (det gamla köttet) i enlighet med "Inte längre jag utan Kristus lever i mig." Om vi börjar ‘rena våra begär', då sitter vi fast i GNOSTICISMEN och MYSTICISMEN dvs. med andra ord så är vi inte FRIA I ANDEN = ‘döda' (korsfästa med Kristus) utan håller på med köttets gärningar. Och detta är inte evangelium utan ett försök till blandning av den gamle adams aktiviteter med den Helige Andes verk! Det går inte.

För att: Herren ÄR MIN RÄTTFÄRDIGHET. Genom tron allena!


Rom.3:20
"ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden. MEN NU HAR, UTAN LAG, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittna om, en rättfärdighet från Gud GENOM TRO PÅ JESUS KRISTUS, för alla dem som tro. Ty här är ingen åtskillnad. Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud; och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus, honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel GENOM TRO, I HANS BLOD. Så ville Gud - då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna - nu visa att han dock var rättfärdig.

Ja, så ville han i den tid som nu är lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig, som låter det bero på tro på Jesus. Huru bliver det då med vår berömmelse? Den är utestängd. Genom vilken lag? Månne genom en gärningarnas lag? Nej, GENOM EN TRONS LAG.
Vi hålla nämligen före att människan bliver rättfärdig genom tro, utan laggärningar."


2) Vi får inte glömma Pauli ord, att Torah är ‘andlig och god men jag är av köttslig natur', vilket innebär att vårt sinne kan fastna i den andliga Torahns fromma yttre (som dock dömer oss till döden) och försöka upphöja Torahn till ett frälsnings- och reningsredskap ‘i sig'.

Farliga tankar utifrån Herrens sätt att se - för då behövde inte Herren dö för oss.


3) Låt oss läsa hela sammanhanget ur Johannes:
Joh.15:1 "JAG ÄR det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen. Var gren i mig, som icke bär FRUKT, den tager han bort; och var och en som bär FRUKT, den rensar han, för att den skall bära mer frukt.

I ären redan nu rena, i kraft av det ord som jag har talat till eder. FÖRBLI I MIG, SÅ FÖRBLIR OCK JAG I EDER.

Såsom GRENEN ICKE KAN BÄRA FRUKT AV SIG SJÄLV, utan ALLENAST OM den förbliver i vinträdet, så kunnen I det ej heller, om I icke förbliven i mig. Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; TY MIG FÖRUTAN KAN NI INGENTING GÖRA.

Om någon icke förbliver i mig, så kastas han ut såsom en avbruten gren och förtorkas; och man samlar tillhopa sådana grenar och kastar dem i elden, och de brännas upp.
Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.
Därigenom bliver min Fader förhärligad, att i bären mycken frukt och bliven mina lärjungar. Såsom Fadern har älskat mig, så har ock jag älskat eder; förbliven i min kärlek.
Om I hållen MINA BUD, så förbliven I i min kärlek, likasom jag har hållit min Faders bud och förbliver i hans kärlek.

Detta har jag talat till eder, för att min glädje skall bo i eder, och för att eder glädje skall bliva fullkomlig.
DETTA ÄR MITT BUD, att NI SKALL ÄLSKA VARANDRA, såsom jag har älskat eder. Ingen har större kärlek, än att han giver sitt liv för sina vänner."
........
SLUTSATS - TROLIG:

Utan Herren Jesus kan vi ingenting göra. Om vi förblir i Honom, då bär vi frukt genom TRONS LAG. Det är fullbordat!
RENADE ENDAST GENOM JESU BLOD!
"Inte längre VI utan Kristus i oss!" = Andens verk.


Gal.3:1 "Ni oförståndige galater! Vem har så dårat eder, ni som dock har fått Jesus Kristus målad för edra ögon såsom korsfäst? Allenast det vill jag att ni skolen svara mig på: Kom det sig av laggärningar att ni undfick Anden, eller kom det sig därav att ni LYSSNADE I TRO?
Är ni så oförståndiga? Ni, som har begynt i Anden, vill ni nu sluta i köttet?"
............


+ Begreppsförvirring med rötterna i antiken...

Dagen: Ulf Ekman skriver på sin blogg:

"Ekman undrar i sin blogg hur mycket man kan ändra i Bibeln för att försvara sin egen livsstil.

- Han ger inte mycket för de klassiska trosbekännelsernas förklaringar av Kristi gudom. Han verkar inte gilla någonting alls, förutom sin egenhändigt ihopsnickrade avbild av Jesus som tyvärr inte har så mycket med kristen tro att göra.

