+ Gästblogg S-E Sköld: "Lewi Pethrus i vår tid!"

Heb. 11:4 "Genom tron talar han ännu, 
fastän han är död".
 
Lewi Pethrus: "Då man understundom frågar efter orsaken till att stora, mäktiga andliga rörelser efter ganska kort tid gått ur sin ursprungliga strömfåra, att de så småningom avstannat och ofta lämnat efter sig en religiös organisation, där det mänskliga på nästan alla punkter skymmer bort det gudomliga, har man sällan räknat med predikantfrågan till den grad, som man bort göra. 
 
Ansvaret för det andliga avfallet ned genom tiderna bör bäras av Ordets förkunnare i långt större utsträckning, än dessa i allmänhet är villiga att medge.
 
Om Gud själv får hand om vittnena, som skall förkunna hans ord, så kommer han att tala genom dem, så att Andens verk kan leva och fortsätta.
 
Då är de burna av det inspirerande medvetandet, att de inte är någon skolas eller samfunds sändebud - ja, ej ens församlingens tjänare - utan de är Guds tjänare i församlingen.
 
De tar inte sina direktiv från människor utan är djupt medvetna om att de är direkt kallade och sända av Gud, på samma sätt som och lika verkligt som en Elia, en Jeremia och en Paulus m.fl.
 
De vet också att de talar å Guds vägnar, och anser sig därför ej ha någon rätt att bestämma över vad de skall predika, utan frambär det som genom den helige Ande och Bibelordet blir levande för deras hjärtan - utan att fråga efter om deras budskap väcker fiendskap eller beundran, eller om det blir orsak eller ger upphov till framgång eller förföljelse.
 
De är Guds sändebud i församlingen och i världen. Det är han som utkorat dem på ett så övernaturligt sätt. Det är också på honom allena, som de förtröstar. De är församlingens änglar - stjärnorna, som han själv håller i sin högra hand (Upp. 1:20).
 
I denna ställning berörs de varken av smicker eller förtal, av folkgunst eller folkhat. Medvetandet om att Guds välbehag vilar över dem skänker dem mer glädje än allt det mänskliga erkännande, som tillfaller vår tids kompromissande religiösa föredragshållare.
 
Guds sändebuds måtto är icke att behaga alla. De fråga icke efter huru de skall predika för att få de flesta åhörarna. De frågar efter, hur de skall predika för att vinna så många som möjligt för Gud, och deras motto är att behaga Gud.
 
Lyckliga människor!"
 ........
 
Så långt Lewi Pethrus.
 
S-E Sköld
 

Kommentarer
Postat av: S-E Sköld

Lewi Pethrus:

"GUDS ORD I MÖRKA TIDER

Johannes döparen levde i en tid, som mycket liknar vår -först och främst i det fallet, att det var omedelbart före Jesu tillkommelse. Jesu första tillkommelse - då han skulle uppenbaras i köttet - stod för dörren, och Johannes hade uppdrag att bereda väg får honom, som skulle komma.

Det var en mörk tid, och det har alltid varit så vid slutet av de stora tidsperioder, som är tecknade i Guds ord.

Det är raka motsatsen till vad en del "upplysningskristna" påstår: att människorna blir bättre och bättre. Guds ord visar oss, att varje tidsperiod, som Skriften omtalar, har slutat med att en ödeläggelse gått fram över det som varit stort och märkvärdigt i människors ögon men att Herren därunder räddat en liten skara.

Så var det vid Jesu första tillkommelse. Den stora världen pöste över sin kultur och utveckling, och den grep om och var stolt över sin makt, men de stora rikena gick mot sitt fall. I det stycket liknar Johannes dagar den tid, i vilken vi lever.

Det som nu talar om att Jesus kommer snart är i människors ögon lika stora dårar, som det var, vilka vid Johannes framträdande talade om att världens Frälsare skulle komma".

2014-06-16 @ 11:15:01
Postat av: S-E Sköld

forts LP:

"Det var en mörk tid, i vilken Johannes levde. Det ser vi, om vi bara lägger märke till de namn, som uppräknas i början på detta kapitel för att utmärka, vilken tid det var. Det var då Tiberius regerade i Rom och då Pilatus var landshövding över Judeen och då Herodes var landsfurste och Hannas och Kaifas var överstepräster.

