+ Det dubbla hjärtats problematik - igen...

SSPX förehavanden och uttalanden bekräftar bara, att det inte går att förena Skriftens Herre, Jesus, med andra 'andar' eller läror. Villoandars läror, som Ordet säger.

Att det finns antisemitism bekräftar bara Ordets undervisning om att det pågår en andlig strid i andevärlden mellan ljusets och mörkrets rike. Israel - enligt Skriften - är ett folk helgat åt Herren. Det är bara så, eftersom det är Guds vilja och det har med Förbundslöften att göra. Det spelar ingen roll vilka vi är - om vi syndar, så bryter vi Förbundet med Herren oberoende hur vi än kallar oss.
Omvändelse är ett rakt budskap från Herren till alla människor. Alla måste rannsaka sig själva i fråga om synd i stället för att generalisera och vända sig mot en grupp människor - detta gäller 'både juden och greken'.
Herren har alltid tagit itu med synden men alltid visat nåd mot syndaren! "Älska Herren din Gud och älska din nästa....!"

SSPX missar nåden, misstolkar Ordet, gör uppror mot Gud......och deras mässor är bara yttre, tom ritual. Tyvärr kan deras åsikter orsaka en ny våg av förföljelse...Och därför måste detta stoppas!
................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=163148

+ Jesus lyfter i stället fram det som skiljer åt!

Herren Jesus är noga med i stället att poängtera skillnader! Har man inte det i sinnet, då kommer man att hamna fel. Ur evighetsperspektiv är det oerhört viktigt att färdas på rätt väg...och inte gå dubbla vägar.
Det är därför som Herren säger: "mitt folk" till skillnad från "andra folk" - som inte är troget Honom utan tillber avgudar och blandar främmande namn med Hans Heliga Namn. Herrens folk är uppkallat efter HERRENS NAMN och håller Förbundet - till skillnad från dem som inte håller Förbundet och inte heller kan skilja mellan höger och vänster!

...Ljus kan ej förenas med mörker!
...Sanning kan ej förenas med lögn!
...Förbundet i Jesu blod kan ej förenas med avgudaförbund, ett förbund med döden!
...Herrens smörjelse kan aldrig förenas med människans egna utmärkelser, lovord och ära!
...Förbundstrohet kan ej förenas med otrohet!


Människan kan 'titulera sig' vad hon vill - det är endast Herrens välbehag som är nog och avgörande till evig tid...Mina titlar kommer inte att hjälpa mig på Herrens dag, på 'den dagen'...
 
1Mosebok 1:1
"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: "Varde ljus"; och det vart ljus.
Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud SKILDE ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.
Och Gud sade: "Varde mitt i vattnet ett fäste som SKILJER vatten från vatten." Och Gud gjorde fästet, och SKILDE vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så. Och Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton, och det vart morgon, den andra dagen.
.........

HESEKIEL 21:18-19  
"Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, märk ut åt dig två vägar på vilka den babyloniske konungens svärd kan gå fram; låt båda gå ut från ett och samma land. Skär så ut en vägvisare, skär ut den för den plats där stadsvägarna skilja sig."
 .....
HESEKIEL 44:23
"Och de skola lära mitt folk att skilja mellan heligt och oheligt och undervisa dem om skillnaden mellan orent och rent."
 ..........

JONA 4:9
"Men Gud sade till Jona:
"Menar du att du har skäl till att vredgas för ricinbuskens skull?" Han svarade: "Jag må väl hava skäl att vredgas till döds." Då sade HERREN: "Du ömkar dig över ricinbusken, som du icke har haft någon möda med och icke har dragit upp, som kom till på en natt och förgicks efter en natt.
Och jag skulle icke ömka mig över Nineve, den stora staden, där mer än ett hundra tjugu tusen människor finnas, som icke förstå att skilja mellan höger och vänster, och därtill djur i myckenhet!"

...........

Matt.13:47
"Ytterligare är det med himmelriket, såsom när en not kastas i havet och samlar tillhopa fiskar av alla slag. När den så bliver full, drager man upp den på stranden och sätter sig ned och samlar de goda i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så skall det ock ske vid tidens ände: änglarna skola gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan. Har ni förstått allt detta?" De svarade honom: "Ja."

...........

Matt.25:31
"Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom skola församlas alla folk och han skall skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra. Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse."
...........

Hebr.5:8
"Så lärde han, fastän han var "Son", lydnad genom sitt lidande; och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som äro honom lydiga, upphovet till evig frälsning och hälsades av Gud såsom överstepräst "efter Melkisedeks sätt".

Härom hava vi mycket att säga, mycket som är svårt att göra tydligt i ord, eftersom I haven blivit så tröga till att höra. Ty fastän det kunde vara på tiden att I själva voren lärare, behöves det snarare att man nu åter undervisar eder i de allra första grunderna av Guds ord; det har kommit därhän med eder, att I behöven mjölk i stället för stadig mat. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet; han är ju ännu ett barn.
Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, dem som genom vanan hava sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont."
..............
Därför får vi inte ära varandra utan vi måste betala ett pris - följa Herrens Ord. Lyda...och inte blanda ljus med mörker.
..............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=163046


RSS 2.0