- Gardell har rätt att säga detta, men jag har också rätt att säga, att detta är hädelse, då det helt förvrider bilden av Jesus och evangeliet och gör den till något helt annat än vad Bibeln egentligen lär."
.........
Jag vågar påstå att Jonas Gardell har i allra högsta grad en 'klassisk kristendom' i åtanke.

Det finns nämligen ingenting som heter 'klassisk kristendom', eftersom ordet 'klassisk' är redan en motsats till kristen. Och kallar man kristendomen för 'klassisk' (antik), då är denna kristendom inte biblisk.

Synonymer till klassisk:
1) gammal och välkänd, berömd, uppskattad; ren, tidlös, fulländad, harmonisk
2) antik, från antiken, forngrekisk, fornromersk; traditionsrik, traditionsfylld; traditionell; humanistisk
3) av bestående värde, bestående, mönstergill, förstklassig, mästerlig
...........
Jag bifogar citat ur en annan länk av Göran Koch, som belyser detta ytterligare:

Citat:
"Klassisk" kristendom

Det ofta hörda stridsropet "Klassisk" kristendom är en själv-motsägelse, en contradictio in adjecto. För en kristendom måste vara bibliskt grundad - om alls - medan "klassisk" är det skapelsefientliga hedniska idéarvet från hellenismens indo-europeiska Alexandria...
Och eftersom de idealistiska lärorna är utom-Bibliska, har de från och med Maître Pierre Chanteur (†1197) och inte minst i vår tid argumenteras med Kyrkans avfall; hon som lämnar ostraffat vad Gud har straffat med stränghet och straffar vad Gud har välsignat.
Således hade den Avfälliga redan på 1100-talet längesedan övergivit den lära som alltid och av alla hade lärts överallt i alla andra de heligas församlingar.

"Alltid", "alla" och "överallt" låter imponerande, som ett normalitetens stridsrop; en uppmaning att vara som alla andra - men som det framförs som ett argument skall vi nog erinra oss, att om detta alls hade varit sant, skulle denna fras icke hava behövts och hade inte heller kunnat formuleras... (slut citat)
http://gkochswahne.blogspot.com/2005/08/klassisk-kristendom.html

..............................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=165353


+ "Med sitt blod har Han frälst mig......"

Jonas Gardell i Dagen:

"Det var premiär för Gardells föreläsningsturné och han började lite trevande. Så småningom släppte han dock både bok och manus, skriver KT.

Han talade i en bisats om Jesus som en tandlös analfabet och i förtid åldrad "bonnig typ" från Galiléen.

- Tro inte allt jag säger, tänk själva, sa han flera gånger."
............................
Slutsats:
Det är fantastiskt, att Jonas Gardell vädjar till vårt förnuft: "Tänk själva".....

Och det är precis vad jag har gjort! Och vad jag har kommit fram till det är, att den där "tandlösa analfabeten och bonniga typen från Galiléen, Jesus" - Han gav sitt liv för mig och med sitt dyra blod har Han frälst mig, så att jag skulle leva...

Vilket jag tror att varken Jonas Gardell kommer att göra....eller någon annan, för den delen...

Lovat vare Herrens Namn i all evighet.

...........................................................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=165092


+ Keruberna på nådastolen och deras starka symbolik.

Vikten av att läsa det Nya Förbundet i ljuset av Torah och TaNaK - det är att läsa uppenbarelsen i det rätta, hebreiska sammanhanget, eftersom 'summan av Guds Ord är sanning'. Man måste läsa Skriften i kontext - dvs. man måste läsa hela avsnittet om man inte vill utlägga texten, verserna, på ett felaktigt sätt.

KERUBER var inte gjorda till för att tillbes: låt oss studera hela sammanhanget -


2Mos.25:9
"Tabernaklet och alla dess tillbehör skolen I göra alldeles efter de mönsterbilder som jag visar dig. De skola göra en ark av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. Och du skall överdraga den med rent guld, innan och utan skall du överdraga den; och du skall på den göra en rand av guld runt omkring.
Och du skall till den gjuta fyra ringar av guld och sätta dem över de fyra fötterna, två ringar på ena sidan och två ringar på andra sidan. Och du skall göra stänger av akacieträ och överdraga dem med guld. Och stängerna skall du skjuta in i ringarna, på sidorna av arken, så att man med dem kan bära arken. Stängerna skola sitta kvar i ringarna på arken; de få icke dragas ut ur dem. OCH I ARKEN SKALL DU LÄGGA VITTNESBÖRDET, som jag skall giva dig. Och du skall göra en NÅDASTOL av rent guld, två och en halv aln lång och en och en halv aln bred.