Tiberius var vid den tid, då Johannes döparen
framträdde, misstänksam, grym och fruktad. Att predika evangelium i det romerska riket i hans tid var ingen lätt uppgift.

Det var för honom, som de önskade, att Jesus skulle komma illa ut, då de frågade honom om skattepenningen. Jesus bad att få se en penning och frågade vems bild och överskrift det var. Det var Tiberius bild, och hade Jesus sagt något emot den mannen, så är det troligt, att han blivit korsfäst förr, än han blev.

2014-06-16 @ 11:27:58
Postat av: S-E Sköld

forts LP:

"Det var, då Pilatus var landshövding i Judeen. Kan man tänka sig en mera feg och usel människa, sittande på domarsätet, än den mannen. Innan han dömde Jesus till döden, avlade han det vittnesbördet, att intet brott fanns hos honom. Han var rädd och vidskeplig. Han begärde vatten och tvådde sina händer i folkets åsyn och sade sig vara oskyldig till denne rättfärdige mans blod. Men han dömde honom till döden.

Sådant folk hade hand om den borgerliga lagskipningen i Palestina på den tiden.

Herodes, hurudan var han? Han var en man, som gärna hörde Johannes och i mycket rättade sig efter honom. När han fick höra, att Jesus gjorde under och tecken, så trodde han, att det var Johannes, som uppstått från de döda. Men han var en arm syndens slav, som levde ett sedeslöst liv, gav fester och avlade eder i berusat tillstånd. Och när det gällde att infria dem, så gjorde han det för bordsgästernas skull för att inte komma illa ut för människor, fast han fasade för att infria sin ed. En arm syndens slav, en slav under människors omdöme, en feg syndare på en lydkonungs tron - det var, vad Herodes var.

Och de andliga ledarna, hurudana var de? Det var Hannas och Kaifas. Först och främst hade man kommit långt bort ifrån Guds föreskrifter i Mose lag, att man hade två överstepräster i stället för en. Och av dessa två får vi en bild i berättelsen om Jesu lidande. De var blodtörstiga och grymma män, som inte drog sig för att röja ur vägen alla som ej gick med på deras religiösa spel.

Man får en rätt bild av dem, då man läser hur de själva gjorde och hur de lärde folket. De kallade fram falska vittnen och dömde Jesus till döden, men när de sedan följde Jesus till Herodes palats, sade de till varandra: "Gå inte in, då orenar ni er och kan inte äta påskalammet". Tänk er, att döma den rene och oskyldige till döden och sedan vara rädda för att gå in i Herodes palats för att inte orena sig!

Av de världsliga myndigheterna har vi icke mer hjälp att vänta, än de troende kunde hoppas på från den gamle misstänksamme kejsaren på Johannes tid. Politikerna kunde inte rädda världen på den tiden, och kan det inte heller i denna sena tid.

De sociala förhållandena har ännu sina olösta problem såsom på Johannes tid, och inga socialt intresserade personer eller institutioner kan råda bot på samhällskroppens skador.

Trots att de andliga förhållandena nog i vissa avseenden är bättre i vårt land än i många andra länder, är dock avfallet från Gud oändligt stort, såväl bland de bekännande kristna som ute i den antireligiösa hopen.

Det är mycket av egoism, feghet och skrymteri, som härskar i oerhört stor utsträckning, medan människor går omkring och talar om sina stora riken, sina stora sammanslutningar och sina väldiga planer för framtiden.

Denna tid är i sanning en mörk tid"

2014-06-16 @ 16:21:14
Postat av: S-E Sköld

Forts L.P.

"Det är något gripande att tänka sig denna mörka tid, som dessa namn representerar, och så läsa dessa ord: "Då kom Guds befallning till Johannes, Sakarias son, i öknen".

