+ Här bör ligga felet i LO-resonemanget...

Den spontana reaktion, som jag får när jag läser 'lakansvis' med LO-historia, är följande:

Ulf Ekman 'reflekterar' - vilket inte är samma sak som att han rannsakar sig själv. "Jag borde ha gjort...jag borde inte ha sagt..." är inte i linje med biblisk omvändelseförkunnelse utan sådana tankar ligger i linje med en FILOSOFISK SPEKULATION mellan 'rätt och fel' och 'gott och ont'. Ormen i 1Mosebok frestade människan med att äta från Kunskapens träd på just...'gott och ont' - m.a.o. ormens list gick ut på att människan skulle avgöra själv utan att fråga Gud, vad som var rätt eller fel...
Hela det ekmanska resonemanget faller snarare alltså under fariseismens självrättfärdiggörelse, tyvärr...

Bibeln handlar däremot om skillnaden mellan LIV (lydnad) och DÖD (synd), ande och kött - 'rent' och 'orent' - i lydnad under Guds mäktiga hand.

Mark. 2:17 "Jesus hörde det och sade: 'Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare."

Luk.18:14 "Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: 'Gud! Var nådig mot mig, syndare!'. JAG säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig, han skall bli förödmjukad men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd."

Hos HERREN hjälper det inte med resonemang, typ: 'Vad skulle ha blivit bättre om jag gjorde si eller så' (i mänsklig kraft = 'kött'), utan det enda som gäller, det är omvändelse från synd enligt en uppriktig självrannsakan med hjälp av Guds ord...Vi väntar.
........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=153931

+ Det vilsna hjärtats nakenhet uppenbaras snarare...

Saken är klar... detta är ett bevis på en konfrontation mellan 'rent och 'orent'...enligt bibliskt språk.
Eros-anden härjar hej vilt i SvK - för vad är det man fokuserar på, när man visar upp en bild med nakna manskroppar? Inget 'nytt' under solen. Så ser den manliga kroppen helt enkelt ut. Att det sedan står en annan naken man bakom 'Jesus', har snarare ett 'köttsligt' budskap än 'andligt'...
Alla människor vet hur de ser ut, när de är utan kläder...Inte alla människor vet däremot hur de ser ut, när deras hjärtan 'tappar kläderna'...och det vilsna hjärtats nakenhet uppenbaras...

Mat 15:16-20 "Han sade: "Är då också ni ännu utan förstånd? Inser ni icke att allt som går in i munnen, det går ned i buken och har sin naturliga utgång? Men vad som går ut ifrån munnen, det kommer från hjärtat, och det är detta som orenar människan.

Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd, HÄDELSE. Det är detta som orenar människan; men att äta med otvagna händer, det orenar icke människan."
.........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=153780

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=154662


+ Man kan inte 'snickra ihop' en egen frälsningsväg!

Bön tillsammans med andra religioner....??? Vad säger Skriften?

Den viktigaste frågan uppstår direkt: I VEMS NAMN samlas man? "Där två eller tre är församlade i MITT NAMN, där är JAG mitt ibland dem." - säger Jesus.
Så - VEM är mitt ibland de människor som ber? "Det är sanningen som skall göra oss fria" - det står inte, att "Det är kärleken, som skall göra oss fria."

Igår fick jag en bild. Som Kristi lärjungar är vi 'arbetare' och såningsmän åt den Högste. Vårt uppdrag är att 'forsla hem' människor i 'en förbönsbåt' - från mörkrets rike till ljusets rike genom att predika Ordet. Vi arbetar! På en en 'andlig båt' som måste igenom trånga passage, stormar och diverse sjöodjur som poppar upp ur vattnet... Denna båt sjunker aldrig - tvärtom!
För kaptenen är HERREN själv! Och Han har redan vunnit seger! Men den gamla skapelsen, våra egna vägar till frälsning måste lämnas bakom...Gungande i en 'livbåt' under HERRENS uppsikt, är vi på väg mot vår eviga destination. KOMPROMISSLÖST! Piskade av stormen och 'slagna' - men inte 'till marken' utan stärkta av prövningarna, trevar vi oss fram med Ordet och 'fiskar upp' alla som vill in denna 'båt', där HERREN väntar med sin frälsning...
Vi kommer att passera diverse 'piratskepp' med fångna själar under däck - men en sak är säker - HERREN är med. 'Skeppet' har nämligen en Styrman som är 'densamme idag, igår och evigheternas evighet'!