Och du skall göra två keruber av guld; i drivet arbete skall du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen. Du skall göra en kerub till att sätta vid ena ändan, och en kerub till att sätta vid andra ändan. I ETT STYCKE MED NÅDASTOLEN SKALL NI GÖRA KERUBERNA VID DESS BÅDA ÄNDAR. Och KERUBERNA SKALL BREDA UT SINA VINGAR OCH HÅLLA DEM UPPÅT, så att DE ÖVERTÄCKER NÅDASTOLEN MED SINA VINGAR, under det att DE HAR SINA ANSIKTEN VÄNDA MOT VARANDRA; NED MOT NÅDASTOLEN SKALL KERUBERNA VÄNDA SINA ANSIKTEN.

Och du skall sätta nådastolen ovanpå arken, och i arken skall du lägga vittnesbördet, som jag skall giva dig. Och där skall jag uppenbara mig för dig; från nådastolen, från platsen mellan de två keruberna, som stå på vittnesbördets ark, skall jag tala med dig om ALLA BUD som jag genom dig vill giva Israels barn."
....
Hebr.9:5 "Därovanpå stod HÄRLIGHETSKERUBER, som överskyggde nådastolen. Men om vart särskilt av dessa föremål är nu icke tillfälle att tala."
...
SYFTET MED keruberna OCH DERAS ANSIKTEN VÄNDA MOT Guds bud i arken var att skapa en symbolik, som visar att HERRENS FOKUS ligger på:

a) VITTNESBÖRDET I ARKEN > Herrens bud
b) NÅDASTOLEN
c) UPPENBARELSEN av Herrens härlighet

Keruberna visade symboliskt, att endast Herrens, vår Frälsares, vilja gäller och att vi skall alltid vända vår vilja, vårt ansikte, vårt tjänande, till Herren och ingen annan.


Hebr.4:14
"Eftersom vi nu har en stor överstepräst, som har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds Son, så låtom oss HÅLLA FAST VID BEKÄNNELSEN. Ty vi har icke en sådan överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd.

Låtom oss därför med frimodighet gå fram till NÅDENS TRON, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid."
...
Jesus är uppstånden i sin kropp: "Gud är Ande och de som tillber Honom skall tillbe i ande och sanning." = Guds Ord är sanning.

Därför skall vi kunna gå fram till nådens tron, för att vi inte längre är UNDER TORAH - som är övertäckt med kerubernas vingar - utan vi är UNDER NÅDEN som är uppenbarad, avtäckt, eftersom Herren har skrivit sina bud i de endast av den Helige Ande pånyttfödda, hjärtan. (= FörbundsVILLKOR!)
.....
Därför kan man inte avbilda Herren Jesus, eftersom Han är Ande, och ingen vet hur Han såg ut - och det är inte det som är det väsentliga.

¤ Det väsentliga är alltså den hebreiska förståelsen av kerubernas symboliska ANSIKTEN och VINGAR:

...att vårt ansikte skall vara vänt mot endast Herren och Hans bud i Ordet = vi borde vara helöverlåtna Herrens tjänare, HÅLLA FÖRBUNDET!

...att vi vilar under Herrens vingar = Herrens nåd skyddar, hjälper oss i rätt tid, efter OMVÄNDELSEN!


Rut 2:12
"HERREN vedergälle dig för vad du har gjort; ja, må full lön tillfalla dig från HERREN, Israels Gud, till vilken du har kommit, för att finna tillflykt under hans vingar."
..........


Del 6: Skriftens syn på döden: i paradiset hos Herren eller i dödsrikets mörker?

Paradiset (för Herrens folk) är inte dödsriket (de ogudaktigas boning), framgår det klart av Ordet. Herren som har nycklarna till döden och dödsriket.

¤ Profeten Daniel måste läsas i sitt sammanhang: han kanske talar om de heliga i de tidigare Förbunden, eftersom de som tillhörde Herren på den tiden inte var ‘avsomnade i Kristus'.


Daniel 12:2
"Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd. De förståndiga skola då lysa, såsom fästet lyser, och de som hava fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen."
....
1) För det första så står det i Daniel att ‘många' (inte alla!) skall uppvakna, eftersom ‘många' är redan med Herren i paradiset, tror jag.

2) Daniel torde här tala om kroppen - ytterligare ett bevis på ‘köttets uppståndelse' och vi borde inte blanda detta endast med den andliga innebörden - här är det hela människan som blir förhärligad.

Detta borde kanske förstås utifrån 1Tess.4:14.

"Ty lika visst som Jesus, såsom vi tro, har dött och har uppstått, lika visst skall ock Gud genom Jesus föra dem som äro avsomnade fram jämte honom. Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade.
Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda [avsomnade] uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren. Så trösten nu varandra med dessa ord."
...
1Kor.15:20 "Men nu har Kristus uppstått från de döda, såsom förstlingen av de avsomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom ock genom en människa de dödas uppståndelse. Och såsom i Adam alla dö, så skola ock i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus såsom förstlingen, därnäst, vid Kristi tillkommelse, de som höra honom till."
.....
¤ Med andra ord handlar dessa Bibelställen om HELA FRÄLSNINGSPAKETET = ‘kroppens uppståndelse' dvs. hela människans återupprättelse.