Det är underbart, att Gud ändå gör en sista insats för att rädda vad som räddas kan. Så har han alltid gjort. Det gjorde han på Noa tid och när Sodom skulle ödeläggas. - Han räddade några få. Och så gjorde han också före Jerusalems förstöring och judafolkets förskingring. Han sände sin Son, han sände sin Ande, han sände pingstförsamlingen och gjorde en väldig insats för att rädda Israel.

Så har Gud gjort, och så gör han än i dag. Han lämnar icke människorna i första hand och utan vidare åt deras öde utan ger dem varningar. Så gjorde han fordom, och så gör han än i dag. Pris ske hans dyrbara namn!

Det är underbart med Guds ord. Det är, som aposteln säger, icke bundet. Under mörka tider och förhållanden kommer Gud till varje uppriktig själ Jag vet icke, hur Guds ord kom till Johannes - det står icke omtalat - men jag tror, att Gud kom till honom, som han kommit till de heliga fordom och till många andra under senare tid.

Herren kom till honom genom sin Ande och sitt ord.

Ty Johannes hade Guds ord. Det Guds ord, som Jesus citerade, när han mötte djävulen i öknen, det hade även Johannes. Johannes såg läget, sådant det var, och det gjorde han genom den helige Andes upplysning. Detta drev honom ut från synagoga och vänner - ut i öknen, och där kämpade han sin kamp med Gud.

Då kom Guds ord till honom, och han fick klart för sig, att han skulle träda fram och förkunna detta budskap".

2014-06-16 @ 16:57:24
Postat av: S-E Sköld

forts. LP:

"Johannes var prästson, och egentligen skulle han ha fortsatt sin faders ämbete i templet. Han kunde ha gått upp i templet och sagt: Jag är präst enligt lagen, och jag gör anspråk på att här få predika det Guds ord jag fått. –

Men det gjorde han icke. Han avstod från sin ställning såsom präst, sin prästdräkt, sina prästceremonier och prästprivilegier och kom som den ensamme, utstötte ökenpredikanten och trodde uteslutande på kraften i det ord, som Gud gett honom.

Han såg, att prästerna med alla ceremonier inte kunde lyfta folket. Och det hände den gången, som det alltid hänt: när Gud kom med väckelse, så kom den inte från det håll man väntat. - Och det har alltid varit till anstöt för de stora religiösa institutionerna, att Gud inte bundit sig till dem.

Varför har han icke varit det, varför har han inte alltid talat genom den officiella kristendomen? Jo, därför att man icke stillat sig för Gud, icke velat bryta med tidsandan. – Gud har ofta fått göra, som han gjorde med Eli.

Eli var representant för den officiella religionen på sin tid, men han var blind och döv icke blott lekamligt utan även andligen. Då talade Gud till Samuel. Den lille Samuel, som icke förstod sig på när Gud talade och som saknade all andlig träning och erfarenhet, fick bliva Guds profet, då Eli, som tyckte sig vara rättfärdig, ändå tolererade synd hos andra. Så var också förhållandet på Johannes tid.

Tänk, att Gud gick förbi hela det stora gudstjänstmaskineriet i Jerusalem och kom ut till öknen till en ensam yngling!

Min broder och syster, när du söker efter det verkligt levande gudsordet, så sökt det aldrig i något stort, aldrig i det pompösa och det som är erkänt i denna världen.

Så fort en andlig verksamhet tar emot erkännande från denna världen, är den dömd. Då är det i allmänhet slut på Guds budskap.

Då tar Gud någon, som gått ut i öknen, och sänder sitt budskap genom den människan. Så har det gått ned igenom tiderna.

Låt oss lägga på hjärtat, mina vänner, att skall vi vara redskap åt Gud, skall vi gå ut från denna världen och aldrig på något sätt söka dess ynnest. Vi måste leva liksom i en öken för oss själva.

Så ond är denna värld. Så måste vi ha det, om vi skall undgå att ta skada av det onda inflytande, som florerar omkring oss".


2014-06-17 @ 10:21:23
Postat av: S-E Sköld

Öppet brev till
Pelle Hörnmark och Ulrik Josefsson!

