+ "Bred är den väg som leder till...."

Man kan inte styra Herrens profetiska Ande - 'den profetiska anden' däremot - den går det att styra - på bredden och för att få inflytande....  Den som har öra - han hör...

JEREMIA 23:25
"Jag har hört vad profeterna säga, de som profetera lögn i mitt namn; de säga: "Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm."

Huru länge skall detta vara? Hava de något i sinnet, dessa profeter som profetera lögn, och som äro profeter genom sina egna hjärtans svek, dessa som tänka att de genom sina drömmar; dem som de förtälja för varandra, skola komma mitt folk att förgäta mitt namn, likasom deras fäder glömde mitt namn för Baal? Den profet som har haft en dröm, han må förtälja sin dröm; men den som bar undfått mitt ord, han må tala mitt ord i sanning. Vad har halmen att skaffa med säden? säger HERREN.

Är icke mitt ord såsom en eld, säger HERREN, och likt en hammare som krossar sönder klippor?


Se, därför skall jag komma över profeterna, säger HERREN, dessa som stjäla mina ord, den ene från den andre; ja, jag skall komma över profeterna, säger HERREN, dessa som frambära sin egen tungas ord, men säga: "Så säger HERREN."
...............................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=171021


+ CG Hjelm: ensam med Gud men...i klar majoritet!

Jag bifogar en predikan av CG Hjelm, för att visa att det finns en lösning på människans problem genom att Herren Jesus har gripit in och på korset fullbordat ett återlösningsverk: och att Han än idag kan använda lydiga tjänare till att predika evangelium om omvändelse från mörker och övergrepp! "Idag är frälsningens dag!"

"Det är en gammal sed hos oss att vi vid den här högtiden talar om Johannes Döparen. Det är ett ord om honom som Johannes aposteln och evangelisten och profeten säger..."en man uppträder sänd av Gud". Hans namn var Johannes och det ordet vill jag begagna som en liten språngbräda för vad jag har att säga här ikväll.

Vi skall lära oss att uppskatta de möjligheter vi har och förstå den tid i vilken vi lever och framför allt förstå och uppskatta den stund, det ögonblick i vilket vi just nu befinner oss.
Om vi skulle jämföra den tid i vilken vi lever, med den tid i vilka våra förfäder levde i för 100 år sedan...så kan vi karaktisera dessa båda skeden på det sättet, att för 100 år sedan, så hade våra trosförfäder kolossala svårigheter av vilka de försökte skapa möjligheter.


Det var ett år då samtliga baptistpredikanter satt i fängelset...det var en period på 1880 talet, då en predikant som satt inne skrev till den lilla församling som han var föreståndare för...:

"Medans jag sitter inne och ni är ute så skall ni arbeta för Jesus, vinn själar och håll på tills dess att jag kommer ut, då skall jag hjälpa er tills dess att ni åker in och sedan kommer ni ut och så skall vi arbeta tillsammans tills dess att vi åker in allihop, och så sitter vi inne tills dess att vi kommer ut allihop."
På dessa år döptes 20.000 personer!


Dom kunde konsten att av svårigheter skapa möjligheter! Vi befinner oss i en helt annan situation. Vår svårighet består i att skapa verkligheter av våra kolossala möjligheter! De som började detta verk i all ringhet, de skapade möjligheter av svårigheter och nu har dessa möjligheter växt ut så vi måste se till att det blir verkligheter.


NU är frälsningens dag...Nu kan vi göra någonting...det enda ögonblick vi har det är NUET...vilket underbart NU! Vi kan alla skapa någonting av det ögonblick som är NU!

Där ordet 'en man uppträdde sänt av Gud' och skall uträtta goda gärningar var Johannes, de är ju mycket korta namn men kolossalt innehållsrika ord: "En man", vår tid behöver män...och går det inte att få många så är det ju tacksamt med en...
En man. Man ska när man umgås med Gud och skall uträtta goda gärningar, inte vara rädd för att vara ensam. Om vi skall vänta tills dess att vi skall få alla med oss...Ja då kommer vi aldrig iväg. Men är det så att vi ger oss iväg även om vi måste gå ensamma...ja då har vi givit hela världen ett exempel på hur man skall handla.

Låt oss därför stå upp för Gud även om vi skall stå ensamma. Låt mig också säga att Gud sänder sådana människor som lämnar sig åt Gud. Vi har många uttryck...frälst och född på nytt och förnyad och allt vad det heter och häromsisten, så träffade jag en broder som var nyförnyad.

Nej, jag blev frälst den 31 December 1916, kl 4 på eftermiddagen i Bethels metodistkyrka i Norrköping och dan efter så sa djävulen till mig:
"Nå, blev du riktigt frälst ida?"..."Jaha," sa jag "det blev jag...har du svårt att komme ihåg det så skriv upp det...jag gör inte om det..."
...............
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=170826


+ Förförelse är mycket värre än förföljelse...

Tack Brith Aspenlind för din viktiga insändare!

Granskningen av lärosatserna uppmanar oss Herren att göra varje gång det dyker upp något som åberopar Hans Namn. Och det gäller att tyda Skrifterna noga! För Andens enhet är inte samma sak som 'enhetens ande'...