1Kor.15:51 "Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bliva förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförgänglighet, och då skola vi bliva förvandlade.
TY DETTA FÖRGÄNGLIGA MÅSTE IKLÄDA SIG OFÖRGÄNGLIGHET och DETTA DÖDLIGA IKLÄDA SIG ODÖDLIGHET.

Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet, och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då skall det ord fullbordas, som står skrivet: "Döden är uppslukad och seger vunnen." Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!"
..........


Del 5: Skriftens syn på döden: 'levande död' - 'andligen blind'.

Denna fråga om ‘andlig död' är mycket infekterad...jag tänker på JDS-läran i K. Hagins lära men vill inte bena upp den igen...

Vi måste hela tiden tänka på utifrån Skriften, vad den menar med ‘död'. Jag hittar inte uttrycket ‘andligen död' utan snarare talar Ordet om ‘levande döda'. Det kanske vore bättre att använda detta uttryck: den ‘andligen döde' borde vara någon som inte har Kristi Ande utan lever i moraliskt förfall och trälar under synd.

‘Moraliskt död' är kanske bättre benämning, eftersom man är ANDLIGEN BLIND ('levande död'), ‘köttet' - det jordiska sinnet - tar inte emot Guds Andes undervisning och därför talar Jesus om ‘ljusets barn' kontra ‘mörkrets barn'.


Hebr.12:22 "Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara och församling av förstfödda söner som äro uppskrivna i himmelen, och till en domare som är allas Gud, och TILL DE FULLKOMNADE RÄTTFÄRDIGAS ANDAR, och till ett nytt förbunds medlare, Jesus, och till ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod."
...
Joh.5:20 "Ty Fadern älskar Sonen och låter honom se allt vad han själv gör; och större gärningar, än dessa äro, skall han låta honom se, så att I skolen förundra eder.
Ty såsom Fadern uppväcker döda och gör dem levande, så gör ock Sonen levande vilka han vill."
...
Joh.5:25 "Sannerligen säger jag eder: Den stund kommer, jag, den är redan inne, så de döda skola höra Guds Sons röst, och de som höra den skola bliva levande."
...
Ef.2:1 "Så har han ock gjort eder LEVANDE, eder som var döda genom de överträdelser och synder i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma.
Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra.

Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss, GJORT OSS LEVANDE med Kristus, oss som var döda genom våra synder. Av nåd är ni frälsta!"
...
1TiM.5:5 "En rätt, värnlös änka, som sitter ensam, hon har sitt hopp i Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Men en sådan som allenast gör sig goda dagar, HON ÄR DÖD, FASTÄN HON LEVER."
...
JESAJA 42:16 "Och de blinda skall jag leda på en väg som de icke känna; på stigar som de icke känna skall jag föra dem. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är, vad jag skall göra, och jag skall ej rygga mitt ord.
Men de som förtrösta på skurna beläten och som säga till gjutna beläten: "I ären våra gudar", de skola vika tillbaka och stå där med skam.
Hören, I döve; I blinde, skåden och sen. Vem är blind, om icke min tjänare, och så döv som den budbärare jag sänder åstad?
Du har fått se mycket, men du aktar icke därpå; fastän öronen hava blivit öppnade, lyssnar ingen till. Det är HERRENS behag, för hans rättfärdighets skull, att han vill låta sin lag komma till makt och ära."
..........
Matt.8:21 "Och en annan av hans lärjungar sade till honom: "Herre, tillstäd mig att först gå bort och begrava min fader." Då svarade Jesus honom: "Följ du mig, och låt de döda begrava sina döda."
.......

De ‘döda' är i allra högsta grad levande...så jag tycker, att uttrycket ‘andligen blinda' (olydiga, moraliskt korrumperade, skilda från Guds Ande) passar bättre i samanhanget. Skriften talar inte rakt ut om ‘andlig död' utan om ‘mörkrets barn fördärvade i sinnet'. (1Tit.6:5)
......


Del 4: Skriftens syn på döden: 'döende skall du dö'.