Eftersom Ni inget säger, som Guds Ords tjänare, utan är upptagna av väsentligare saker, som att organisera organisationen, planera och genomföra stora satsningar på olika utbildningar -och ordna med stora rådslag inom rörelsen, så kan man av denna Er tystnad - och Era prioriteringar - dra slutsatsen, att Gud har ändrat Sin syn på "utgjutande av oskyldigas blod" och inte längre tycker att det är någon väsentlig fråga.

Oaktat att hela Skapelsen är ett resultat av det faktum, att Gud skapade Människan till Sin avbild; till söner och döttrar med andra ord, och gav dem jorden, med allt som på den -och över den är, som en plats att bo på.

Men till mig har Gud sagt, att vi - Sveriges folk, vilket också Ni tillhör - kommer att få en blodskörd som följd av vår blodsådd. Vi sår årligen 30-40.000 ofödda barns blod i vårt lands åker och den sådden kommer att ge oss en blodskörd, minst lika stor. Skörden brukar ju, som Ni säker vet, bli större än sådden. Vi har som folk "sått vind och skall skörda storm", så står det i Guds Ord!

Men det är ingen stor fråga för Er,
men väl för min Gud.

Med mina brodershälsningar!

Sven-Erik Sköld

2014-06-18 @ 10:10:06
Postat av: S-E Sköld

Det är inte Gud som har svikit de ofödda barnen, det har Hans tjänare, Ordets tjänare och förvaltare, förkunnarna, gjort.

Dem Han sänt: De har UNDERLÅTIT att säga, predika, det Gud säger i frågan; och inte nog med det, de har DESSUTOM stått emot dem Gud sänt i den saken, som handlar om värdet av Hans egna barn, Hans söner och döttrar.

Hes. 2:7 "Tala min ord till dem, om
de hör på eller ej, då de nu är så
gensträviga".

2014-06-19 @ 09:35:28
Postat av: S-E Sköld

Gud svek inte Sin församling i Knutby; Han sände tjänare dit, för att varna den, innan slaktaren började sin slakt.

JESUS: "Tjuven kommer endast
för att stjäla, slakta och
döda".

2014-06-19 @ 11:15:52
Postat av: S-E Sköld

Lewi Pethrus: "Tiden är sanningens bästa vän".

2014-06-23 @ 08:12:24
Postat av: S-E Sköld

JESU SÄNDEBREV I UPPENBARELSEBOKEN

ÖPPET BREV:

Till Pelle Hörnmark och Ulrik Josefsson


Bröder!

2 Tim. 4:1-4 "Jag uppmanar dig allvarligt
inför Gud och Kristus Jesus, inför honom
som skall döma levande och döda, jag
uppmanar dig vid hans tillkommelse och
hans rike:

Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa,
tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med
undervisning i alla stycken.

Ty den tid kommer, då de inte längre skall föredra
den sunda läran, utan efter sina egna begärelser
samla kring sig lärare hoptals, alltefter som
de kliar dem i öronen",

en tid då de skall vända sina öron från sanningen
och i stället vända sig till fabler".


Jesu sändebrev i Uppenbarelseboken saknar varje form av smicker. De innehåller förmaningar, varningar och uppmuntran; allt baserat på sanningen och på ingenting annat. Kunskap om de berörda församlingarna, som bara Han har, vars ögon är som "eldslågor".

Det är denne JESUS som också sänt mig, och Han är upprörd - minst sagt - över två saker: slakten av ofödda barn, Guds avbilder, utgjutande av deras oskyldiga blod, och Hans egna tjänares tystnad medan detta pågår inför deras ögon.

Har Han möjligtvis fel?!

Med mina brodershälsningar!

S-E

2014-06-23 @ 08:39:20
Postat av: S-E Sköld

Om någon vill -och kan höra, Guds budskap till pingströrelsen, och kristenheten i övrigt i vårt land, genom gudsmannen och etiopiern Getu Ayalew, en andlig ledare på nationell nivå i hemlandet, på årets Nyhemsvecka, så går det bra via webben: sök reda på Nyhemsveckan och klicka där på Geto Ayalews predikan i kvällsmötet den 20 juni.