Blanda inte 'andra styrmän' efter eget sinne utan följ endast Ordet - utan kompromiss!
............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=153545

+ Konferens i Örebro - profetiskt....

Hemmets Vän om en konferens på Bibelns grund:

Citat: "Samtidigt som OS-elden tänds i Beijing, Kina, den 8 augusti inbjuder ett profetiskt och evangeliskt nätverk till en tredagarskonferens i Örebro. Där vill man inspirera svensk kristenhet att tända den evangeliska elden med ny hängivenhet i Sverige. Jan Lindéh, pastor i Citykyrkan i Örebro, är en av initiativtagarna. Vid sin sida kommer han att ha ett antal förkunnare som bär på en djup längtan och nöd för ett andligt uppvaknande i Sverige."
...........
http://www.hemmetsvan.se/viewNews.do?NewsID=1406

+ Just det! I fokus står teologi och inte Guds Ord!

Redan titeln på Stanley Sjöbergs artikel avslöjar motiven bakom alla manifestationer och enhetssträvanden: det är TEOLOGIN - den karismatiska - som förenar!
Äntligen 'rakt på sak', så att vi kan se vad som ligger bakom de 'ekumeniska kulisserna'. Tack för det, Stanley!
Citat ur den förvirrande artikeln: "Det som kännetecknar karismatisk teologi är att Bibeln blir mottagen som Guds Ord i sin helhet. Jesus tillbeds och äras som skapelsens Herre och mänsklighetens Frälsare. Karismatisk teologi handlar om att historiens Gud är närvarande i vår tid. Därför kan samma under ske nu, som när Jesus framträdde i mänsklig gestalt. Den helige Ande verkar i vår tid med samma kraft som under den period som Apostlagärningarna skildrar. Karismatisk teologi inbjuder till tro på övernaturliga under inom yrkeslivet, i familjen, för vår hälsa och med andligt bekräftande erfarenheter av Guds närvaro." [...] Det som händer nu påminner mycket om det vi upplevde i början av 1970-talet i vårt land. Katolska präster och nu även ortodoxa kyrkoledare, tillsammans med många fler ur den stora kristna gemenskapen i vårt land, smälter samman i Andens enhet. Vi må ha olika traditioner och liturgiska former, men det som förenar är viktigare än det som skiljer, nämligen att upprätta heligheten och respekten inför vem Jesus är. Vi har olika ämbetssyn och skiljer oss i frågor som berör dopet, eucharistin, eskatologin med mera. Men den karismatiska teologin förenar oss i tron på att Gud hör bön, övertygelsen att under kan ske och att den helige Ande fördelar sina nådegåvor inom församlingen till tjänst i vår tid."
....
Kommentar: var står det skrivet, att det är teologi som förenar? Var står det skrivet, att heligheten och respekten för Jesus är viktigare än OMVÄNDELSE och LYDNAD? Vi får inte heller glömma, att demonerna var de mest klarsynta om vem Jesus var.

Mark.3:8-12 "Och från Judeen och Jerusalem och Idumeen och från landet på andra sidan Jordan och från trakterna omkring Tyrus och Sidon kom en stor hop folk till honom, när de fick höra huru stora ting han gjorde. Och han tillsade sina lärjungar att en båt skulle hållas tillreds åt honom, för folkets skull, för att de icke skulle tränga sig inpå honom. Ty han botade många och blev därför överlupen av alla som hade någon plåga och fördenskull ville röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom, föll de ned för honom och och ropade och sade: "Du är Guds Son." Men han förbjöd dem strängeligen, åter och åter, att röja honom."

Tyvärr, Stanley Sjöberg! Det är inte viktigare vad som förenar oss - det viktigaste är det som skiljer oss åt - och det är det PROFETISKA ORDET - ett tveeggat svärd!
"Kadosh, kadosh, kadosh Adonai!" - "Avskild, avskild, avskild är HERREN!"


2Petr.1:18-19
"Den rösten hörde vi själva komma från himmelen, när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och ni gör väl, om ni aktar därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan."


Låt ingen bedra er med falsk karismatik! Detta varnar Petrus för - och han mötte HERREN själv på berget!
......................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=153456


+ Det förmörkade hjärtats logik...