Låt oss gå kronologiskt till väga och se, vad Herren säger om livet efter döden. Vi börjar i TaNaK med Bereshit (= hebr. ‘i begynnelsen'; 1:a Mosebok)


BERESHIT (1Mos.2:15)
"Så tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den. Och HERREN Gud bjöd mannen och sade: "Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, SKALL DU DÖDEN DÖ." [Exakt på hebreiska: 'döende skall du dö']
....
¤ ‘DÖENDE SKALL DU DÖ' är oerhört viktigt i sammanhanget. Denna pågående form (particip presens) visar på ett tillstånd av en sakta undergång av människan kroppsligen under tidens lopp ('döende') och även ett moraliskt förfall, orättfärdighet - laglöshet, som slutar med evig död ('du skall dö'). Det handlar alltså om en dödsprocess som människans olydnad mot Herren satte igång och här kopplar jag ihop det direkt med Pauli suveräna utläggning om kroppen i Romarbrevet 7 >


Rom.7:22 "Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; men i mina lemmar ser jag en annan LAG, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under SYNDENS LAG, som är i mina lemmar.

Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från DENNA DÖDENS KROPP? -
Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag SYNDENS LAG."
...
¤ ‘DENNA DÖDENS KROPP' - (exakt på hebr. ‘kroppen av denna död'; engelska: ‘the BODY OF THIS DEATH').

Således ärvde människan efter fallet en ‘dödens kropp' - (OBS! Ej 'syndens kropp'! Herren skapade kroppen och såg att ‘det var gott'.) Döden är alltså i hebreiskt tänkande ‘en svaghet' - kroppen försvagades pga. olydnaden mot Herren och i den försvagade dödliga kroppen aktiverades det en annan lag: SYNDENS LAG.
Så vi är inte syndare, för att vi syndar utan vi SYNDAR för att vi är syndare = syndens lag aktiverad i dödens kropp och därför > ‘Syndens lön är döden' (Rom.6:23)> ‘Köttets sinne är DÖD, Andens sinne är LIV'.
...
LÖSNINGEN på det ‘köttsliga' problemet är given för den troende: "VEM skall FRÄLSA MIG FRÅN DENNA DÖDENS KROPP?" - Svar: Jesus Kristus, vår Herre!
....
Det finns alltså TVÅ saker att tänka på ang. döden:

A) de som ‘vandrar efter köttet och inte efter Ande', de som inte har Kristi Ande, otroende.

B) de som är ‘i Herren' = pånyttfödda i anden och Andefyllda troende som ‘vandrar efter Ande och inte efter köttet'.
...
Vad händer i så fall med de döda?

A)* De döda utan Herren verkar gå till dödsriket:

Job 24:19 "Såsom snövatten förtäres av torka och hetta, så förtär dödsriket den som har syndat."
.
Rom.8:6 "Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men de som är i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud."
.
Luk.16:22 "Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte. Också den rike dog och blev begraven. När han nu låg i DÖDSRIKET och plågades, lyfte han upp sina ögon och fick se Abraham långt borta och Lasarus i hans sköte."
.
Psalm 9:15 "Hedningarna hava sjunkit ned i den grav som de grävde; i det nät som de lade ut har deras fot blivit fångad. HERREN har gjort sig känd, han har hållit dom; han snärjer den ogudaktige i hans händers verk. Higgajón. Sela.
DE ogudaktiga vika tillbaka, NED I DÖDSRIKET, alla hedningar, de som förgäta Gud."
.
Psalm 55:15 "Döden komme över dem oförtänkt, levande fare de ned i dödsriket; ty ondska råder i deras boning, i deras hjärtan."
............

B)* De ‘avsomnade i Herren' förs till ‘Abrahams sköte' - hem till Herren, till PARADISET:


Luk.16:22 "Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte."
.
Rom.5:21 "Ty såsom synden hade utövat sitt välde i och genom döden, så skulle nu ock NÅDEN genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår Herre."
.
2Kor.5:6 "Så är vi då alltid vid gott mod. Vi vet väl att vi är borta ifrån Herren, så länge vi är hemma i kroppen; ty vi vandra här i tro och icke i åskådning. Men vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort ifrån kroppen och komma HEM TILL HERREN."
.
Psalm 16:9 "Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min ära fröjdar sig; jämväl min kropp får bo i trygghet. Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven."
.
Rom.8:9 "I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till. Om nu Kristus är i eder, så är väl KROPPEN HEMFALLEN ÅT DÖDEN, för syndens skull, men Anden ÄR LIV, för rättfärdighetens skull. Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder."
.
Uppb.2:5 "Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, såframt du icke gör bättring. Men den berömmelsen har du, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. -
Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva att äta av livets träd, som står i Guds PARADIS."
.
Luk.23:42 "Sedan sade han: "Jesus, tänk på mig, när du kommer i ditt rike." Han svarade honom: "Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig I PARADISET."
....
....
Och Herrens BOKSLUT:

Matt.13:35 "Ty det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten som sade: "Jag vill öppna min mun till liknelser, uppenbara vad förborgat har varit från världens begynnelse." Därefter lät han folket gå och gick själv hem. Och hans lärjungar trädde fram till honom och sade: "Uttyd för oss liknelsen om ogräset i åkern."