Sammanfattningsvis innehöll hans predikan konstaterandet, att tidigare sände pingströrelsen i vårt land Guds eld över stora delar av världen, genom missionärerna, inte minst till Afrika, men att vi nu själva saknar den elden, Andens eld.

Getu var i Sverige och pingstkyrkan i Jönköping för kanske 10 år sedan, med i princip samma budskap. Uppenbarligen har inget positivt hänt med oss sedan dess.

Kommer ihåg den predikan av speciella skäl. Det var allhelgonahelgen och jag hade tänkt gå på ett möte på lördagen, då Bo Hörnberg skulle predika, men Gud sa till mig att i stället söka ensamhet; vilket jag gjorde. Och där fick jag ett budskap som jag skulle bära fram i pingstkyrkan dagen därpå, när Getu Ayalew skulle predika.

Minns att Getu börja sin predikan med, "jag vet att jag har ett hotmail från Gud". Ett påstående som han upprepade några gånger. Sedan predikade han, att Gud inte var nöjd med det han såg inom pingströrelsen och kristenheten i övrigt i vårt land. Hans budskap liknade i hög grad, det som David Wilkerson hade att säga i Stockholm, under predikantveckan där.

Efter hans predikan bar jag fram det budskap Gud gett mig, kommer ihåg början ganska väl: "Det är inte jag, säger Herren, som är kallad att verkställa era idéer och era tankar, utan det är ni som är kallade att utföra mina tankar och mina verk och jag har kraft att sätta bakom mina verk".

Sedan blev det förbön som följd av Getus inbjudan.

I Evangelistveckan året därpå predikade Getu, i en av kvällarna, möjligen onsdag, och då sa han bland annat "Ni har ingen väckelse i Sverige, därför att Gud har vänt er ryggen och det har han gjort, därför att ni har vänt honom ryggen".

Men som sagt, lyssna till Getu Ayalews predikan på Nyhem. Den kom inte från Etiopien, utan från himlen.

2014-06-24 @ 09:11:10
Postat av: S-E Sköld

Om Gud ville sända berättelser om vad JESUS förr uträttat, skulle Han möjligen ha sänt en PR-byrå, men nu skapade Gud en kropp på jorden åt Honom, i vilken Han kan vandra i varje tid. "Jesus Kristus är densamma..".

Men de förutsätter, att kroppen är byggd enligt Bibliska ritningar, Biblisk mönsterbild, som apostlarna och de första kristna lämnat efter sig.

Och kroppen är en levande organism - om den inte är död vill säga - och inte en organisation, som ju är ett mänskligt sätt att hålla samman ett folk, och ersätter "kärlekens sammanhållande band" som håller samman lederna i Guds kropp på jorden; d.v.s. i "den levande Gudens församling".

2014-06-24 @ 11:28:39
Postat av: S-E Sköld

BREV TILL LEDANDE BRÖDER INOM PINGST,
I GÅR: DEN 4 JULI 2014.

"Hes. 3:11, 15-17 "Gå bort till dina fångna landsmän, och tala till dem och säg till dem: "Så säger Herren, Herren" oavsett om de hör på eller inte.

Och jag kom till till de fångna i Tel-Ahib, till dem
som bodde vid strömmen Kebar, till den plats där
de bodde; och jag satt där, bland dem, försänkt
i djup sorg.

Men efter sju dagar kom Herrens ord till mig, och
han sade: "Jag har satt dig till väktare för Israels
hus, för att du på mina vägnar skall varna dem,
när du hör ett ord från min mun".

Jag har uppsökt er, och inte tvärt om; trots att mitt uppdrag är från Gud, alltings upphov och Skapare! Och det tror jag att Ni - bland andra - kan intyga, att jag uppsökt Er.


Alltsedan Gud första gången talade till mig, angående mitt uppdrag, hösten 1969, har jag undrat över vad Gud menade med mina "fångna landsmän" och att sitta bland dem i "djup sorg", fram till årets Lapplandsvecka har jag undrat över detta, men gör det inte längre; därför att jag fick svaret på frågan nu, i årets Lapplandsvecka.