Apg.2:12-20 "Så uppfylldes de alla av häpnad och visste icke vad de skulle tänka. Och de sade, den ene till den andre: "Vad kan detta betyda?" Men somliga drev gäck med dem och sade: "De är fulla av sött vin."
Då trädde Petrus fram, jämte de elva, och hov upp sin röst och talade till dem: "I judiske män och I alla Jerusalems invånare, detta mån I veta, och lyssnen nu till mina ord: Det är icke så som I menen, att dessa är druckna; det är ju blott tredje timmen på dagen.
Nej, här uppfylles det som är sagt genom profeten Joel:
'Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, och edra ynglingar skola se syner, och edra gamla män skola hava drömmar;
ja, över mina tjänare och mina tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skola profetera.
Och jag skall låta undertecken synas uppe på himmelen och tecken nere på jorden: blod och eld och rökmoln.
Solen skall vändas i mörker och månen i blod, förrän Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst.' "

Allt tal om, att 'kyrkans' enhet är Pingstens mirakel (ur artikeln "Kyrkans enhet är Pingstens mirakel" av Anders Arborelius, Sten-Gunnar Hedin - publicerad: 2008-05-09 06:00), stämmer inte överens med Guds Ord. Det var inte ENHETEN som var i fokus på Pingsdagen utan det var...PROFETERANDET och tecken!
När Herren talar genom människan, så blir det profetiskt och i enlighet med Ordet.

Citat ur artikeln: "Den tro som firas håller minnet levande och är ett värn mot historielöshet. Den skapar gemenskap och fest omkring händelser som skänker samhörighet med dem som levt före oss och ger vägledning inför framtiden. I den kristna kyrkan gäller det i synnerhet pingsten."
....
Kommentar: det stämmer inte. Vi firar inte tron på speciella högtider - tro är någonting som man har i hjärtat hela tiden. Vi firar inte den Helige Ande - den som är 'född på nytt' lever av Anden, genom Anden och i Anden hela tiden!

De som levt före oss (döda helgon) är inte vägledande utan det är endast Guds Levande Ord som vägleder den troende! Den Helige Ande överbevisar oss om synd och manar till omvändelse - allt annat är 'kött' och kommer inte från Herren. Låt ingen bedra er!
..........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=153196

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=153321

+ Inte alla som säger till Jesus 'Herre, Herre' kommer in i himmelriket!

Matt.7:21 "Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja."
Vad är det som man manifesterar? Guds Ord lyder man inte och begreppet 'omvändelse från synd' har försvunnit totalt! Och att det en gång fanns många lyckoprofeter, är inget nytt under solen! Låt ingen bedra er!!!


Jer.8:5-9
"Varför går det då bort i beständig avfällighet, detta folk i Jerusalem? Varför håller de fast vid sitt svek och vill icke vända tillbaka? Jag har givit akt och hört huru de talar vad orätt är; ingen enda finnes, som ångrar sin ondska, ingen säger: "Vad har jag gjort!" Alla löpa de bort, lika hästar som rusa åstad i striden.

Till och med hägern under himmelen känner ju sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan taga i akt tiden för sin återkomst; mitt folk däremot känner ej HERRENS rätter. Huru kan ni då säga: "Vi är visa och har HERRENS lag ibland oss"? Icke så, de skriftlärdes lögnpenna har förvandlat den i lögn. Sådana visa skall komma på skam, komma till korta och bli snärjda.
De har ju förkastat HERRENS ord, vari är de då visa
?"
 ............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=152960


+ Reliker + buddhismen = sant!

Jag hittade denna intressanta artikel om reliker:

http://hd.se/bjuv/2007/07/15/buddhistiska-reliker-till-bjuv/

Citat: "BJUV. Mycket arbete och goda kontakter har bidragit till att Relic Tour har kommit till Bjuv. Utställningen pågår även i dag, söndag. Ett projekt vid namn Maitreya ligger bakom turnén. Projektet går ut på att uppföra en 152 meter hög buddhastaty i norra Indien. Relikerna, som liknar pärlor eller ädelstenar, ska utforma Buddhas hjärta."

Kommentar: buddhistiska influenser i den katolska helgonkulten underminerar Herrens Ord. Bara så att alla blir medvetna om det.
........
Skriften säger däremot:

5Mos.18:9 "När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser."
.........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=152691


RSS 2.0