Han svarade och sade: "Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden, det är rikets barn, men ogräset är ondskans barn. Ovännen, som sådde det, är djävulen. Skördetiden är tidens ände. Skördemännen är änglar. Såsom nu ogräset samlas tillhopa och brännes upp i eld, så skall det ock ske vid tidens ände. Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skola samla tillhopa och FÖRA BORT UR HANS RIKE alla dem som äro andra till fall, och dem som göra vad orätt är, och skola kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan.
Då skola de rättfärdiga lysa såsom solen, i sin Faders rike. Den som har öron, han höre."
....
Uppb.20:2 "Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid.

Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år.
(De övriga döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade gått till ända.) Detta är den första uppståndelsen.

Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren."
..........


Del 3: Skriftens syn på döden: 'köttets uppståndelse'.

Människan är en enhet bestående av ande, själ och kropp. Därav skillnad från den obibliska gnosticismen som endast talar om 'själ och kropp' och den bibliska synen på KÖTTETS UPPSTÅNDELSE - dvs. hela människans återupprättelse.


1) Hebr.4:12 "Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer SJÄL och ANDE, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar."
...
2) Apg.17:15 "De som ledsagade Paulus förde honom vidare till Aten och foro så därifrån tillbaka, med bud till Silas och Timoteus att dessa med det snaraste skulle komma till honom. Men, Paulus nu väntade på dem i Aten, upprördes han I SIN ANDE, när han såg huru uppfylld staden var med avgudabilder."
...
3) Rom.1:9 "Ty Gud, som JAG I MIN ANDE tjänar såsom förkunnare av evangelium om hans Son, han är mitt vittne, han vet huru oavlåtligt jag tänker på eder.."
...
4) Apg.7:59 "Så stenade de Stefanus, under det att han åkallade och sade: "Herre Jesus, TAG EMOT MIN ANDE." Och han föll ned på sina knän och ropade med hög röst: "Herre, tillräkna dem icke denna synd." Och när han hade sagt detta, avsomnade han."
...

6) Matt.27:50 "Åter ropade Jesus med hög röst och gav upp andan. Och se, då rämnade förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ned, och jorden skalv, och klipporna rämnade, och gravarna öppnades, och MÅNGA AVSOMNADE HELIGAS KROPPAR STOD UPP.
De gingo ut ur sina gravar och kommo efter hans uppståndelse in i den heliga staden och uppenbarade sig för många. Men när hövitsmannen och de som med honom höllo vakt om Jesus sågo jordbävningen och det övriga som skedde, blev de mycket förskräckta och sade: "Förvisso var denne Guds Son."
...
7) Rom.8:11 "Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder. Alltså, mina bröder, hava vi icke någon förpliktelse mot köttet, så att vi skola leva efter köttet.
Ty om i leven efter köttet, så skolen I dö; men om I genom ande döden kroppens gärningar, så skolen I leva. Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn. I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: "Abba! Fader!"

Anden själv vittnar med VÅR ANDE att vi är Guds barn."
.....


Del 2: Skriftens syn på döden - vi får inte framkalla andar!

Vi skall söka i Skriften. Och svaret på den svåra problematiken med andarna är så enkelt, att man snubblar över det...

"Ske Din vilja" står det i Skrfiten och då betyder det, att all ‘bönetrafik' om jag säger så, går till Herren utan förvirrande ockulta praktiker som bara vilseleder, för att....Herren är Skaparen av allt. Herren, vår Gud, den Levande.

Vem bestämmer över andevärlden? - Det gör Herren, vår Gud. Hur vet vi det? - Genom att studera Skriften, Guds eget Ord i hela sitt sammanhang.

Om vi läser Matt.17 i hela sin kontext, så ser vi följande: (jag markerar det uppenbara med stora bokstäver)


Matt.17
"Sex dagar därefter TOG JESUS MED SIG Petrus och Jakob och Johannes, Jakobs broder, och [Jesus] FÖRDE DEM UPP på ett högt berg, där de var allena. Och hans utseende förvandlades inför dem: hans ansikte sken såsom solen, och hans kläder blevo vita såsom ljuset. Och se, för dem visade sig Moses och Elias, I SAMTAL MED HONOM [med Jesus]. Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: "Herre, här är oss gott att vara; vill du, så skall jag här göra tre hyddor, åt dig en och åt Moses en och åt Elias en."