Ni höll bibelstudier om "frihet" - för de fångna - där Ni satt i Ert fängelse! Där Ni framförallt hade behövt en "Mose", som LETT ER UT UR FÅNGENSKAPEN OCH IN I DEN ANDENS FRIHET, SOM NI TALADE OM! FÖR ATT HÅLLA EN GUDSTJÄNST ÅT GUD, SOM BEHAGAR HONOM.

Men uppenbarligen är det fördolt för Era ögon: p.g.a. förstockelse, som blir en av följderna av Er ohörsamhet mot Guds helige Ande. Något jag skulle frukta mer än någonting annat, att bli ohörsam mot Gud!

Räknar nu med, att jag - på mitt uppdrags vägnar - inte skall behöva besvära Er mer. Kanske har de "sju dagarna" gått? Tror att Gud leder mig en annan väg. Han ville använda främst pingströrelsen för att rädda vårt land, men det fick Han inte, p.g.a. ledarskapets ohörsamhet".2014-07-04 @ 07:10:28
Postat av: S-E Sköld

Pelle Hörnmarks sammanfattning från Nyhems -och Lapplandsveckan är mer än häpnadsväckande! Inte ett enda ord om det viktigaste som då hände, då Getu Ayalew predikade - det budskapet från Gud går att höra på webben, sök på Nyhemsveckan - då han underkände de mesta vi höll på med, som kristenhet, då vi saknar Guds härlighet, på samma sätt som Simson efter det att hans hår blivit AVRAKAT! Ni är rakade, sa Getu bl.a.

Inte en enda ton av förkrosselse kunde jag f.ö. märka på Lapplandsveckan i år, vilket jag kunnat förvänta mig, efter Getus budskap. Men nu vet jag varför, högmodet sitter fortfarande i orubbat bo, och högmod går enligt Guds ord "före fall".

Pelle Hörnmarks sammanfattning i Pingst nu, har gett högmod och självsäkerhet ett aktuellt ansikte.


2014-07-09 @ 08:55:45
Postat av: S-E Sköld

Öppet brev:


Pelle och Ulrik, mina Bröder!

Det värsta som kan hända ett land och ett folk, är när landets andliga ledarskap inte "hör vad Anden säger till församlingarna", församlingarna som Gud köpt åt sig med Sitt eget blod, för att använda i Sin tjänst; till landets räddning.

När det andliga ledarskapet inte låter sig ledas av Guds heliga Ande, blir detta förhållande till en stor olycka för landet -och hela dess folk! Det andliga ledarskapets ohörsamhet, gör att landets folk förlorar sitt land -och sin frihet, både vad gäller troende, såväl som otroende.

Det är detta Ni, genom Er ohörsamhet, tillsammans med andra, bidragit till.

Gud fäller domen över vars -och ens skuld i sammanhanget. Det är bara Gud som känner den till fullo. Men folket bär den inte; den vilar med hela sin tyngd på det andliga ledarskapet, prästerskapet.

Hos. 4:4 "Dock bör man inte så mycket gå
till rätta med någon annan, eller tillrättavisa
honom eller tillrättavisa ditt folk, som man bör
gå till rätta med prästen".

Jak. 3:1 "Inte många bland er, må träda upp som
lärare: ni bör veta, att vi skall få en dess strängare
dom".


Med mina brodershälsningar!

S-E Sköld

2014-07-10 @ 11:16:48
Postat av: S-E Sköld

Öppet brev:


Pelle och Ulrik, mina bröder i tron!

2 Tim. 1:14 "Bevara genom den helige Ande,
som bor i oss, det GODA som blivit dig
BETROTT".

Det goda som blivit mig betrott, är först och främst det som alla, som tagit emot JESUS, betrotts med: barnaskap hos Gud, en återupprättad relation med Honom, men utöver det, har Han betrott mig, att vara talesperson för de ofödda barnens RÄTT att få leva -och talesperson för domen över det land -och folk som inte bara tagit deras liv, utan dessutom LAGSTIFTAT om rätten, att få göra det. Rätten att få utgjuta de oskyldigas blod.

Dessa, som - genom sin renhet - är Guds avbilder/barn, mer än några andra.

Med mina brodershälsningar!

S-E

2014-07-12 @ 08:51:28

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se