4) En ände, ett slutgiltigt slut - säger Skriften! ...Rom.10:4

Om 'telos' som betyder "lagens SLUT".

Det finns bloggare som ifrågasätter Ordet och översättningen av 'telos' och påstår att 'slut' betyder inte slut!
....................

>> Grekiska τέλος (telos) - översättning:


1) SLUT, GRÄNS, UPPHÖRANDE
:   .... (Citat ur SFB gäller om ej annat anges)


a) Luk.1:33
"Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något SLUT [telos]."


b) Rom.10:4
"Ty Kristus är lagens SLUT [telos], till rättfärdighet för var och en som tror."
  
(Bibel 1917) "Ty lagen har fått sin ÄNDE i Kristus, till rättfärdighet för var och en som tror."


c) Mark.3:26
"Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer i strid med sig själv, kan han inte bestå. Då är det SLUT [telos] med honom.


d) Luk.22:37
"Ty jag säger er att på mig måste det ord uppfyllas som står skrivet: Han blev räknad bland förbrytare. Ja, det ordet om mig blir nu UPPFYLLT [telos]." (slut)
....................................


2) DET SISTA SLUTET, ALLTINGS ÄNDE:


a) Matt.24:6
"Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har SLUTET [telos] ännu inte kommit.


b) 1 Kor.10:11
"Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens
SLUT [telos] inpå oss."


c) 1 Kor.15:24
"Därefter kommer SLUTET [telos], då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft."


d) 1Petr.4:7
"SLUTET [telos] på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be."
......................


3) ÄNDPUNKT, UTGÅNG:


a) Matt.26:58
"Petrus följde Jesus på avstånd fram till översteprästens gård. Där gick han in och satte sig bland rättstjänarna för att se hur det skulle SLUTA [telos]."


b) Hebr.6:8
"Men bär den törnen och tistlar är den värdelös, och förbannelsen är inte långt borta. SLUTET [telos] blir att den bränns av."


c) Jak.5:11
(Bibeln 1917) "Vi prisa ju dem saliga, som hava varit ståndaktiga. Om Jobs ståndaktighet haven I hört, och I haven sett vilken UTGÅNG [telos] Herren beredde; ty Herren är nåderik och barmhärtig."


d) 1Petr.1:9
"...då ni nu är på väg att vinna MÅLET [telos] för er tro, era själars frälsning."

...(German Luther Bible) > "...und das ENDE [telos] eures Glaubens davonbringen, nämlich der Seelen Seligkeit." 

...(KJV) "Receiving THE END [telos] of your faith, even the salvation of your souls."


e) 1 Tim.1:5
(Bibeln 1917) "Och förmaningens ÄNDAMÅL [telos] är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro."

...(KJV) "Now THE END [telos] of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned."
...........................


4) ÄNDE, DET SLUTLIGA ÖDET:


a) Rom.6:21
"Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. SLUTET [telos] på sådant är döden."


b) 2 Kor.11:15
"Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det SLUT [telos] som de förtjänar."


c) Fil.3:19
"De får sitt SLUT [telos] i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska."


d) 1 Petr.4:17
"Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då SLUTET [telos] bli för dem som inte lyder Guds evangelium?"
....

KÄLLA: "Grekisk-svensk ordbok till Nya Testamentet" - Heikel/Fridrichsen
LiberLäromedel Lund
..............................

Slutsats:

Det är ett slutgiltigt slut som det kan bara vara!
..............................


3) Ett NYTT Förbund, där Ander ger liv!

Kära syskon!


SKILLNADEN mellan Mose lag och Guds bud, såsom Herren Jesus menade:

Alltså: bokstavens ämbete kontra Andens nya ämbete!

2 Kor.3:6 "Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett NYTT FÖRBUND, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv."
........... 

1Joh.3:21 "Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud, och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty VI HÅLLER HANS BUD och gör det som gläder honom.


Och DETTA ÄR HANS BUD,


..ATT VI SKALL TRO PÅ HANS SON JESU KRISTI NAMN


..OCH ÄLSKA VARANDRA så som HAN HAR BEFALLT OSS.


Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom.

Och att Gud FÖRBLIR I OSS, det vet vi AV ANDEN SOM HAN GAV OSS."
...............

JESAJA 1:11  "Vad skall jag med era många slaktoffer till? säger HERREN. Jag är mätt på brännoffer av baggar och på gödkalvars fett, till blod av tjurar, lamm och bockar har jag inte behag."
..........

1 Sam.15:22 "Då sade Samuel: "Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar.

Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi...."
...........................................


Rom.1:5 "
Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till TRONS LYDNAD för hans namns skull."
...............

Varma hälsningar!
....


2) "Kristus ÄR lagens SLUT!" ... Rom.3:21

Del 2 om HRR:

1) Lagen gäller inte dem som ÄR RÄTFÄRDIGGJORDA och överlåtna.

1Tim.1:5
"Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.

Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om.

MEN VI VET att lagen är god, om man brukar den rätt OCH INSER ATT DEN INTE ÄR TILL FÖR RÄTTFÄRDIGA UTAN FÖR LAGLÖSA..."
........................

2) Vad Skriften säger det är, att Jesus UPPFYLLDE lagen till punkt och pricka, eftersom Han är Gud. Herren Jesus 'omintetgjorde' inte lagen.

Herren Jesus har kommit och erbjudit oss EN NY LAG - för alla dem som tar emot Honom som Herre och Gud.