Och se, medan han ännu talade, överskyggade dem en ljus sky, och ur skyn kom en röst som sade: "Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag; HÖR HONOM." När lärjungarna hörde detta, föll de ned på sina ansikten i stor förskräckelse. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Stå upp, och varen icke förskräckta." När de då lyfte upp sina ögon, såg de ingen utom Jesus allena."
.........

1) Det var Jesus själv som bestämde vem som skulle gå upp på berget - det var inte apostlarna som tog Jesus upp på ett berg och började ‘framkalla' andarna.

2) Mose och Elia VISADE SIG och SAMTALADE MED Herren Jesus - inte med de andra!


SLUTSATS: Här är det Herren som är Gud, Skaparen av allt. Han kan göra vad Han vill - däremot är det så, att VI INTE FÅR GÖRA SOM VI VILL! Se > "Ske Din vilja!"

Vi får inte ‘kliva in' i andevärlden hursomhelst, eftersom den onde opererar där också och kan vilseleda oss pga. vårt högmod, om vi LEKER Gud. Genast alltså fick lärjungarna på berget veta, att de skulle HÖRA PÅ Jesus och ingen annan. Sedan får vi inet glömma, att det finns två ‘dödar' i Skriften: "du skall döden dö", står det. Den som har lämnat jordelivet tar Herren hand om - vi sysslar med de som lever här i relationer enligt Skriftens hänvisningar och den ‘andra sidan' spekulerar vi inte i. Då blir det bara förvirring.

‘Den som åkallar Herrens Namn skall bli frälst'. Endast åt Herren borde vi överlämna oss, så att Han kan sköta våra angelägenheter och Han gör det mycket bättre än de skapade andarna...
Det blir att upphöja det skapade framför Skaparen. Dessutom så varnar den vakne Petrus oss i sitt brev:


2PETR.1:13
"Och jag håller det för rätt och tillbörligt, att så länge jag ännu är I DENNA KROPPSHYDDA, genom mina påminnelser väcka eder. >2 Petr. 3,1
Ty jag vet att jag snart skall lämna min kroppshydda; detta har vår Herre Jesus Kristus givit till känna för mig. >Joh. 21,18 f.
Men jag vill härmed sörja för, att ni också efter min bortgång städse kunnen draga eder detta till minnes.

Ty det var icke några slugt uttänkta fabler vi följde, när vi kungjorde för eder vår Herres, Jesu Kristi, makt och hans tillkommelse utan vi hade själva skådat hans härlighet. >Matt. 17,1 f. Mark. 9,2 f. Luk 9,28 f. Joh, 1,14. 1 Kor. 1,17.

Ty han fick ifrån Gud, fadern, ära och pris, när från det högsta Majestätet en röst kom till honom och sade: "Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag." >Matt. 3,17. Mark. 1,11.
Den rösten hörde vi själva komma från himmelen, när vi voro med honom på det heliga berget.

SÅ MYCKET FASTARE [säkrare] STÅR NU OCKSÅ FÖR OSS DET PROFETISKA ORDET; och ni gör väl, om ni aktar därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan." >Ps. 119,105.
...................

Låt oss fokusera på det profetiska Ordet, som Perus säger! Han borde veta bättre, eftersom han var med Jesus på berget och såg Herrens härlighet.

Ordet står skrivet i Skriften som ligger på bordet, i verkligheten, så att vi inte tappar fotfästet utan lever i Lydnad för Skaparen (före det skapade).
......


Del 1: Skriftens syn på döden - studier i Ordet. (Inlägg från Andys forum)

Döda människor är sådana, som har lämnat jordelivet.

Herren säger, att man kan visst i hedendomen fråga ‘de dödas andar' men att för Herren är detta en styggelse.


5Mos.18:9
"När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som FRÅGAR ANDAR, eller som är en spåman, eller som SÖKER RÅD HOS DE DÖDA.
Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssna väl till sådana som öva teckentydning och trolldom, men dig har HERREN, din Gud, icke tillstatt sådant."
.....

Med andra ord: de avsomnade (döda) människors andar FÅR VI INTE FRÅGA OM RÅD.
Det handlar om lydnad i detta fall för vad Herren har sagt och inte om att bevisa, att de dödas andar...lever...vilket är just spiritism. Den Helige Ande har kommit för att utlägga Skriften, Jesu eget Ord, upphöja endast Herren, och inte för att ‘inspirera' oss till ockulta praktiker.
........

"Låt de döda begrava sina döda - följ du mig!" - sade Herren, den Levande.
Då skall vi följa självaste Gud i lydnad för Hans profetiska Ande och inte de skapade människornas andar som inte kan hjälpa...

Det är, enligt Skriften, hedendom att göra så. Och just därför är olydnad...> trolldomssynd...
.......


+ Den 'eviga' jungfrun Maria - sant eller falskt?