2Petr.3:1 "Detta är nu redan det andra brevet som jag skriver till eder, mina älskade; och i båda har jag genom mina påminnelser velat uppväcka edert rena sinne, så att I kommen ihåg vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna, så ock det bud som av edra apostlar har blivit eder givet från Herren och Frälsaren.

Och det mån I framför allt veta, att i de yttersta dagarna bespottare skola komma med bespottande ord, människor som vandra efter sina egna begärelser.

De skola säga: "Huru går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt, ända ifrån världens begynnelse." Ty när de vilja påstå detta, förgäta de att i kraft av Guds ord himlar funnos till från uråldrig tid, så ock en jord som hade kommit till av vatten och genom vatten; och genom översvämning av vatten från dem förgicks också den värld som då fanns.

Men de himlar och den jord som nu finnas, de hava i kraft av samma ord blivit sparade åt eld, och de förvaras nu till domens dag, då de ogudaktiga människorna skola förgås. Men ett vare icke fördolt för eder, mina älskade, detta, att "en dag är för Herren såsom tusen år, och tusen år såsom en dag".


Herren fördröjer icke uppfyllelsen av sitt löfte, såsom somliga mena att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot eder, eftersom han icke vill att någon skall förgås, utan att alla skola vända sig till bättring. Men Herrens dag skall komma såsom en tjuv, och då skola himlarna med dånande hast förgås, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och de verk som äro därpå brännas upp.
Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning, hurudana bören icke I då vara i helig vandel och gudsfruktan, medan I förbiden och påskynden Guds dags tillkommelse, varigenom himlar skola upplösas av eld, och himlakroppar smälta av hetta! Men "nya himlar och en ny jord", där rättfärdighet bor, förbida vi efter hans löfte.


Därför, mina älskade, eftersom I förbiden detta, skolen I med all flit sörja för, att I mån för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga, i frid. Och I skolen hålla före, att vår Herres långmodighet länder till frälsning; såsom ock vår älskade broder Paulus har skrivit till eder efter den vishet som har blivit honom given. Så gör han i alla sina brev, när han i dem talar om sådant, fastän visserligen i dem finnes ett och annat som är svårt att förstå, och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda, såsom de ock göra med de övriga skrifterna, sig själva till fördärv.


Då I nu således, mina älskade, haven fått veta detta i förväg, så tagen eder till vara för att bliva indragna i de gudlösas villfarelse och därigenom förlora edert fäste. Växen i stället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Honom tillhör äran, nu och till evighetens dag. Amen."
 .........................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=170217


+ Lösningen: lydnad, profetiska röster - som Mika...

2Krön.18:5 "Då församlade Israels konung profeterna, fyra hundra män, och frågade dem: "Skola vi draga åstad till Ramot i Gilead för att belägra det, eller skall jag avstå därifrån?" De svarade: "Drag ditupp; Gud skall giva det i konungens hand."

Men Josafat sade: "Finnes här ingen annan HERRENS profet, så att vi kunna fråga genom honom?"
Israels konung svarade Josafat: "Här finnes ännu en man, Mika, Jimlas son, genom vilken vi kunna fråga HERREN; men han är mig förhatlig, ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan beständigt allenast olycka." Josafat sade: "Konungen säge icke så." Då kallade Israels konung till sig en hovman och sade: "Skaffa skyndsamt hit Mika, Jimlas son."
............
Lösningen:

1) Fråga HERREN...  
2) Svaret bekräftas av Ordet...  
3) Blanda inte "rent och orent" (avskilt med profant, den Helige Ande med avgudadyrkan) ....  
4) LYDNAD i Förbundet.

HERREN står för resultatet - och vi får bönesvar i enlighet med Guds vilja.
Annars: köttsligt bygge som är ej 'smort' av Herren. 
Amen
.
..................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=170007


+ "Lydnad är bättre än offer...." 1 Sam.15:21

Joh.4:19 "Då sade kvinnan till honom: "Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder hava tillbett på detta berg, men I sägen att i Jerusalem den plats finnes, där man bör tillbedja."

Jesus sade till henne: "Tro mig, kvinna: den tid kommer, då det VARKEN är på detta berg eller i Jerusalem som I skolen tillbedja Fadern.

I tillbedjen vad I icke kännen, vi tillbedja vad vi känna - ty frälsningen kommer från judarna - men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare skola tillbedja Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern hava.

Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och SANNING."
....................

Dom.2:16 "Då lät HERREN domare uppstå, som frälste dem ur deras plundrares hand. Men de hörde icke heller på sina domare, utan lupo i trolös avfällighet efter andra gudar och tillbådo dem; de veko med hast av ifrån den väg som deras fäder hade vandrat, i lydnad för HERRENS bud, och gjorde icke såsom de. "
...........

1Sam.15:21 "Men folket tog av bytet far och fäkreatur, det bästa av det tillspillogivna, för att offra det åt HERREN din Gud, i Gilgal." Då sade Samuel: "Menar du att HERREN har samma behag till brännoffer och slaktoffer som därtill att man hör HERRENS röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Ty gensträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han ock förkastat dig, och du skall icke längre vara konung."
...........
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=170126


RSS 2.0