Oförmågan att se Den Nya Fullkomliga Lagen beror på, att man har FÖRNEKAT Herren Jesus som Gud! Då faller täckelsen över ögona med en gång!

Rom.3:21 "Men nu har UTAN LAGEN EN RÄTTFÄRDIGHET från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud GENOM TRO PÅ Jesus Kristus, FÖR ALLA SOM TROR.

Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga UTAN ATT HA FÖRTJÄNAT DET, AV HANS NÅD, därför att Kristus Jesus HAR FRIKÖPT DEM.
................

3) a) 1Kor.7:18 "Blev någon kallad som omskuren, skall han inte försöka att dölja det. Blev någon kallad som oomskuren, skall han inte låta omskära sig.

Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. 
Var och en skall bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad."
....

b) Att hålla Hans BUD:

Matt.22:36 "Mästare, vilket är det största budet i lagen?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.

Detta är det största och främsta budet.
Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.

På dessa två bud [Obs! plural!] hänger hela lagen och profeterna."
...

c) Gal.5:22 "Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.

Sådant är LAGEN INTE EMOT.
De som tillhör Kristus Jesus HAR KORSFÄST sitt kött med dess lidelser och begär.

Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden."
.......................

Slutsats:

Det står ingenstans att det är BÅDE-OCH utan OM VI ÄR I KRISTUS, då ÄR Kristus lagens SLUT!

................... :-D

1) Hur NYTT kan bli ...BÅDE-OCH ....?

Del 1 om HRR. Läror som försöker underminera det oförfalskade evangeliet poppar upp som svampar ur jorden!

Jag vill citera från First Fruits of Zion några påståenden, som har influerat mångas sinnen och totalt förblindat deras ögon för det enkla evangeliet:

Citat: "Första resultaten av Sion (FFOZ) är en messiansk-judisk utbildning i tjänst tillägnad att förkunna Torahn och sitt sätt att leva helt inriktad på Messias, till dagens människor som tror på Gud.

En icke
-vinstdrivande (501 (c) (3)) organisation med kontor i Nordamerika och Israel har FFOZ både judiska och icke-judisk personal och deltagare.

Vi är på
ett uppdrag att återställa den ursprungliga tron och praxis av apostlarna och de första anhängarna av Yeshua från Nasaret.

Vi gläds
i vår förankring i judendomen liksom vår relation med kristendomen."

http://ffoz.org/info/vision.html
........

Vidare citat: Att återställa lärjungaskap

Lärjungaskap är konsten att imitera genom noggrann efterlevnad.

Det
kräver att vi är noggranna studerande av Yeshua, lär hans ord och försöker göra allt som han gjorde.

Han
måste vara den ultimata filtern genom vilken vi ser Guds bud. (slut citat)

.....................................................

Kommentar:

De tankegångarna är absolut inte nya! Det är BÅDE-OCH.

Dessa gnostiska tankar återfinner vi i katolicismen - i "imitatio Christi".

Länkar - citat:

"Kabbalah and the Hermetic Tradition"  -   by Mark Stavish, M.A.

Enligt Ricius kunde hela världshistorien delas in i tre stadier baserat på Guds namn som finns i Bibeln.

Den första perioden var den naturliga period då Gud uppenbarar sig genom det tre-bokstaverade Gudsnamnet Shaddai (The Strong).

Den andra fasen är Torah-perioden, där Gud uppenbarar för Mose Gudsnamnet på fyra bokstäver, Tetragrammaton eller YHVH.

Den sista perioden, eller period av nåd och frälsning, avslöjar Gud Tetragrammaton plus den femte bokstaven Shin, eller bokstaven i Logos (Kristus), stavning Yehoshua eller kabbalistiska återgivande av Jesu namn.

Således Jesu namn, eller Mirakelnamnet, blir det uttalade namnet på det tidigare outtalade YHVH.

Till stöd för sina argument, använde Ricius medeltida handskrifter där Jesu namn var det förkortade JHS, den judisk-kabbalistiska läran om tre världens åldrar (Chaos, Torah, Messias), och liknande läran om Joachiam av Fiore, som föreslog en regeringstid eller
ålder, av Fadern, Sonen och slutligen, den Helige Ande.

Många av dessa begrepp, särskilt betydelsen av Shin i Gudsnamnet och regeringstiden av Parakleten (Helige Ande) skulle spela en viktig roll i utvecklingen av 19th och början 20th century franska (Levi och hans efterföljare) ockulta skolor och deras
filosofier.

Vad gör skrifter Pico och Reuchlin betydande, är att de placerar för första gången Kabbalah i det bredare kulturella och teologiska sammanhang av den kristna (främst katolska) Europa och dess intelligentia.

Deras fokus på "gudomliga namn", praktisk eller magisk kabbala och syntesen mellan den kristna läran och den kabbalistiska filosofin, spekulationen, blev tidsandan i det europeiska forskningsområdet.

Under denna period den mest inflytelserika av alla magiska-mystiska kabbalistiska texter, som kom från den nybildade kristo-centrerade kabbalistiska traditionen, formade av Cornelius Agrippa av Nettesheims var De occulta Philosophia (1531) i fyra volymer.

Denna serie av arbeten på praktisk Kabbalah var ett uppslagsverk av alla kända ockulta och magiska lore av dagen.


Det är från dessa verk, som den största delen av den kristna världen fick sin information om magiska och numerologiska associationer till Kabbalah."

http://hermetic.com/stavish/essays/kabbalah-hermetic.html
....................


RSS 2.0