Den katolska katekesen undervisar om Maria: den ‘eviga jungfrun' (?) Maria är kallad ‘himlens drottning', man säger ‘hell dig, Maria', folk utropar under processionerna att ‘vi är helt uppfyllda av Maria' (jag har själv hört det), det heter också ‘rosenkransens mysterier' och självaste Thomas av Aquinos teologi bygger på den grekiska filosofin, som väver in mysterier i Ordet.

Exempel:

"De ärorika mysterierna (man ber dem på onsdagar och söndagar)

1. Jesu uppståndelse från de döda
2. Jesu himmelsfärd
3. Den Helige Ande utgjuts över apostlarna, förenade med Maria i bön
4. Marie upptagning i himmelen med kropp och själ
5. Marie kröning i himmelen


Vid varje mysterium börjar man på den ensamma kulan med ett Fader vår. På de tio kulorna ber man Hell dig Maria-bönen. Varje dekad avslutar man med Ära vare Fadern. Efter varje dekad ber man enligt Guds Moders begäran i Fatima: "O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest."

Efter att ha bett de fem dekaderna brukar man recitera eller sjunga Salve Regina eller en annan lämplig bön till Jungfru Maria."
(källa: http://www.stpaulus.se/rosenkransen.htm)
.....

Osv. osv. osv. osv. osv. osv.......

Ordet rekommenderar radikal omvändelse från sådant. Och framför allt: från lögnen...
.......


+ Den helnyktra nyfariseismen breder ut sig...

Ur evighetsperspektiv vore det mycket bättre om pastorerna lovade att hålla Förbundet med Herren.
Men..."man silar bort myggen och sväljer kameler..
." Så här står det i skrivelsen från Trosrörelsen:

"Vi ser en oroande tendens att det sker en förvånansvärt snabb liberalisering av synen på alkohol inom kristna sammanhang där detta för bara några år sedan var otänkbart. I denna situation vill vi som pastorer och predikanter som företräder Trosrörelsens församlingar i Sverige uttala vårt starka stöd till en helnykter livsstil. ... Som undertecknare av detta uttalande har vi valt att leva nyktert och att avstå från alkohol samt att aktivt arbeta för att våra kyrkor ska bli alkoholfria miljöer."
..........
Men tänk om - tänk om! - det stod så här i stället:

"Vi ser en oroande tendens att det sker en förvånansvärt snabb liberalisering av synen på SKRIFTEN inom kristna sammanhang där detta för bara några år sedan var otänkbart. I denna situation vill vi som pastorer och predikanter som företräder Trosrörelsens församlingar i Sverige uttala vårt starka stöd till en HELT SKRIFTENLIG livsstil. Som undertecknare av detta uttalande har vi valt att leva HELT SKRIFTENLIGT och avstå från VILLFARELSE samt att aktivt arbeta för att våra kyrkor skall bli SKRIFTENLIGA miljöer."

...............
Fariseism: falsk fromhet som åsidosätter Guds barmhärtighet genom att tro sig försöka uppfylla Guds vilja... 

"Det är alltså ytterst farligt att tänka att man är rättfärdig och sedan verka med all sin kraft för att göra andra människor rättfärdiga - om man är övertygad om att man fungerar efter Guds vilja kan man komma att "helga" sina egna önskningar, man kallar dem Guds vilja och därmed okränkbara och oemotsägbara. Så uppstår den oresonlighet som kännetecknar all religiös fanatism och gör de människor som sitter i dess grepp obehagliga att vara i närheten av."
Ur länken http://tonylarsson.files.wordpress.com/2008/01/fariseism-och-kristendom.doc
...................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=163568


+ Gudsdyrkan utan lydnad är mysticism...

Vägen fram är inte bara Gudsdyrkan...Vägen fram är lydnad:

Domarboken 2:16
"Då lät HERREN domare uppstå, som frälste dem ur deras plundrares hand. Men de hörde icke heller på sina domare, utan löpte i trolös avfällighet efter andra gudar och tillbad dem; de veko med hast av ifrån den väg som deras fäder hade vandrat, i lydnad för HERRENS bud, och gjorde icke såsom de."
 .....

1Sam.15:22
"Då sade Samuel: "Menar du att HERREN har samma behag till brännoffer och slaktoffer som därtill att man hör HERRENS röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Ty gensträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han ock förkastat dig, och du skall icke längre vara konung."
 ....

Rom.16:25
"Men honom som förmår styrka eder, enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus, ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad, men som nu har blivit uppenbarad och, enligt den eviga Gudens befallning, blivit, med stöd av profetiska skrifter, kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad - honom, den ende vise Guden, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evigheternas evigheter. Amen. "
.....
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=163465


RSS 2.0